بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه

. سيب زميني گياه بومي قاره آمريكا است و بيش از 400 سال قدمت دارد ودر اواخر قرن 16 وارد اروپا شد .

. سيب زميني نقش مهمي در برنامه غذايي مردم و صنايع تبديلي دارد و سطح زير كشت آن در استان گلستان برابر 7 تا 10 هزار هكتار است  .

. امروزه سيب زميني  از نظر ميزان توليد مقام چهارم را بين محصولات كشاورزي دارد .

. كشت سيب زميني با مشكلاتي همراه است از اين جمله ميتوان به پايين بودن قيمت آن در بعضي از سالها اشاره كرد .

اسلاید 2 :

كاشت

. در سه نوبت زماني ميتوان سيب زميني را كشت كرد.

. در مناطق كوهستاني در بهار كشت ميشود ولي در بيشتر نقاط كشور در پاييز كشت ميشود و بيشترين مشكلات بازرگاني هم در اين زمان ديده ميشود.

. كشت آن در تابستان در چند سال اخير مرسوم شده اما به دليل كمبود بذر با قيمت مناسب رشد قابل ملاحظه اي نكرده است . كشت تابستاني از اواخر مرداد شروع ميشود و محصول در آذر و دي بر داشت ميشود .

اسلاید 3 :

. انتخاب خاك مناسب بسيار مهم است زيرا عملكرد خوب وبالا به آن بستگي دارد .

. بهترين خاك براي سيب زميني خاكهايي با بافت متوسط است و توليد اين محصول   در زمين هاي نيمه سنگين به شرط وجود ساختمان خوب و به كار گيري روشهاي مناسب كاشت موفقيت آميز است .

. در خاك هاي سنگين و نيمه سنگين هنگام آماده  سازي بايد به ميزان 10 تا 20 تن در هكتار كود پوسيده حيواني به زمين اضافه كرد .

اسلاید 4 :

. زمين بايد چند بار قبل از كاشت خوب شخم بخورد و كلوخه هاي آن را با ديسك خرد كرد .

. بوته سيب زميني ريشه هاي سطحي دارد و رشد غده و ريشه به فشردگي خاك حساس است به همين دليل تعداد دفعه هاي عمليات تهيه زمين بايد به كمترين حد برسد .

. وجود مواد آلي بسيار مهم است و كمبود آن موجب تشكيل كلوخه ميشود و از دلايل آن آتش زدن زمين و از بين بردن بقاياي گياهي است و ياكشت سيب  زميني بعد ازسويا و پنبه و ذرت است  .

اسلاید 5 :

اندازه غده بذري

. استاندارد غده بذري 35 تا 45 ميليمتر است و به وزن 50 گرم اگر غده بزرگتر از اين مقدار باشد بايد دو هفته قبل از كاشت آن را به چند قسمت تقسيم كرد .

. در هر قسمت بايد 2  تا 3     جوانه وجود داشته باشد .

. و بايد در دماي 15 تا 20 درجه و رطوبت نسبي 85%

قرار گيرد تا  قسمت بريده شده چوب پنبه اي شود  .

اسلاید 6 :

نكته هاي مهم درهنگام تهيه غده بذري

  1. ضد عفوني كردن وسيله برش .
  2. چوب پنبه اي شدن قسمت بريده شده بذز .
  3. ضد عفوني بذز .

اسلاید 7 :

تاريخ كاشت

. تاريخ كاشت در عملكرد بسيار موثر است و شرايط را براي هماهنگي گياه با محيط را فراهم ميكند .

. شرايط نشان داده كاشت درماه بهمن بيشترين عملكرد را دارد .

. كاشت  بي موقع آسيب هاي زير را وارد ميكند .

  1. ظهوركند گياه وگسترش بيماري ها .
  2. مشكل يخ بندان و سرما .
  3. گسترش علف هاي هرز .

اسلاید 8 :

تراكم كشت چقدر بايد باشد

. از عوامل موثر در زراعت تراكم كشت است . تعداد نيش هايي كه از غده بذري به وجود مي آيد به اندازه غده بذري و تيمار غده و واريته بستگي دارد .

. تمام جوانه هاي يك غده كاشته شده به ساقه تبديل نميشود بلكه فقط 30% از جوانه ها به ساقه تبديل ميشود و بايد در انتخواب غده دقت كرد .

.تعداد  15 تا 20 ساقه خوب رشد كرده براي هرمتر مربع لازم است.يعني اگر 5 غده در واحد سطح 4 ساقه توليد كنند و وزن هر غده 50 گرم باشد 5/2 تن در هر هكتار بذز لازم است .

اسلاید 9 :

. كمبود تراكم هم مناسب نيست و علت هاي آن مانند:

1.كلوخه اي بودن مزرعه

  1. غالبيت جوانه انتهايي

3.نداشتن جوانه كافي در بذر هاي برش خورده

4.آلوده شدن غده ها در اثر كاشت زود و ...

اسلاید 10 :

. در پايان دوره رشد سيب زميني زماني كه حدود 60% برگ ها خشك شده باشند غده ها رسيده اند .

. در چند نقطه از مزرعه روي پوست غده رسيدن را آزمايش ميكنيم و اگر پوست غده به سادگي جدا شد غده نرسيده است و قابل برداشت نيست .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید