بخشی از مقاله


چکیده

استان آذربایجان غربی داراي 5 تصفیه خانه با فرایند لاگون هوادهی در حال بهرهبرداري میباشد. تجربه بهرهبرداري از تصفیهخانههاي فاضلاب به روش لاگونهاي هوادهی در این استان 10 سال میباشد. این مقاله به اصول علمی و مبانی طراحی لاگونهاي هوادهی و مشکلات و موانع موجود در بهرهبرداري از آنها در این استان اشاره دارد . همچنین سختگیرانهتر شدن استانداردهاي زیستمحیطی، کمبود منابع آبی و ضرورت استفاده مجدد از پساب، بهبود کیفیت پساب این تصفیهخانهها را ضروري میسازد. بنابراین گزینههاي ممکن جهت ارتقاء این نوع فرآیندهاي تصفیه به منظور انتخاب اقتصاديترین، کاربرديترین و کاراترین روش ارتقاء مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدي

لاگون هوادهی؛ ارتقاء؛جلبک؛ COD ؛BOD5 ؛TSS ؛

1

مقدمه

بررسی و مطالعه تصفیه فاضلاب به روش لاگونهاي هوادهی در سایر کشورهاي جهان بیانگر آن است که لاگونهاي هوادهی از جمله سیستمهاي موثر و کارا در تصفیه فاضلاب میباشند .[1] ده سال بهرهبرداري از تصفیهخانههاي فاضلاب با فرایند لاگونهاي هوادهی در این استان نشان داده است که به دلیل وابستگی شدید این نوع فرایندها به تغییرات دمایی، در فصول سرد سال به دلیل افت دما و در نتیجه کاهش فعالیتهاي میکروبیولوژیکی راندمان تصفیه کاهش یافته، و استفاده از هوادههاي سطحی موجب افت دما در این فرایندها میگردد. همچنین در یخبندانهاي شدید سطح لاگون یخ بسته و چنانچه در این گونه شرایط آب و هوایی هوادههاي سطحی از مدار خارج نگردند، به هنگام آب شدن یخها شفت هوادهها دچار خم شدگی و آسیب میشود

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید