بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دامنه کاربرد

اين استاندارد نحوه ارزشيابي وانعکاس موجودي مواد و کالا در صورتهاي مالي را تشريح مي کند وموارد زير را در بر نمي گيرد:

üکار در جريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت

üابزارهاي مالي پيچيده

üموجودي گله هاي دام، محصولات کشاورزي، جنگلي ومعدني درمواردي که اين اقلام در صنايع مربوط، به خالص ارزش فروش اندازه گيري مي شود.

اسلاید 2 :

موجودي مواد وکالا به داراييهايي اطلاق مي شود که:

üبراي فروش در روال عادي عمليات واحد تجاري نگهداري مي شود،

üبه منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات در فرآيند توليد قرار دارد،

üبه منظور ساخت محصول يا ارائه خدمات، خريداري شده و نگهداري مي شود،

üماهيت مصرفي دارد و بطور غير مستقيم در جهت فعاليت واحد تجاري مصرف مي شود.

اسلاید 3 :

طبقات مختلف موجوديها شامل موارد زير مي باشد:

üمواد اوليه،

üکار در جريان پيشرفت (شامل کالاي در جريان ساخت وکارهاي خدماتي در جريان تکميل)،

üکالاي ساخته شده و کالاي خريداري شده براي فروش، مواد و کالاي در راه (با توجه به مقطع زماني انتقال مالکيت)،

üساير اقلام مصرفي (از قبيل قطعات و لوازم يدکي ماشين آلات، ملزومات و مواد غير مستقيم)، و

üاقلامي که به طور معمول و با توجه به شرايط ايجاد شده به منظور فروش نگهداري مي شود (از قبيل ضايعات توليد، داراييهاي ثابت برکنار شده و اقلام اسقاطي).

اسلاید 4 :

üموجودي مواد وکالا بايد بر مبناي “اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش فروش” تک تک اقلام يا گروههاي مشابه اندازه گيري شود.

ü

üخالص ارزش فروش: عبارت است از بهاي فروش (بعد از کسر تخفيفات مربوط به تسويه حساب) پس از کسر:

  • مخارج برآوردي تکميل، و
  • مخارج برآوردي بازاريابي، فروش و توزيع.

ارزش قابل انعکاس موجودي در صورتهاي مالي

  اقل

                     بهاي تمام شده                           خالص ارزش فروش

اسلاید 5 :

نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

موارد به کار گيري خالص ارزش فروش:

üافزايش هزينه ها يا کاهش قيمت فروش،

üخراب شدن موجودي،

üناباب شدن محصولات،

üتصميم شرکت مبني بر ساخت محصولات به زيان (به

     عنوان بخشي از استراتژي شرکت)، و

üوقوع اشتباهاتي در توليد يا خريد.

اسلاید 6 :

نکاتي در مورد خالص ارزش فروش

مقايسه خالص ارزش فروش موجوديها با جمع

 کل بهاي تمام شده آنها باعث:

 تهاتر زيانها و سودها مي شود

 لذا اقلام بايد جداگانه با هم مقايسه شوند

چنانچه اين کار عملي نباشد:

 بايد گروههاي کالا و يا کالاهاي مشابه را

 جمعا” در نظر گرفت.

اسلاید 7 :

اقلامي از موجوديهايي که به صورت گروهي ارزيابي مي شوند بايد ويژگيهاي زير را دارا باشند:

  • مربوط به خط توليد يکساني باشند،
  • اهداف يا کاربرد مشابهي داشته باشند،
  • در ناحيه جغرافيايي واحدي توليد و فروخته شوند، و
  • نتوان آنها را عملا جدا از ساير اقلام خط توليد ارزيابي کرد.

اسلاید 8 :

نکته

چنانچه نتوان به طور معقول انتظار داشت که براي بازيافت دارايي، درآمدهاي آتي کافي وجود نداشته باشد، مبالغ غير قابل بازيافت به عنوان هزينه کاهش ارزش موجودي مواد و کالا به سود و زيان منظور مي شود. از اينرو، موجودي مواد و کالا به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش انعکاس مي يابد.

اسلاید 9 :

بهاي تمام شده موجوديها شامل مخارج زير است:

üمخارج خريد

üمخارج تبديل

üساير مخارج لازم براي رساندن کالا يا خدمات به مکان و  شرايط فعلي

اسلاید 10 :

مخارج خريد شامل موارد زير است:

   بهاي خريد،

     +  هر گونه مخارج ديگري از قبيل حقوق وعوارض گمرکي وحمل     که مستقيما” به خريد مربوط مي گردد،

   -  تخفيفات تجاري،

   +   برخي مخارج به شرح زيرکه درصورت احراز شرايط   مربوط،   قابل احتساب درمخارج خريد است:

  • مخارج تامين مالي واردات مواد و کالا به صورت اعتباري به شرط آنکه واردات مزبور به صورت نقدي مجاز نباشد.
  • مابه التفاوتهاي ريالي ناشي از افزايش نرخ ارز، به شرط اينکه تخصيص آن امکانپذير باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید