بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چگونگي نمايش داده‌ها در زبان اسمبلي:

v اعداد دودويي و شانزده‌شانزدهي

v کدهاي کاراکتري

v نمايش مکمل 2 براي اعداد صحيح علامت‌دار

v

v سيستم‌هاي ديگر براي نمايش اعداد

اسلاید 2 :

اعداد دودويي و شانزده شانزدهي

nبيت كوچكترين واحد قابل ثبت در كامپيوتر است

nارزش مكاني اعداد در مبناي 2 مانند اعداد در مبناي 10 است

   123  در مبناي 10 برابر است با (3*1) + (2*10) + (1*100)

  1010 در مبناي 2 برابر است با (0*1)+(1*2)+(0*4)+(1*8)

اسلاید 3 :

 نمادها در نمايش اعداد در مبناها

nمبناي 2

¨    0, 1

nمبناي 10

¨     0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

nمبناي شانزده

¨ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F  

nA=10 ,B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 

اسلاید 4 :

سيستم ارزش مکاني مبناي دو:

 يگان  دوگان  چهارگان  هشت‌گان و ...

اعداد دودويي به قدري طولاني هستند که خواندن و نوشتن آنها مشکل است.

اسلاید 5 :

سيستم شانزده‌شانزدهي مي‌تواند اعداد را فقط با استفاده از يک چهارم ارقام سيستم دودويي نمايش دهد.

به علت تبديل ساده بين سيستم دودويي و شانزده شانزدهي، مبناي 16 بعنوان شکل کوتاه شده دودويي تلقي شود.

در سيستم شانزده‌شانزدهي رقم‌هاي 0 تا 9 مورد استفاده قرار مي‌گيرند؛ که علاوه بر اين، به جاي اعداد دهدهي 10 تا 15 حروف A تا F جايگزين مي‌گردند.

سيستم ارزش مکاني مبناي شانزده:

يگان  شانزده‌گان  دويست‌و‌پنجاه‌و‌شش‌گان و...

اسلاید 6 :

تبديل مبناي 16 به مبناي 2:

يک عدد شانزده‌شانزدهي مي‌تواند به سادگي با جايگزيني چهار بيت براي هر رقم شانزده‌شانزدهي به عدد معادل دودويي تبديل شود.

اسلاید 7 :

تبديل مبناي 2 به مبناي 16:

ابتدا از سمت راست، عدد را به دسته‌هاي چهاربيتي تقسيم مي‌کنيم و سپس هر دسته را با رقم معادل شانزده شانزدهي آن جايگزين مي‌نماييم.

اسلاید 8 :

روش تبديل عدد دهدهي به شانزده شانزدهي

با تقسيم متوالي عدد بر 16 و قراردادن باقيمانده هادر كنار يكديگر

مثال عدد 5876 در مبناي 16 به روش زير محاسبه ميشود

  5876 ÷16   باقيمانده     4                                        376   =

   367 ÷ باقيمانده  15                                           22  =  16

     22 ÷ باقيمانده     6                                              1  =  16

  1    ÷  باقيمانده     1                                             0  =  16 

16F4

اسلاید 9 :

طول كلمات

nبايت   8   بيت يا 1 بايت

nكلمه يا WORD    16 بيت يا 2 بايت

nكلمه مضاعف يا double word   32 بيت يا 4 بايت

n

در يك عدد مثبت بايد بيت منتها اليه سمت چپ صفر باشد

n

اسلاید 10 :

تبديل مبناي 2 به 10:

براي تبديل يک عدد دودويي به معادل دهدهي آن، به جاي تبديل مستقيم و طولاني، سريعتر خواهد بود که آن را به مبناي 16 و سپس به مبناي 10 ببريم.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید