بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

کامپیوتر پایه مانو

 • واحد حافظه با 4096 کلمه 16 بیتی
 • ثبات های AR, PC, DR, AC, IR, TR, OUTR, INPR, SC
 • فلیپ فلاپ های I, S, E, R, IEN, FGI, FGO
 • رمزگشای 3 به 8 اعمال و 4 به 16 زمانبندی
 • گذرگاه مشترک 16 بیتی
 • دروازه های منطقی کنترلی
 • جمع کننده و مدارهای منطقی که به ورودی AC وصل شده اند.

اسلاید 2 :

کد دستورها

 • دستورهای کامپیوتر بصورت یک کد دودوئی هستند که ترتیب خاصی از ریز عمل ها را مشخص می کنند.
 • کد دستور + آدرس

–اگر تعداد دستورات 2n باشد، کد دستور باید n بیتی باشد.

–کد دستور گاهی درشت عمل نامیده می شود.

–آدرس یک ثبات و یا مکانی از حافظه را مشخص می کند.

 • مکان حافظه آدرس عملوند می باشد.
 • بجای کد دستور از مخفف دستور استفاده می کنیم.
 • دستورها و داده ها در حافظه قرار دارند.

اسلاید 3 :

تشکیلات یک برنامه ذخیره شده

 • یک ثبات پردازنده

–AC – accumulator

 • شکل دستور

–کد دستور 4 بیتی می باشد.

–12 بیت مربوط به آدرس می باشد (4096=212)

 • چرخه اجرای دستور

–خواندن یک دستور 16 بیتی از حافظه

–استفاده از12 بیت آدرس جهت واکشی عملوند از حافظه

–اجرای کد دستور 4 بیتی

اسلاید 4 :

تشکیلات یک برنامه ذخیره شده

 • یک ثبات پردازنده

–AC – accumulator

 • شکل دستور

–کد دستور 4 بیتی می باشد.

–12 بیت مربوط به آدرس می باشد (4096=212)

 • چرخه اجرای دستور

–خواندن یک دستور 16 بیتی از حافظه

–استفاده از12 بیت آدرس جهت واکشی عملوند از حافظه

–اجرای کد دستور 4 بیتی

اسلاید 5 :

انواع آدرس

 • آدرس 12 بیتی قرار گرفته دستور

–بلافصل (immediate)

 • مقدار واقعی داده

–مستقیم (direct)

 • آدرس مکانی از حافظه که داده در آنجا قرار گرفته است.

–غیر مستقیم (indirect)

 • آدرس مکانی از حافظه که ، در آنجا آدرس داده مورد نظر (عملوند) قرار گرفته است.
 • به آدرس مکان عملوند آدرس موثر (EA) گفته می شود.
 • یکی از بیت های دستور به عنوان بیت پرچم غیرمستقیم در نظر گرفته شده است.

اسلاید 6 :

شمارنده برنامه

 • آدرس مکانی از حافظه که دستور بعدی در آن قرار گرفته است را نگه می دارد.
 • در زمانی که چرخه اجرای دستور فعلی کامل شد، دستور بعدی واکشی (fetch) می شود.
 • دقیقا پس از واکشی دستور، PC افزایش می یابد.
 • در زمان اجرای دستور انشعاب (branch) ، PC مقدار جدیدی می گیرد.

اسلاید 7 :

ورودی های کنترلی ثبات ها

 • LD (load) – بار کردن
 • INR (increment) – افزایش
 • CLR (clear) – پاک کردن

اسلاید 8 :

گذرگاه مشترک (bus)

 • ثبات ها را به یکدیگر و به حافظه وصل می کند.
 • با توجه به S2 S1 S0 مشخص می شود که خروجی کدام بخش باید روی گذرگاه قرار گیرد.

–زمانی که ثبات کمتر از 16 بیت داده دارد ، به بیت های با ارزش گذرگاه مقدار صفر داده می شود.

 • ثباتی که پایه LD آن یک باشد، داده ها را از گذرگاه می خواند.
 • در زمانی که پایه Write حافظه فعال باشد، داده ها در حافظه نوشته می شود.
 • در زمانی که پایه Read حافظه فعال باشد، داده های حافظه روی گذرگاه قرار می گیرد

–مشروط به اینکه S2 S1 S0=111 باشد.

اسلاید 9 :

ثبات آدرس - AR

 • همیشه برای مشخص کردن آدرسی از حافظه بکار می رود.
 • این ثبات اختصاصی ، نیاز به وجود گذرگاه جداگانه ای برای گذرگاه آدرس را از بین برده است.
 • محتوای هر یک از ثبات هایی که خروجی آنها به گذرگاه متصل است را می توان در حافظه نوشت.
 • هر یک از ثبات هایی که ورودی آن به گذرگاه متصل است، می تواند به عنوان مقصد دستور Read از حافظه باشد.

–در صورتی که خط LD آن فعال باشد.

اسلاید 10 :

ثبات انباره - AC

 • ورودی این ثبات، خروجی مدار جمع کننده و منطقی می باشد.
 • مدار جمع کننده و منطقی

–ورودی

 • خروجی 16 بیتی انباره(AC)
 • خروجی 16 بیتی ثبات داده(DR)
 • خروجی 8 بیتی ثبات ورودی(INPR)

–خروجی

 • ورودی 16 بیتی انباره(AC)
 • فلیپ فلاپ E (سرریز یا همان بین توسعه انباره)
 • ثبات های داده و انباره برای انجام اعمال منطقی و محاسباتی بکار می روند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید