بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

بیان مسئله

 • رشد و گسترس استفاده از فن آوری های مبتنی بر تلفن همراه، بویژه کارت اعتباری تلفن همراه mobile credit card بعنوان یکی از جدیدترین ابزارهای بانکی، فرصت های بیشماری را جهت نوآوری برای بانک ها فراهم آورده است.
 • کارت اعتباری تلفن همراه، یک روش پرداخت است که بموجب آن، مشتریان بانک ها وجوه ناشی از خرید و فروش کالاها و خدمات را بصورت اعتباری و از طریق تلفن همراه خود انجام می دهند.
 • علیرغم معرفی این خدمت به مشتریان بانک های و موسسات بانکی اسلامی چون Hong Leong Bank و BankBumiputraBhd. در کشور مالزی از سال 2005، این خدمت هنوز به اندازه کافی مورد توجه مشتریان واقع نشده و یا کاربرد آن کمتر از حد انتظار بوده است.
 • بنابراین، بررسی عوامل موثر بر ترغیب مشتریان بانک های مالزی جهت استفاده از خدمت مذکور بمنظور ایجاد و حفظ قابلیت رقابت بانک های کشور مالزی با سایر بانک ها ضروری بنظر می رسد.

اسلاید 2 :

اهمیت و ضرورت تحقیق

الف) از منظر مشتریان:

 • برقراری امکان خرید بصورت بدون سیم “wireless” و با انعطاف زیاد
 • امنیت بیشتر نسبت به روش های سنتی پرداخت (با توجه به تجهیز آن به شماره شناسایی فردی PIN)

ب) از منظر بانک ها و موسسات بانکی:

 • سلاح رقابتی جدید در مقایسه با سایر بانک ها
 • کمک به بانک های تجاری جهت سیستم های کارت اعتباری تلفن همراهی که بیشتر مورد اقبال مشتریان قرار گرفته اند
 • کمک به نحوه ارائه خدمات مذکور به مشتریان بالقوه بانک ها

اسلاید 3 :

بررسی پیشینه تحقیق

 • این مطالعه، از (مدل پذیرش فن آوری) Technology Acceptance Model (TAM) در محیط کارت اعتباری تلفن همراه بهره می برد.
 • مدل مذکور، روابط بین مولفه هایی چون ادراک مفید بودن perceived usefulness (PU) (Davis1، 1989) سهولت کاربرد perceived ease of use (PEOU) (Davis1، 1989)، قابل اطمینان بودن perceived credibility (PC) (Wang2و دیگران، 2003)، میزان اطلاعات درخصوص کارت اعتباری تلفن همراه amount of information on mobile credit card (AIMC) (Pikkarainen3و دیگران، 2004) از یکسو، و میزان تمایل به استفادهusage intentions (USINT) از آن را، از سوی دیگر، تبیین می کند.

اسلاید 4 :

بررسی پیشینه تحقیق (ادامه ...)

 • کارت اعتباری تلفن همراه در هیچ کدام از مطالعات پیشین مورد بررسی قرار نگرفته بود (Guriting4وNdbuisi، 2006؛ Amin5 و دیگران، 2006؛ Kleijnen6 و دیگران، 2004؛ Ramayah7 و دیگران؛ 2003).
 • در حقیقت، Guriting4وNdbuisi (2006) و Ramayah7 و دیگران (2003) مطالعات پیشین خود را بر بکاربرد TAM در بانکداری اینترنتی (Internet Banking) متمرکز کرده بودند.
 • همچنین Amin5 و دیگران (2006) و Kleijnen6و دیگران (2004) نیز از مدل TAM جهت مطالعه و بررسی بترتیب بانکداری اس ام اسی (SMS Banking) و تأمین مالی بدون سیم (wireless finance) بهره گرفته بودند.

اسلاید 5 :

بررسی پبشینه تحقیق (ادامه ...)

 • بسته به زمینه تکنولوژیک خاص، مولفه های دیگری نیز جهت تبیین فن آوری های جدید لازم و ضروری بنظر می رسند.
 • از آنجائیکه بسیاری از پژوهشگران، امنیت(security) و حریم خصوصی(privacy) را در زمره مولفه هایی قلمداد کرده اند که بر روی رفتار مصرف کننده تأثیر گذارند (Lauran8وLin، 2005؛ Kleijnen6و دیگران، 2004؛ Wang2و دیگران، 2003؛ Warrington9و دیگران، 2000؛ Hoffman10و دیگران، 1999)، مولف تصمیم گرفت مولفه های مذکور را نیز در مدل TAM در این تحقیق ملحوظ نماید.
 • مولف همچنین مولفه دومی را تحت عنوان (میزان اطلاعات در زمینه کارت اعتباری تلفن همراه) بعنوان عاملی که درک و پذیرش کارت اعتباری تلفن همراه از سوی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد، وارد این معادله نمود.

اسلاید 6 :

متغیرها و مقیاس سنجش آن ها

متغیرهای مورد مطالعه ذیل در پژوهش فوق تماماً کیفی و از نوع وابسته چند ارزشی بوده و با استفاده از مقیاس رتبه ای لیکرت 5 رتبه ای با دو حد بالای ”بسیار موافقم“ و پایین ”بسیار مخالفم“ مورد سنجش قرار گرفت:

üPerceived usefulness مفید بودن

üPerceived ease of use سهولت استفاده

üPerceived credibility قابل اطمینان بودن

üThe amount of information on mobile credit card میزان اطلاع از کارت اعتباری تلفن همراه

اسلاید 7 :

جامعه و نمونه آماری

 • نمونه آماری مورد نظر در ژانویه سال 2007، از بین تعدادی از مشتریان داوطلب بانک های Labuan و Kota Kinabalu در کشور مالزی انتخاب شد.
 • همچنین برای این منظور، از روش نمونه گیری آسان convenience sampling استفاده شد.

اسلاید 8 :

ابزار جمع آوری داده ها

 • داده ها با استفاده از پرسشنامه های بستهpersonally-administered questionnaire جمع آوری گردید.
 • در مجموع تعداد 150 پرسشنامه بین مشتریان بانک توزیع گردید، اما تنها 108 عدد (72 درصد) آن ها قابل استفاده تلقی شد.
 • پیش از توزیع پرسشنامه ها، جهت آزمون روایی و پایایی آن، در بین چهار تن از اساتید متخصص در بانکداری و بازاریابی پایلوت گردید.
 • خلاصه ای از آمار توصیفی پاسخ های جمع آوری شده در جدول صفحه بعد ارائه شده است.

اسلاید 9 :

قلمرو تحقیق

 • مکان: بانک های Labuan و Kota Kinabaluدر کشور مالزی
 • زمان: ژانویه سال 2007 میلادی
 • موضوع: بررسی عوامل موثر بر کارت اعتباری تلفن همراه

اسلاید 10 :

محدودیت های تحقیق

oسایز کوچک نمونه ها: لازمست گستره نمونه ها به مشتریان شهرهای دیگر مالزی نیز کشیده شود.

oاستفاده از مولفه های اندک: استفاده از مولفه هایی چون هزینه های مالی perceived financial costs و سودمندی فردی perceived efficacy بر غنا و صحت پژوهش خواهد افزود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید