بخشی از مقاله

مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد


فهرست مطالب :
عنوا ن صفحه
چکیده
فصل ا ول
مقدمه 1
بیان مسئله 3
اهداف پژوهش 4
اهمیت و ضرورت پژوهش 5
پرسشهای پژوهش 6
فرضیه هاپژوهش 6
متغیر های پژوهش 6
تعاریف نظری مفاهیم 7
تعاریف عملیاتی 7

فصل دوم
تعریف ضعف روانی 8
وسواس ها چیستند 8
وسواسهای نا آشکار 13
کاربردهای وسواس عملی 16
تعریف شخصیت 17
تعاریف ویژگیهای شخصیت 18
سبب شناسی 20
تشخیص اختلال وسواس 38
رابطه وسواس فکری و عملی 44
اختلال وسواس اجبار تا چه اندازه شایع است ؟ 53
نظریه ها و تبیین ها 54
اضطراب 63
اجزای اضطراب 65
اضطراب خصیصه ای 66
اندازه گیری اضطراب 70
آزمایش فرضیه ها 77
منابع استرس 86
رفتار سنخ A 88
ارتباط با سایر اختلالات 89
اختلال شخصیت وسواسی 99
پیشینه تحقیق 99

فصل سوم
جامعه مورد مطالعه 102
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری 102
ابزار سنجش 103
روش اجراء پژوهش 105
طرح پژوهش 105
روشهای آماری 105
فصل چهارم
مقدمه 106
یافته های پژوهش 107
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری 112
محدودیت های پژوهش 113
پیشنهادات پژوهش 114
فهرست منابع 115
ضمایم 116

بسمه تعالی

استاد راهنما:جناب آقای شقاقی
با تأییدات خداوند متعال پایان نامه فوق در ساعت تاریخ
مورد بررسی قرار گرفت و با درجه و امتیاز مورد تأیید قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما :


حمد و سپاس
پروردگارا نور علم و ایمان را برای ما تمام گردان و ما را بیامرز که تو بر هر چیزی قادر و توانایی
سوره التحریم آیه 8


تشکر و قدر دانی

استاد عزیز و ارجمند جناب آقای شقاقی:
در اینجا لازم می دانم از استاد گرانقدر خود جناب آقای دکتر شقاقی به پاس زحمات فراوانی که در راه تعلیم و تربیت دانشجویان خویش ارزانی میدارند تشکر بنمایم و همین طور از ایشان به خاطر زحماتی که در تهیه این پایان نامه مبذول داشتند تشکر و قدر دانی بنمایم .


تقدیم به
با سپاس فراوان از ؛
پدر و مادر بزرگوارم ، آنان که وجودم برایشان همه رنج بود ، وجودشان همه مهر . توانشان رفت تا به توانایی برسم و موهایشان سپید گشت تا رویم سپید بماند .
آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت . در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین می نهم و با دلی مملو از عشق و محبت بر دستانشان بوسه می زنم .

و تقدیم به
زیبا ترین واژه زندگیم ، همسر صبورم که همیشه پناهگاه من بوده و هست .
هر انسان لبخندی از خداست
تقدیم به تو که زیباترین لبخندی
چکیده
وسواس یک فکر تکرار شونده و باطل است که شخص به باطل بودن آن اعتقاد دارد و در برابر آن مقاومت می کند . این افکار در نتیجه ی تکرار در فرد ایجاد اضطراب می کند و در زندگی روزمره فرد ایجاد اختلال می نماید .
لذا در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه میزان ضعف روانی دانشجویان مشاوره و میزان این اختلال در دانشجویان مهندسی برق می پردازیم . جامعه ی پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته روانشناسی ، مشاوره ، برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر می باشد و نمونه ی آن 60 نفر هستند که 30 نفر آنها دانشجوی رشته مشاوره و بقیه دانشجوی رشته برق می باشند ، روش نمونه گیری اتفاقی و پرسشنامه استفاده شده ؛ وودورث می باشد . پس از محاسبات دقیق آماری فرضیه پژوهش تأیید شد به این صورت که می توان گفت میزان نمره pt یا ضعف روانی در دانشجویان رشته مشاوره بیشتر از میزان این نمره در دانشجویان رشته مهندسی برق و معماری می باشد .

فصل دوم

فصل اول

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید