بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

چارچوب استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

vتدوین شده توسط PMI (Project Management Institute)

 • آخرین نسخه: ارائه شده در سال 2008

vارائه چارچوبی جامع از فرایندهای مدیریت پروژه

 • ارائه مدل رفتاری از فعالیت‌های مدیریت پروژه
 • اتخاذ تحلیل مبتنی بر فرایند

–ورودی – فرایند – خروجی

اسلاید 2 :

vاولویت اول در پروژه‌ها: فراهم آوردن رضایت مشتری از طریق تحویل سریع و مداوم نرم‌افزار

vپاسخ‌گویی به تغییر نیازها در هر زمان، حتی در اواخر پروژه؛ اجتناب‌ناپذیر بودن تغییر در نیازهای تولید نرم‌افزار

vتحویل نرم‌افزار قابل اجرا در بازه‌های زمانی، از دو هفته تا دو ماه، با ارجحیت بازه‌های کوتاه‌تر

vتعاملمستمر و روزانه میان تولید‌کنندگان و کاربران نهایی نرم‌افزار

vساخت تیم‌های پروژه بر گرد افراد توانمند

vانتقال شفاهی اطلاعات : موثر‌ترین روش انتقال اطلاعات به و یا درون تیم تولید

vبهترین معیار اندازه گیری پیشرفت پروژه:  نرم‌افزار قابل اجرا

vپشتیبانی فرایندهای چابک از تولید یکنواخت و پایدار

v

اسلاید 3 :

vتاکید بر مهارت فنی و طراحی خوب؛ توجه به مهارت فنی اعضای تیم و طراحی اولیه خوب

vسادگی به معنای حداکثر کردن حجم کارهای غیر‌ضروری

vتولید بهترین معماری‌ها، نیازمندی‌ها، و طراحی در تیم‌های خود سازمان‌ده باز‌بینی

vبازبینی کارآیی تیم در فواصل معلوم و بهبود و تنظیم رفتار تیم به منظور رسیدن به کارآیی بهتر

اسلاید 4 :

vمتا‌مدل

 • اعمال دو سطح انتزاع بر فرایندها
 • نمونه‌سازی آن منجر به تولید یک مدل‌ فرایند شده و نه یک فرایند

vFRAME

 • ارائه یک مدل لایه‌ای از فرایندهای چابک
 • استفاده از ایده خودشبیهی و مدل‌‌سازی با استفاده از یک الگوی تکرار شونده
 • مدل‌‌سازی ساختاری و رفتاری فرایندها

 

اسلاید 5 :

vاستخراج الگوهای فعالیت متدولوژی‌های چابک با استفاده از متا‌مدل پیشنهادی

vاعتبارسنجی عمومیت FRAME برای مدل‌سازی فرایندهای چابک

 • همخوانی با اصول و منشور چابکی (سطح انتزاع بالا)
 • پوشش مناسب الگوهای فعالیت در متدولوژی‌های چابک (سطح انتزاع پایین)

اسلاید 6 :

*ارائه مدلی منتزع از فرایندهای مدیریت پروژه چابک

 مدل‌سازی فرایندهای مدیریت پروژه با تفکیک آن‌ها به عناصر سازنده‌شان

 ارائه مدل ساختاری و رفتاری فرایندهای مدیریت پروژه چابک

اسلاید 7 :

* بررسی و مقایسه چارچوب پیشنهادی و چارچوب استاندارد مدیریت پروژه

 • بررسی تعریف چارچوب
 • بررسی و مقایسه نحوه مدل‌سازی فرایندهای مدیریت پروژه
 • بررسی و مقایسه زمینه‌های دانش

* پوشش‌دهی اصول چابکی

*تطابق با الگوهای فعالیتی متدولوژی‌های چابک

اسلاید 8 :

vفاکتور بلوغ چابکی فرایند APMM(Agile Process Maturity Model)

 • استفاده از APM3 به عنوان معیار ارزیابی چابکی
 • تعیین میزان انطباق فرایند با چارچوب چابکی مطرح شده
 • طبقه‌‌بندی متدولوژی‌های چابک بر اساس APMM

اسلاید 9 :

 بررسی متدولوژی‌های چابک

 • ارائه مدلی تعمیم‌یافته و کلی از فرایندهای چابک

 ارائه چارچوبی منسجم برای مدیریت فرایندهای چابک

 طبقه‌بندی فرایندهای مدیریت پروژه متدولوژی‌های چابک با استفاده از چارچوب پیشنهادی

 ارائه چارچوب توسعه مدیریت چابک در فرایندهای ایجاد نرم‌افزار

اسلاید 10 :

 استفاده از چارچوب مدیریت پروژه چابک پیشنهادی برای غنی‌سازی ابزارهای CAME با فعالیت‌های مدیریت پروژه

 پالایش و تفصیل چارچوب پیشنهادی و برای ارائه آن به عنوان چارچوبی استاندارد برای مدیریت پروژه چابک

 vمتحد‌سازی چارچوب پیشنهادی با چارچوب استاندارد مدیریت پروژه و تعریف یک چارچوب استاندارد متحد برای مدیریت پروژه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید