دانلود مقاله مشکلات بهره برداری از تصفیهخانههای فاضلاب به روش لاگونهای هوادهی در استان آذربایجانغربی و ارائهی راهکارهای ارتقاء

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان


چکیده

استان آذربایجان غربی داراي 5 تصفیه خانه با فرایند لاگون هوادهی در حال بهرهبرداري میباشد. تجربه بهرهبرداري از تصفیهخانههاي فاضلاب به روش لاگونهاي هوادهی در این استان 10 سال میباشد. این مقاله به اصول علمی و مبانی طراحی لاگونهاي هوادهی و مشکلات و موانع موجود در بهرهبرداري از آنها در این استان اشاره دارد . همچنین سختگیرانهتر شدن استانداردهاي زیستمحیطی، کمبود منابع آبی و ضرورت استفاده مجدد از پساب، بهبود کیفیت پساب این تصفیهخانهها را ضروري میسازد. بنابراین گزینههاي ممکن جهت ارتقاء این نوع فرآیندهاي تصفیه به منظور انتخاب اقتصاديترین، کاربرديترین و کاراترین روش ارتقاء مورد بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدي

لاگون هوادهی؛ ارتقاء؛جلبک؛ COD ؛BOD5 ؛TSS ؛

1

مقدمه

بررسی و مطالعه تصفیه فاضلاب به روش لاگونهاي هوادهی در سایر کشورهاي جهان بیانگر آن است که لاگونهاي هوادهی از جمله سیستمهاي موثر و کارا در تصفیه فاضلاب میباشند .[1] ده سال بهرهبرداري از تصفیهخانههاي فاضلاب با فرایند لاگونهاي هوادهی در این استان نشان داده است که به دلیل وابستگی شدید این نوع فرایندها به تغییرات دمایی، در فصول سرد سال به دلیل افت دما و در نتیجه کاهش فعالیتهاي میکروبیولوژیکی راندمان تصفیه کاهش یافته، و استفاده از هوادههاي سطحی موجب افت دما در این فرایندها میگردد. همچنین در یخبندانهاي شدید سطح لاگون یخ بسته و چنانچه در این گونه شرایط آب و هوایی هوادههاي سطحی از مدار خارج نگردند، به هنگام آب شدن یخها شفت هوادهها دچار خم شدگی و آسیب میشود

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با تعهد سازمانی درشرکت بهرهبرداری نفت و گاز

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
خلاصهآموزش همواره نقش مهمی را در رشد سرمایههاي انسانی ایفا میکند و اساسیترین روش گسترش دانش میباشد. آموزش کارکنان باید مسیر و اهداف مشخصی داشته باشد تا مؤثر واقع شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله درصدد بررسی رابطه آموزش ضمن خدمت با تعهد سازمانی است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماري شامل، کلیه ک ...

دانلود مقاله نقش مدیریت بحران در کاهش تلفات جانی هنگام وقوع حوادث ( مطالعه موردی : شرکت بهره برداری مترو تهران

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیدهمدیریت بحران در سازمان هاي ارائه دهنده خدمات حمل و نقل عمومی در هنگام بروز حوادث به واسطه ارتباط مستقیم با حجم زیادي از جمعیت از اهمیت ویژه اي برخوردار است. با توجه به مراحل تعریف شده براي مدیریت بحران شامل پیشبینی، پیشگیري و آمادگی، پیش از وقوع حادثه و مقابله و بازسازي پس از وقوع حادثه، کاهش تلفات جانی ...

دانلود مقاله بررسی کارایی لاگون های هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام و ارائه راهکار های لازم به منظور ارتقاء آن

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده :از روش هاي ارزان قیمت تصفیه فاضلاب لاگونهاي هوادهی هستند که کاربرد آنها در مناطق داراي آب و هواي گرم و شاید سرد در صورت وجود زمین کافی و ارزان قیمت بسیار مناسب می باشد همچنین باتوجه به تکامـل تدریجی و سختگیرانه استاندارد هاي محیط زیستی ، کمبود منابع آبـی و ضـرورت اسـتفاده مجـدد از پسـاب ، بهبود کیفیت پ ...

دانلود مقاله بررسی اثرات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی سد استقلال میناب درفازبهره برداری با روش تغییر یافته آیکولد

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیده :سد استقلال میناب باحجم مخزن اولیه 350 میلیون مترمکعب و حجم مفید 270 میلیون مترمکعب ازنوع سدهای بتنی وزنـی پایدار بوده و در4 کیلومتری شرق شهرستان میناب درطول جغرافیایی 57 درجه و 4 دقیقه و عرض جغرافیـایی 27 درجـه و 9 دقیقه برروی رودخانه میناب احداث شده است . این سد باهدف تأمین آب آشامیدنی شهرسـتان بنـدرع ...

دانلود فایل پاورپوینت لوله های پلی اتیلن دو جداره در صنعت فاضلاب مشکلات ناشی از طراحی ، نصب ، بهره برداری و راهکارها

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مقدمه هزينه هاي زياد خريد لوله و اجراي پروژه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب نشان                            مي دهد كه چگونگي انتخاب جنس و نوع لوله در اقطار مختلف و نحوه صحيح كارگذاري و بهره برداري از آنها در پروژه هاي مذكور همواره بايستي بعنوان يكي از مهمترين ...

مقاله بررسی مهمترین اثرات زیست محیطی بهره برداری از سد مخزنی ماملو با استفاده از روش AHP

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی مهمترین اثرات زیست محیطی بهره برداری از سد مخزنی ماملو با استفاده از روش AHP چکیده سد ماملو با حجم مفیـد 200 میلیـون مترمکعـب از نـوع سـد خـاکی بـا هسـته رسـی در 45 کیلـومتری جنـوب شـرق اسـتان تهــران در طــول جغرافیــایی 51 و عــرض جغرافیــایی 35 بــر روی رودخانــه جــاجرود احــداث شــده اســت. ســد ...

مقاله ارزیابی اهمیت نحوه گسسته سازی در روش برنامه ریزی پویای تصادفی در بهره برداری از مخزن

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارزیابی اهمیت نحوه گسسته سازی در روش برنامه ریزی پویای تصادفی در بهره برداری از مخزن چکیده امروزه یکی از مشکلات موجود در کشور ما، کمبود آب می باشد و این مسئله، لزوم استفاده از یک مدیریت مناسب منابع آب را می طلبد. با توجه به لزوم خودکف ...

مقاله نقش طراحی شبکه های توزیع برق بر زیبایی و مبلمان شهری و بررسی اثرات ایمنی ، زیست محیطی و بهداشتی آنها به هنگام احداث و بهره برداری

word قابل ویرایش
16 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
نقش طراحی شبکه های توزیع برق بر زیبایی و مبلمان شهری و بررسی اثرات ایمنی ، زیست محیطی و بهداشتی آنها به هنگام احداث و بهره برداری چکیده زندگی در جوامع شـهری و روسـتایی امروزه نیاز و وابسـتگی شدیدی به برق و زیرساخت های مرتبط با توزیع این انرژی دارد . اصول شـهرسـازی و زیباسازی شهری ارتباط تنگاتنگی با رعایت ...