بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

رشته ها

رشته ها کاربرد فراوانی دارند ، به همین دلیل ، پردازش رشته ها را در این بخش بررسی می کنیم . به عنوان مثال ،‌ متن این کتاب در ویراستار متن تایپ و صفحه بندی شده که نوعی پردازش رشته ها است . اگر تا کنون با ویراستار یا واژه پرداز کار کرده باشید اهمیت کار کردن با رشته ها برایتان رئشن است .

اسلاید 2 :

به عنوان مثال ، اغلب لازم است کارکترهایی در رشته درج شوند بخشی از رشته حذف شود و یا کارکترهایی به جای بخشی از رشته حذف شود و یا کارکترهایی به جای بخشی از رشته نوشته شوند ،‌زیر رشته ای در رشته جست و جو گردد یا دو رشته باهم الحاق شوند . این اعمال را در این فصا یاد می گیریم .

اسلاید 3 :

هر رشته 256 بایت فضای حافظه را اشغال می کند ، که در آن برای هر کاراکتر یک بایت حافظه اختصاص داده می شود و اندازه واقعی رشته در بایت اول قرار می گیرد در مثال زیر ، اندازه واقعی رشته 18 بایت است .

‘ In The Name Of God ‘

اسلاید 4 :

اگر رشته ای هیچ کاراکتر نداشته باشد رشته تهی نام دارد . طول رشته تهی صفر است . دستور زیر ، Fname را به رشته تهی تبدیل می کند .

Fname := “;

اسلاید 5 :

تعریف متغیرهایی از نوع رشته

متغیرهایی از نوع رشته را می توان همانند متغیرهای نوع دیگر تعریف کرد . شکل کلی تعریف متغیرهای رشته ای به صورت زیر  است .

Var

; string : اسامی متغیرها

اسلاید 6 :

تعریف متغیرهایی از نوع رشته

اسامی متغیرها از قانون نام گذاری متغیرها تبعیت می کند . اسامی متغیرها باید با کاما از هم جدا شوند . دستور زیر

متغیرهای Fname  و Lname را از نوع رشته ای تعریف می کند .

Var

Fname , Lname : String ;

اسلاید 7 :

اعلان متغیرهای رشته ای با طول کوتاهتر

در روش قبلی ،‌ یک رشته ،‌ 256 بایت از حافظه را اشغال می کند در اکثر اوقات نیاز به 256 بایت نمی باشد ،  می توانید رشتهای با طول کوتاهتر تعریف کنید . دستور زیر ، متغیری به نام Tel – No تعریف می کند که 11 بایت از حافظه را اشغال می کند . از این 11 بایت ، بایت صفر طول واقعی رشته را تعیین می کند و 10 بایت باقیمانده مقدار واقعی دشته است . 

اسلاید 8 :

تعریف رشته به صورت آرایه ای از کاراکتر

رشته مجموعه ای از کاراکترهاست که می تواند به صورت آرایه ای از کاراکتر تعریف شود . مجموعه دستورات زیر  نوع TNearString را تعریف کرد سپس متغیر NeraString  را از نوع TneraString تعریف می کند

Type

        TnearString = array [0.255] of char;

Var

         NearString : TnearString;

اسلاید 9 :

مقدار دهی اولیه به رشته ها

در دلفی به دو روش می توان مقادیر اولیه را به رشته نسبت داد عبارتند از :

1- مجموعه دستورات زیر رشته ‘Hello’ را به متغیر s نسبت می دهد : 

اسلاید 10 :

مقدار دهی اولیه به رشته ها

Var

       s : string [5] ;

Begin

       s[0] := #5 ;

       s[1] := ‘H’ ;

       s[2] := ‘e’ ;

       s[3] := ‘I’ ;

       s[4] := ‘I’ ;

       s[5] := ‘o’ ;

End ;

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید