مقاله تأثیر سامانه های سطوح آبگیر باران در افزایش رطوبت خاک و رشد نهال سنجد

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان

چکیده

به منظور بررسی تأثیر آب باران جمعآوری شده توسط سامانههای سطوح آبگیر بر میزان رطوبت خاک و رشد نهال سنجد، آزمایشی در قالب طرح آزمایشی بلوکهای کامل تصادفی با سه تیمار در سه تکرار در طی سالهای 1390 تا 1392 طراحی و اجرا گردید. در این تحقیق هر کرت آزمایشی به عنوان یک سامانه سطح آبگیر عمل نموده و اعمال تیمارهای مختلف در داخل چاله هر کرت صورت پذیرفت. در هر یک از چاله انتهای سامانه، یک نهال سنجد غرس و همچنین یک جفت حسگر TDR به طول 70 سانتیمتری جهت اندازهگیری رطوبت خاک چاله قرار داده شدند. نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای مذکور، موجب افزایش معنیدار ذخیره رطوبتی خاک، نسبت به تیمار شاهد در سطح احتمال 1و 5 درصد گردید. مقایسه میانگین رطوبت حجمی در تیمارهای آزمایشی در هر دو سال نشان داد که تیمار سامانه سطوح آبگیر عایق توأم با استفاده از مواد جاذب الرطوبت پومیس در چاله انتهای سامانه بیشترین میزان رطوبت را در خودش ذخیره کرده و بعد از آن به ترتیب تیمارهای بدون پومیس و شاهد قرار گرفتند. همچنین تأثیر تیمارهای آزمایشی بر روی ارتفاع، قطر یقه و مساحت برگهای نهال سنجد در سطح احتمال 1 درصد معنیدار بود. بیشترین میزان ارتفاع نهال، قطر یقه و مساحت برگها مربوط به تیمار سامانه سطوح آبگیر عایق و نیمه عایق توأم با استفاده از مواد جاذبالرطوبت پومیس در چاله انتهای سامانه و کمترین آنها مربوط به تیمار شاهد بود.

واژههای کلیدی : استحصال آب باران، پومیس، رطوبت حجمی، سامانه سطوح آبگیر، سنجد

الف-مقدمه

کمبود بارش و نیز توزیع نامناسب آن مشکل محددیت آب در مناطق خشک و نیمه خشک، اهمیت برنامهریزی و استفاده بهینه از منابع آبی را برای ما دو چندان نموده است. افزایش روز افزون جمعیت توأم با مصرف بیرویه آب به خصوص در بخش کشاورزی مشکلات زیادی را در تأمین آب شهری و روستایی کشور فراهم نموده است. بطوریکه بدون استفاده از تکنیک و برنامهریزی صحیح در اکثر مناطق کشور استقرار بسیاری از نباتات مثمره، مشکل ویا اصولاً امکان پذیر نیست - میرجلیلی و همکاران . - 1391 نتایج حاصل از برخی مدلهای پیشبینی وضیعت آب و هوایی مانند مرکز مطالعات هادلی1 در انگلستان نشان میدهد که به دلیل گرمایش جهانی طی 25 سال آینده مقدار بارندگی سالانه در پهنه ایران حدود 50 میلیمتر کاهش خواهد یافت و بر عکس متوسط دمای هوا تا 2 درجه سانتیگراد افزایش پیدا میکند. این امر هشدار جدی برای مدیریت منابع آب و کشاورزی در کشور میباشد - علیزاده . - 1391 لذا استفاده از روشهای بهرهبرداری از نزولات آسمانی برای مقابله با کم آبی و استفاده بهینه و اقتصادی از اراضی مناطق خشک و نیمه خشک ضروری است - زارعزادریحان و همکاران . - 1391 یکی از روشهایی که بطور غیر مستقیم جایگزین منابع آب معمول، نظیر چاه، قنات و رودخانه باشد، استحصال مستقیم آب باران است. استحصال آب باران2 روشی برای توسعه بهرهبرداری از منابع آب سطحی در مناطق خشک است که به وسیله آن میتوان آب مورد نیاز مصارف خانگی، دام و کشاورزی را در مقیاس کوچک تأمین نمود. دراین زمینه، سامانههای سطوح آبگیر باران، روشی شناخته شده در استفاده از نزولات جوی، با هدف ایجاد و توسعه پوشش گیاهی به کار برده میشوند. سوابق موجود استحصال آب باران دردنیا نشان میدهد که این روش اول بار در صحاری فلسطین اشغالی با بارندگی متوسط90 میلیمتر در سال، مورد استفاده قرار گرفت و این امر منجر به افزایش تولید علوفه در این منطقه گردید - موسوی و شایان . - 1364 توکلی - 2002 - سطوح آبگیر ناودانی شکل را در استرالیا جهت هدایت آب باران به باغات مورد استفاده قرار داد که نتایج آن بصورت دستورالعملی برای تأمین آب اضطراری در مناطق خشک این کشور در آمد. امروزه به طور سنتی و نوین از این نوع سامانهها برای تأمین آب برای کشت گیاهان و ایجاد باغ بر روی دامنههای شیبدار در بسیاری از نقاط کشور استفاده میشود که در تمامی آنها وجود سطح تولید کننده رواناب، استفاده از تیمارهای مختلف جهت افزایش تولید رواناب در سطح سامانه و وجود چاله پذیرنده رواناب در محل کشت نهال یا گیاه مورد نظر الزامی میباشد - شعاعی و همکاران . - 1382 روش دیگری که از آن جهت ذخیره رطوبت در خاک و رهاسازی تدریجی آن استفاده میگردد، ماده معدنی پرلیت است. این ماده به لحاظ داشتن تخلخل زیاد، موجب ذخیره رطوبت و رها سازی تدریجی آن به محیط ریشه گیاه میگردد - شرفا 1366، عاصمی و رفته گری نژاد . - 1363 به نظر میرسد راهبرد کلیدی درکشت گیاهان دیم در مناطق خشک و نیمه خشک جهت به حداقل رساندن ریسک نابودی کامل محصولات، استفاده از سامانههای استحصال آب باران میباشد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع گردیده لذا لزوم استفاده بهینه از نزولات آسمانی موجود ضروری است. تحقیق حاضر روش استحصال آب باران با استفاده از سامانه سطوح آبگیر1 را مورد بررسی قرار میدهد. هدف این تحقیق، استفاده از آب باران برای گسترش کشت باغات دیم و فضای سبز با استفاده از دانش روز میباشد.

ب-مواد و روشها

تحقیق حاضر در کوه عون بن علی تبریز با ارتفاع 1850 متر از سطح دریا، میانگین دمای سالیانه 10/9 درجه سلسیوس و متوسط بارش 240 میلیمتر انجام گرفت. در این تحقیق هر کرت آزمایشی به عنوان یک سامانه سطح آبگیر بوده و رواناب آن در انتهای کرت به چاله گیرنده رواناب هدایت میشود. اعمال تیمارهای مختلف در داخل چاله

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فرمت pdf - قیمت 25000 تومان در 10 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله تأثیر دمای بازپخت و پهنای نوار بر امپدانس مغناطیسی در آلیاژ آمورف Co68 . 15Fe4 . 35Si12 . 5B15

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده اثر امپدانس مغناطیسی - MI - در نوارهای آلیاژ آمورف Co68.15Fe4.35Si12.5B15 که به روش انجماد سریع تهیه میشود، مشاهده شده است. در این مقاله، اثر بازپخت کورهای در هوا، بر امپدانس مغناطیسی نوارهای آمورف با دو پهنای متفاوت در دماهای مختلف بررسی شد. بیشترین درصد MI برای نوار آمورف با پهنای 0/81 mm، 120% د ...

مقاله تأثیر دمای سنتز و آلایش منگنز بر ویژگی های ساختاری و مغناطیسی فریت MnxFe3 - xO4

فرمت pdf
4 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در این پژوهش اثر دمای تهیه و میزان آلایش منگنز بر ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی فریت MnxFe3-xO4 بررسی شده است. تحلیل ریتولد نشان داد که نمونههای Fe3O4 ساختار اسپینلی معکوس و نمونههای آلایش یافته ساختار اسپینلی آمیخته دارند و نیز با افزایش میزان آلایش، پارامتر شبکه نمونهها افزایش مییابد. منحنیهای پسماند ...

مقاله تأثیر سیاست بهره برداری منتخب و حدود اعتمادپذیری تأمین نیازهای کشاورزی در ظرفیت بهینه مخزن سد

فرمت pdf
10 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده در طراحی ظرفیت مخزن بهینه شده در مطالعات سدها دو موضوع مهم باید در نظر گرفته شود. اولین موضوع، سیاست بهرهبرداري منتخب است که به معنی نحوه رهاسازي جریان در زمان بهرهبرداري می باشد. عمده این سیاستها شامل، سیاست بهرهبرداري استاندارد - SOP - ، S-Type ، SQ-Type و روشهاي برگرفته از این روشها مانند GSQ-Ty ...

مقاله تأثیر رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند

فرمت pdf
7 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: رسانههای اجتماعی نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی هستند که بااینکه عمر خیلی زیادی ندارند، توانستهاند بهخوبی در زندگی مردم جا باز کنند. مردم بسیاری در سنین مختلف و از گروه های اجتماعی متفاوت و از فاصله های بسیار دور در دنیای واقعی، در رسانه های اجتماعی کنار هم آمده اند. همچنین مدارس، انجمن های خیریه، شرک ...

مقاله تأثیر توانمندی کارکنان بر مزیت رقابتی؛ مورد مطالعه شرکت تولید محور خودرو ایران

فرمت pdf
12 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: این پژوهش به منظور بررسی ارتباط بین توانمندی کارکنان و مزیت رقابتی در تنوع محصولات، در شرکت تولید محور خودرو - - VAMCO انجام شده است. مفهوم توانمندی کارکنان شامل پنج بعد احساس شایستگی، احساس داشتن حق انتخاب، احساس مؤثر بودن، احساس معنیدار بودن و احساس داشتن اعتماد به دیگران و ارتباط آنها با مزیت رقا ...

مقاله تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در شعب بانک های غرب گیلان

فرمت pdf
9 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهْ هدف این تحقیق سنجش تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش میباشد. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و براساس روش توصیفی از نوع همبستگی است. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه شامل شعب بانکهای غرب استان گیلان میباشد. که در سطح واحد سازمانی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است جامع ...

مقاله تأثیر ساختار سازمانی بر نوآوری کارکنان سازمان

فرمت pdf
11 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: در این پژوهش تأثیر ساختار سازمانی بر نوآوری کارکنان سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. شیوه انجام پژوهش از نوع توصیفی و همبستگی است و جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان کتابخانه های عمومی شهر یزد می باشد. تعداد 95 نفر از کارکنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ساختار س ...

مقاله تأثیر دورکاری بر عوامل عملکردی کارکنان بر اساس مدل ACHIEVE مورد مطالعه : مرکز آمارایران

فرمت pdf
8 صفحه
25000 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیده: امروزه دورکاری یکی از روشهای مدرن کارکردن در دنیا است. افزایش حجم ترافیک شهرهای بزرگ و توجه به استفادهی بهینه منابع ضرورت توسعه و گسترش این شیوهی کاری را در کشور ما تأیید میکند. اما دغدغه اصلی مدیران این است که آیا دورکاری باعث ضعف عملکرد کارکنان میشود؟ در این تحقیق تأثیر دورکاری بر عوامل عملکرد کارکنا ...