بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

فصل اول

مطالعه علمي رفتار

 و

 فرايند هاي ذهني موجود زنده

اسلاید 2 :

تعريف روانشناسي

روانشناسي علمي است كه به مطالعه رفتار و فرايند هاي ذهني

موجود زنده مي پردازد.

اسلاید 3 :

رشته هاي روانشناسي

رشته هاي روانشناسي را مي توان به دو گروه بزرگ تقسيم كرد:

۱- رشته هاي بنيادي

 

۲- رشته هاي كاربردي

اسلاید 4 :

رشته هاي بنيادي روانشناسي

برخي رشته هاي بنيادي روانشناسي عبارتند از:

روانشناسي يادگيري

روانشناسي شخصيت

روانشناسي آزمايشي

روانشناسي شناختي

اسلاید 5 :

روانشناسي يادگيري

روانشناسي يادگيري شاخه اي از روانشناسي است كه به مطالعه

 چگونگي و چرايي يادگيري مي پردازد.

اسلاید 6 :

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شخصيت شاخه اي از روانشناسي است كه به مطالعه صفات و پوياييهاي شخصيتي،تهيه و تدوين نظريه هاي شخصيت و آزمون ها براي ارزيابي صفات شخصيتي

 مي پردازد.

اسلاید 7 :

رشته هاي كاربردي روانشناسي

برخي رشته هاي كاربردي روانشناسي عبارتند از:

روانشناسي كار

روانشناسي بهره وري

روانشناسي صنعتي- سازماني

روانشناسي مصرف كننده/ مشتري

اسلاید 8 :

روانشناسي صنعتي- سازماني

روانشناسي صنعتي- سازماني شاخه اي از روانشناسي است كه به كاربرد نظريه ها و روشهاي روانشناختي براي حل مشكلات مربوط به تعامل فرد با سازمان

 مي پردازد.

اسلاید 9 :

روانشناسي بهره وري

روانشناسي بهره وري شاخه اي از روانشناسي است كه

چگونگي به كارگيري اصول و يافته هاي روانشناسي را به منظور شناخت عوامل انساني موثر بر دستيابي به بهره وري بهينه شغلي و سازماني

 ارائه مي دهد.

اسلاید 10 :

هدفهاي روانشناسي

هدفهاي روانشناسي عبارتند از:

توصيف،

فهم و درك،

پيش بيني،

و كنترل رفتار موجود زنده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید