بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بخش اول

¡مهارتها ی پیشرفته در ورزش هندبال

¡

¡هدف کلی:آشنایی با قابلیتهای ورزشی،توانایی های حرکتی ومهارتهای پیشرفته در هندبال وارائه چند نمونه تمرین .

اسلاید 2 :

هدفهای رفتاری

¡انتظار می رود که پس از مطالعه این موارد را توضیح دهید :

1.عوامل مختلف تشکیل دهنده قابلیت ورزشی

2.آمادگی جسمانی عمومی و ویژه

3.انواع پرتابها

¡

اسلاید 3 :

4.انواع شوتها

5.انواع دریافتها

6.انواع پاسها

7.انواع دریبلها

اسلاید 4 :

فصل اول
قابلیتهای ورزشی در هندبال

مربی با آگاهی از شرایط جسمانی وروانی بازیکنان،میتواند

با خصوصیات فردی بازیکنان آشنا شود ونقاط قوت و

ضعف برنامه های خود را شناسایی کند

اسلاید 5 :

برنامه ریزی آموزشی وتمرینی ورزش هندبال

¡الف) عوامل آمادگی جسمانی:

¡آمادگی جسمانی عمومی

¡آمادگی جسمانی ویژه

اسلاید 6 :

ب)خصوصیات فردی

¡

¡خصوصیات اخلاقی

¡

¡خصوصیات روانی

¡

¡

اسلاید 7 :

ج)تواناییهای تکنیکی وتاکتیکی

انواع پرتاب

انواع شوت

انواع دریافت

انواع پاس

انواع دریبل

انواع فریب زدن

اسلاید 8 :

تمرینهای ترکیبی برای افزایش تواناییهای تکنیکی در هندبال

¡تقریبا تمام اعضا در حال انجام مهارتهای مختلف هندبال

هستند، زمین به چهار منطقه تقسیم می شود وهر منطقه

 تمرین خاصی انجام می دهند .

اسلاید 9 :

تمرین برای افزایش قدرت شوت
وگرم کردن دروازه بان

¡این گونه تمرینات با توپ مدیسین بال انجام می شود.

اسلاید 10 :

هدف کلی

¡آشنایی با تکنیکها وتاکتیکهای انفرادی وتیمی در

 دفاع وحمله و مهارتهای دروازه بانی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید