بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

علل الودگی هوا

 • الودگی هوا ممکن است بر اثر عوامل طبیعی یا در نتیجه
 • فعالیت انسان ایجاد شود فورانهای شدید اتشفشان و وزش
 • طوفان وبادهای شدید ، ذرات ریزی را وارد هوا می کند
 • و باعث الودگی ان میشود اما انچه امروزه به عنوان الودگی هوا مطرح میشود ناشی از فعالیت های انسانی مانند
 • صنعت،کشاورزی،شهرسازی و... است

اسلاید 2 :

افزایش گاز های گلخانه ای و الودگی هوا

 • ایا تا به حال به گلخانه رفته اید ؟ میدانید چرا در بعضی از
 • خانه ها گلخانه درست می کنند؟شاید بگویید برای نگهداری
 • گیاه از سرما و یخبندان عکس صفحه بعد را ببینید تا دراین باره صحبت خواهیم کرد.

اسلاید 3 :

در ادامه در می یابیم که:

 • سقف اکثر گلخانه ها را از شیشه و نایلون می سازند
 • علت این امرآن است که تابش

نور خورشید از شیشه یا نایلون

عبور کرده  وان محوطه را گرم

می کند.

اسلاید 4 :

 • اما گرمای ناشی از تابش نمی تواند از شیشه یا نایلون خارج شود در نتیجه داخل محوطه گرمتر از بیرون می شود این

عمل شیشه یا نایلون را خاضیت گلخانه ای می گویند.

اسلاید 5 :

اثر گلخانه ای جو زمین

 • کره زمین با تابش خورشید گرم می شود اما گرمای باز تابی زمین به علت وجود گازهایی مانند بخار اب دی اکسید کربن متان دی اکسید نیتروژن وغیره ازجو زمین خارج نمیشود که به ان اثر گلخانه ای می گویند و از سرد شدن زیاد زمین در شب و گرم شدن بیش از حد در هنگام روز جلوگیری می کند

اسلاید 6 :

در ادامه دانش اموزان پاسخ دهند که گرم شدن کره زمین چه پیامد هایی دارد ؟

 • یخ های قطبی ...................................................
 • سطح اب اقیانوس ها............................................
 • طول دوره های خشکسالی .....................................
 • ایجاد سیل.........................................................
 • کشاورزی در کشور ایران......................................
 • استفاده از اب های زیرزمینی..................................
 • اجرای طرح های عمرانی و صنعتی .........................

اسلاید 7 :

پاسخ

.1گرم شدن زیاد هوا باعث ذوب شدن توده های یخ قطب

شمال وجنوب می شود

.2سطح اب اقیانوس ها بالا امده و با عث به زیر اب رفتن

سواحل پست و جزایر می شود

 1. افزایش طول دوره های خشکسالی راافزایش می دهد.

4.میزان بارش افزایش یافته و خطر سیل بعضی از مناطق

زمین را تهدید می کند

اسلاید 8 :

فعالیت

.1منابع عمده الوده کننده هوا کدامند؟

.2ایا فعالیت های انسانی تغییری در گاز های اتمسفر ایجادکرده است؟

.3با چه راه هایی می توان از گرم شدن کره زمین جلوگیری کرد؟

.4کشورهای صنعتی نقش بیشتری در افزایش گاز های گلخانه ای دارند یا کشورهای در حال توسعه؟

اسلاید 9 :

تحقیق و تکلیف

Øروز تولد زمین یا روز زمین پاک به چه روزی میگویند؟

Øموقعیت جغرافیایی تهران چه اثری در الودگی هوای ان دارد؟

Øمسمومیت سربی چیست؟

Øاتمسفر به چه معناست و فواید ان برای زندگی انسان چیست؟

Øسوخت های فسیلی مانند نفت وگاز چرا به این نام خوانده میشوند؟

Øهر یک از گاز های گلخانه ای را معرفی کنید ؟

Øنمودار تغییرات درجه حرارت زمین و میزان تراکم دی اکسید کربن در جو را باهم مقایسه کنید نتیجه ان را بنویسید؟

اسلاید 10 :

مراحل تدریس درس آلودگی هوا

 • مرحله اول :برقراری ارتباط عاطفی، حضورو غیاب و بررسی تکلیف 0 1دقیقه
 • مرحله دوم: ارزشیابی قبل از تدریس که شامل :اجرای ازمون از درس گذشته و اجرای ازمون رفتار ورودی 25دقیقه
 • مرحله سوم: ایجاد انگیزه که شامل چندتصاویر اینترنتی وطرح چند سوال وبازدید از مکان های آلوده کننده 10دقیقه
 • مرحله چهارم :یاد داشت هدف های کلی و جزئی به منظور اشنایی دانش اموزان با درس جدید

                                                                                                10دقیقه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید