بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فیزیک فضا

 • این یک درس تخصصی اختیاری به ارزش 2 واحد برای دانشجویان کارشناسی فیزیک است.
 • دانشجو با گرفتن این درس با برخی از مفاهیم نظیر مختصات سماوي، مکانیک سماوی،آتمسفر زمين، سیارات منظومه شمسی و آتمسفر آنها، شهاب سنگ ها و ستارگان دنباله دار، شفق قطبي، مغناطيس زمين و سيارات آشنا می شود.
 • این درس پیش نیاز ندارد.

اسلاید 2 :

 • فصل اول: مکانیک سماوی و منظومه شمسی
 • فصل دوم: منظومه شمسی در مرایا
 • فصل سوم: دینامیک زمین

اسلاید 3 :

فصل دوم،منظومه ي شمسي

 • نظريه ي تشكيل منظومه
 • منظومه ي شمسي در مرايا
 • محتويات منظومه ي شمسي
 • حركت ها
 • فاصله ي سيارات از خورشيد
 • ميل مداري سيارات
 • زاويه ي مدارات نسبت به دايره البروج

اسلاید 4 :

نظريه ي تشكيل منظومه ي شمسي از تراكم يك سحابي. شكل زير مراحل تشكيل يك ستاره از توده يگرد وغبار در سحابي عقاب

اسلاید 5 :

سحابي فشرده شده وشروع به چرخش مي كند

اسلاید 6 :

منظومه ي شمسي در مرايا

 • محتويات :شامل كليه ي اجرامي است كه در اين منظومه واقع اند كه به ترتيب اهميت عبارتند از
 • خورشيد
 • سيارات
 • قمرها
 • حلقه ها
 • خرده سياره ها (دنباله دارها، سيارك هاوشهاب ها )
 • گازها وگردوغبار بين سياره اي

اسلاید 7 :

فاصله ي سيارت و قاعده ي تيتوس- بد

 • براساس اين قاعده كه به صورت تجربي به دست آمده فاصله ي هر سياره از خورشيد از رابطه ي زير به دست مي آيد

  D=[4+(3´2x)]/10  وx  از 0 تا 5

اسلاید 8 :

فاصله ي سيارات از خورشيد بر حسب فاصله ي زمين از خورشيد(واحد نجومي)

اسلاید 9 :

 • در سيستم منظومه ي شمسي 8 سياره(پلوتو از گروه سياره ها كنار گذاشته شده است) بيش از 61 قمر تعداد بسيار زيادي سيارك( كه اغلب در كمربندي بين بهرام وبرجيس قرار دارند) وتعداد بيشماري دنباله دار وشهاب سنگ وگاز وگرد وغبار وجود دارند كه همه گرد خورشيد مي گردند.

اسلاید 10 :

زمان تناوب چرخش نجومي

 • اثر دوپلري (انتقال به قرمز براي دورشدن و انتقال به ابي براي نزديك شدن)
 • مشاهده علامت ها و لكه ها (ماه و مريخ)
 • خصوصيات جوي و يا تابش از لبه سيارات غول پيكر
 • پخي
 • حركات نامنظم نور منعكس شده از آنها (پلوتو)
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید