دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری

PowerPoint قابل ویرایش
10 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 14 نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید 1 :

دامنه کاربرد

اين‌ استاندارد بايد براي‌ ارائـه‌ داراييهاي‌ جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري‌ در ترازنامه‌ بكار گرفته‌ شود.

اسلاید 2 :

اهداف متفاوت طبقه بندي داراييها و بدهيهاي جاري و غير جاري:

ارائـه‌ معياري‌ تقريبي‌ از نقدينگي‌ واحد تجاري ابزاري‌ براي‌ تشخيص‌ آن‌ حصه‌ از منابع‌ و تعهدات‌ واحد تجاري‌ كه‌ گردش‌ مستمر دارد.

اسلاید 3 :

محدوديتهاي‌ تفكيك‌ اقلام‌ جاري‌ و غيرجاري‌

کليه واحدهاي تجاري به استثناي موارد زير، بايد را رعايت الزامات اين استاندارد، داراييهاي جاري و بدهيهاي جاري را به عنوان  طبقاتي جداگانه در ترازنامه منعکس نمايند:

.1مشمول استاندارد حسابداري خاصي باشند، يا.

.2مشمول مفاد قوانين آمره مشخصي باشند، يا.

.3چرخه عملياتي آنها نامشخص يا خيلي طولاني باشد.

vدر شرايط ياد شده، واحدهاي تجاري از ارائه جمعهاي فرعي براي داراييها و بدهيها که در ذهن استفاده کنندگان صورتهاي مالي طبقه بندي موصوف را تداعي کند، پرهيز کنند.

اسلاید 4 :

داراييهاي جاري

يك‌ دارايي‌ زماني‌ بايد به‌ عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ شود كه‌:

الف‌. انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ ، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، مصرف‌ يا فروخته‌ شود، يا به‌ وجه‌ نقد يا دارايي‌ ديگري‌ كه‌ نقد شدن‌ آن‌ قريب‌ به‌ يقين‌ است‌، تبديل‌ شود، يا

ب‌ . وجه‌ نقد يا معادل‌ وجه‌ نقدي‌ باشد كه‌ استفاده‌ از آن‌ محدود نشده‌ است‌.

ساير داراييها بايد به‌ عنوان‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ شود.

اسلاید 5 :

نمونه‌ اقلامي‌ كه‌ به‌ عنوان‌ دارايي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ مي‌شود :

الف‌. مانده‌ وجوه‌ نقد و مانده‌ حسابهاي‌ بانكي‌، به‌ استثناي‌ مواردي‌ كه‌ اعمال‌ محدوديت‌ در مصرف‌ آنها مانع‌ از استفاده‌ اين‌ اقلام‌ براي‌ عمليات‌ جاري‌ شود

ب. حصه جاري حسابها و اسناد دريافتني تجاري و غير تجاري

ج. موجودي مواد وکالا و کاردرجريان پيشرفت پيمانهاي بلند مدت

د. سهام شرکتها، اوراق مشارکت و ساير اوراق بهاداري که به قصد نگهداري تحصيل نشده و به سهولت قابل نقد شدن است

ه. پيش پرداختهاي خريد داراييهاي  جاري

و. پيش پرداختهاي هزينه هاي جاري

اسلاید 6 :

بدهيهاي‌ جاري‌

يك‌ بدهي‌ زماني‌ بايد به‌عنوان‌ بدهي‌ جاري‌ طبقه‌بندي‌ شود كه‌ انتظار رود طي‌ چرخه‌ عملياتي‌ معمول‌ واحد تجاري‌ يا ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌، هر كدام‌ طولاني‌تر است‌، تسويه‌ شود . ساير بدهيها بايد به‌ عنوان‌ بدهيهاي‌ غيرجاري‌ طبقه‌بندي‌ شود.

اسلاید 7 :

بدهيهاي جاري شامل موارد زير مي باشند:

.1بدهيهاي عندالمطالبه که انتظار رود ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه مطالبه شود.

.2حصه اي از بدهي هاي بلند مدت که انتظار ورد ظرف يکسال از تاريخ ترازنامه  تسويه گردد.

اسلاید 8 :

تجديد طبقه‌بندي‌ داراييها و بدهيها

هرگاه‌ پس‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ ولي‌ قبل‌ از تصويب‌ صورتهاي‌ مالي‌ توسط‌ مديريت‌ واحد تجاري‌، رويدادهايي‌ در جهت‌ تبديل‌ داراييها و بدهيهاي‌ جاري‌ به‌ داراييها و بدهيهاي‌ غيرجاري‌ و به‌عكس‌ رخ‌ دهد، نحوه‌ برخورد حسابداري‌ با آن‌ طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 5 با عنوان‌ حسابداري‌ رويدادهاي‌ بعد از تاريخ‌ ترازنامه‌ خواهد بود.

اسلاید 9 :

نحوه ارائه در صورتهاي مالي

vجمع کل داراييهاي جاري و جمع کل بدهي هاي جاري بايد در ترازنامه نشان داده شود.

vمبلغ  يک دارايي جاري يا بدهي جاري نبايد از بدهي جاري  يا دارايي جاري ديگر کسر شود، مگر آنکه شرايط تهاتر داراييها و بدهيها مندرج در استاندارد حسابداري شماره 1 با عنوان نحوه ارائه صورتهاي مالي برقرار باشد.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 17 حسابداری داراییهای نامشهود

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : هدف استاندارد هدف‌ اين‌ استاندارد، تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود است‌. مسائل‌ اصلي‌ در حسابداري‌ داراييهاي‌ نامشهود عبارت‌ از معيارها و زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ و تعيين‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ آنهاست‌. اسلاید 2 : دامنه کاربرد .1الزا ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :دامنه کاربرداين استاندارد بايد براي حسابداري سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي و صورتهاي مالي جداگانه واحد سرمايه گذار به کار گرفته شود. الزامات اين استاندارد در مورد کليه واحدهاي سرمايه گذار از جمله شرکتهاي تخصصي سرمايه گذاري کاربرد دارد.اسلاید 2 :واحد تجاري وابستهعبارتست ...

دانلود پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری - استاندارد شماره 19

PowerPoint قابل ویرایش
36 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :حسابداري ترکيب واحدهاي تجاري استاندارد شماره 19انگيزه هاي ترکيب.1کاهش هزينه ها به ويژه هزينه هاي ثابت.2افزايش توان رقابت در بازارهاي بين المللي.3افزايش کارايي.4عوامل قانوني و سياسي و ...اسلاید 2 :دامنه کاربردحسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي:üترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک.üمشارکتهاي خا ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 11 حسابداری داراییهای ثابت مشهود

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 : مقدمه هدف‌ اين‌ استاندارد تجويز نحوه‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود است‌. موضوعات‌ اصلي‌ درحسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود عبارت‌ از زمان‌ شناخت‌ دارايي‌، تعيين‌ مبلغ‌ دفتري‌، شناخت‌ هزينه‌ استهلاك‌ مربوط‌ و نحوه‌ حسابداري‌ ساير موارد كاهش‌ در مبلغ‌ دفتري‌ است‌. اسلاید 2 : دامنه کاربرد .1 ...

دانلود پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 24 گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره بردار ی

PowerPoint قابل ویرایش
9 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :هدف استانداردvهدف اين استاندارد، تشخيص واحدهاي تجاري در مرحله قبل از بهره برداري و تجويز گزارشگري مالي پاره اي اطلاعات خاص درباره آنها در مرحله قبل از بهره برداري است.اسلاید 2 :دامنه كاربرد vاين استاندارد در مورد صورتهاى مالى واحدهاى تجارى در مرحله قبل از بهره‏بردارى بكار مى‏رود.اسلاید 3 :واحد تجارى ...

دانلود پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انگيزه هاي ترکيب .1کاهش هزينه ها به ويژه هزينه هاي ثابت .2افزايش توان رقابت در بازارهاي بين المللي .3افزايش کارايي .4عوامل قانوني و سياسي و ... اسلاید 2 : دامنه کاربرد حسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي: üترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک. üم ...

دانلود فایل پاورپوینت حسابداری ترکیب واحدهای تجاری استاندارد شماره 19

PowerPoint قابل ویرایش
35 صفحه
23700 تومان
  اسلاید 1 : انگيزه هاي ترکيب .1کاهش هزينه ها به ويژه هزينه هاي ثابت .2افزايش توان رقابت در بازارهاي بين المللي .3افزايش کارايي .4عوامل قانوني و سياسي و ... اسلاید 2 : دامنه کاربرد حسابداري ترکيب و احدهاي تجاري به استثناي: üترکيب واحدهاي تجاري تحت کنترل مشترک. üمشارکتهاي خاص.  اين استاندارد به است ...

مقاله بررسی تطبیقی علامتهای تجاری در استاندارد حسابداری ایران و سایر کشورها

word قابل ویرایش
25 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تطبیقی علامتهاي تجاري در استاندارد حسابداري ایران و سایر کشورها چکیده حسابداري داراییهاي نامشهود به طور اعم و علامتهاي تجاري به طور اخص، از مسائل مهم در گزارشگري مالی است. علامت تجاري یک آرم مشخص است که اجناس و خدمات به خصوص، که توسط شخص یا تشکیلات خاصی تولید و فراهم شدهاند، را متمایز میکند. علامت ت ...