بخشی از مقاله

تعریف حقوق و دستمزد:
کسی است که از عهده انجام تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تکمیل فایلهای اطلاعاتی و آماری تهیه لیست بیمه، صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد و انجام کارهای مربوط به دستمزد توسط کامپیوتر برآید.
هزینه دستمزد به عنوان یکی از عوامل مهم هزینه مستلزم اندازه گیری، کنترل و تجزیه وتحلیل مستمر می باشد. اقزایش تولید که به کاهش بهای تمام شده هر واحد منجر می گردد، توأم با افزایش نرخهای دستمزد و مزایای مربوط، موجب افزایش روند استفاده از تجهیزات ماشینی و پیشرفته به منظور تولید بیشتر با ساعات کار کمتر گردیده است. تغییرات در استفاده از نیروی کار، اغلب تغییرات در روشهای پرداخت پاداش را ایجاب می نماید و این امر خود موجب تغییراتی در نحوه حسابداری هزینه های دستمزد می گردد. طبق آخرین تجزیه و تحلیلها، پرداختهای دستمزد به طور مستقیم یا غیرمستقیم، بر مبنای درجه مهارت کارگران صورت می گیرد.
وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق ودستمزد از ساده ترین و در عین حال بااهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست وبه موقع حقوق و دستمزد یکی از عوامل مؤثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان (کارگران) و کارفرما می باشد. مدارک سیستم حقوق ودستمزد که به درستی تهیه و به آسانی قابل فهم باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت در برقراری رابطه مناسب بین مدیریت مؤسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه و دارایی و.... می باشد.
کسانی که در رشته های امور مالی مشغول تحصیل می باشند و اطلاعات حسابداری را فرا می گیرند یکی از انواع هزینه هایی را که با آن آشنا می شوند هزینه حقوق و دستمزد است و به تبع روش حسابداری و ثبت این هزینه را در دفاتر روزنامه و کل فرا خواهند گرفت ولی باید توجه داشت بحث هزینه و حقوق و دستمزد دارای مطالب زیادی می باشد که هر فرد حسابدار یا کسی که در حقوق و دستمزد سازمان یا مؤسسه ای کار می کند نیاز به داشتن دانش تخصصی در این زمینه خواهد بود این اطلاعات را به صورت خلاصه می توان شناخت سیستمهای کنترلی حقوق و دستمزد، سناخت قوانین بیمه و مالیات و سایر موار قانونی همچون، اضافه کاری و مأموریت و تهیه اسناد و مدارک ثبت لیستهای حقوق و دستمزد و سایر موارد نام برد که در ادامه با آنها بیشتر آشنا خواهیم شد.
می دانید هزینه نیروی کار بخش اعظمی از بهای تمام شده تولید کالا و خدمات یک موسسه یا یک واحد اقتصادی را به خود اختصاص می دهد و در واقع تأثیر قابل توجه ای بر سود واحد های تجاری خواهد داشت البته اهمیت حقوق و دستمزد در واحد های مختلف متفاوت است ولی به طور معمول هزینه حقوق دستمزد از درآمدهای واحدهای اقتصادی و تجاری را به خود اختصاص می دهد بنابراین پر واضح است کسانی که در رشته امور مالی تحصیل می کنند باید اطلاعات جامع و کافي در این زمینه داشته باشند.
• تعریف دستمزد تولیدی:
دستمزد تولیدی عبارت است وجوهی که برای کار انجام شده تولید در یک مدت معین پرداخت و یا تعهد می گردد.
• دستمزد مستقیم:
عبارت است از هزینه کار انجام شده ای که مستقیماً به جهت ساخت محصول پرداخت یا تعهد شود به عبارت دیگر دستمزد کارگرانی که مستقیماً به ساخت محصول اشتغال دارند دستمزد مستقیم گویند. مانند: دستمزد کارگران چوب بر و خراط در یک کارگاه تولید مبل و صندلی.
• دستمزد غیرمستقیم
عبارت است از هزینه نیروی کار انجام شده ای که مستقیماً در ساخت محصول مصرف نشده باشد به عبارت دیگر دستمزد سر کارگران، سرپرستان و کسانی که به تعمیر و نگهداری ماشین آلات اشتغال دارند و مستقیماً تأثیر در تولید ندارند دستمزد غیر مستقیم گویند.

تنظیم لیست حقوق و دستمزد:
دایره حسابداری معمولاً در پایان هر 15 روز و یا در هر ماه به تهیه لیست حقوق و دستمزد کارکنان برای همان مدت اقدام می نماید، لیست حقوق و دستمزد از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که هر قسمت بر اساس قانون کار با توجه به اطلاعات گردآوری شده از دایره کارگزینی، دایره حضور و غیاب، دایره ثبت اوقات کار و کارتهای مربوط، همچنین قراردادهایی که کارفرما با کارگران منعقد نموده تکمیل می گردد. لیست حقوق و دستمزد دارای قسمتهایی به منظور درج دستمزد کار عادی، اضافه کاری، نوبت کاری، شب کاری، دستمزد ایام مرخصی و تعطیلات رسمی، فوق العاده (حق اولاد، حق مسکن، خواروبار، کمکهای غیر نقدی و حق ایاب و ذهاب)، جمع حقوق و مزایا، کسور مربوط به حقوق و دستمزد قابل پرداخت و نیز حق بیمه های اجتماعی، سهم کارفرما و ... می باشد. فرم لیست حقوق و دستمزد استاندارد نیست و به نحوه فعالیت موسسه تولیدی و قرار دادهای منعقد شده بین کارگران و کارفرما بستگی دارد.

کسور حقوق و دستمزد:
دایره حسابداری موظف است در زمان تنظیم هر لیست حقوق و دستمزد با توجه به مصوبات قانونی یا بر اساس توافق به عمل آمده با کارگر مبالغی را تحت عنوان کسور دستمزد کارکنان کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نمایند، این مبالغ شامل کسور قانونی و کسور توافقی می باشد.
1- کسور قانونی:
عبارتست از وجوهی که کارفرما به نمایندگی از طرف سازمانهای مربوط و بر اساس مصوبهای قانونی باید از دستمزد کارگران کسر و به سازمانهای ذینفع پرداخت نمایند، کسور قانونی شامل مالیات حقوق و دستمزد، حق بیمه های کارگر و بدهی کارگر به صندوق اجرا (اجرائیات) می باشد.
کسورات قانونی: مانند بیمه های اجتماعی، مالیات، اجرائیات، بیمه بیکاری.
1- مالیات حقوق و دستمزد:
مطابق قانون، کارفرما موظف است در زمان تهیه هر لیست دستمزد، مبلغ مالیات متعلق با توجه به ضرایب جدول مالیاتی و پس از کسر معافیتهای قانونی محاسبه نموده از حقوق کارگر کسر و بحساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نمایند، مهلت پرداخت مالیات حقوق و دستمزد حداکثر یک ماه پس از تنظیم لیست خواهد بود و در صورت تأخیر در پرداخت آن جریمه دیر کرد به کارفرما تعلق خواهد گرفت.
2- حق بیمه های اجتماعی:
حق بیمه های اجتماعی کارگران معادل 30% حقوق و دستمزد ناخالص است که 7% آن بوسیله کارگر، 20% توسط کارفرما و 3% باقی بیمه بیکاری یا بیمه دولت از طرف کارفرما پرداخت می شود.
(جمع حقوق و مزایا را قبل از وضع کسور قانونی و اختیاری دستمزد ناخالص می گویند)
بموجب قانون، کارکنانی که حق بیمه اجتماعی خود را پرداخت نموده باشند حق استفاده از مزایای قانونی بیمه را خواهند داشت برخی از مزایای بیمه های اجتماعی عبارتند از:
الف) بیمه درمانی
ب) دریافت مستمری (از کار افتادگی، بازنشستگی و فوت)
حق بیمه سهم کارگر که معادل 7% دستمزد ناخالص یکی از عوامل کسور دستمزد است باید هنگام تنظیم لیست توسط کارفرما از دستمزد او کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود.
بنابر این سهم کارگر بابت حق بیمه های اجتماعی هزینه ای برای کارفرما محسوب نمی شود.
3- بیمه بیکاری:
مطابق قانون کار کارفرمایان موظف شده اند که معادل 3% حقوق و دستمزد کارگر را به صندوق بیمه بیکاری واریز نمایند. این مبلغ نیز مانند حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما جزء هزینه حقوق محسوب و به حساب سربار قسمتهای مختلف بدهکار می شود.
4- صندوق اجراء (اجرائیات)
یکی دیگر از عوامل مربوط به کسور حقوق و دستمزد بدهی کارگر به صندوق اجرا است.
اجرائیات، به مبلغی گفته می شود که طبق قانون یا به موجب احکام صادره از سوی مراجع قانونی باید توسط کارفرما از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز گردد.
بعضی از دلایل صدور احکام مبنی بر کسر مبلغی از حقوق کارگر توسط دادگاههای صالحه عبارتست از عدم پرداخت بدهی توسط کارگر به اشخاص ثالث و تسلیم شکایت طلبکار به دادگستری برای وصول طلب مورد بحث، محکوم شدن کارگر به پرداخت غرامت بر اساس شکایت کارفرما است دایر بر وارد کردن خسارت به کارخانه و ...
چنانچه مبلغ مورد شکایت، بیش از حقوق ماهانه کارگر باشد بر اساس حکم دادگاه به صورت اقساط ماهانه از دستمزد او کسر و به حساب صندوق اجرا واریز خواهد شد.
به عنوان مثال: اگر کارگری جهت پرداخت بدهی خود سفته صادر نموده باشد و از پرداخت استنکاف نماید و بستانکار از طریق وزارت دادگستری جهت دریافت وجه اقدام کند کارفرما طبق حکم صادره از طرف دادگاه صالحه مبلغ مذکور را از حقوق کارگر کسر و به حساب صندوق اجرا واریز می نماید.
2- کسور توافقی:
کسور توافقی عبارت است از وجوهی که با توافق کارگر یا بر اساس قرار داد بین کارگر و کارفرما در زمان تنظیم لیست از دستمزد کارکنان کسر می شود، بعضی از اقلام کسور توافقی عبارتند از:
الف) بدهی کارگران به شرکت تعاونی
ب) اقساط مربوط به وام مسکن
ج) سهم کارگر بابت طرح بازنشستگی و مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد بعنوان مثال: دو مورد از اصول توافقی توضیح داده می شود.
1- بدهی کارگر به شرکت تعاونی یا به اشخاص:
بنا به درخواست کارگران که به شرکت تعاونی یا به اشخاص دیگر بدهکار هستند دایره حسابداری، اقساط بدهی را ماهانه از دستمزد آنان کسر و به طلبکاران پرداخت می نماید.
2- مساعده یا پیش پرداخت حقوق و دستمزد
در واحدهای تولیدی معمولاً قبل از پایان هر ماه مبلغی به عنوان مساعده به کارگران پرداخت می گردد علت آن نیاز کارگران و احتراز از محاسبه حقوق و دستمزد در پایان هر هفته یا پایان هر 15 روز می باشد دایره حسابداری در زمان تنظیم لیست ماهانه حقوق و دستمزد، مبلغ مساعده یا پیش پرداخت را از دستمزد کارگران کسر می نماید.
اقلام مشمول محاسبه حق بیمه و غیر مشمول:
بخشنامه شماره جدید درآمد
موضوع: اصلاح تبصره ماده 2 آیین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق شورای عالی تأمین اجتماعی در دویست و پنجاه و ششمین جلسه مورخ 4/2/72 به موجب مصوبه شماره 7226/ش ت مورخه 12/2/72 تبصره 1 ماده آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق مصوب 19/12/1354 را به صورت زیر اصلاح نموده است.
مزایای نقدی مشمول کسر حق بیمه:
1- دستمزد و حقوق
2- کارمزد و حق الزحمه
3- حق المشاوره
4- مزایای نقدی (فوق العاده شغل، اضافه کاری، شب کاری، نوبت کاری، خارج از مراکز، کارهای سخت و زیان آور، خوار و بار، مسکن به طور نقدی، ایاب و ذهاب)
5- مزد ایام تعطیل و مرخصی استحقاقی
6- پاداشهای غیر مستمر بیشتر از دو سال
7- فوق العاده های ثابت و نظیر آن
8- مزایای نقدی خارج از مشمول قانونی (خوراک، پوشاک، مسکن، وسیله نقلیه)
مزایای نقدی غیر مشمول بیمه:
1- باز خرید ایام مرخصی
2- کمک عائله مندی (حق اولاد) حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده 86 قانون تأمین اجتماعی و مازاد بر آن مشمول کسر حق بیمه
3- حق شیر
4- پاداش نهضت سواد آموزی
5- حق التضمین (کسر صندوق)
6- خسارت اخراج
7- مزایای پایان کار
8- هزینه ایاب و ذهاب
9- هزینه لباس
10- هزینه سفر – هتل و مکان
11- عیدی پایان سال

آشنایی با کدهای حقوق و دستمزد
کد بندی حسابها بر اساس تعداد حسابها و با توجه به نیاز موسسه صورت می پذیرد و شماره هر حساب نوع و طبقه آن حساب را نشان می دهد. به طور معمول هزینه ها با کد 5 شناسایی می شوند. یعنی حسابهای هزینه با عدد 5 شروع خواهد شد. به عنوان مثال، می توان به هزینه حقوق یک کد چهار رقمی اختصاص داد (5000)
البته تعداد ارقام کد مورد نظر به شکلی انتخاب می شود که امکان افزودن حسابهای جدید در فهرست حسابها وجود داشته باشد به عنوان مثال با در نظر گرفتن کد 5000 برای حقوق و دستمزد می توان کد (5100) را برای هزینه حقوق بخش اداری و کد (5200) را برای حقوق بخش فروش و کد (5300) را برای بخش خدمات در نظر گرفت و در ضمن حسابهای معین هزینه حقوق هر بخش را با یک شماره تلفن تفکیک نمود. به عنوان مثال هزینه حقوق عادی پرسنل بخش اداری را می توان با کد (5110) و اضافه کاری را با کد (5120) و نوبت کاری آن را با کد (5130) مشخص نمود.
در این سیستم شماره گذاری اگر به حساب (5310) برخورد نمودید باید متوجه بود که چون حساب با شماره ی 5000 شروع شده است هزینه حقوق می باشد و تانیاً عدد 300 از کد (5310) نشان می دهد که هزینه حقوق بخش خدمات می باشد و عدد 10 حساب معین حقوق عادی را نشان می دهد.
مراحل تهيه ليست حقوق و دستمزد به شرح زير مي باشد :
1- ابتدا گزارش کارکرد ماهيانه کارکنان از سيستم تايم کارت توسط مسئول
پرسنلي واحدها تهيه و پس از تاييد مدير امور واحد به حوزه ستادي ارسال مي گردد گزارشات ارسالي پس از تاييد مدير عامل و کنترل امور اداري به امور مالي ارسال مي شود ضمنا" در صورت انجام ماموريت ، گزارش آن نيز همراه با گزارش کارکرد جهت پرداخت در ليست حقوق ارسال مي شود .
2- گزارشات دريافتي از امور اداري به صورت پرينت و نيز ديسکت اطلاعاتمي باشد اين ديسکت حاوي آخرين تغييرات در احکام پرسنل ، و نيز احکام پرسنل جديد مي باشد که دايره حقوق اطلاعات ديسکت را با پرينت کارکرد و نسخه احکام جديد چک کرده در صورت عدم مغايرت فايلهاي مربوطه در سيستم حقوق و دستمزد کپي مي شود .
3- ورود اطلاعات اضافات و کسورات پرسنل شامل اضافات حقوق ، کسورات مانند اقساط وام همه ماهه توسط حسابداري واحدها در فرم هاي مخصوص تکميل و همراه مدارک مثبته به ستاد ارسال مي شود که پس از تاييد مميز جهت اعمال به اين واحد ارسال مي شود
4- پس از اينکه اطلاعات اوليه وارد شد اقدام به تهيه گزارشات مورد نياز نموده سپس به طور رندمي اقدام به کنترل و محاسبه موازي نموده پس از اطمينان از صحت محاسبات گزارشات نهايي مي شود با توجه به اينکه مراکز هزينه حقوق هر شخص در سيستم مشخص است فايل سند حقوق نيز توسط سيستم آماده مي شود .
از اشکالات برنامه حقوق و دستمزد تحت الراس بودن و ضريب امنيتي پايين و باز بودن برنامه مي توان نام برد به طوريکه امکان تغيير خواسته يا نا خواسته توسط کاربر در اطلاعات پايه وجود دارد . ضمنا" اطلاعات به طور مستقيم از تايم کارت توسط برنامه اخذ نمي شود در حالي که برنامه هاي امروزي اين مزيت را داشته و امکان دستبرد در کارکرد پرسنل وجود ندارد . ضمنا" در اين سيستم پرسنل به نظامهايي از قبيل کارمندي و کارگري و ... تقسيم شده است هم اکنون کارگر و کارمند هر دو تحت بيمه بازنشستگي تامين اجتماعي قرار داشته و قرارداد موقت دارند با اين حال براي کارمندان حق بيمه بيکاري سهم کارفرما پرداخت نمي شود .
در ادامه بعضي از قوانين اداره کار ، سازمان تامين اجتماعي ، دارايي و آيين نامه هاي شرکت مرتبط با نحوه محاسبه هزينه حقوق و دستمزد بيان مي شود .
پرداخت هايي که مشمول کسر حق بيمه نيست : باز خريد ايام مرخصي ، کمک هزينه اولاد تا سقف موظفي قانون کار ، هزينه سفر و فوق العاده ماموريت ، عيدي ، مابه التفاوت کمک هزينه مسکن و خواروبار در ايام بيماري ، حق شير ، پاداش نهضت سوادآموزي ، حق التضمين (کسر صندوق ) ، خسارت اخراج و مزاياي پايان کار ، پاداش افزايش توليد ، حق همسر جدول مالياتي سقف معافي ماليات ماهانه مبلغ 1750000 ريال بوده که براي ماههاي 29و30 و31 تغيير نمي کند . حقوق و مزاياي مشمول از مبلغ 1750000 ريال تا 5250000 ريال به نرخ 10% واز 5250000 تا 10083333 ريال به نرخ 20% و از 10083333 ريال تا 20000000 ريال به نرخ 25% ماليات محاسبه مي گردد ضمنا در اين شرکت تعديل حقوق ماهانه صورت مي گيرد يعني همواره در هر ماه حقوق و مزاياي مشمول ماليات با جمع مشمولهاي ماههاي قبل جمع شده و به نسبت ماههاي کارکرد دوباره مجموع مالياتي پرداختني محاسبه و پس از کسر مقدار پرداخت شده الباقي از حقوق شخص کسر مي شود به اين ترتيب که مشمول ماليات يک ماه شخص مبلغ زيادي شد ميانگين دريافتي هاي وي ملاک محاسبه قرار مي گيرد .
ضمنا" حق ماموريت و پاداش سنوات معاف از ماليات مي باشد .
حق ماموريت در صورتي که با خواب شبانه همراه باشد به ازاي هر روز 140% حقوق مبناي روزانه به شرط آنکه از 2.5 برابر حداقل دستمزد کمتر و از 4 برابر آن بيشتر نباشد و در صورتي که بدون توقف باشد حقوق مبنا روزانه پرداخت مي شود ضمنا" در صورتي که با وسيله شخصي ماموريت انجام گرفته باشد به ازاي هر کيلو متر مبلغ 40 ريال پرداخت مي شود .
اضافه کار نرخ يک ساعت کار معمولي از تقسيم حقوق مبناي ماهانه بر 220 ساعت بدست مي آيد و طبق ماده 59 قانون کار ارجاع کار اضافي با شرايط زير امکان دارد اولا موافقت کارگر و ثانيا پرداخت 40% اضافه بر دستمزد هر ساعت کار معمولي .
نوبتکاري ماده 56 قانون کار بيان مي کند کارگري که در طول ماه به طور نوبتي کار مي کند و نوبت کار وي در صبح و عصر واقع مي شود 10% و چنانچه نوبت ها در صبح و عصر و شب قرار گيرد ، 15% و در صورتي که نوبت ها به صبح و شب و عصر بي افتد 22.5% علاوه بر مزد به عنوان فوق العاده نوبت کاري دريافت خواهد کرد .
کار در شب طبق ماده 58 براي هر ساعت کار در شب تنها به کارگران غير نوبتي 35% اضافه بر مزد ساعت کار عادي تعلق مي گيرد .
حق کشيک حداکثر ساعت کشيک 240 ساعت مي باشد و مبلغ کشيک از تقسيم حقوق مبنا بر 720 ضربدر تعداد ساعات کشيک بدست مي آيد .
حق رانندگي امتياز امتياز رانندگي 3 يا 10 يا 15 مي باشد و به صورت زير محاسبه مي شود
مبلغ حق رانندگي = ضريب ريالي 315 * تعداد روز رانندگي * امتياز رانندگي باز خريد مرخصي طبق ماده 64 قانون کار مرخصي استحقاقي سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه ، يک ماه است ساير ايام تعطيل جز ايام مرخصي محسوب نخواهد شد براي کار کمتر از يک سال مرخصي مزبور به نسبت کار انجام يافته محاسبه خواهد شد طبق مواد 66 و 73 کارگر بيش از 9 روز مرخصي نمي توا ند ذخيره کند و در صورت ازدواج دائم يا فوت همسر يا والدين و فرزندان حق استفاده از سه روز مرخصي با مزد را خواهد داشت مبلغ باز خريد مرخصي با مزد را خواهد داشت مبلغ باز خريد مرخصي يک روز از تقسيم جمع حقوق و مزاياي کارگر طبق آخرين حکم کارگزيني بر 30 روز بدست مي آيد .
پاداش سنوات خدمت طبق ماده 24 در صورت خاتمه قرارداد کار ، کار معين يا مدت موقت ، کارفرما مکلف است به کارگري که مطابق قرارداد ، يک سال يا بيشتر ، به کار اشتغال داشته است براي هر سال سابقه ، اعم از متوالي يا متناوب بر اساس آخرين حقوق مبلغي معادل يک ماه حقوق به عنوان مزاياي پايان کار به وي پرداخت نمايد . اين مبلغ بر اساس حقوق مبنا محاسبه مي شود . ضمنا" طبق ماده 74 مدت مرخصي استعلاجي با تاييد سازمان تامين اجتماعي جز سوابق کار و بازنشستگي کارگران محسوب خواهد شد .
عيدي به هر شخص به ازاي يک سال کارکرد دو برابر حقوق مبنا عيدي تعلق مي گيرد البته تا سقف سه برابر حداقل حقوق تعيين شدهطبق بخشنامه اداره کار و به اشخاصي که کمتر از يک سال کارکرد دارند به نسبت کارکرد پرداخت مي شود .
کسورات بيمه به ازاي هر شخص 30% حقوق و مزايا مشمول بيمه ماهانه حق بيمه به تامين اجتماعي بايد پرداخت شود که از اين مبلغ 7% آن سهم بيمه شده 20% سهم کارفرما و 3% بيمه بيکاري است که آن نيز سهم کارفرما مي باشد ( اين مبالغ براي کارگران روزمزد توسط شرکت پرداخت مي شود ) البته براي کارمندان 3% بيمه بيکاري توسط شرکت هزينه نمي شود ضمنا" طبق توافقي که با تامين اجتماعي انجام شده از مجموع 27% و 30% حق بيمه کارمندان و کارگران قراردادي 1% حقوق و مزاياي مشمول بيمه در اختيار شرکت بوده که از اين محل پرداخت غرامت دستمزد ايام بيماري ، پرداخت کمک بارداري موضوع ماده 67 قانون تامين اجتماعي ، پرداخت هزينه مربوط به وسيله کمک پزشکي (پروتزواورتز) به بيمه شدگان و افراد خانواده آنان طبق تعرفه و ضوابط سازمان ، پرداخت کمک ازدواج بيمه شدگان موضوع ماده 58 قانون تامين اجتماعي توسط شرکت انجام مي گيرد و نيز طبق توافقي که صورت گرفته در ازاي پرداخت 7% مزاياي مشمول بيمه به بيمه ايران ، اين سازمان بيمه درمان را(80% هزينه صورت گرفته ) بر عهده گرفته و تامين اجتماعي نسبت به خدمات درماني پرسنل مسئوليتي ندارد . اين قرارداد هم اکنون در حال اتمام بوده و پرسنل شرکت خواهان تمديد آن مي باشند .
بيمه عمرو حادثه حق بيمه براي سرمايه بيمه عمر و حوادث مصوب کارکنان دولت براي شاغلين به ميزان 6750 ريال است که پرداخت 1125 ريال آن از محل اعتبارات شرکت و بقيه به ميزان 5625 ريال بر عهده بيمه مي باشد . حق بيمه عمر و حادثه تکميلي 1.92% حقوق و مزاياي مشمول بيمه تا سقف تعيين شده در مورد مشمولين قانون تامين اجتماعي مي باشد که از محل اعتبارات شرکت پرداخت مي شود .
غرامت دستمزد براي کارکنان متاهل به صورت زير محاسبه مي گردد :غرامت دستمزد = (-3 مدت استعلاجي )* 3.4 * ميانگين حقوق 90روز قبل از بيماري براي کارکنان مجرد در فرمول فوق ضريب 3.4 به 2.3 تبديل مي شود . ضمنا" حق بيمه عمر و حادثه و 7% حق بيمه سهم کارگر در ايام مرخصي استعلاجي توسط شرکت پرداخت مي شود .
صندوق رفاه طبق دستور العمل صندوق پس انداز رفاه کارکنان که با تصويب هيات مديره شرکت به اجرا گذاشته شده کارکنان عضو صندوق به شرکت اختيار داده همه ماهه 5% از حقوقشان کسر و معادل 7% حقوقشان که شرکت به آن اضافه مي نمايد به حساب صندوق واريز شود و از محل وجوه مذکور پرسنل مي توانند برابر ضوابط وام دريافت کنند ضمنا" هنگام پايان خدمت هر يک از کارکنان پس انداز مربوط به سهم عضو و کارفرما به اعضا پرداخت مي شود و در صورت ترک کار سهم عضو به طور کامل و در صدي از سهم کارفرما به نسبت کارکرد طبق دستورالعمل پرداخت خواهد شد . هم اکنون اين مبلغ همه ماهه به صندوق تعاوني اعتبار واريز مي شود که البته پرسنل شرکت خواهان تشکيل صندوق مستقل مي باشند .

مأموریت در بخش دولتی:
× (حق شاغل+ فوق العاده مأموریت+ حق شغل)
درآمد مشمول مالیات (ماده 82)
درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام شده به طور نقد یا غیرنقد دریافت می دارد مشمول درآمد مالیات حقوق می باشد.
مالیات مستقیم (ماده 83)
درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتند از حقوق (مقررری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از معافیتهای مقرر در این حالت.
معافیت های مالیاتی در بخش دولتی:
علاوه بر موارد ذکر شده در ماده 82 تا 91 قانون مالیاتهای مستقیم که ضمیمه جزوه می باشد موارد زیر در بخش دولتی از پرداخت مالیات معاف است.
الف) اتومبیل اختصاص به کارکنان بخش دولتی ب) عائله مندی و حق اولاد
معافیت های مالیاتهای بخش خصوصی و دولتی طبق ماده 91 و 92 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 92 : 50% مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور معاف می باشد.
ماده 91 : 1 – حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری و پایان خدمت خسارت اخراجی بازخرید خدمت وظیفه و مستمری پرداخت به وارث حق سنوات حقوق ایام مرخصی استفاده نشده در زمان بازنشستگی و یا از کارافتادگی
2- هزینه سفر فوق العاده مسافرت مربوط به شغل
3- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا خانه های ارزان قیمت
4- وجوه دریافتی از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه
5- عیدی و پاداش سالانه تا میزان
6- خانه های سازمانی که با اجازه قانون در اختیار مأموران کشوری گذارده می شود.
7- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه حقوق بگیر یا افراد تحت تکفل آنها به حقوق بگیر می دهند.
8- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارگران حداکثر معادل معافیت سالانه
9- در آمد حقوق پرسنل نیروی مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی و مشمولین استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان
10- با استناد به مصوبه هیأت وزیران که طی آن ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری از تاریخ 1/1/1385 مبلغ 432 ریال تعیین گردیده و با توجه به مفاد اصلاحیه ماده 84 قانون مالیاتهای مستقیم مورخ 27/11/1380 مبنی بر معافیت درآمد سالانه کارگران مشمول قانون کار از یک یا چند منبع تا میزان 150 برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
11- از تاریخ 27/11/1380 فوق العاده های بدی آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگی محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، شرایط محیط، کار، نوبت کاری، کشیک، جذب، مزایای ارزی و اشتغال مأموران در خارج از کشور مزایای غیرنقدی و یا وجوهی که بابت مزایای غیرنقدی در بخشهای عمومی و خصوصی به حقوق بگیران پرداخت می شود همانند سایر درآمدهای حقوق مشمول مالیات می باشند که حسب مورد عین وجوه نقد و یا بهای مزایای غیر نقدی طبق مقررات قانون به سایر درآمدهای حقوق اضافه و عندالاقتضاء در محاسبه مالیات به نرخ مقرر قرار خواهد گرفت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید