بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سوالات رایج در هر برنامه

}آیا برنامه اثری داشته است؟

}آیا مشتریان از برنامه راضی بوده اند؟

}آیا باید چیزی را در زمینه روش ارائه تغییر دهیم ؟

}آیا به نسبت آنچه الان مشاهده کردیم،باید انتظار موفقیت و استقبال بیشتری داشته باشیم؟

اسلاید 2 :


مقدمه :

ارزشیابی برنامه ها که بر مبنای تفکر منطقی و علمی استوار است جزء لاینفک برنامه ها میباشد...

به عبارتی دیگر، ارزشیابی الفبای انجام معاملات عاقلانه است...

همچنانکه در انجام معاملات سود و ضرر را در نظر می گیریم، در طراحی و اجرای برنامه های توسعه نیز باید هزینه ای را که صرف می شود،درمقابل تغییری که ایجاد میشود سنجید و یا فرآورده را باید به طوردقیق موردسنجش قرار داد و بررسی نمود که آیا اجرای این برنامه مقرون به صرفه است . این سئوالی است که علم ارزشیابی باید بدان پاسخ دهد.

اسلاید 3 :


تعريف ارزشيابي يا
evaluation :

برای واژه ارزشیابی چند تعریف آمده است :

به طور کلی ، ارزشیابی فرایندی از نمایش و بیان است که در آن ارزش کارهای معینی در رابطه با پروژه ها ، برنامه ها یا سیاست ها سنجیده میشود .

ارزشيابي به معنای جمع آوری و تحلیل منظم اطلاعات برای تصمیم گیری است.

  ارزشیابی تاثیر برنامه را در اجتماع از نظر هزینه اثربخشی، دستیابی به اهداف و شناسایی فرصتهای پیشرفت مشخص میکند. در ارزشیابی بایددستيابي به اهداف مورد انتظار در برنامه عملیاتی مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

اسلاید 4 :

در لغت نامه ارتقای سلامت ارزشیابی مقایسه موضوع مورد نظر با استاندارد قابل قبول

اسلاید 5 :

مقصود از ارزشیابی :

اساسا“ برنامه ها به منظور کسب اطلاعات و اخذ تصمیم ارزشیابی میشوند

شش دلیل عمده برای تمایل ذینفعان به ارزشیابی برنامه ها :

برای تعیین دستیابی به اهداف اختصاصی مرتبط با وضعیت بهبود یافته سلامت

برای ارتقاء و بهبود اجرای برنامه

برای پاسخگویی به سرمایه گذاران ، جامعه و دیگر ذینفعان برنامه

برای افزایش حمایت جامعه از نو آوری ها

برای کمک به مبانی علمی مداخلات سلامت همگانی جامعه

برای اعلام تصمیمات مربوط به سیاست گذاران

اسلاید 6 :

 ...ارزشیابی مداخلات آموزشی باید بر اهداف مهارتی ورفتاری تاکید بیشتری نماید، زیرا هدف نهایی آموزش سلامت، بهبود رفتار است ...

هر نوع ارزشيابي توسط ابزارویژه که می تواند پرسشنامه، مشاهده یا مصاحبه باشد، انجام می شود. مراحل کلی ارزشيابي شامل بیان برنامه وتعیین اهداف ارزشیابی، جمع آوری داده ها، تحلیل وتفسیر یافته ها، گزارش یافته ها و ارزیابی مجدد برنامه است .

}

اسلاید 7 :

هنگام تعیین ارزش برنامه ؛ طراحان میتوانند از چند نوع ارزشیابی استفاده کنند
 
نوع ارزشیابی بیانگر آن است که آیا نتایج برای بهبود و ارتقای برنامه قبل یا حین اجرا مورد نیاز است

اسلاید 8 :

انواع ارزشیابی :

-1ارزشیابی فرآیند

-2ارزشیابی اثر

3-ارزشیابی نتیجه

4-ارزشیابی عکس العمل

5-ارزشیابی بر اساس یادگیری مشارکت کنندگان

6-ارزشیابی رفتار

7- ارزشیابی کیفی

8- ارزشیابی مشارکتی

9- ارزشیابی آموزشی

10-اررزشیابی تکوینی

11- ارزشیابی برایندی

اسلاید 9 :


ارزشیابی فرآیند :

به معنی هر گونه ترکیب شاخص های حاصل حین اجرای فعالیت های برنامه به منظور کنترل ، تضمین یا بهبود کیفیت اجرا یا ارائه برنامه است .

ارزشیابی هر برنامه باید قبل از شروع آن، به منظور بررسی نیازهای جامعه توسط یک فرد ارزشیابی کننده شروع شود تا نیازهای آن جامعه به خدمات بهداشتی را تحت بررسی منظم قرار داده و طرحی مناسب برای رفع نیازها برنامه ریزی شود .

اسلاید 10 :

ارزشیابی اثر:

این نوع ارزشیابی در حین و بلافاصله بعد از پایان برنامه صورت گرفته و تأثیرفوری برنامه بر سیاست های سازمانی، منابع، فعالیتها و همچنین تأثیر برنامه را برسیستمهای دولت و قوانین نشان می دهد.

ارزشیابی اثر از طریق گزارش عوارض فوری و کوتاه مدت برنامه ، میزان تأثیر مورد نظر برنامه را مد نظر قرار داده و میزان پیشرفت برنامه را تعیین می کند و به بازخوردهای گروه هدف دسترسی یافته وتأثیرات فوری بر معلومات، نگرش، مهارت و یا رفتارها را ثبت مینماید

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید