بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

لطفاً به نکات زیر توجه فرمایید: 

1- ارایه مطالب کلاسی منطبق با رئوس مطالب درسی ارایه شده خواهد بود.

2- موارد زیر از کتاب فوق، از محتوای امتحان حذف می باشند:

 • از ”وجدان کاری“ تا ”انتهای فصل اول“ (صفحات 25-23)
 • از ”وزارت کار و امور اجتماعی“ تا ”انتهای فصل سوم“ (صفحات 84-76)
 • از ”وضعیت کار زنان در ایران“ تا ”انتهای فصل ششم“ (صفحات 166-157)
 • از ”خانه کارگر جمهوری اسلامی ایرانتا انتهای فصل هفتم“ (صفحات 199-186)
 • فصل هشتم ”اتحادیه های کارگری در غرب، هندوستان و سازمان بین المللی کار“ (صفحات 223-201)

اسلاید 2 :

 • موضوعات كار عملي:
 • 1- سازمان بین المللی کار

  (International Labour Organization (ILO))

  2- مشارکت کارکنان در سازمان

  (Employee Participating)

  3- خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

  4- مفهوم و ارزش کار در اسلام

  5- مذاکره سازمانی و فنون آن

   (Negotiation Techniques)

  6- مفهوم و ارزش کار در سایر مکاتب

  7- تعارض و مدل های سازمانی غلبه بر آن

   (Conflict Management)

اسلاید 3 :

 • موضوعات كار عملي:
 • 8- فشارهای عصبی و روانی در محیط سازمان و راه های غلبه بر آن

  (Stress Management)

  9- آشنایی با قانون کار ایران

  10- ارگونومی

   (Ergonimy)

  11- روابط صنعتی و بهره وری

  12- کار از راه دور

  (Teleworking)

  13- ارتباطات و مدل های سازمانی آن

   (Communication)

   

اسلاید 4 :

 • موضوعات كار عملي:
 • 14- به سازی نیروی انسانی

  (Organizational Development (OD))

  15- بازرسی محیط کار

  16- انضباط کاری

  17- وجدان کاری

  18- رضایت شغلی و راه های ایجاد آن در سازمان

   (Job Satisfaction)

  19- انگیزش سازمانی

   (Motivaton)

اسلاید 5 :

رئوس مطالب اصلي و عمده:

1- مقدمه ای بر مفاهیم، تعاریف و تاریخچه روابط صنعتی

2- نظریه ها و دیدگاه های روابط صنعتی

3- رویکرد سيستمی و روابط صنعتی

4- مزد و جایگاه آن در سيستم روابط صنعتی

5- حقوق و قوانین کار و کارکرد آن در سيستم روابط صنعتی

6- دولت و کارکرد آن در مباحث روابط صنعتی در سازمان

7- سازمان های کارگری و کارفرمایی

8- اختلاف و اعتصاب

9- مذاکرات و پیمان های دسته جمعی و جایگاه آن در روابط صنعتی

10- قراردادکار

اسلاید 6 :

مفهوم کار 

برای کار تعاریف زیر ارایه شده است:

الف- معانی عام و عمومی

 • انجام دادن عمل
 • صرف انرژی و تبدیل آن
 • کار انسانی شامل آفرینش یک چیز فایده بخش است (برگسن).
 • کار چیزی است که انسان را از حیوان متمایز می سازد (پرودن).

اسلاید 7 :

مفهوم کار 

برای کار تعاریف زیر ارایه شده است:

الف- معانی عام و عمومی

 • هر نوع تلاش و فعالیتی که انسان انجام می دهد خواه این فعالیت فردی، گروهی و یا سازمانی باشد و خواه این تلاش درونی و یا بیرونی.

برای مثال فردی که در کتابخانه می نشیند و فکر می کند نیز کار انجام می دهد و اگر در درون خود نیز می اندیشد کار انجام می دهد.

اسلاید 8 :

برای کار تعاریف زیر ارایه شده است:

ب- معانی خاص

 • کار یک عمل انسانی است که فرد با تمام وجود و به سبب توانایی بر طبیعت تسلط پیدا می کند تا آن را در خدمت اهداف خود در آورد (مفهوم مدیریتی کار).
 • کار فعالیت و حرکتی است که کسی انجام می دهد و موجب می شود که چیزی مورد رغبت و نیاز دیگران قرار بگیرد به طوری که فرد مقابل حاضر است در برابر آن چیزی را بپردازد (مفهوم اقتصادی کار).

اسلاید 9 :

برای کار انواع مختلفی ارایه شده است:

الف- از نظر زمان انجام کار

1- کار روز: کار روز کاری است که زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا ساعت 10 شب خواهد بود (قانون کار جمهوری اسلامی ایران).

اسلاید 10 :

* انواع کار * 

برای کار انواع مختلفی ارایه شده است:

الف- از نظر زمان انجام کار

2- کار شب: کار شب کاری است که زمان انجام آن بین ساعات 10 شب و 6 صبح باشد (قانون کار جمهوری اسلامی ایران).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید