بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تعريف آسيب شناسي رواني:

رشته‌اي كه به مطالعه ماهيت و شكل گيري رفتار، افكار، و احساسات نا بهنجار مي‌پردازد.

اسلاید 2 :

چالش‌هاي پيش‌روي  اين رشته عبارتند از:

.1تحمل ابهام

.2حفظ عينيت

.3تعريف رفتار نابهنجار

اسلاید 3 :

حفظ عينيت:

چون رفتار انسان پديده‌اي است شخصي و بسيار تاثير گذار كه باعث مي‌گردد از عينيت موضوع مورد بررسي  دور شويم. ولي نبايد به هر حال عينيت را با مشكل مواجه سازيم.

اسلاید 4 :

  1. ندرت وقوع آماري:

يعني رفتار بايد در درصد خيلي كمي از جمعيت شايع باشد. مثلا عقب ماندگي ذهني در صورتي كه هوش بهر فرد درانتهاي چپ منحني زنگوله‌اي شكل يا منحني طبيعي قرار گرفته باشد.

اسلاید 5 :

  1. تخدي از هنجارها:

رفتاري نا بهنجار تلقي مي‌شود كه از هنجار هاي اجتماعي تخدي كند يا باعث تهديد و تشويش كساني مي‌شود كه شاهد آن رفتار هستند.

اسلاید 6 :

  1. پريشاني شخصي:

اين نيز يكي از ويژگي‌هاي برخي از نابهنجاري‌هاي رواني است كه به معني احساس درد و رنج شخصي مي‌باشد.

اسلاید 7 :

.4ناتواني يا بدكاري:

يعني اينكه آيا فرد در برخي از حيطه هاي زندگي نظير كار يا روابط شخصي به سبب نابهنجاري دچار آسيب شده است يا نه؟ اين نيز مي تواند يكي از مولفه‌هاي  ديگري از رفتار نابهنجار باشد.

اسلاید 8 :

  1. پيش بيني ناپذيري:

به معني پاسخ هاي غير منتظره به عوامل تنش زاي محيطي است.

اسلاید 9 :

تاريخچه‌ِي آسيب شناسي رواني:

تاريخچه‌ي آسيب شناسي رواني را مي‌توان در طول تاريخ به شرح زير طبقه بندي كرد:

اسلاید 10 :

  1. ديو شناسي قديم:

اين اعتقاد كه موجودي اهريمني ممكن است كه در درون فرد به ستيز برخيزد و ذهن و بدن او را به تسخير آورد ديو شناسي ناميده مي‌شود.

بر اساس اين باور رفتار نابهنجار ناشي از تسخير شدگي است، و درمان آن جن‌گيري و بيرون راندن ارواح شيطاني به مدد سرود‌هاي مذهبي يا شكنجه مي‌باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید