بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

7 پارامتر مورد توجه در فرايندهاي ساخت بدون براده برداري

تعريف فرايند

شکل قطعات (تواناييهاي توليد فرايند)

مواد خاص مورد استفاده در هر فرايند

زمان سيکل

کيفيت فرايند

قابليت انعطاف فرايند

هزينه فرايند

 

اسلاید 2 :

تقسيم بندي فرايند توليد

ريخته گري

با قالب فلزي

با مدل فلزي

با قالبهاي مومي

برشکاري

با ماشينهاي الکتريکي

با ماشينهاي مکانيکي

شکل دادن

ورق

حجمي( نورد ، حديدهاي ، مفتول کاري )

فرايند پودر( ريخته گري ،فشاروپخت ، هيدرو استاتيکس )

اتصال دادن

جوشکاري ( قوسي با برق ، گازي ، اصطکاکي )

جوشکاري در حالت جامد

چسب کاري

اتصال مکانيکي

لحيم کاري

اسلاید 3 :

چند جنبه اي بودن روشهاي ساخت

فرايند ساخت شامل چندين جنبه است در ميان آنها :

علم فلزات،شيمي معدني و انتقال حرارت در بر گيرنده خصوصيت مکانيکي،فيزيکي و پلاستيکي است.

فرايند مختلف بکاررفته در توليد يک محصول مانند دوچرخه عبارتند از:

 فورجکاري 

 ماشين کاري

 ريخته گري

ü

 برشکاري

 پهن کاري

 پرداخت کاري

 

اسلاید 4 :

معيارهاي انتخاب مواد اوليه محصول

واضح است عوامل زيادي در انتخاب روشهاي توليد و مواد مورد استفاده مورد بررسي قرار مي گيرند. اين عوامل به ترتيب اولويت عبارتند از :

 خصوصيات مکانيکي

 استحکام

 درجه تغيير شکل

 سختي

 قابليت پلاستيکي مواد

 پايداري فلز

 درجه خستگي فلز

 استحکام در برابر شکاف

 نسبت استحکام بر وزن

 نسبت مقاومت بر وزن

اسلاید 5 :

خواص فيزکي مواد

 وزن مخصوص مواد

 انبساط حرارتي

 قابليت هدايت حرارت فلز

 درجه حرارت گرما و الکتريسيته    فلز

 خصوصيات مغناطيسي مواد

اسلاید 6 :

خواص شيميايي مواد

 اکسيده شدن

 فرسودگي موضعي

 فرسودگي عمومي

 قابليت سمي بودن مواد

 قابليت آتشگيري مواد

اسلاید 7 :

عوامل تاثيرگذار درانتخاب مواد اوليه محصول

 فرم موجود مواد

 ابعاد مواد اوليه

 تلرانسها

 قابليت توليد زمينه سطحي فلز

 خصوصيات توليدي مواد اوليه محصول

 قابليت تغيير شکل و ماشينکاري  فلز

 قابليت ريخته گري فلز

 قابليت جوشکاري فلز

 قابليت تغيير شکل سطحي فلز

 قابليت مقاومت فلز در مقابل حرارت

 اثرات روش توليد در خصوصيات نهايي مواد اوليه توليد

 محدوديت روشهاي توليد مواد

اسلاید 8 :

معيارهايي براي روش توليد بهينه

براي ساخت يک قطعه معمولا بيش از يک روش توليد وجود دارد انتخاب يک روش نسبت به روش ديگر بستگي به يک سري پارامتر ها دارد .

اين پارامترها بايد از نظر مقدار هزينه مطالعه شوند عبارتند از :

 نوع مواد محصول و خصوصيات آن

 خصوصيات نهايي يک قطعه نسبت به کاري که قطعه بايد بعد از توليد انجام دهد

 اندازه شکل ، ضخامت و پيچيدگي قطعه

اسلاید 9 :

ü

 تلرانس سطح نهايي قطعه بعد از توليد

 روش توليد بعدي که بايد براي توليد قطعه بکار گرفته شود

 طراحي و هزينه ابزار توليد،اثرات مواد قطعه  کاردر ابزار و عمر قالب ريخته گري

 براده توليد شده و ارزش آن

 در دسترس بودن تجهيزات توليد و تجربه استفاده از اين تجهيزات توليد در کارخانه

 مدت زمان لازم براي توليد اوليه محصول

 مقدار قطعه مورد نيازو ميزان توليد مورد نظر

 هزينه کلي توليد

اسلاید 10 :

يکي از روشهاي مهم توليد تغيير شکل پلاستيکي فلزات مي باشد،آن بدين معني است که با وارد نمودن نيرو مواد را به راههاي مختلف شکل مي دهند.

روشهاي زير از اين گروهند:

 فورجکاري

 نورد

 کشيدن مواد فلزي

 کشيدن مواد فلزي بصورت سيم

ü

 فرايند ورق کاري

 خم کردن

 فرايند چرخاندن فلز

 فرايند پرس کاري

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید