بخشی از مقاله

گزاش کارآموزی در مخابرات

فصل اول


اداره مالي اداري
اداره مالي اداري ضمن ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركين تلفني بصورت قبول تقاضا و اشتراك تلفن و تشكيل پرو.نده و رسيدگي به امور قبوض مشتركين و محاسبه در آمد و هزينه‌ها ، خدمات تداركاتي و پرسنلي و حقوقي كليه پرسنل و كاركنان مخابرات شهرستان را به عهده‌دارد كه اگر فعاليت و تداركات و پشتيباني به موقع اين اداره نباشد شايد بتوان گفت به فعاليت بقيه واحدهاي ادارات مختلف اين مجموعه بي‌نتيجه و يا متوقف مي‌ماند .امور متقاضيان و امور مشتركين
با انتشار اگهي قبول تقاضاي تلفن نسبت به ثبت نام متقاضيان تلفن و فروش فيش به آنان اقدام مي‌شود اين ثبت نام و فروش فيش بايستي در محدوده مرز خدمات تلفني كه در طرح ايجاد امكانات مخابراتي است بايستي صورت پذيرد پس از فراهم شدن امكانات فني ، توسط واحد مذكور جهت كلي متقاضيان رديف وديعه تعيين و طي دعوتنامه اي از متقاضي نسبت به تكميل پرونده

اقدام مي‌شود و جهت هر يك با رعايت حق تقديم فرم سيمك شي صادر و به واحد مربوطه ارسال مي‌نمايند . پس از عودت فرم مذكور از واحد زيربط به امور متقاضيان نصبت به صدور فرم دايري تلفن و ارسال آن به واحد‌هاي مربوطه نسبت به بر قراري ارتباط مشتركين اقدام مي‌شود و پرونده مربوطه نيز از امور متقاضيان به امور مشتركين جهت استقرار در فايل مربوطه و بايگاني مي‌گردد .
پس از دايري هر تلفن كليه تغييرها و درخواستهاي مشتركين در واحد امور مشتركين صورت

مي‌پذيرد كه اهم آن بشرح ذيل مي‌باشد .
1-تغيير نام فيش بكلي ممنوع است مگر بصورت درجا به غير فقط با تغيير مالك در صوتيكه خريدار ملك ، خريدار فيش مذكور باشد و يا اينكه متقاضي تلفن فوت نموده باشد واگذاري نوبت به احدي از ورّاث با اجازه ساير ورثه طبق گواهي مربوطه ملامانع است .
2-تعويض آدرس فيش كه با اخذ هزينه مربوطه و ارائه مدارك لازم و رعايت آئين نامه و مقررات شركت صورت مي‌گيرد . چون نرخ هزينه تعويض آدرس فيش در سه دوره مورد مطالعه يعني سالهاي 68و70و72 تغيير نكرده است لذا تفاوت‌ها در در آمدهايي كه در زيل آمده‌است فقط بخاط تغييرات مي‌باشد كه اشاره مي‌شود .


سال تعداد تعويض آدرس فيش در آمد بريال نرخ بريال
سال 68
سال 70
سال 72 5217
13189
24221 2608500
6594500
12110500 500
500
500
تفاوت در آمد تعويض آدرس فيش در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 3986000 ريال بوده است .
تفاوت در ا‚د تعويض آدرس فيش در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 9502000 ريال بوده است .
تفاوت در ا‚د تعويض آدرس فيش در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 5516000 ريال بوده است .
3-تغيير نام تلفن كه با تنظيم فرم مربوطه و رعايت آئين نامه و مقررات مربوطه بلامانع است در محاسبات بعمل آمده چون نرخ هزينه تغيير نام تلفن نيز طي سالهاي 68و70و72 تغييري نداشته نداشته است لذا تفاوتها در درآمد به به شرح ذيل مي‌باشد.

سال تعداد تعويض آدرس فيش در آمد بريال نرخ بريال
سال 68
سال 70
سال 72 219


658
113 109500
329000
556500 500
500
500
تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 219500 ريال بوده است .
تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 227500 ريال بوده است .
تفاوت تغييرات در آمد تغيير نام تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 44700 ريال بوده است .
4-تغيير مكان تلفن كه با درخواست مشترك همراه است با در نظر گرفتن امكانات فني و رعايت آئين نامه و مقررات شركت بلامانع است .
5-تعويض شماره تلفن با در خواست كتبي صاحب امتياز تلفن با ذكر دليلي مزاحمت يا آزاد نشدن به موقع و يا نياز به پي در پي نمودن شماره و امثال آن در صورت وجود امكانات فني و يا بنا به نياز شركت مخابرات به شمارة مذكور و تعويض آن به شماره ديگر انجام مي‌شود . توسط امور مشتركين مخابرات دكتر حسابي و به درخواست مشتركين در سال 72 هشتاد و پنج مورد و در سال 73 يكصد و نود و دو مورد تعويض شماره انجام شده است .


6-قطع و وصل تلافن با تقاضاي كتبي صاحب امتياز آن و يا قائم مقام قانوني وي با تكنيل فرم‌هاي مربوطه پس از تسويه حساب و پرداخت بدهيهاي معوقه و هزينة قطع و وصل انجام خواهد شد و يا اينكه قطع ارتباط صاحب امتياز بعلت عدم پرداخت بدهي و يا دخالت غير مجاز در سيمكشي و تغيير مكان و منصوبات تلفن صورت مي‌گيرد .
با بررسي بعمل آمده چون نرخ هزينه قطع و وصل تلف در طي سالهاي 68و70و72 تغييري نداشته است لذا فقط به اعلام تغييرات در آمدها اكتفا ميگردد .

سال در آمد از قطع وصل تلفن نرخ قطع تلفن بريال نرخ وصل تلفن بريال
سال 68
سال 70
سال 72 3862000
4234000
60332750 1500
15000
1500 1000
1000
1000
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 70 نسبت به سال 68 مبلغ 372000 ريال بوده است .
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 70 مبلغ 56098750 ريال بوده است .
تفاوت در آمد از قطع و وصل تلفن در سال 72 نسبت به سال 68 مبلغ 56470750
ريال بوده است .
7-مزاحمت‌هاي تلفني ، در صورا تايجاد مزاحمت تلفني ، شاكي با در خواست كتبي خود و ارائه آن به امور مشتركين اقدام مي‌نمايند واحد مذكور با صدور فرم كشف مزاحمت نسبت به درخواست وذكور رسيدگي و پس از كشف مزاحم طبق قانون با خاطي برخورد مي‌نمايند .
كه در سال 72 به تعداد 1272 مورد و در سال 73 1540 مورد كشف مزاحم شده كه با تمامي‌آنان طبق مقررات برخورد گرديده است .
با توجه به اينكه با مزاحمين تلفي طبق آئينامه شركت مزاحمت ايران براي مزاحت

بار اول ارتباط تلفني مشترك به مدت يك هفته همراه با اخطار كتبي و براي بار دوم بمدت سه ماه همراه با اخطار كتبي قطع مي‌گردد . در مزاحمت بار دوم وصل مجدد تلفن پس از خاتمه سه ماه مجازات مقرر موكود به اخذ تعهد كتبي از مشترك يا قائم مقام قانوني وي مي‌باشد .
در مزاحمت بار سوم ارتباط تلفني مشترك موقتاً قطع و پرونده جهت رسيدگي به كميسيون رسيدگي به مزاحمت‌هاي تلفني احاطه مي‌گردد تا در صورت تائيد وقوع سه بار مزاحمت ، تلفن مزاحم سلب امتياز مي‌گردد (1) .


وصل مجدد تلفن مشترك در مزاحمت‌هاي بار اول و دوم مستلزم اخذ هزينه وصل طبق تعرفه مقرر و مصوب جاري شركت مخابرات مي‌باشد .


لذا با توجه به هزينه دريافتي از مزاحمين تلفني جهت قطع و وصل تلفن ( 1500-

1000 ريال )(2) در مقايسه با در آمدي كه شركت مخابرات به علت قطع تلفن در مدت‌هاي ياد شده از دست مي‌دهد بسيار نا چيز مي‌باشد ولي به لحاظ ارائه خدمات مطلوب و سالم و برخورد با مزاحمين تلفني و ايجاد محيط امن و آرامش جهت كليه مشتركين ، خود را ملزم به رعايت مفاد مذكور مي‌باشد .

واحد آبونمان
پس از واگذاري امتياز خط تلفن به مشترك ابتدا دائري تلفن به واحد آبونما ارسال مي‌گردد تا اين واحد مشخصات دائري از قبيل نام ، نام خانوادگي ،‌آدرس ، شماره كنتور ، تاريخ دائري را به مركز كامپيوتر اعلام يا نسبت به صدور قبض تلفن و ارسال صورت حساب كاركرد اقدام شود . صورت حساب كاركرد تلفن‌ها در هر دوره دو ماهه صادر و ارسال مي‌گردد ، كنتر برداري قبوض در ابتداي هر سيكل دو ماهه انجام و به مركز كامپيوتر ارسال مي‌كردد تا با توجه به كنتر قبلي كاركرد تلفن مشخص گردد، ‌پس از محاسبه كاركرد و صدور قبوض صورت حساب ، قبوض به واحد آبونمان ارسال مي‌گردد تا پس از اصلاحات مقدماتي به اداره پست جهت توضيع ارسال گردد.
قبوض صورتحساب تلفن قبل از تعويض به اداره پست جهت توضيع تحويل پاسخگويان آبونمان داده مي‌شود تا با توجه به اطلاعات موجود ، مشتركين مقرض به كاركرد و هزينة تلفن را نسبت به آن اگاه سازند و چنانچه اشكالي از قبيل اشتباه پانچيست در پانچ اطلاعات كنتور و غيره بود رفع و اصلاح نمايند .
پس از پرداخت مبالغ كاركرد تلفن‌ها طي قبوض صادره توسط مشتركين به بانك ، هر روزه وصوليهاي قبوض تحويل كاركنان حسابدار اين واحد مي‌گردد تا با حسابرسي‌هاي خود و صدور سند مربوطه آن را آماده و جهت ثبت در مركز كامپيوتر دسته بندي و ارسال نمايند . مشتركيني كه در مهلت مقرر نسبت به پرداخت بدهي‌هاي خود اقدام ننمايند توسط مركز كامپيوتر ليستي تهيه و به واحد آبونمان جهت قطع تلفن‌هاي بدهكار داده مي‌شود كه اين واحد پس از بررسي تلفن‌ها به مركز مربوطه جهت اجرا ارسال مي‌دارد و پس از مراجعه مشتركين بدهكار جهت پرداخت بدهيها پس از وصول بدهي نسبت به وصل مجدد تلفن‌هاي مذكور اقدام مي‌نمايند .
چنانچه مشتركي بخواهد تلفن خود را از محلي به محل ديگر انتقال دهد چون آدرس تلفن مذكور مي‌بايستي تغيير نمايد از طريق امور مشتركين فرم تغيير مكان صادر و پس از اقدامات لازم اصلاحيه آدرس به اين واحد ارسال مي‌گردد تا اين واحد مقدمات كار و تغيير آدرس در قبوض را براي انجام به مركز كامپيوتر انجام دهد.


چنانچه مشتركي نسبت به كاركرد تلفن خود اعراض داشته باشد فرم مخصوصي براي تلفن مذكور تهيه و به مركز تلفن مربوطه ارسال مي‌گردد تا نسبت به كنترل كنتور تلفن مذكور اقدام نمايند و نتيجه سالم و يا معيوب بودن كنتر مشخص و به واحد آبونمان ارسال تا نتيجه به مشترك معترض اعلام شود .
با توجه به استفاده از تكنولوژي و تعديل نيروي انساني در اين واحد نكاتي چند ضروري بنظر مي‌رسد چون روزبروز كامپيوتر در زندگي انسان‌ها تاثير بسزائي را به جا مي‌گذارد و مردم با تكيه بر سرعت و افزايش حجم كارها و تعدد وظايف خود بيشتر به اين ماشين روي مي‌آورند لذا باعث گرد

يده كه امروزه ادارات ، شركتها و مؤسسات دولتي به جاي نيروي كار انساني رو به كامپيوتر نموده تا جائيكه امكان دارد از آن براي انجام فعاليت‌هاي خود كمال استفاده را بنمايند اين قائده براي شركت مخابرات نيز مستثناء نبوده و باعث تعديل نيروي انساني در اين شركت هم گرديده كه داراي فوائد و مضراتي بوده كه مختصرا توضيح داده مي‌شود .

فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان :
از فوائد اين طرح افزايش سرعت كار و كارائي فعاليت‌ها و سرعت گردش كار ،‌ارائه سريع ليست‌هاي مورد نياز ، ارائه آمارهاي لازم و ضروري جهت مديران به منظور دستيابي به اهداف شركت و همچنين استفاده از كامپيوتر باعث گرديده تا كاركنان با اين تكنيك نوين آشنا و ايجاد تخصص جديدي در بين كاركنان با دادن آموزشهاي لازم گردد .
از جهاتي سيستم‌هاي كامپيوتري باعث كاهش هزينه‌هاي پرسنلي به خاطر تعديل نيروي انساني بوده در حاليكه در كوتاه مدت شركت متحمل هزينه‌هاي سنگيني جهت خريد كامپوترهاي مورد نياز و آموزش پرسنل گرديده است ولي دراز مدت مقرون بصرفه مي‌باشد . ولي از طرفي با بكار گيري سيستم‌هاي كامپيوتري انجام بسياري از كاهايي كه تا قبل از بكار گيري توسط نيروي انساني مذكور به بيكاري جامعه افزوده شده و عدة بسياري براي امرار معاش خود با مشكل مواجه مي‌گردند كه جذب اينگونه افراد مستلزم ايجاد مشاغل جديدي و سرمايه گذاري زيادي در كل كشور مي‌گردد كه اين امر اجتناب نا پذير است و تا حصول نتيجه بايستي سياستي اعمال گردد كه اين مشكل به نحوي كه كمترين صدمه را داشته باشد حل گردد .
يكي ديگر از مضرات آن اين است كه چنانچه اشكالي در ارسال اطلاعات به مركز اطلاعات پيش آيد مي‌بايست تا دوره بعد ( دوره دو ماهه هر سيكل ) صبر نمود تا بتوان اشكال را بر طرف نمود در صورتيكه در سيستم دستي قبل از كامپيوتري شدن اين كار به راحتي در همان روز انجام مي‌گرفت و راحت‌تر اشكالات بر طرف گرديد .
چون نرخهاي آمونمان تلفن‌هاي خود كار ، در آمد حق الفاظه ، در آمد خارج از مرز تلفن ، در آمد عوارض شهرداري ،‌ در آمد اجاره خط ، در سه دوره مورد مطالعه در سالهاي 68و70و72 تغييري نكرده است فقط به كل تغييرات در آمد هر يك اشاره مي‌شود .


فصل دوم

 


تشكيلات و روابط سازماني
در اين فصل براي شناخت اوليه سيستم مورد بحث ، تشكيلات و روابط سازماني واحدهاي مختلف و موقعيت مخابرات دكتر حسابي به عنوان معاونت اداره كل مخابرات استان تهران شهرستان كرج در اين ساختار و موقعيت سه اداره مالي اداري ، اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات شهري ، اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات راه دور به عنوان هسته‌هاي اجرايي فعاليتهاي اين معاونت مورد بررسي قرار مي‌گيرد .

چارت سازماني


مخابرات دكتر حسابي يكي از ادارات تابعه كل مخابرات استان تهران است كه بصورت معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – شهرستان كرج ،‌اداره مي‌گردد كه سه اداره مالي اداري ، اداره نگهداري بهره‌برداري ارتباطات شهري ، اداره نگهداري بهره‌برداري ارتباطات راه دور و مراكز واحد‌هاي مخابرات تابعه را تحت نظارت و سرپرستي خود دارد . ( شكل 5 )
1-ساختار تشكيلاتي اداره شامل سه قسمت به شرح زير مي‌باشد ( شكل 6 ) .
الف:بخش حسابداري و آبونمان كه كليه عمليات مالي و كنترل دريافت‌ها و پرداخت‌ها را به عهده‌دارد .
ب:بخش خدمات عمومي‌كه كليه عملياتي اداري و دفتري و خدماتي ، تداركاتي را به عهده‌دارد .
كه شرح مفصل فعاليت بندهاي الف و پ در فصل «4» ارائه خواهد شد .
2-ساختار تشكيلاتي اداره نگهداري بهره‌برداري ارتبطات شهري به شرح زير مي‌باشد ( شكل 7 )
الف:مراكز تلفن شهري كه وظيفه نگهداري و بهره‌برداري سوئيچ شهري و تأمين ارتباط مشتركين را به عهده‌دارد .
ب:اطلاعات تلفن 118 كه وظيفه دادن اطلاعات در خصوص شماره مشتركين اعم از خصوصي و دولتي به درخواست كنندگان را به عهده‌دارد .
ج:نگهداري و پشتيباني فني نيرو كه وظيفه نگهداري و تأمين نيرو مورد نياز مراكز فني ، سيستم‌هاي مخابرتي را به عهده‌دارد .
ح:پشتيباني فني شبكه كابل و هوايي وظيفه پشتيباني و تهيه و تداركات لوازم مورد نياز شبكه‌هاي كابل و هوايي مراكز تلفني را به عهده‌دارد .
خ:واگذاري خطوط كه وظيفه بررسي و واگذاري خطوط تبفني را جهت برقراري تلفن متقاضيان و مشتركين به عهده‌دارد .
د:پشتيباني فني مراكز الكترونيك كه وظيفه پشتيباني و تهية‌ لوازم و قطعات مورد نياز مراكز را به عهده‌دارد .
ذ:كنترل و نظارت بر تلفن‌هاي همگاني .
3-ساختار تشكيلاتي اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباطات بين شهري به شرح زير مي‌باشد . ( شكل 8 )
الف:مركز نگهداري سوئيچ راه دور كه وظيفه تأمين و برقراري ارتباط بين شهري و بين‌الملل مشتركين تلفن خودكار را به عهده‌دارد .
ب:تلفن راه دور كه وظيفة تأمين و برقراري ارتباط بين شهري و بين‌الملل متقاضيان فاقد تلفن در شهرها و روستا‌ها را به عهده‌دارد .
پ:واحد تلگراف كه وظيفه مخابره و ارسال تلگراف متقاضيان را به اقصي نقاط دنيا به عهده‌دارد .
ح:واحد خطوط راه دور كه وظيفه كه وظيفه نگهداري خطوط بين شهري را به عهده‌دارد .
خ:كنترل و نظارت بر واحدهاي مخابراتي كه وظيفة كنترل و نظارت و تأمين ارتباط واحدهاي مخابراتي در محدوده حوزة مربوطه را به عهده‌دارد .
كه شرح مفصل فعاليت بنديهاي الف ، ب و خ در فصل «6» ارائه خواهد شد .


از آنجائيكه تعيين چارت سازماني هر اداره اي توسط امور تشكيلات و بهبود روش‌هاي شركت مخابرات ايران در تهران بر اساس اگوهايي كه در اختيار دارند صورت مي‌گيرد نمي‌تواند در برگيرنده همه نيازهاي سازماني باشد .
به عنوان مثال : تعداد نفراتي كه جهت واحد نگهداري و نوسازي خطوط در نظر گرفته مي‌شود بر اساس ميزان كيلومتر خطوطي است كه بايستي نگهداري و نوسازي شود . در صورتيكه جهت تعيين تعداد نفرات با باكس سازماني واحد مذكور در هر شهرستاني بايستي با در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايي و مسيرهاي خطوطي كه بايستي نگهداري شوند تعيين گردد .


ساختار تشكيلاتي معاونت اداره كل مخابرات استان تهران - مخابرات دكتر حسابي(1)
مدير اداره كل مخابرات استان تهران


(شكل-5)
معاون اداره كل و رئيس مخابرات دكتر حسابي


(شكل-6)

معاون اداره كل و رئيس مخابرات حسابي


(شكل 7)


(شكل 8)(1)فصل سوم

معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – مخابرات دكتر حسابي
مخابرات دكتر حسابي كه تا تاريخ 4/9/71 بصورت يك اداره مستقل زير نظر اداره كل مخابرات استان تهران فعاليت مي‌نمود به لحاظ حجم و گستردگي سطح فعاليت و موقعيت شهرستان كرج از نظر جغرافيايي ، جمعيتي و سياسي ، اجتماعي و … از تاريخ مذكور بر اساس گزارش شماره 2469 – 1/7/71 و تصويب آن در تاريخ 13/7/71 توسط هيئت مديره مخابرات ايران به معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – دكتر حسابي ارتقاء پيدا نمود .

با توجه به رشد سريع شهر و شهرك‌هاي همجوار و افزايش سرسام آور جمعيت در اين شهر ييلاقي نزديك تهران ، طالب ارائه خدمات بيشتر و تأمين نيازمنديهاي شهر بود فلذا جهت تأمين و ارائه خدمات مي‌بايستي فعاليت‌ها سرعت بيشتري به خود مي‌گرفت و بدون وقفه ادامه مي‌يافت ولي باز پاسخگوي نيازمنديهاي شهرستان نبود لذا مسئولين مربوطه شهر را به آن داشت تا فكر اساسي جهت رفع اين مشكل بنمايند كه با نظر موافق مقام محترم رياست جمهوري و دستور

رسيدگي ايشان به سازمان امور استخدامي‌كشور مقرر گرديد كه با همكاري و هماهنگي سازمانها و وزارت خانه‌هاي مربوطه ، چارت سازماني اين نهادها در شهرستان كرج مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرد و در ساختار سازماني آنها تغييراتي داده شود كه در اين راستا تعدادي از ادارات به اداره كل ارتقاء پيدا نمودند ولي بعضي از سازمانها به علت مخالفت‌هاي درون سازماني از تغير در ساختار سازمان و تشكيلات ادارات خود در شهرستان كرج امتناء‌ نموده و يا اينكه به اداره‌ آنها

بصورت معاونت اداره كل تن دادند كه مخابرات شهرستان كرج نيز از آن نمونه است .
در صورتيكه شهرستان كرج هم از نظر جمعيت بالغ بر 647/031/1 (1) و هم از نظر تعداد شماره تلفن‌هاي منصوبه 92656 (2) شماره و هم از نظر تعداد متقاضيان تلفن و هم از نظر تعداد پرسنل 581 نفر (3) و … در مقايسه با بسياري از ادارات كل مستقر در تهران و استانها در ردة بالاتري قر

ار دارند و استحقاق بيشتري براي ادارة كل شدن را دارا مي‌باشد و اين حجم فعاليت‌ها ايجاب مي‌نمايد كه با ارتقاء سطح اداره و تعويض اختيار و داشتن اختيارات مشابه ادارات كل ، بتوان

پاسخگوي نيازهاي شهر شد .
در صورتيكه شهرستان مخابرات با ارتقاء سيستم سازمان مخابرات دكتر حسابي مخالفت نموده و بالاجبار جهت ادارة آن بصورت معاونت ادارة كل مخابرات استان تهران تن داده اند آن هم معاونتي

كه حتي به اندازه معاونت‌هاي ديگر اداره كل اختيارات ندارد و يا اينكه معاونت مذكور از اختيارات خود استفاده نمي‌نمايد و بصورت يك كارمند معاونت‌هاي ديگر و بصورت زير مجموعة آنها با اختيارات

محدودتر نسبت به هدايت زير مجموعة‌خود ادامه مي‌دهد و در نتيجه بازده كار نسبت به گذشته كمتر شده و در صورتيكه توقع و انتظارات مردم و شهر نسبت به حالت گذشته بيشتر شده است كه اين تضاد موجب نگراني و نارضايتي مردم و مسئولين شهر گشته است .
با توجه به اينكه مسئولين هر شهر كه از نزديك با نيازمندي‌ها و مشكلات و تجهيزاتي كه در اختيار دارند آشنايي بيشتري نسبت به مسئولين رده بالاتر خود كه در مركز مستقر هستند دارند در چنين شرايطي مديران يكه قويترند و با فن مديريت اشنايي كامل دارند و با اعمال فشار و با استفاده از اختيارات قانوني خود و گرفتن اختيارات بيشتر از رده‌هاي بالاتر سازمان جهت پيش برد اهداف سازمان و ارائه خدمات بيشتر و جلب رضايت مردم موفقيت بيشتري را نسبت به مديري كه آشنايي با سيستم مديريت ندارد و يا حتي نمي‌تواند از اختيارات قانوني خود هم استفاده نمايد كسب كند كه اين امر ممكن است با يك نگاه به نمودار فعاليت‌هاي مخابرات دكتر حسابي كه در بخشهاي مختلف ارائه مي‌شود در مقاطع مختلف مشهود مي‌باشند . لذا با دادن توضيحي انجام يك مديريت صحيح در زير ارائه مي‌شود .
امروزه شايد بيش از هميشه توليد كنندگان و مصرف كنندگان سرويس‌هاي مخابراتي و سياست گزاران دولت‌ها مجزوم رشد سرسام آور سرويسها و و تسهيلات مخابراتي گرديده اند . در حاليكه بهاي واحد (قيمت تمام شده ) براي تأمين سرويس‌ها و در نتيجه‌ توسعة غير قابل تصور تكنولوژي ، پائين آمده ، تقاضا براي سرويس خيلي بيش از كل سرماية‌ لازم براي اين بخش كه رو به افزايش مي‌باشد رشد داشته است . از طرف ديگر ، سرويسهاي جديدي ايجاد شده كه مشتركين بدون در نظر گرفتن موقعيت جغرافيائي خود متقاضي اين سرويسها مي‌باشند چون اموزه در تكنولوژي مخابرات فاصله و دوري راه ، ديگر مانعي بحساب نمي‌آيد . دشوارترين انتخاب براي سياست گذاران مخابرات در كشور قبل از آنكه قادر باشند سرويسهاي ابتدائي ضروري را براي اكثريت مردم خود فراهم نمايند با تقاضاي مشتركين بزرگ براي سرويسهاي پيچيده و متنوع روبرو هستند .


به عنوان نمونه اين سرويسها عبارتند از پيچينگ ، موبايل ، امكان كنفرانس چند نفره با تلفن و فيچرهاي مختلف .
اين وظيفه شركت مخابرات است كه موازنة صحيحي را كه براي كشورمان و محيطمان مناسب باشد ايجاد نمايد .
مناسب بودن سيستم مديريت متخذ و شدت عمل آن كليد اصلي فراهم ساختن سرويس سوردمند و رضايتبخش مي‌باشد .
در حقيقت ، سودمندي و كارايي در مديريت براي توليد سرويس رضايتبخش به همان مهم اس

ت كه دسترسي به منابع براي سرمايه گذاري . بهر حال شركت مخابرات براي پاسخگويي به نيازهاي مشتركين خود بايد معمولاً توجه خود را به «نوع مديريت» معطوف سازد براي مثال ، تمايلي آشكار براي تغيير مخابرات از «‌شكل يك اداره مركزي دولتي» به يك نهال مستقل و خود م

ختار ولي در مالكيت دولت وجود دارد . مي‌دانيم كه ادارهة يك شبكة مخابراتي تا چه حد پيچيده است و براي اينكار بايد تكنولوژي ، امور مالي برنامه ريزي ،‌تداركات ،‌امور پرسنلي و‌آموزش را در نظر داشت كه البته اينها فقط چند مورد از موارد قابل ذكر است . اگر بخواهند مخابرات را بصورت يك شركت مستقل خود كفاء داير و بصورت انتفاعي مورد بهره‌برداري قرار دهند تجربه نشان مي‌دهد كه بالاخره مديريت بهره‌برداري و مالي و يا ساير وظايف و مسئوليتهاي مشابه آن بايد كاملاً جدا از ساختار و ابزار مالي دولت مركزي باشد . دولت بايد دخالت خود را بيشتر به موضوعات استراتژيك دراز مدت محدود نمايند . مثلاً اينكه آيا بهره‌برداري شركت مخابرات فقط بايد در حد برابري و توزان بين دخل و خرج باشد يا اينكه جنبة انتفاعي هم داشته باشد ؟ و در حالت دوم ميزان سود و نرخ رشد سيستم چه بايد باشد . براي مثال : از جنبة اقتصادي كلان ، دولت ممكنست بخواهد معياري را براي سرمايه گذاري در مخابرات تصريح نمايد وبدليل اقتصاد اجتماعي ، دولت ممكنست بخواهد در مناطق دورافتاده تر نيز مخابرات توسعه داشته باشد .
اين قبيل سياستها هر جا كه مصلحت ايجاب كند بايد به وضوح تعريف شده و از سوي دولت و نه از طرف شركت مخابرات به آگاهي عموم رسانده شود . و اگر مخابرات از نظر مالي به عنوان يك شركت مستقل تلقي شود اينگونه مطالب بصورت اطلاعيه‌هاي درست و منظم به آگاهي عموم رسانده شود .


برنامه ريزي
مديريت يك شركت مخابراتي بايد همة عوامل را در نظر داشته و دخالت دهد براي مثل نرخ رشد برنامه ريزي شده براي شبكه و بهبود سيستم‌ها بايد با برنامه‌هاي مربوط به تأمين سرمايه‌هاي لازم ، و استخدام و آموزش كارمند اضافي لازم مطابقت داشته باشد . باين دليل است كه شركت بهره‌برداري كننده بايد برنامة جامعي براي بهره‌برداري‌ها ، در آمدها ، قيمت‌ها ، هزينه‌هاي بهره‌برداري ، رشد شبكه و. تعداد خطوط و ارتباطات ، قابليت سودرساني ، سرمايه ثابت ، نيروي انساني ، نيازهاي آموزشي و غيره و غيره بطور جمعي تهيه و تنظيم نمايند .


اين برنامه‌هاي براي اينكه از ارزش واقعي برخوردار باشند بايد يك برنامة سرمايه گذاري مثلاً 5 تا 7 ساله و يك برنامه دراز مدت مثلاً 15 تا 20 ساله را شامل شود .
البته هر دو اين برنامه‌ها مي‌بايد به طور مرتب بازنگري شوند . اين بازنگري اجازه خواهد داد كه در بخشهائي از فعاليت كه عواملي تكنولوژي قيمت ، يا تقاضا تغيير كرده و يا از حالت تعادل خارج شده تجديد نظر به عمل ايد و هر نوع تغييري در خطمشي دولت نيز بايد در چنين مواقعي مورد

توجه قرار گيرد .
اين برنامه براي كار هر متخصصي در رابطه با كاري كه بايد در آينده انجام دهد سرمشقي تعيين مي‌كند .
برنامه ريزان نيروي انساني بايد بدانند كه چند كارمند است

خدام كنند ، مديران آموزش بايد بدانند كه چند كارمند را بايد آموزش دهند ،‌برنامه ريزان شبكه بايد بدانند كه چه ظرفيتي را بايد پيش‌بيني كرده و تدارك ببينند ، برنامه ريزان مالي بايد بدانند كه چقدر سرمايه بايد فراهم كنند و غيره .
بسيار حائز اهميت است كه همة اين مراحل بتوانند همگام و پابپاي هم عمل شوند و اين عمل توسط مديران هر شهر كه به مسائل اشراف كامل دارند امكان پذير است نه مديران سطوح بالاتر كه در مراكز استانها و شركت مستقر هستند و فقط مديران سطوح بالاتر و در نهايت بالاترين مقام مديريت بتواند بر چگونگي آنها نظارت و كنترل داشته باشد .


قوانين عمومي‌مديريت
همة مديران در هر سطحي از سازمان بايد تعريف كاملي از مسئوليت‌هاي خد داشته و بطور سيستماتيك مسئول و پاسخگوئي عملكرد خود بحساب آيند . اطلاعات آماري تهيه شده توسط سيستم اطلاعاتي مديريت در هر جا كه ممكن باشد بايد براي تعيين اهداف كمي‌متغيرهاي كليدي مورد استفاده مديران تا زير اولين ردة سطح سوپروايزري قرار مي‌گيرد . بايد رسماً از مديران خواسته شود كه در آخر هر سال پاسخگوئي عملكرد خود در قبال اين اهداف باشند . در صورت وجود كمبودهايي نسبت به اين اهداف ، مدير مربوطه بايد وادار شود كه دلايل را تجزيه و تحليل كرده و با كمك و پشتيباني متخصصين ادارات مركزي اين كمبودها را بر طرف سازد . براي خرابي‌هاي دائمي‌بايد فكري شود و براي كمبودها و نقايص دائمي‌ بايد تنبيه‌هايي در نظر گرفته شود هم چنانكه براي عملكردهاي بالاتر از حد تعيين شده مي‌بايد پاداش‌هايي منظور گردد .
به عنوان يك مثال واقعي ، تأسيسات خارج از مراكز ( يعني كابلها ، خطوط هوايي و غيره كه مراكز را به مشتركين متصل مي‌سازند ) در بسياري از شهرها ، قديمي‌و يا معيوب مي‌باشند . از هر مديري كه مسئول نگهداري و تعمير چنين تأسيساتي مي‌باشد بايد خواسته شود كه در پايان هر سال در خصوص فركانسي كه در ناحيه مربوط به وي ، خرابي خطوط را باعي شده و سرعت عملي كه موجب برگرداندن سرويس به حالت اوليه گرديده گزارش دهد . متخصصان اداره مركزي بايد روشهائي را براي شناسائي علل زير ابداع ن مايند : نصب و اتصال اولية كابلها بصورت بد و نامطلوب ، خرابي ناشي از عمر تأسيسات ، خرابيهاي فيزيكي ناشي از كارهاي ساختماني مقاطعه كاران و غيره .

اگرچه مخابرات يك سرمايه گذاري مي‌باشد وليكن نقش برنامه ريزي و روشهاي صحيح پرسنلي براي اداره آن بصورت خوب و كارآمد ، غير قابل انكار است .
هر سازماني الزماً متكي به مهارت و استعداد مديران خود مي‌باشد ، انتصاب و بكار گيري تعداد كافي از مديران كه داراي كه از استعداد خوبي برخوردار هستند بايد در داخل سازمان شناسائي شده و بطور شايسته ارتقاء يابند . اگر مديران و يا كارشناسان اجرائي خوب را نشود در داخل سازمان پيدا كرد در آن صورت بايد از خارج از سازمان آورده شوند .
سازمان مخابرات بايد آماده باشد تا با ايجاد انگيزه‌هاي كافي ( مثل حقوق ، شرايط

كاري ، و غيره ) موجبات جذب و حفظ مديران و متخصصين اجرائي با صلاحيت را بصورت نيروي دائمي‌فراهم نمايد اهميت استعداد براي اولين و دومين ردة سوپروايزري به همان اندازه است كه اهميت آن براي مديريترده بالاتر يكي از ممشخصه‌هاي مخابرات ، متكي بودن به عمليات تعداد زيادي از پرسنل مي‌باشد كه در گروههاي كوچك و اغلب سيار در نقاط مختلف پراكنده شده و كيفيت و سودمندي كار آنها در سطح وسيعي تعيين كننده موفقيت شركت مي‌باشد. در چنين شرايطي ، اولين ردة‌ سوپروايزرسي ، شغلي را به عهده‌دارد كه انجام آن مشكل و از اهميت ويژه اي برخوردار است انتخاب سوپروايزرها نه تنها بايد بر اساس مهارت آنها در تخصصهاي لازم براي انجام كاري باشد كه سوپروايزري آنرا به عهده‌دارند بلكه بايد استعداد ذاتي آنها براي رهبري و سازماندهي كارها نيز در نظر گرفته شود . در اوضاع و احوال كنوني كه شركت در حال توسعه مي‌باشد ، وجود تسهيلات كاملاً مناسب و كافي براي آموزش هر سطحي از كاركنان در كاري كه عهده‌دار انجامش هستند ضروري مي‌باشد . مديران لازمست كه نسبت به تكنيك‌هاي كاري مهم مدرن ، توانائيهاي بالقوة اين تكنيك‌ها ، و دامنة بسياري وسيع مسائلي كه از آنها ناشي مي‌شود بصيرت كامل داشته باشند .
سوپروايزرها بايد مهارت‌هاي مديريت و سازماندهي را فراگيرند ، پرسنل فني بايد در زمينة تخصصهائي آموزش ببيند كه متناسب با نوع كاري باشد كه آنها عهده‌دار انجامش خواهند بود (مثل نگهداري دستگاههاي با تكنولوژي پيشرفته ، نصب و نگهداري خطوط انتقال و غيره ).
مطلب مهم اينست كه نرخ افزايش تعداد كاركنان بايد پايين از نرخ رشد كار نگهداشته شود بطوريكه نيروي توليد پوسته در جهت بهبود باشد . هزينه‌هاي پرسنلي بخش وسيعي از مخارج بهره‌برداري مخابرات را تشكيل مي‌دهد . و اگر مخابرات بخواهد كه به خوبي اداره شود و موجوديت و توسعه مالي و اقتصاديش حفظ شود بايد كه نيروي توليد به عنوان هدف اساسي خطمشي تلقي شود .
بايستي با استفاده از تكنولوژي و اتوماسيون ميزان كارايي و بازده كار و حجم فعاليت را بالا برد و با كاهش نيروي انساني و بكار گيري پرسنل در فعاليت‌هاي ديگر و كاهش هزينه‌هاي پرسنلي و بهه برداري نسبت به افزايش و توسعه اقتصادي و مالي شركت اقدام نمود كه اين عمل در شركت مخابرات در دست اجرا است ولي متاسفانه با مقاومت پرسنلي مواجه است از اين تعديل نيرووي انساني به كندي در حال انجام است .
در پايان ليست هزينه‌هاي بهره‌برداري ، مالي اداري و هزينه‌هاي پرسنلي مالي اداري، بهره‌برداري در سالهاي 68،70،72 جهت مقايسه و درصد افزايش آنها جهت اطلاع ارائه مي‌گردد .

هزينه‌هاي بهره‌برداري
موضوع
سال سال68 سال 70 سال 72 افزايش هزينه بهره‌برداري و پرسنل سال 70 نسبت به 68 افزايش هزينه‌هاي بهره‌برداري و پرسنلي سال 72 نسبت به 70 افزايش برداري و پرسنلي 72 نسبت به 68
هزينه‌هاي بهره‌برداري 369668339 728510344 1637589154 7/97% 7/124% 343%


هزينه‌هاي پرسنلي بهره‌برداري 307429141 614464252 1351913116 48/99% 120% 7/329%
هزينه‌هاي مالي اداري 82789923 205134463 549453874 7/147% 8/267% 6/563%
هزينه‌هاي پرسنلي مالي اداري 66552915 95399601 395275426 3/43% 3/314% 9/493%


شماره گذاري و اجراي پروژه


هدف دراز مدت شركت مخابرات نه تنها خود كفائي مالي بوده بلكه ايجاد در امدي معقول و عادلانه نسبت به سرمايه نيز مي‌باشد . براي نيل به اين هدف ، منابع سرمايه گذاري و و شرايط وابسته به آنها بايد مورد بررسي دقيق قرار گيرد . در انتخاب سرمايه ( كه ترجيحاً مي‌بايستي متنوع و تركيبي از منابع مختلف باشد ) هميشه بايد منابع شربكت در دراز مدت در نظر گرفته شود .
شركت مخابرات بايد يك خطمشي قيمت گذاري و تعرفه بندي اتخاذ نمايد كه منطبق بر اهداف ملي مقرره توسط دولت بوده و با هزينة تأمين سرويس مطابقت داشته باشد . طبيعي است كه درآمد حاصله از بخشي از شبكه بايد به رفع كمبودهائي كمك كند كه ممكن است در ساير بخشها ( مثل مناطق زوستايي ) پيش آيد . بعلاوه ، وجود مكانيسمها براي تشخيص نياز به پروژه‌هاي سرمايه گذاري ، ارزيابي آنها ، پيش‌بيني صحيح هزينه اي كه در بر خواهند داشت ، و تعيين الويت آنها براي اجرا ضروري مي‌باشد . براي اجراي يك پروژه بايد برنامه اي تهيه و بر اجراي ان از نزديك نظارت شود تا پيشرفت مراحل پروژه در ظرف مدت تعيين شده ودر حيطة منابع مقرره مير گردد . در مواردي كه كار توسط پيمانكاران اجرا مي‌شود ، مخابرات بايد تعداد كافي از كاركنان آموزش ديده را براي پيگيري و نظارت بر پيشرفت كار در اختيار داشته باشد . اين افراد در ارتباط با پيمانكاران مي‌توانند مراقب باشند كه كار به درستي اجرا و استانداردهاي كاري به خوبي رعايت شود . به هرحال به عنوان يك خطمشي ، حداقل برخي از پروژه‌هاي اصلي بايد توسط كاركنان خود مخابرات به اجرا در آيد چون اين بهترين راه براي آموزش كاركنان بوده و ضمناً نگهداري صحيح سيستم را در آينده فراهم مي‌نمايد . به عبارتي ديگر ، بايد شيوه‌هاي مناسبي وجود داشته باشد تا تمام شدن پروژه ، امكان ادعاي خسارت از پيمانمكار در صورت عدم اجراي صحيح و به موقع كار ، يا امكان اعمال فشار بر كاركنان خود شركت در صورت عدم اجراي صحيح كار را تظمين مي‌نمايد .

خريد و تداركات
روشهاي تداركاتي بايد به گونه اي باشد كه توازن بهينه اي را بين هزينة اوليه پايين ، قابليت اطمينان و هزينه‌هاي جاري مثل هزينه نگهداري و نيرو حفظ نمايد .
وجود خطمشي‌ها و روشهاي تداركاتي خوب تعريف شده الزامي‌و غير قابل انكار است . اگر مناقصه‌ها كاملاً با مشخصات فني مطابقت نداشته باشد قضاوت در مورد حد و مرز قابل قبول اين جدايي ، كاري بسيار مشكل است .
انجام معاملات تجاري با تهيه كنندگان بايد مسئوليت گروه متخصصين تداركات را از ساير مظائف « مثل مهندسي و دادن گزارش به بالاتر مقام سازمان » جدا سازد . تا حد امكان ، خريدها و تداركات بايد از طريق مناقصه رقابتي و با تعيين معيارها و اعلام آن در روزنامه‌ها صورت پذيردد . ا

رزيابي مناقصه‌ها بايد به روش عيني و توسط گروهائي از متخصصين رشته‌هاس مختلف ( مثل مهندسي ، بهره‌برداري ، امور مالي ، و خود تداركات ) انجام شود . تصميم گيري نهائي نسبت به تداركات مربوط به پروژه‌ها و يا خريدها ( با هر حجمي‌) بايد توسط مقامات بلند پايه شركت و بر مبناي گذارشات رسيده از گروههاي ارزيابي صورت گيرد . دلايلي كه منجر به اتخاذ اين تصميمات شده بايد به طور صحيح و كامل ثبت شود و قابل ارائه به همة مديران بلند پاية شركت باشد . تصميم گيري براي پيروي از روشهاي غير رقابتي به دليل خطرهاي آشكار وضعيتي كه در آن توليد كننده از بي رقيب بودن خود آگاه است . بايد منطور به بررسي‌هاي ويژه و دقيقي باشد . در

موارديكه علت اتخاذ روش خريد و تداركات غيررقابتي به دليل فني و يا اجرائي باشد ( كه غالباً نيز چنين است ) مراتب بايد مستقل از كار تداركات به تأييد گروه مهندسي و اجرائي برسد .
همة مراحل خريد و تداركات بايد به طور مستقل و رسمي‌بازرسي شده و گزارشات بازرسي به مديران بلند پايه تسليم و قابل دسترسي دولت نيز باشد . همة پرسنل مربوطه بايد اگاه باشند كه مورد بازپرسي قرار خواهند گرفت .سيستم‌هاي اطلاعاتي مالي و مديريت
پيروي از روشهاي محاسباتي مالي و مديريت تجاري مدرن براي شركت مخابرات بسيار ضرورت دارد . در اغاز هر سال بايد براي درآمد ، حسابجاري هزينة سرمايه اي و ساير متغيرهاي مالي مهم بودجه اي براي كل شركت و بودجه اي تفكيكي نيز براي واحدهاي سازماني مختلف پيش‌بيني شود . قطعي شدن اين بودجه‌ها بايد مستلزم تصويب رسمي‌مقامات ذيصلاح سازمان باشد .
پس از معلوم شدن بازده ساليانه ، هر مديري بايد پاسخگوي عملكرد خود نسبت به بودجة تعين شده براي واحدش باشد . مكانيسمهائي بايد وجود داشته باشد كه به مدير ارشد امكان دهد تا بر روند عملكردهاي مالي شركت مخابرات در قبال بودجة تعييني نظارت و كنترل دائمي‌در طول سال داشته باشد .
در وضع موجود برآورد ميزان مورد نياز جهت سال آتي بدين صورت عمل مي‌گردد كه با جمع آوري درخواست بودجة‌مورد نياز واحدها توسط مسئولين واحد‌ها بصورت تخميني و حدسي صورت مي‌گيرد و با حدس ، بودجه مورد نياز جهت اجراي طرح‌ها درخواست مي‌گردد و از آنجائيكه در واحدهاي زير مجموعه از روشهاي كلاسيك و موجود آماري جهت اين تاخمين‌ها استفاده نمي‌گردد برآوردها هم دقيق نمي‌باشد و همه ساله شاهد كسر بودجه و در بعضي مقاطع و طرحها با اضافه بودجه مواجه مي‌گرديم و طرح‌هاي فاقد بودجه نيم تمام و بودجة اضافي طرح‌هاي ديگر به خزانه برگشت داده مي‌شود .
به عنوان مثال : جهت رنگ آميزي و نصب شيشه كيوسك تلفن‌هاي همگاني منصوب در سطح شهرستان كرج مبلغ 6780000 ريال پيش‌بيني اعتبار گرديده ولي مبلغ 6471355 ريال هزينه شده كه مبلغ 308745 ريال اضافه پيش‌بيني شده بود كه به حساب خزانه برگشت داده شد (1) : و جهت تأمين و برقراري ارتباط دستگاه كاربر سه كانله 501 مبلغ 422000 ريال پيش‌بيني اعتبار گرديده كه مبلغ 542199 ريال هزينه شده كه مبلغ 120199 ريال كسر بودجه داشته است كه جهت تأمين كسري اقدام مجدد صورت گرفته است (2) .
وجود سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت بصورت موازي با سيستم‌هاي تهيه گزارش مالي ، براي

رسيدگي به ساير جنبه‌هاي اصلي بهره‌برداري ضرورت دارد . سيستم‌هاي آماري بايد در سرتاسر شركت يكنواخت باشند . هر سوپروايزري از اولين ردة سوپروايزري گرفته تا به بالا براي كار واحدي كه مسئوليت آنرا به عهده‌دارد بايد آمار اصلي و پايه داشته باشد . اطلاعات واحد‌هاي فرعي و كوچكتر بايد بر اساس تشخيص صحيح جمع آوري و مرتباً ارائه شوند تا مديريت بلند پايه تصوير كاملي از وضعيت كلي مالي و بهره‌برداري كار داشته باشند . ضمناً گزارشي سالانه اي مشتمل بر صورت حسابهاي رسمي‌مالي و اطلاعات فني و آماري نيز بايد به چاپ برسد تا منعكس كنندة وضعيت موجود شركت باشد .
در يك نگاه گذرا در صورت حساب سود و زيان سالهاي 68 الي 72 به يك سير صعودي در

تمامي‌جوانب چه از لحاظ هزينه‌هاي اداري مالي و هزينه‌هاي بهره‌برداري و چه در سود و زيان و چه از لحاظ در آمد بر مي‌خوريم .
البته در تجزيه و تحليل در مورد هر يك از اين بخشها عملي را مي‌توان مورد بحث قرار داد . مسئله اصلي گسترش در امكانات تلفني در سطح وسيع را مي‌توان نام برد . البته از كنار پروژه‌هاي انجام شده در سطح شهر نيز نبايد بي تفاوت گذشت حال تك تك به اناليز صورتهاي سود و زيان سالهاي 68 تا 72 مي‌پردازيم : ضمناً صود حاصله نقد است .

در خاطمه همانطور كه در آخر فصل يك عنوان گرديد مراتب مورد بررسي از طريق مصاحبه و بازنگرس اسناد و مشاهده انجام گرفته كه نتايج حاصله در فصل‌هاي مربوطه ارائه مي‌گردد . بطور خلاصه شرايط لازمه و اصلي مديريت را براي ارائه سرويسهاي بهينه در يك سازمان مخابراتي را جمعاً بيان مي‌كنيم .
-اداره كردن مخابرات با مديريت مستقل و با راهنمايي از سوي دولت در زمينه‌هاي استراتاژيك .
-تهيه طرح كار بصورت جزء به جزء و مقايسة اين طرح با ارقام واقعي
-مسئوليت هر مديري بايد به وضوح تعريف شده و مديران بايد پاسخگوي عملكرد خود باشند .
-استخدام و آموزش پرسنل خوب و تضمين اينكه براي حفظ آنها پاداش مناسبي داده شود .
-انتخاب دقيق منابع سرمايهة ثابت و استفاده از يك سيستم كنترل پروژه از شروع تا اجراء و تكميل پروژه .
-منصوب نمودن گروه مخصوص تداركات براي تنظيم و هدايت تصميماتي كه بايد توسط تيمي‌در سطح بالاي مديريت اتخاذ شود تصميمات و تائيد درستي آنها بايد به ثبت رسيده موكول به بازرسي باشند .


-برقراري يك سيستم اطلاعات مديريت و مالي كه بايد بصورت ساده ولي تا حد امكان كامل نگهداشته شود تا همه موارد بحراني كار مخابرات را دربرگيرد .


فصل چهارم

اداره نگهداري و بهره‌برداري ارتباط شهري و هوايي هر شهر را جها تأمين ارتباط مشتركين تلفني را به عهده‌دارد كه واحدهاي مختلف زير مجموعه اي اين اداره با هماهنگي و پشتيباني جهت ارائة خئمات مطلوب به مشتركين فعاليت مي‌نميند بعضي از اين واحدها به تنهايي خدماتي را ارئه مي‌نمايند و بعضي از واحدها مكمل فعاليت واحدهاي ديگر مي‌باشند و توأماً باعث ارائة خدمات مي‌گردند كه در اين فصل فعاليت هر يك به تفكيك شرح داده خواهد شد مسائل و مشكلات هر واحد نيز شرح داده خواهد شد .

شبكه كابل و هوايي
براي اتصال مشتركين تلفني با مراكز سوئيچ از شبكه كابل و هوايي استفاده مي‌شود شبكه كابل كه قسمت اعظم هزينه‌هاي مخابرات را تشكيل مي‌دهد در سطح شهرها تمام كوچه‌ها و خيابانها را به مراكز تلفن متصل مي‌نمايد كه اصطلاحاً از دو قسمت كابلهاي مركزي و آبونه تشكيل مي‌گردد كابلهاي مركزي معمولاً كارفرما كه با توجه به ظرفيت انها و نياز هر محله نصب مي‌گردد را به مراكز متصل مي‌نمايند و معمولاً بصورت كانالي كشيده مي‌شود و كابلهاي آبونه كابلهايي هستند كه صندوق‌هاي كافو هر محله را به انشعابات مختلف تقسيم مي‌نمايند يعني به صورت پست‌هاي ده ززوجي بر روي ديوار كوي و برزن نصب مي‌گردد كه معمولاً اينگونه كابلها بصورت خاكي كشيده ميي شود و ارتباط مشتركين تلفني از طريق همين پست‌ها بوسيله سيمها و كابلهاي كم زوج هوايي به داخل منازل و مكانهاي مورد نظر مشتركين كشيده مي‌شود .
شركت مخابرات قبل از كابل كشي در سطح خيابانها و كوچه‌هاي هر شهر از شهرداري‌ها و سازمانهاي زيربط جهت تايين حريم و امكانات موجود در زير زمين استعلام مي‌نمايد كه هم كابلكشي بصورت استاندارد كشيده شود و به آساني در حريم اجراي طرحها و تأسيسات ديگر قرار نگيرد و هم از امكانات موجود سازمانهاي ديگر در زير زمين و مسير كابلكش متصل گردد تا در هنگام اجراي طرح به آنها صدمه وارد نگردد ولي متاستفانه طرحهاي اجرايي شهرداريها و … در كوتاه مدت تغيير مي‌نمايد و مدام دستخوش تغييرات است و از ثبات نسبي نيز برخوردار نمي‌بادش و پس از كابلكشي طرحهاي مختلف ، تعويض كوچه‌ها و خيابانها انجام مي‌شود و امكانات موجود در زير زمين از دسترس خارج مي‌شود و در صورت وجود خرابي جهت رفع آن با مشكلات عديده اي مواجه مي‌گردد كه اين امر موجب وارد شدن خساراتي سنگين به شبكه كابل و تأسيسات مخابرات مي‌گردد و يا بر اثر تغييرات قسمتي از آنها از رده خارج و يا بصورت مقطعي تغيير و يا تفويض

مي‌گردد كه از حالت استاندارد خارج گشته و موجب تقليل عمر شبكه مي‌شود و مانند لباسيكه وصله دار شده است هيچگاه بهاي اوليه و كيفيت مطلوب خود را نخواهد داشت لذا مخابرات بايستي علاوه بر هزينه سنگين احداث شبكه مخابراتي ، امكانات وسيعتري را براي نگهداري از آن بسيج نمايد .
ضمناً جهت برآورد اينگونه خسارتها به عنوان نمونه به لحاظ اينكه مشخص نمي‌باشد كه در كابل

ي كه وسط خيابان قرار گرفته چند بار ممكن است خرابي حادث شود و يا اينكه زمان بروز خرابي چه موقع مي‌باشد نمي‌توان برآورد دقيقي و يا درستي از برآورد خسارتها داشت و يا اينكه اگر حدسي هم در مورد تخمين ميزان خسارتها زده شود قابل اعتماد نمي‌باشد و ياا اينكه برآورد هزينه تعويض كل كابل كه از دسترس خارج شده است را در نظر بگيريم اين برآورد نيز قابل اعتماد نمي‌باشد چراكه كابلهاي فوق پس از بروز اولين خرابي به كلي تعويض مي‌گردند و سعي در ر

فع خرابي و استفادة حداكثر از امكانات موجود مي‌باشد مگر اينكه هزينه‌رفع خرابي بيش از هزينه تعويض كابل گردد كه اين نيز قابل پيش بيني نمي‌باشد .
لذا بايد ترتيبي اتخاذ گردد كه توسعه تلفن متناسب با نيازها و هماهنگ و همرا با ساير خدما

ت و اطلاع از وضعيت مسيرها و تغييرات و عقب نشيني و حتي المقدور طرحهاي درازمدت در شبكه كابل اجراء گردد و از انجام كارهاي دوباره و چند باره كه باعث افزايش كميت و كاهش كيفيت

مي‌گردد و جلوگيري بعمل آيد .
در اغلب مراكز تلفن شهري منجمله مركز تلفن كرج از كابلهاي قديمي‌كه از بدو تأسيس مركز كشيده شده كماكان استفاده مي‌شود و عمليات بازسازي و نوسازي روي آن انجام نگرفته به عنوان مثال كابلهائيكه حدوداً بيست و پنج سال پيش از نوع سربي و كاغذي كشيده شده و اكنون از رده خارج شده استفاده مي‌شود و هيچگونه پيش بيني جهت تعويض و جايگزين آنها بعمل نيامده و اگر اينگونه كابلها به هر دليلي داراي نقص و خرابي گردد امكان نگهداري از آنها ممكن مخواهد بود و چون در جوار آنها توسعة شبكة كابل صورت نگرفته زمان بسيار زيادي طول خواهد كشيد تا مجدداً رفع عيب و راه اندازي گردد در اين صورت خسارت زيادي متوجه شركت مخابرات و ايجاد نارضايتي در مشتركين تلفني ايجاد خواهد شد لذا ايجاب مي‌نمايد كه خيلي سريعتر نسبت به تأمين متريال مورد نياز و تعويض تدريجي آنها اقدام گردد . يك رشته كابل باستي از نظر پيوستگي خطها كاملاً سالم باشد يعني پارگي نداشته باشد . مقاومت عايقي كابل براي يك كيلومتر بايد حدود 5000 مگا اهم باشد كه هر چه فاصله زيادتر شود مقدار مقاومت كم مي‌شود . مقاومت رفع و برگشت خط بايد طبق استاندارد براي سيم 04 در هر كيلومتر 284 اهم و براي سيم 06 در هر كيلومتر 128

اهم درهر كيلومتر 56 اهم باشد . و تضعيف فركانس براي سيم 04 در هر كيلومتر 84/1 دسي بل و براي سيم 06 در هر كيلومتر 20/1 دسي بل و براي سيم 09 در هر كيلومتر 86/0 دسي بل باشد . در ضمن بايد تعادل بين مقاومت خط وجود داشته باشد يعني اگر مقاومت رفت و برگشت يك زوج سيم 284 اهم است مقاومت يك رشتة آن بايد 142 يا حدود دو درصد اختلاف داشته باشد .
پيوستگي شيلد كابل بايستي برقرار باشد يعني نوار آلومينيوم روپوش كابل در سرتاسر كابل بهم متصل باشد .


بطور كلي در هر كابل تا دو درصد خرابي قابل قبولي است چنانچه خرابي اعم از اتصال و يا پارگي بيشتر از 2% باشد آن كابل معيوب محسوب مي‌گردد و بايستي نسبت به رفع خرابي آن اقدام نمود .
لذا با توجه به حجم زياد كابلهاي سطح شهرستان كرج و در نتيجه حجم گستردة اطلاعات خرابي‌

ها اطلاعات مربوط به خرابي يكي از كافوهاي مركز تلفن كرج به عنوان نمونه ارائه مي‌گردد .
توسعه شبكه كابل هيچ گاه با نياز واقعي شهرها همراه نبوده و اقلب طراحي شبكه با نقطه گذاري محلهاي وجود تقاضا و به نسبت آن همراه بوده است كه در سالهاي اخير اين مشكل صد چندان گرديده است به عنوان مثال چون احداث ساختمانهاي مراكز تلفني از محل خودياري

مردمي‌بوده است شركت مخابرات به اعضاي مخابرات هيئت امناء‌ها كه مسئوليت احداث ساختمانهاي مذكور را به عهده گرفته اند اجازة قبول تعداد معدودي و ديعه و فروش فيش را داده اند تا از محل اخذ خودياري از متقاضيان نسبت به ساخت مركز تلفن اقدام نمايند . و بدون در

نظر گرفتن اينكه مركز ساخته شده داراي ظرفيت اسمي‌مي‌باشد نسبت به فيش فروخته شدة شبكة كابل آن طراحي و اجرا مي‌شود كه با صرف امكانات و پرداخت هزينه اسفالت به شهرداري و هزينه حفاري و خاكبرداري و خاكريزي و ضرر و زيان به شهروندان در اندك مدتي امكان واگذاري ظرفيت رسمي‌مركز برروي شبكة كابل وجود نخواهد داشت و مجدداً نياز است كه همة كارها

تكرار گردد كه اينبار علاوه بر عمليات و هزينه‌هاي مذكور موجب فرسايش شبكة كابل قبلي نيز مي‌گردد و به لحاظ آسيبهايي كه مي‌بيند از حالت استاندارد خارج گشته و كيفيت مطلوب خود را از دست مي‌دهد .
لذا بايد سعي شود كه توسعه شبكه همگام با بافت و نياز شهرها باشد و با توجه به ظرفيت اسمي‌مركز و با فروش فيش تلفن توسعه شبكه كابل به طور كامل انجام شود تا هم از حفاري‌هاي بي مورد جلوگيري به عمل آيد و در هزينه‌ها صرفه جويي گردد و در نتيجه به تأسيسات موجود كلية سازمانها در زير زمين آسيب وارد نگردد و موجب آسايش و رضايت شهروندان فراهم گردد . بايد ترتيبي اتخاذ گردد تا فروش فيش با نيازها هماهنگي داشته باشد و با وضع قوانين و دستورالعمل‌ها از جابجايي تلفن‌هايي كه ممكن است موجب به هدر رفتن امكانات گردد ممانعت به عمل و حتي الامكان تلفن‌ها بعد از دائري براي مدتي در محل اوليه وصل باشد و يا اگر نياز به تغيير مكان و جابجايي باشد به گونه اي باشد كه موجب آن نشود تا در محلهايي كه هزينه‌هاي زيادي جهت توسعه شبكة كابل آن بكار رفته به كلي از ارتباط خالي شود چرا كه كابلي كه فاقد بار باشد و فعال نباشد قابل نگهدارزي نمي‌باشد و بعد از مدتي فرسوده و از بين مي‌رود به عنوان مثال در شهر كرج منماطقي وجود دارد كه از زمان طراحي فيش زيادي در آن مناطق فروخته شده و بعد از وصل تلفن‌ها به لحاظ عدم تمكن مالي مردم كلية تلفن‌هاي آن خريد و فروش و تغيير مكان يافته و كابل آن منطقه به طور كامل تخليه گرديده است . در اينگونه محل‌ها در صورت انجام عمليات ساختماني ، برق زدگي ، حفاري‌هاي سازمانهاي مختلف و … امكان وارد شدن خسارت به شبكة كابل وجود دارد و چون روي كابل ، تلفن كاركن وجود ندارد خرابي مذكور مشخص نمي‌گردد و بعد از مدتي آب به داخل كابل نفوذ كرده و موجب اكسيده شدن و از بين رفتن كابل مي‌گردد و ضمن از دست دادنه كيفيت از عمر مفيد آن نيز كاسته خواهد شد .
در اقلب مسيرهايي كه شبكة كابل در پياده روها احداث گرديده در زمان درختكاري و نصب تيرهاي برق با مشكل مواجه مي‌گردد و موجب آسيب به شبكه مي‌شود و يا بر اثر مرور زمان كه درختان مسير پياده رو در مجاورت كابلها و كانالهاي كابل قرار دارند تنومند مي‌گردند باعث كشيدگي كابل و مفصل آنها و يا انحراف كانلها و مسدود نمودن آنها مي‌گردد كه در صطح شهر كرج بسيار زياد يافت مي‌شود كه بايد نصبت به باز سازي و تغيير مسير ان اقدام نمود كه اين خود موجب تقليل كي

فيت و عمر مفد كابل مي‌گردد و در صورت نياز به تقويت شبكة مذكور با مشكل روبرو مي‌باشد .
از ديگر مشكلات شبكة كابل مخابرات توسعة سريع و يك جانبه آن در قسمت سوئيچ مي‌باشد كه اين توسعه در يك مرحله در سال 68 تعداد 23500 شماره و در مرحلة بعدي در سال 71 تعداد 50000 شماره شماره ديگر به شبكه سوئيچ شهري اضافه گرديد . و عدم هماهنگي با توسعه شبكه كابل موجود مي‌گردد كه شبكة كابل بدون در نظر گرفتن كيفيت در اجراي طرح‌ها ، خود را به طرحهاي ديگر برساند در صورتيكه بايستي بين نصب سوئيچ و شبكة كابل هماهنگي به وجود

ايد ولي متاستفانه اغلب مشاهده مي‌گردد كه نصب سوئيچ يك سال قبل از نصب شبكه صورت گرفته و در جايي ديگر نصب شبكة كابل انجام گرديده و سوئيچ آن آماده نيست كه اين خود ضرر‌هاي زيادي براي شركت مخابرات دارد و عملاً نيررو و امكانات به طور مثبت به كار گرفته نمي‌شود و يا هر دوي آنها آماده است ولي ملزومات واگزاري تلفن موجود نيست و يا سعي مي‌شود تمام فشارهاي كار شبكه و سوئيچ واگذاري منطقل گردد كه به لحاظ عدم امكانات

واگذاري از آنها استفاده نمي‌شود و موجب تأخير در استفاده از امكانات و نا رضايتي در مردم مي‌گردد . سب با نياز باشد يا آنقدر افراط مي‌گردد كه امكانات سالها مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و در بخشهايي از شهر كه مردم از تمكن مالي برخوردارند ساخت و ساز زمينها سريع انجام مي‌شود ولي از نظر پيش بيني و رزرو امكانات براي اين مناطق كاري صورت نگرفته و داراي كم بود مي‌شوند و در حداقل زمان مجددداً نياز به واگزاري و يا تغيير مكان تلفن‌ها پيدا مي‌شود كشبكة قديمي‌و كاهش امر مفيد كابل مي‌گردد و به عنوان نمونه (1) كافوهاي مركز فرديس 2 به شرح زير فاقد امكانات هستند و مشتركين در نوبت منتظر فراهم آمدند . امكانات جهت برقراري تلن خود هستند و يا بعضي از كافوها داراي امكانات هستند ولي در آن مناطق متقاضي تلفن نمي‌باشد .

بايستي همزمان با توسعه شبكه ابزار و لزومات آن به همراه نصب تحويل نگهداري گردد ولي متاستفانه بعد از نصب آماده واگذاري مي‌شود ولي هيچگونه ابزاري جهت واگزاري و نگهداري آن تحويل نمي‌شود و يا وسايل كم و ناقص تحويل مي‌گردد و در نتيجه واگذاري و نگهداري با مشكل مواجه مي‌گردد .

حدوداً 70% از سرمايه گذاري شركت مخابرات صرف تأمين و تجهيز و نصب شبكه مي‌گردد و بايستي جهت نگهداري از آن اهميت بيشتري قائل شد در صورتيكه با توجه به سرعت توسعه و واگزاري تلفن و بكار گيري پرسنل به امر توسعه ، نگهداري را تحت تاثير خود قرار دادن و از آنجائيكه مردم نيازمند برقراري اطتباط تلفني خود هستند و مسئولين شركت هم سعي دارند كه ميزان تعداد تلفن‌هاي دائر شده را افزايش دهند و فعاليت در دائر تلفن هم راحت‌تر از نگهداري و رفع خرابي از

شبكة كابل و نگهداري مطلوب آن در سطح استانداردها را دارد چراكه استاندارد دائري تلفن‌ها روزانه جمع آوري مي‌گردد و فعاليت در اين بخش محسوس تر است تا اينكه رفع خرابي تلفن كه فقط در بخش رفع خرابي ثبت مي‌گردد ضمناً در پايان هر سال با توجه به حجم دائري تلفن‌هاي جديد نصبت به تخصيص درصد حق تخصص پرسنل اقدام مي‌گردد و از طرفي دائري تلفن متقاضيان

تلفن جديد كه تا آن لحظه فاقد تلفن و مدت‌ها چشم انتظار وصل تلفن خود بوده اند از نظر ظاهري مشهودتر است تا نگهداري خطوط موجود در حد استانداردها و رضايت خاطر بيشتري را از نظر جو عمومي‌ايجاد مي‌نمايد . پرسنل نيز راغبتر هستند كه در امر توسعه فعاليت بيشتري نمايند تا اينكه به نگهداري سيستم بپردازند و آنها را در حد استاندارد حفظ نمايند و فقط به اينكه تلفني كار نماي

د حتي در حد استاندارد و با كيفيت مطلوب هم نبود اكتفا مي‌نمايد . نيروي انساني مورد استفاد

ه در شبكه مراكز از كارآيي لازم برخوردار نمي‌باشد و انگيزه ايي بر كار ندارند ماهيت شبكه كابل ايجاب مي‌نمايد كه نسبت به واحدهاي ديگر از پرسنل بيشتري برخوردار باشند به همين لحاظ پرسنل واحدهاي ديگر كه در واحد خود نمي‌توانند كارآيي لازم را داشته باشند به لحاظ اينكه كار

در آن واحد با وقفه مواجه نباشد فرد ديگري را جايگزين او نموده و او را راهي شبكه مي‌نمايند .
كاركنان شبكه اكثراً افراد كم سواد و يا زير ديپلم مي‌باشند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید