بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اهمیت تبخیرکننده ها در صنایع گوناگون برای کسانی که با آنها سروکار دارند پوشیده نیست، مخصوصا در پالایشگاه های نفت و گاز برای استفاده از آب های نامرغوب و جلوگیری از ورود آنها به محیط زیست، آنها را بازیافت می کنند و به صورت آب مقطر یا آب های سرویس در می آورند که آب های سرویس برای شستشو استفاده می شود، اما آب مقطر می تواند استفاده های گوناگون داشته باشد که از جمله می تواند در دیگ های بخار برای تهیه بخار استفاده شود، لذا برای تهیه آب مقطر روش های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها روش تبخیر است که در تبخیرکننده های چند مرحله ای صورت می گیرد

اسلاید 2 :

خواص مایع تبخیر شونده و انواع تبخیرکننده ها و مشکلات حاکم بر آنها

žتبخیر

žتبخیر یا غلیظ کردن یک محلول، شامل یک ماده حل شونده غیرفرار و یک حلال فرار است.

žدر تبخیر، بخشی از حلال، بخار می شود و یک محلول غلیظ تولید می شود

žدر تبخیر، مایع غلیظ، محصول با ارزشی است و بخار آب بعد از چگال شدن دور ریخته می شود

ž

اسلاید 3 :

 خواص ویژه ی مایع

 

غلظت

کف کردن

حساسیت دما

جرم

مواد ساختمانی تبخیرکننده

اسلاید 4 :


 • عملیات یک مرحله ای و چند مرحله ای

در تبخیر کننده های یک مرحله ای، بخار به صورت غیر مؤثر استفاده می شود (کارایی پایین).

 در تبخیر کننده یک مرحله ای برای تبخیر یک پوند آب حدود یک تا یک و سه دهم پوند ( lb1.3 - 1) بخار مصرف می شود.

در تبخیر کننده دو مرحله ای، بخار آب تولید شده با بخار ورودی به سیستم، ترکیب می شود و در مرحله دوم مورد استفاده قرار می گیرد

اسلاید 5 :

 انواع تبخیرکننده ها

تبخیرکننده های عمودی با لوله دراز

تبخیرکننده های یک بار گذر و تبخیرکننده های چرخشی

اسلاید 6 :

تبخیرکننده های عمودی با لوله دراز

جریان صعودی:Climbing film))

جریان نزولی:(Falling film)

چرخش وادار شده:(Forced circulation)

تبخیرکننده های مغشوش(Agitated-film)

اسلاید 7 :

تبخیرکننده های لوله بلند با جریان صعودی

قطعات اصلی این نوع تبخیرکننده شامل:

مبدل حرارتی لوله ای که بخار در پوسته و مایع غلیظ شونده در لوله است

یک جداکننده برای گرفتن مایعات همراه بخار آب

درصورت چرخشی بودن واحد، یک لوله، برای برگشت مایع جدا شده از بخار به انتهای مبدل حرارتی که این لوله بین جدا کننده و مبدل حرارتی وصل می باشد

اسلاید 8 :

تبخیرکننده های نزولی

žغلیظ کردن مواد خیلی حساس به حرارت مانند آب پرتقال کمترین زمان حرارت دهی را لازم دارد.این کار می تواند در تبخیرکننده های یک بار گذر، جریان نزولی انجام شود که در آن مایع از بالا وارد می شود

ž

žمسأله مهم در این نوع تبخیرکننده ها، توزیع یکنواخت مایع، درون لوله ها به صورت ورقه نازک یکنواخت است. این کار به وسیله مجموعه ای از صفحات فلزی سوراخ دار که به طور یکنواخت در هر لوله جریان دارد یا به وسیله توزیع کننده ی پروانه ای دارای بازوهای شعاعی که به وسیله آن خوراک ورودی با نرخ یکنواخت روی سطح داخلی هر لوله پاشیده می شود

اسلاید 9 :

تبخیرکننده های با گردش وادار شده

žضرایب بالاتر کلی در تبخیرکننده های گردش وادار شده، به دست می آید

žدر اینجا پمپ گریز از مرکز، مایع را با سرعت ورودیft/s 18-6  به لوله ها پمپ می کند

žلوله ها تحت ارتفاع استاتیکی کافی برای جلوگیری از جوشیدن مایع در لوله ها هستند

žمثال این کار غلظت سود سوزآور است که در تجهیزات نیکلی انجام می شود

اسلاید 10 :


 تبخیرکننده های یک بار گذر و تبخیرکننده های چرخشی

žدر تبخیرکننده های یک بار گذر، مایع تغذیه فقط یک بار از میان لوله ها عبور می کند

ž بخارهایش را آزاد می کند

žبه صورت مایع غلیظ از واحد بیرون می رود

ž همه تبخیر در یک بار گذر از لوله ها، انجام می شود

ž

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید