بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دامنه کاربرد

اين استاندارد بايد براي حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه واحد سرمايه گذار به کار گرفته شود. الزامات اين استاندارد در مورد کليه واحدهاي سرمايه گذار از جمله شرکتهاي تخصصي سرمايه گذاري کاربرد دارد.

اسلاید 2 :

واحد تجاري وابسته

عبارتست از يک واحد سرمايه پذير که واحد سرمايه گذار در آن نفوذ قابل ملاحظه دارد، اما واحد تجاري فرعي يا مشارکت خاص واحد سرمايه گذار نيست.

اسلاید 3 :

ارتباط بين واحد سرمايه گذار و واحد سرمايه پذير

سه نوع رابطه مي تواند بين واحد سرمايه گذار و سرمايه پذير وجود داشته باشد:

.1رابطه معمولي بين واحد تجاري و سهامدار،

.2رابطه خاص بين واحد سرمايه گذار و سرمايه پذير که ويژگي آن توان واحد سرمايه گدار در کنترل سياستهاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير مي باشد (رابطه واحد تجاري اصلي و واحد تجاري فرعي)، و

.3رابطه خاص بين واحد سرمايه گذار و سرمايه پذير که ويژگي آن وجود نفوذ قابل ملاحظه بر سياستهاي مالي وعملياتي واحد سرمايه پذير مي باشد (رابطه بين واحد تجاري سرمايه گذار و واحد تجاري وابسته).

اسلاید 4 :

نفوذ قابل ملاحظه

عبارت است از مشارکت در تصميم گيريهاي مربوط به سياستهاي مالي و عملياتي واحد تجاري، ولي نه در حد کنترل سياستهاي مزبور.

موارد زير ممکن است به تنهايي يا در مجموع بيانگر نفوذ قابل ملاحظه باشد:

üقدرت راي کافي واحد سرمايه گذار در واحد سرمايه پذير

üعضويت در هيات مديره يا ديگر ارکان اداره کننده مشابه واحد سرمايه گذار

üمشارکت در تصميم گيري براي پرداخت يا نگهداري سود واحد سرمايه گذار

üمشارکت در ساير فرايندهاي سياست گذاري واحد سرمايه پذير

üمعاملات عمده بين واحد سرمايه گذار و واحد سرمايه پذير

üتبادل کارکنان رده مديريت

üوابستگي به اطلاعات فني اساسي

فرض: دارا بودن حداقل 20% قدرت راي در واحد

سرمايه پذير نشانه نفوذ قابل ملاحظه است.

اسلاید 5 :

تفاوت بين قدرت راي دهي و حقوق مالکيت

قدرت راي دهي در تعيين نفوذ قابل ملاحظه مهم است، در حاليکه حقوق مالکيت براي محاسبه سهم واحد سرمايه گذار از سود يا زيان خالص داراييهاي واحد تجاري وابسته کاربرد دارد.

اسلاید 6 :

نحوه حسابداري سرمايه گذاري در واحد تجاري وابسته به منظور انعکاس در صورتهاي مالي تلفيقي

حسابداري سرمايه گذاري در واحد تجاري وابسته به منظور انعکاس در صورتهاي مالي تلفيقي بايد به روش ارزش ويژه انجام شود، مگر اينکه سرمايه گذاري تنها براي واگذاري در آينده نزديک تحصيل و نگهداري شود که در اين صورت حسابداري آن بايد به روش بهاي تمام شده انجام گيرد.

اسلاید 7 :

روش هاي حسابداري
روش ارزش ويژه

ويژگيهاي اصلي روش ارزش ويژه به شرح زير است:

الف . ثبت سرمايه گذاري در ابتدا به بهاي تمام شده،

ب . تغيير مبلغ دفتري سرمايه گذاري به ميزان سهم واحد سرمايه گذار از سود يا زيان واحد سرمايه پذير،

ج . منظور کردن سهم واحد سرمايه گذار از سود يا زيان بعد از تحصيل واحد سرمايه پذير، در صورت سود و زيان واحد سرمايه گذار،

د . کاهش مبلغ دفتري سرمايه گذاري به ميزان سود سهام دريافتي يا دريافتني از واحد سرمايه پذير،

ه . تعديل مبلغ دفتري سرمايه گذاري در صورت لزوم، به ميزان سهم واحد سرمايه گذار از تغيير درحقوق صاحبان سرمايه واحد سرمايه پذير بعد از تاريخ تحصيل که آثار آن در صورت سود و زيان واحد  سرمايه پذير انعکاس نيافته است مثل تغييرات ناشي از تجديد ارزيابي.

اسلاید 8 :

روشهاي حسابداري
روش بهاي تمام شده

ويژگي هاي اصلي روش بهاي تمام شده به شرح زير است:

الف . ثبت سرمايه گذاري به بهاي تمام شده در زمان خريد،

ب . شناسايي سود سهام دريافتي يا دريافتني از محل سودهاي تحصيل شده توسط واحد سرمايه پذير به عنوان درآمد،

ج . کاهش مبلغ دفتري سرمايه گذاري در صورت توزيع سود سهام از محل سودهاي قبل از تاريخ تحصيل.

اسلاید 9 :

روشهاي حسابداري
تفاوت روش ارزش ويژه با روش بهاي تمام شده

.1در روش بهاي تمام شده، در صورتهاي مالي واحد سرمايه گذار، سودهاي تقسيم نشده و زيانهاي تحمل شده به وسيله واحد سرمايه پذير، منعکس نمي شود.

.2در روش بهاي تمام شده، با محدود کردن شناسايي درآمد ناشي از سرمايه گذاري به سود سهام دريافتي يا دريافتي از واحد سرمايه پذير، لزوما” ارتباطي بين سود سهام ناشي از سرمايه گذاري افشا شده در صورتهاي مالي واحد سرمايه گذار و نتايج عملکرد واقعي واحد سرمايه پذير در دوره هاي مختلف وجود ندارد.

.3در روش ارزش ويژه، سرمايه گذار سود خود از سود، زيان و اندوخته هاي واحد تجاري وابسته را صرفنظر از ميزان توزيع سود به وسيله واحد سرمايه پذير شناسايي مي کند.

اسلاید 10 :

کاربرد روش ارزش ويژه

براي محاسبه مبالغي که با استفاده از روش ارزش ويژه در صورتهاي مالي تلفيقي منعکس مي شود از ضوابطي مشابه با ضوابط تلفيق استفاده مي شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید