بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

n

مقدمه

مراحل بهسازی

     1- برداشتهای اولیه

     2-جمع آوری اطلاعات

     3-ارزیابی وضعیت موجود

     4-ارئه گزارش آسیب پذیری کیفی

     5-تهیه اطلاعات تفصیلی

         5-1-مشخصات مصالح(مدارک،انجام آزمایشات)

         5-2-تهیه نقشه های وضع موجود

n

    6-ارائه گزارش آسیب پذیری کمی

    7- روشهای عمومی بهسازی

    8-انتخاب گزینه برتر و تهیه نقشه های اجرایی

    9-برآورد

   10-توجیه اقتصادی

   11-تهیه مشخصات فنی

   12-اسناد مناقصه

اسلاید 2 :

اهداف بهسازی

n1- بهسازی مبنا

n2- بهسازی مطلوب

n3- بهسازی ویژه

n4- بهسازی محدود

n5- بهسازی موضعی

اسلاید 3 :

1- بهسازی مبنا

nدر بهسازی مبنا انتظار می رود که تحت زلزله << سطح خطر 1>> ایمنی جانی ساکنین تامین گردد.

n

2- بهسازی مطلوب

nدر بهسازی مطلوب انتظار می رود که هدف بهسازی مبنا تامین گشته و علاوه برآن تحت زلزله << سطح خطر 2>> ساختمان فرو نریزد.(سطح عملکردE-5 )

اسلاید 4 :

3- بهسازی ویژه

nدر بهسازی ویژه نسبت به بهسازی مطلوب عملکرد بالاتری برای ساختمان مد نظر قرار می گیرد. بدین منظور سطح عملکرد بالاتری برای ساختمان تحت همان سطوح خطر زلزله مورد استفاده در بهسازی مطلوب در نظر گرفته شده یا با حفظ سطح عملکرد مشابه با بهسازی مطلوب ، سطوح خطر زلزله بالاتری در نظر گرفته می شود.

n

4- بهسازی محدود

nدر بهسازی محدود عملکرد پایین تری از  بهسازی مبنا در نظر گرفته می شود، به گونه ای که حداقل یکی از اهداف زیر برآورده شود:

اسلاید 5 :

1- تحت زلزله خفیف تر از زلزله << سطح خطر 1>> ایمنی جانی ساکنین تامین گردد(سطح عملکرد C-3)

n2- تحت زلزله ای برابر یا خفیف تر از زلزله << سطح خطر 1>> سطوح عملکرد

n C-4، D-4 ،E-4  ، D-5 یا E-5 و یا D-6 تامین گردد.

n

5- بهسازی موضعی

nدر بهسازی موضعی بخشی از یک طرح بهسازی کلی مطابق بندهای زیر می باشد که بدلایلی در شرایط موجود فقط بخشی از آن اجرا می شود .در این حالت بهسازی باید بگونه ای پیش بینی و اجراگردد که هدف بهسازی بخشهای دیگر در مراحل بعدی برآورده گردد.

n

اسلاید 6 :

بهسازی موضعی باید با توجه به موارد زیر انجام شود:

n1- بهسازی بخشی از ساختمان نباید منجر به پایین آمدن سطح عملکرد کل ساختمان گردد.

n2- بهسازی نباید منجر به نامنظم شدن یا افزایش نامنظنی ساختمان شود.

n3- بهسازی نباید منجر به افزایش نیروهای ناشی از زلزله در اعضایی که وضعیت بحرانی تحت زلزله دارند ،شود.

اسلاید 7 :

سطوح اطلاعات

n

n1- سطح اطلاعات حداقل

n2- سطح اطلاعات متعارف

n3- سطح اطلاعات جامع

اسلاید 8 :

سطوح اطلاعات

nدامنه اطلاعات جمع آوری شده از وضعیت موجود ساختمان مورد نظر در سه سطح اطلاعات حداقل ، متعارف و جامع  مطابق بندهای 1 تا 3 زیر می باشد. سطح اطلاعات با توجه به هدف بهسازی انتخابی و روش تحلیل تعیین می گردد.

n

1- سطح اطلاعات حداقل

nاطلاعات حداقل از ساختمان (شامل پیکربندی ، مشخصات مصالح، ساختگاه و ساختمانهای مجاور) به قرار زیر می باشد:

n1- اطلاعات پیکربندی  باید از طریق نقشه های سازه ای برای تحلیل و تعیین ظرفیت اعضا فراهم گردد.برای این منظور نیاز به نقشه های کامل سازه ای نیست ، ولی نقشه ها باید حداقل شامل پیکربندی سیستم ثقلی و مقاوم دربرابر نیروهای جانبی واتصالات برای تحلیل های خطی باشند.

    اطلاعات موجود در نقشه ها باید بوسیله بازرسی عینی تایید گردند.در صورت نبودن اطلاعات مورد نیاز در نقشه ها ،اطلاعات لازم باید بوسیله ارزیابی جامع تهیه گردد.

اسلاید 9 :

n2- در صورت وجود گزارشها و نقشه های معتبر می توان از مقادیر داده شده در مدارک مذکور برای مشخصات مصالح استفاده نمود . در غیر اینصورت جمع آوری مشخصات مصالح باید طبق سطح اطلاعات متعارف یا جامع از طریق آزمایش تعیین گردند.

n3- اطلاعات مورد نیاز از ساختمانهای مجاور ، باید از طریق بازرسی محلی تهیه گردد.

n

n4- اطلاعات مربوط به پی و ساختگاه باید مطابق مشخصات ساختگاه جمع آوری گردد.

اسلاید 10 :

2- سطح اطلاعات متعارف

nاطلاعات متعارف از ساختمان (شامل پیکربندی ، مشخصات مصالح، ساختگاه و ساختمانهای مجاور) به قرار زیر می باشد:

n1- اطلاعات پیکربندی  باید از طریق نقشه های سازه ای برای تحلیل و تعیین ظرفیت اعضا فراهم گردد.برای این منظور نیاز به نقشه های کامل سازه ای نیست ، ولی نقشه ها باید حداقل شامل پیکربندی سیستم ثقلی و مقاوم دربرابر نیروهای جانبی واتصالات با جزئیات کامل برای انجام هرنوع تحلیل (استاتیکی و دینامیکی، خطی یا غیرخطی) باشند. اطلاعات موجود در نقشه ها باید بوسیله بازرسی عینی تایید گردند.

nصورت نبودن اطلاعات مورد نیاز در نقشه ها ،اطلاعات لازم باید بوسیله ارزیابی جامع تهیه گردد.

n

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید