بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

انواع تقاطع

تقاطع همسطح

تقاطع غيرهمسطح

اسلاید 2 :

تقاطع همسطح

سه راهي ساده

سه راهي تعريض شده

سه راهي مسيربندي شده

چهارراهي ساده

چهارراهي تعريض شده

چهارراهي مسيربندي شده

تقاطع چند راهي

تقاطع ميداني

اسلاید 3 :

تقاطع غيرهمسطح

ضوابط طراحي

طرح تقاطع غيرهمسطح

جزئيات طرح

اسلاید 4 :

تقاطع همسطح

طراحي يك تقاطع هم‌سطح به شكل‌هاي گوناگوني امكان‌پذير است و طراح بايد با انواع تقاطع‌ها و محاسن و معايب و محدوديت‌هاي هر يك به خوبي آشنا باشند تا بتوانند مناسب‌ترين نوع تقاطع را براي شرايط معين انتخاب نمايند.

عوامل موثر در انتخاب نوع تقاطع عبارتند از: وضعيت مسيرهاي منتهي به تقاطع، حجم و نوع ترافيك، سرعت طرح و سطح سرويس موردنظر.

اسلاید 5 :

تقاطع غيرهمسطح

در گذشته وقتي تقاطع‌هاي هم‌سطح حتي با وجود نصب چراغ راهنما و وسايل كنترل قادر به توزيع و حل مشكل ترافيك نبودند. طراحان و مهندسان به فكر هدايت ترافيك از طريق زودگذر و پل‌هاي هوايي و درنتيجه تقاطع‌هاي غيرهمسطح برآمدند.

اگرچه در گذشته ساخت تقاطع‌هاي غيرهمسطح صرفاً به منظور جلوگيري از وقوع تصادفات و راه‌بندان بر سر چهارراه مورد توجه قرار مي‌گرفت، احداث تقاطع‌هاي غيرهمسطح امروزه براي توزيع شريان‌هاي جذب و توليد ترافيك در سطح وسيع و پيچيده‌تر شكل مي‌گيرد. شك نيست كه به دليل رشد جمعيت و توسعه شهرهاي بزرگ و همچنين بالارفتن حجم سفرهاي روزانه در آينده شاهد تحكيم بيشتر تاسيسات حمل و نقل در سطح فوقاني شهرها خواهيم بود.

اسلاید 6 :

سه راهي ساده

ساده‌ترين و معمول‌ترين اين نوع تقاطع در شكل نشان داده شده است. اين نوع تقاطع براي خيابان‌هاي فرعي يا محلي مناسب است.

اسلاید 7 :

سه راهي تعريض‌شده

در مواردي كه سرعت‌ها بالا بوده و وسايل ممكن است چپگرد ايمن نباشند، مي‌توان با ازدياد عرض روسازي، تعداد خطوط عبور را افزايش داد. اين وضعيت در شكل نشان داده شده است.

استفاده از خطوط عبور كمكي موجب افزايش ظرفيت و كاهش خطر براي وسايل نقليه گردش مي‌گردد. علي‌الخصوص اين نوع عواملي براي وسايل نقليه چپگردي كه براي انجام حركت خود بايد سرعت خود را كاهش داده يا متوقف گردند، مناسب است. وجود خطوط عبور كمكي سبب مي‌گردد كه وسايل نقليه‌اي كه مستقيم حركت مي‌كنند، به راحتي از كنار وسايل نقليه‌اي كه سرعت خود را كاهش داده‌اند، بگذرند.

اسلاید 8 :

در شكل الف، ‌براي استفاده وسايل نقليه راستگرد، يك خط كاهش كاهش سرعت در امتداد مسير اصلي و در مجاورت مسير فرعي، اضافه شده است. اين وضعيت در مواردي كه حجم گردش به راست از مسير اصلي (حركت 1) قابل توجه بوده و حجم گردش به چپ از مسير اصلي (حركت 2) كم باشد، مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در بعضي موارد يك خط عبور اضافي در روبري خيابان فرعي اضافه مي‌گردد. اين حالت در شكل ب نشان داده شده است. از اين وضعيت وقتي استفاده مي‌شود كه حركت گردش به چپ در مسير مستقيم (حركت 2) و حركت مستقيم (حركت 5) تعيين شده باشد و حجم گردش به راست (حركت 1)‌كم باشد.

اين خط عبور اضافي سبب مي‌شود كه وسائل نقليه حركت مستقيم از كنار وسايل نقليه چپگرد به راحتي بگذرند. خط عبور اضافي را مي‌توان در مسير فرعي تقاطع نيز اضافه كرد.

شكل ج، نوع ديگري از تعريض را نشان مي‌دهد كه در آن خط عبوري اضافي در هر دو طرف مسير مستقيم در مجاورت تقاطع ايجاد شده است.

اسلاید 9 :

سه راهي مسيربندي شده

شكل الف، يك تقاطع سه راهي با مسير گردش به راست منشعب از مسير مستقيم را نشان مي‌دهد. براي ايجاد مسير گردش به راست، شعاع گوشه تقاطع افزايش داده شده تا فضاي كافي براي ايجاد يك جزيره فراهم آيد. در اين حالت مي‌توان به منظور تسهيل حركت گردش به راست از خط كمكي كاهش سرعت نيز استفاده نمود. ايجاد اين خط كمكي بستگي به تعداد وسايل نقليه راستگرد، سرعت وسايل نقليه در تقاطع و تعداد وسائل نقليه در حركت مستقيم دارد.

اسلاید 10 :

در شكل ب، يك تقاطع با دو مسير گردش به راست نشان داده شده است. اين طرح در مواردي مناسب است كه ضرورت ايجاب مي‌كند سرعت‌ها و شعاع‌هايي بيش از مقادير حداقل بكار برده شوند.

شكل ج، يك تقاطع مسيربندي شده بوسيله جزيره جداكننده در مسير فرعي را نشان مي‌دهد. فضاي لازم براي اين جزيره با تعريض مسير فرعي در محدوده تقاطع و افزايش شعاع حركت‌هاي گردش به راست (بيش از حداقل شعاع مورد نياز) ايجاد شده است.

شكل د، يك تقاطع همراه با جزيره، جداكننده و خط كمكي گردش به راست را نشان مي‌دهد. اين طرح براي خيابان‌هاي دو طرفه با حجم ترافيك متوسط تا سنگين مناسب است. در اين حالت كليه حركت‌هاي گردشي توسط مسيرهاي گردشي مجزا انجام شده است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید