بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مراحل اجرای ساختمانهای بتنی :

1- پی

2- ستونها

3- تير های اصلی

4- سقف

اسلاید 2 :

نکات اصلی در آرماتور بندی :

1- تعيين قطر و تعداد ميلگردها

2- کارگاه آرماتور بندی

3- خم کردن آرماتورها

4- وصل کردن آرماتورها

اسلاید 3 :

خم کردن آرماتور :

تا قطر 12 ميليمتر با دست

بزرگتر از 12 ميليمتر با دستگاه

مکانيکی مجهز به فلکه

اسلاید 4 :

وصل کردن آرماتور :

 اتصال برای آرماتورهای تا نمره 32 طول روی هم آوردن

 دو قطعه بايد 40 برابر قطر ميلگرد باشد و

 بايد به صورت پوششی بوده روی هم آوردن

 دو قطعه انجام شود

اسلاید 5 :

قالب بندی :

1- پی

2- ستون

3- تير اصلی

4- سقف

اسلاید 6 :

قالب پی :

1- استفاده از آجر

2- قالبهای فلزی

3- قالبهای چوبی

اسلاید 7 :

پس از خاک برداری و اجرای قالب آرماتور بندی مرحله بتن ريزی پی آغاز می شود چنانچه قالب بندی آجری باشد قبل از اجرای پی داخل آن را با يک ورقه پلاستيک  می پوشانيم و اگر قالب بندی چوبی و فلزی باشد داخل آن را با روغن چرب می نماييم.

نکته : اين کار برای جلوگيری از کشيده شدن شيره بتن استفاده می شود.

اسلاید 8 :

اولين بتن ريزی در پی ريختن بتن مگر است:

فاصله شبکه از بتن مگر بايد 3 سانتيمتر باشد اگر بتن مگر نداشته باشيم حداقل اين فاصله 6 سانتيمتر می باشد.

اسلاید 9 :

اولين بتن ريزی در پی ريختن بتن مگر است:

فاصله شبکه از بتن مگر بايد 3 سانتيمتر باشد اگر بتن مگر نداشته باشيم حداقل اين فاصله 6 سانتيمتر می باشد.

اسلاید 10 :

اولين بتن ريزی در پی ريختن بتن مگر است:

فاصله شبکه از بتن مگر بايد 3 سانتيمتر باشد اگر بتن مگر نداشته باشيم حداقل اين فاصله 6 سانتيمتر می باشد.

ستون :

بعد از بتن ريزی پی قفسه آرماتور های ستون که قبل بافته و آماده شده است به آرماتور های ريشه متصل می نماييم اين کار بايد حداقل 3-4 روز بعد از بتن ريزی پی انجام شود.قالب بندی ستون ها ، اندازه گيری بالا تا پايين ستون ،  اقدام به بتن های ريزی با عيار 450 کيلو سيمان در متر مکعب.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید