بخشی از مقاله

پروژه براي درس تاسيسات فاضلاب

لوله ها و اتصالات :
براي سيستم هاي آبرساني و فاضلاب منازل لوله هاي گوناگون و در كيفيت ها مختلفي وجود دارند و هر يك از اين انواع مزايا و نواقص خاص خود را داراست.
براي انتخاب بهترين لوله ،آشنايي با انواع مختلف آن و هم چنين اتصالات و رابط هاي مختلف ضروري مي باشد در لوله كشي منازل از چندين نوع لوله استفاده مي شوند كه در اين نوع عبارتند از:لوله چدني –لوله برنجي و فولادي-لوله مسي-لوله پلاستيكي.


لوله چدني:
از لوله چدني معمولا در سيستم فاضلاب منزل در محل مجراي اصلي و لوله هوا گير اصلي استفاده مي شود اين نوع لوله گاهي در خطوط افقي فاضلاب نيز بكار برده مي شوند.
لوله چدني از آنجا كه دوام فوق العاده زيادي را داراست براي لوله كشي در زير زمين بسيار مناسب است اما بهرحال خيلي سنگين بوده و نصب آن نيز وقت گير است.


سيستم هاي تخليه يا فاضلاب :
سيستم فاضلاب منزل ،آب آلوده و مصرفي را از خانه دور ساخته و آنرا در فاضلاب عمومي يا چاه و يا سپتيك تانك خصوصي منزل تخليه مي كند.جريان فاضلاب صرفا بعلت فشار ناشي از ثقل زمين يا وزن آب صورت مي گيرد.
سيستم فاضلاب از سيستم آب رساني كاملا جدا است تا از آلودگي آب تازه شما جلوگيري بعمل آيد اما بهر صورت مواردي هستند كه احتمال آلودگي در آنها وجود دارد . اين موارد به ارتباط بيني موسوم بوده و در فوق شرح داده شده اند.


در سيستم فاضلاب خانه ،آب و كثافات از محل وسايل مصرفي و آبريزگاه ها و از طريق لوله هاي فاضلاب فرعي بطرف لوله اصلي فاضلاب حركت مي كنند. لوله اصلي فاضلاب به مجراي تخليه متصل مي شود كه فاضلاب از طريق آن خانه را ترك مي كند. دريچه هاي درب داراي (سه راهي درب دار) هستند كه معمولا در يكطرف هر خط افقي فاضلاب وجود دارند از محل اين راه بازكن ها مي توان در مواقع بند شدن فاضلاب به باز كردن آن مبادرت نمود.


هر وسيله مصرف آب به يك لوله هوا گيري وصل شده است كه اين به نوبه خود به يك هوا گير پشت بام متصل است هواگير اصلي خود ادامه قسمت بالاي لوله فاضلاب اصلي است و بهمه توالت هاي خانه متصل مي باشد . هوا گير هاي به وسايل مصرف آب ديگر وصل هستند .هوا گير ها گازهاي فاضلاب را خارج ساخته و موجب مي گردند كه سيستم تخليه منزل فشاري معادل فشار فضاي آزاد داشته باشد.


براي جلوگيري از خروج يا تخليه آب از تله ها يا سيفونهاي آبي مربوط به وسايل مصرف آب فشار لوله هاي فاضلاب بايستي با فشار هواي آزاد برابر باشد. آبيكه كه در هر كدام از اين تله ها وجود دارد موجب انسداد مسير فاضلاب شده و از عبور گاز فاضلاب يا باكتريها به داخل خانه جلوگيري مي كند.
چاهها و سپتيك تانكها :
چاهها و سپتيك تانكها جزو سيستم خاي دفع كثافات خصوصي منازل محسوب مي شوند و از آنها در منازلي استفاده مي شوند كه به سيستم فاضلاب عمومي متصل نيستند.
چاهها چيزي جز مخزني براي فاضلاب خام منازل نيستند و طبعا در آنها هيچگونه پيش بيني خاصي براي تجزيه فاضلاب نشده است و در چاهها فاضلاب صرفا به زمين هاي اطراف نفوذ كرده و دفع مي شود.


چاهها جز سيستم هاي غير بهداشتي محسوب مي شوند زيرا فاقد هر گونه وسيله تجزيه فاضلاب هستند وقتي اين چاهها در مجاوري يك منبع آب قرار گرفته باشند ،احتمال آلودگي منبع وجود خواهد داشت.
در صورتيكه منزل شما به چاه فاضلاب مجهز باشد است آنرا زود به زود تخليه كنيد . براي تجزيه و جذب بهتر فاضلاب مواد مايع كننده تجاري خاصي وجود دارند كه مي توان آنها را خريداري نموده و بداخل چاه ريخت.
لوله چدني در دو نوع سبك و سنگين وجود دادرد. اين لوله ها بدو نوع ساخته مي شوند.


1-طوقه دار 2-بي طوقه
لوله چدني طوقه دار را مي توان له صورت يك سر طوقه ابي يا دو سر طوقه اي خريداري كرد .چنانچه لوله دو سر طوقه اي در دسترس بوده و خريداري شود براي طول هاي كوتاه مفيد خواهد بود زيرا وقتي اين لوله به دو قسمت بريده شود هر دو قسمت يك سر طوقه دار يا گشاد را خواهند داشت.


لوله چدني طوقه دار يا بي طوقه معمولا در دو قطر 5تا10 سانتي متري و طولهاي 5/1 متر تا سه متر وجود دارد براي لوله هاي چدني طوقه دار رابطه ها و اتصالات زير وجود دارند.
1-زانويي 90درجه 2- سه راهي با دهانه هاي هم قطر كه از آن براي اتصال سه لوله يا دولوله ويك درپوش راه بازكني استفاده مي شود .3-دو راهي Y شكل كه از آن براي اتصال سه لوله يا دو لوله همراه با يك در پوش راه باز كني استفاده مي شود .4- سه راهي با يك دهانه باريك كه براي ارتباط لوله هاي فرعي فاضلاب به لوله هاي اصلي فاضلاب به كار مي رود .


براي لوله هاي چدني بي طوقه رابط ها و اتصالات زير وجود دارند.
5- زانوئي 90 درجه 6-زانوئي 45 درجه 7- سه راهي با دهانه هاي هم قطر كه براي اتصال سه لوله و يا اتصال سه لوله و يك درپوش راه باز كني به كار مي رود .8- دو راهي Y شكل كه براي اتصال سه لوله و يه اتصال سه لوله و يك درپوش راه باز كني به كار مي رود.
لوله مسي:
لوله مسي در هر دو قسمت آب رساني و فاضلاب منزل قابل استفاده است . دوام لوله مسي از لوله هاي برنجي و يا فو.لادي بيشتر بوده و در برابر عوامل خورنده مقاوم مي باشد وهمچنين مار با آن بسيارآسانتر است.


از لوله مسي در آبرساني منزل غالباً به هر دو منظور تامين آب سرد وگرم وهمچنين خطوط منشعب به نقاط مصرف استفاده مي شود.در سيستم فاضلاب مي توان از لوله مسي درلوله اصلي فاضلاب، لوله هاي افقي ولوله هاي هواگيراستفاده نمود.
لوله مسي در انواع سخت ونرم يا قابل انعطاف وجود دارد.
لوله مسي سخت در سه ضخامت وجود دارد1-نوعM-جدار نازك 2-نوعLجدار متوسط3-نوعKجدار ضخيم
لوله مسي نرم در دو ضخامت وجود دارد :1-نوعLجدار متوسط 2-نوعKجدار ضخيم
لوله هاي سخت ونرم هردو در قطرهاي3/8تا3اينچ وجود دارند.براي لوله سخت از رابطها واتصالات لحيم شدني استفاده مي شود.


براي لوله نرم مي توان از رابطهاي لحيم شونده يا انواع فشاري(مهره،ماسوره،ممك وغيره)يا لب برگشته استفاده نمود.
براي لوله هاي مسي سخت ولوله هاي مسي نرم رابط هاي لحيم شونده ذيل قابل استفاده اند.
5- سه راهي با ورودي اضافي در پهلوي كه براي اتصال سه لوله هم هم قط با يك لوله با قطر باريكتر به كار مي رود.
2-زانويي 90درجه6-ادابتور لوله چدني كه براي اتصال لوله مسي به لوله چدني به كار ميرود.
3-زانويي 45درجه7-ادابتورلوله فولادي كه براي اتصال لوله مسي به لوله چدني به كار ميرود.
4-دوراهي Yشكل 45درجه كه از آن براي اتصال سه لوله يا اتصال دو لوله ويك راه باز كني استفاده مي شود


8-فلانچ كه براي اتصال توالت فرنگي به سيستم فاضلاب به كار مي رود 1-سه راهي كه براي اتصال سه لوله به كار مي رود.
براي لوله هاي مسي نرم مي توان از رابطهاي لبه برگشته و فشاري ذيل استفاده كرد.
1-سه راهي براي اتصال سه لوله بهم2-زانويي90درجه3-ادابتور نر4-ادابتور ماده كه براي اتصال لوله مسي به لوله فولادي به كار مي روند5-مهره ماسوره يك رابط سه تكه مخصوص است كه از آن براي ارتباط دولوله استفاده مي شود. مهره ماسوره براي ارتباط لوله هايي به كار مي رود كه احتياج به باز وبست كردن متناوب آنها داريم.براي مثال مي توان نقطه اتصال لوله ويا ساير وسايل آبي ديگري را ذكر نمود.


درهنگام تعويض يك لوله ويا افزودن يك انشعاب جديد بايستي از مهره ماسوره در محل استفاده شود بكمك اين رابطها ميتوان قسمتي از يك لوله را بدون باز كردن تمام لوله هاي ديگر از محل خارج ساخت.
تعيين محل مسدود لوله فاضلاب:
در هر نقطه از سيستم فاضلاب منزل احتمال انسداد يا بستگي وجود دارد.
براي تعيين محل اين انسداد از نقطه وقوع آن در خط فاضلاب اصلي يا فاضلاب يك وسيله مصرف خاص مي توان آزمايش ساده اي را انجام دهيد. روش باز كردن گير در سيستم اصلي فاضلاب با رفع گير درفاضلاب يك نقطه مصرف تفاوت دارد از اين رو تعيين محل گير حائز اهميت است.
1-شير آب رادر محل همه دستشويي ها ،ظرفشوييها،وانهاو دوشها باز كنيد واز تخليه آب بوسيله لوله فاضلاب هر يك از اين وسايل اطمينان حاصل نماييد.


در صورتيكه آب از بيش از دو يا چند نقطه مصرف تخليه نشود گير يا راهبندان در محل خط اصلي فاضلاب است .در اين صورت به قسمت زير كه مربوط به باز كردن خط اصلي فاضلاب مي باشد مراجعه مي نماييم .
اگر آب تنها از يك نقطه مصرف تخليه نمي شودگير در محل فاضلاب خاص آن وسيله است كه بصورت زير عمل مي كنيم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید