مقاله تاثیرماده ی فراردهنده کائولن باسموم آوانت (Avant)وولیام تارگو ( Voliam targo)درکنترل پروانه ی مینوزگوجه فرنگیTuta absolut (Lepidoptera: Gelechiidae)

word قابل ویرایش
15 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

تاثیرماده ی فراردهنده کائولن باسموم آوانت (Avant)وولیام تارگو ( Voliam targo)درکنترل پروانه ی مینوزگوجه فرنگی
Tuta absolut (Lepidoptera: Gelechiidae)
چکیده
پروانه مینوز گوجه فرنگی یکی از مهمترین آفات گوجه فرنگی در منطقه اصفهان میباشد. در تحقیق حاضراز یک ماده فرار دهنده به همراه سموم شیمیایی استفاده گردید، ماده فرار دهنده مورد استفاده در این تحقیق کائولین میباشد، کائولین یک ماده معدنی سفید رنگ حاوی سیلیکات آلومینیوم است و فاقد اثرات مخرب زیست محیطی بوده که به منظورکاهش تخم ریزی حشرات بالغ به کار رفته است . استفاده از آن باروش پاشش غیر مستقیم میباشد.سموم ولیام تارگو و ایندوکساکارب نیز برای سنجش میزان مرگ و میر لاروهای آفت ، به ترتیب با دوزهای مصرفی ٠.٨و ١در هزار مورد استفاده قرار گرفت . این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با ۶تیمار و۴تکرار (هر تکرار شامل دو گلدان )در شرایط گلخانه (درجه حرارت
٢۵,۴درجه سلسیوس و رطوبت ١٣,١درصد)برروی رقم کال جی ان ٣در اصفهان اجرا گردید. تیمارها شامل کائولین ، کائولین + سم ولیام تارگو، کائولین + سم ایندوکساکارب ، سم ولیام تارگو، سم ایندوکساکارب و شاهد بود. نتایج نشان داد که مصرف کائولین با روش ذکرشده در مقایسه با تیمار شاهد باعث کاهش تخم ریزی حشرات بالغ شد در حالی که تفاوت معنی داری باتیمارشاهد دیده نشد.
این فرض وجود دارد به دلیل وجود صفحات آغشته به کائولین در اطراف بوته ها( به دلیل قابلیت انعکاس نور)آفت در استقرار بر روی میزبان دچار اختلال شده و در اثر پرواز بیشتر،انرژی بیشتری از دست داده و همین مسئله باعث کاهش در تعداد تخم تولید شده توسط آفت شده باشد.دو سم ولیام تارگو و ایندوکساکارب تفاوت معنی داری در میزان مرگ و میر لاروها با شاهد نشان دادند.
واژگان کلیدی :ایندوکساکارب ، سم ، کائولین ، گوجه فرنگی، مینوز، ولیام تارگو

مقدمه
بهره گیری موثر و بهینه از منابع محدود آب و خاک و استفاده از نیروی انسانی موجود در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است (٢٠٠۶ ,Bakkre)[].در این راستا تکنولوژی تولید محصولات کشاورزی و بخصوص گلخانه ای منجر به افزایش چشمگیر راندمان بهره وری از منابع محدود آبی و خاکی شده و اهمیت آن با توجه به اقلیم خشک و کم باران اغلب نقاط کشور ما، غیر قابل انکار است (بیدریغ ، ١٣٩٠)[٢]. به طور مثال گوجه فرنگی یکی از محصولاتی می باشد که علاوه بر فضای باز، در گلخانه نیز کشت می شود. گوجه فرنگی در علم گیاهشناسی یک میوه بوده ولی اغلب بعنوان تره بار شناخته می شود، این گیاه بومی آمریکای جنوبی و مرکزی می باشد(٢٠٠٧ ,Benthon)[٣].
١-١-گوجه فرنگی
گوجه فرنگی با نام علمی .Solanum lycopersicumL متعلق به تیره سیب زمینیان ١و جزء گیاهان یک ساله میباشد.
امروزه حدود ٧۵٠٠رقم گوجه فرنگی در سراسر دنیا کشت می شود (ابراهیمی، ١٣٩٢)[۴].
١-٢-آفات مهم گوجه فرنگی
از مهمترین آفات حشره ای گوجه فرنگی میتوان به کرم قوزه (Heliothis armigera)Hubner،سفید بالک گلخانه (Gennadius)Bemisia tabaci ، کنه تارتن (Tetranychus urticae(C.L.Koch وپروانه ی مینوز گوجه فرنگی Tuta
(absoluta(Meyrickاشاره کرد (خانجانی، ١٣٨۶)[۵].
١-٢- ١-پروانه ی مینوز گوجه فرنگیT. absoluta
این آفت با اسامی بید گوجه فرنگی ومینوز برگ و ساقه ی گوجه فرنگی نیز شناخته میشود،منشاآن آمریکایی لاتین می – باشد (٢٠١٠ ,Seplyarsky et. al)[۶].
از نظر زیست شناسی طول عمر حشره ی کامل ٣٠تا ۴٠روز است که افراد ماده پس از جفتگیری تا ٢۶٠عدد تخم روی برگها و ساقه ی گیاه میزبان قرار میدهندکه بسته به شرایط محیطی این آفت به صورت تخم ، شفیره و یا حشره ی بالغ زمستان گذرانی میکند (٢٠١٢ ,Savino et. al)[٧].
١-٢-٢-خصوصیات مورفولوژیک پروانه ی مینوز گوجه فرنگی
حشرات کامل این آفت ، پروانه کوچکی با حدود١٠میلی متر طول میباشد، رنگ بال ها نقره ای با لکه های خاکستری-سفید
،شاخک ها نخی شکل و به طور متناوب به رنگ تیره و روشن دیده میشوند که پالپ ها به خوبی رشد کرده اند. تخم بیضی شکل ،به رنگ سفید صدفی تا زرد روشن معمولاً در سطح برگ ها قرار دارند. لاروهاابتدای رشد به رنگ سفید سپس بسته به محل تغذیه از قهوه ای مایل به رنگ سبز(برگخواری) تا سبز مایل به قهوه ای(میوه خوار) متفاوت است ( ,Savino et. al .(2012
١-٢-٣-نوع و میزان خسارت آفت
این آفت درمراحل مختلف رشدی گیاه به گل ، برگ ، ساقه و در مرحله میوه دهی به میوه میزبان خسارت میزند، که علائم خسارت به صورت مینوز روی برگ ها و لهیدگی میوه ها دیده می شود. خروج فضولات لاروی در محل فعالیت لاروها به رنگ متمایل به قهوه ای از دیگر علائم آلودگی می باشد(فیروزی، ١٣٩٢)[٨].
١-٢-۴- لزوم کنترل آفت
با توجه به نحوه ی خسارت پروانه ی مینوز گوجه فرنگی(تغذیه ی لاروها به صورت مینوز از تمامی قسمتهای گیاه ) و همچنین خسارت شدید آفت به محصول که گاهی تا ١٠٠درصد هم گزارش شده است ، این آفت جزوخطرناک ترین آفات گلخانه ای قرار می گیرد و لزوم انجام عملیات کنترل را باعث می شود(صفوی و صفوی، ١٣٩٠)[٩].
١-٣-ضرورت انجام تحقیق
به دلیل مقاومت سریع آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی در برابر سموم شیمیایی، ابداع و استفاده از روش های بیخطر جایگزین ضروری است (صفوی و صفوی، ١٣٩٠). یکی از روش های بیخطر و جایگزین استفاده از یک ماده ی فراردهنده است . یکی از این مواد کائولین است . ماده ی کائولین به عنوان یک فراردهنده حشرات کامل است . کائولین یک حشره کش نیست (حسن زاده و همکاران ،١٣٩١)[١٠].
کائولین یک ماده ی معدنی سفید رنگ حاوی سیلیکات آلومینیوم ، قابل حل در آب و فاقد اثرات مخرب زیست محیطی می- باشد و هیچگونه مسمومیتی برای گیاهان و جانوران ندارد. لذا برای پستانداران غیر سمی میباشد( ,Glenn et. al ٢٠٠٢)[١١]. کائولین برای محافظت از گیاهان در برابر حشرات ، پاتوژن ها و همچنین از آفتاب سوختگی و تنش های حرارتی به کار می رود(٢٠٠۶ ,Wand et.al)[١٢].استفاده از ماده ی فراردهنده کائولین برای کاهش تخم ریزی حشره ی بالغ می باشد، البته ماده ی فراردهنده کائولین باید همراه با سموم شیمیایی مورد استفاده قرار گیرد تا کنترل کامل تر و مناسبی صورت بگیرد(حسن زاده و همکاران ، ١٣٩١).
١-٣-١- کنترل شیمیایی
از جمله سموم پیشنهاد شده برای کنترل پروانه ی مینوز گوجه فرنگی میتوان به ایندوکساکارب (آوانت ) ١۵%
سوسپانسیون ۶درهزار یا ٣لیتر در هکتار و ولیام تارگو ٠.٨در هزار اشاره کرد (٢٠١٢ ,Syngenta Company)[١٣].
حشره کش ایندوکساکارب با نام تجاری آوانت ، حشره کشی غیرسیستمیک با خاصیت تماسی و گوارشی از گروه اکسادیازین است (٢٠١٣ ,Skarmoutsou et. al)[١۴]. ایندوکساکارب کانال های سدیم را در آکسون سلول های عصبی مسدود می – نماید و از جاری شدن یون های سدیم به سمت سلول های عصبی جلوگیری میکند (٢٠١۴ ,Keith)[١۵]. ایندوکساکارب باعث کاهش تغذیه ، فلج شدن و نهایتا مرگ حشره میشود(رخشانی، ١٣٨١)[١۶]. امنیت ایندوکساکارب برای پستانداران و سایر جانوران غیر هدف ، طیف وسیع ، بی خطر بودن برای محیط زیست (٢٠٠٠ ,Andaloro et. al)[١٧]و سرعت بالای آن در جلوگیری از تغذیه حشره آن را به یک ترکیب قوی تبدیل کرده است (١٩٩٩ ,Holloway et. al)[١٨].
حشره کش ولیام تارگو همچون آبامکتین (Abamactin)و کلر آنترانی لیپرول (Chlorantraniliprole)دارای دو نوع تاثیر متفاوت میباشد که در نهایت باعث تضعیف عضله در حشره ی آفت خواهد شد (شرکت سینجنتا، ٢٠١٢).
هدف از این پژوهش ،استفاده از ترکیب کائولین به عنوان یک ماده فراردهنده همراه سم برای کنترل آفت مینوز گوجه فرنگی بمنظور کاهش مصرف سموم شیمیایی میباشد.
مواد و روش ها
٣-١- ایجاد کلنی
٣-١-١- محفظه ی لازم برای تشکیل کلنی
بخشی از گلخانه بوسیله ی پارچه توری از سایر بخشها بصورت فضای کاملا بسته (محفظه بزرگ )جدا گردید تا کلنی مینوز برگ گوجه فرنگی تهیه شود. محفظه ی مذکور بطور کامل محصور گردیدتا هیچ راه خروجی برای حشرات داخل محفظه وجود نداشته باشد.
٣-١-٢- رهاسازی حشرات کامل
تعدادی حشر ه ی کامل برای رها سازی درون محفظه ی ایجادکلنی، از یک گلخانه ی کشت گوجه فرنگی آلوده به آفت مینوز گوجه فرنگی به صورت تصادفی جمع آوری شد، و درون محفظه توری رهاسازی شدند. در محفظه ی مذکور ٢٠عدد گلدان گوجه فرنگی قرار داده شد تا حشرات رهاسازی شده با تغذیه از این گیاهان کلنی مورد نظر را ایجاد نمایند. با توجه به اطلاعات اولیه و بررسی منابع علمی در مورد بیولوژی آفت و محدوده ی زمانی مورد نیازبرای یک چرخه کامل زندگی آفت ، مدت ۴٠روز برای تشکیل کلنی در نظر گرفته شد(٢٠١٢ ,Apablaza)[١٩]؛ (٢٠١٠ ,Desneux et. al)[٢٠]. پس از طی این مدت چرخه زندگی آفت کامل شد و حشرات کامل مورد نیاز برای انجام آزمایش اصلی تهیه گردید.
٣-٢- آزمایش مقدماتی
این آزمایش جهت تخمین تعداد تخم گذاشته شده توسط حشرات کامل و تعداد لارو خارج شده از تخم ها انجام شد. برای اینکار در ابتدا ٣گلدان سالم گوجه فرنگی بصورت جداگانه در زیر ٣قفس (محفظه ی) توری قرار داده شد، زیر هر محفظه یک جفت حشره ی کامل رها سازی شد. پس ازگذشت ٢۴ساعت حشرات کامل زیر توری جمع آوری و یا کشته شدند و بعد تعداد کل تخم و میزان حداکثر و حداقل تخم های گذاشته توسط حشره ی ماده روی گیاهان شمارش گردید. همچنین با بررسی فعالیت رشد و نمو حشره ، زمان تفریخ تخم ها و زمان خروج لاروها، زمان دقیق تشکیل شفیره و زمان خروج حشره ی بالغ تعیین گردید.
٣-٣- آزمایشات اصلی گلخانه ای
جهت تامین بوته های گوجه فرنگی مورد نیاز، ابتدا تعداد ٢٠٠عدد نشاء گوجه فرنگی با اندازه ی تقریبی ١۵تا ٢٠سانتیمتر تهیه و به گلدان های سفالی به ترتیب با قطر دهانه ١۵و طول ٢۵سانتیمترانتقال داده شدندسپس درگلخانه ی محل انجام طرح در درجه حرارت ٢۵,۴درجه سلسیوس و رطوبت ١٣,١درصد مستقر گردیدند. پس از گذشت یک ماه ، بوته ها به گلدانهای ٧لیتری پلاستیکی حاوی کوکوپیت ، پرلیت و خاک معمولی انتقال داده شدند. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در شش تیمار و هر یک در ۴تکرار انجام گرفت . هر تکرار شامل دو گلدان گوجه فرنگی بود. فاصله ی گلدانها از یکدیگر در هرتکرار ٧٠سانتی متر بود. تیمارها عبارت بودند از:١-کائولین به همراه سم ولیام تارگو ٢-کائولین ٣- سم ولیام تارگو ۴کائولین به همراه سم ایندوکسا کارب (آوانت ) ۵-سم ایندوکسا کارب ۶- تیمار شاهد(بدون سم و کائولین ). به منظور جلوگیری از انتشار آفت در محیط گلخانه تمام گلدانها درون یک محفظه ی بزرگ توری با مش ریز وبا حجم ١۴٠ متر مکعب که مستقل از سایر قسمت های گلخانه بود قرار داده شدند. هرجفت گلدان که تشکیل یک تکرار را میداد درون یک محفظه یا قفس توری کوچک قرار داده شد. در واقع این کار به جهت جلوگیری از انتقال پروانه ها به بوته های مجاور و تفکیک کامل تکرارتیمارها از یکدیگر انجام گرفت . چون کائولین بعنوان عامل فراردهنده و به منظور کاهش میزان تخم ریزی حشرات کامل مورد استفاده قرار گرفته بود، لذا در تیمار کائولین ، قبل از رها سازی حشرات کامل ، ابتدا کائولین پاشیده شد و سپس رها سازی حشرات کامل انجام شد. درتیمار کائولین صفحات مقوایی به ابعاد ٢٠×٢۵سانتی متر آغشته به کائولن و به تعداد ۴عدد در اطراف بوته ها که بوسیله ی یک پایه ی نگه دارنده در اطراف بوته های گوجه فرنگی مهار شده بودند قرار داده شدند(صفحات کاملا در محلول کائولین غوطه ورشده بودند)، بعلاوه روی بدنه ی گلدانهای گوجه فرنگی نیز کائولین پاشیده شده بود سپس حشرات کامل زیر توری رهاسازی شدند. بعد از گذشت حدود ١۶ساعت ، حشرات بالغ رها شده در زیر توری را از بین برده و سپس تخم های گذاشته شده شمارش و نتایج ثبت شد. بعد با مشاهده ی ظهور لارو سن
١، تیمارهای سم اعمال شدند، به اینصورت که سم ایندوکساکارب با دوز مصرفی ١در هزار و سم ولیام تارگو هم با دوز مصرفی ٠.٨در هزار بوسیله ی سم پاش دستی روی گیاهان گوجه فرنگی محلول پاشی شد. در تیمار شاهد روی گیاهان گوجه فرنگی برای ایجاد شرایط یکسان و یکنواخت با سایر تیمارها، به اندازه حجم محلول سمی، آب پاشیده شد. جهت سنجش تاثیر سم در میزان مرگ و میر آفت یا لاروها، بعد از انجام تیمارهای سم ، پس از گذشت ٢روز دالانهای لاروی ایجاد شده مورد شمارش قرار گرفت . در مرحله ی آخر برای تعیین تأثیر دقیق و نهایی سموم (چون شمارش مستقیم تمام لاروهای رو بوته های گوجه فرنگی امکان پذیر نبود) جهت دقت سنجش تاثیر سم در میزان مرگ ومیر لارو ها، در ٢تا ٣ مرحله حشرات کامل ظاهر شده نیز شمارش شدند. زیرا حشرات کامل زنده داخل توری در اصل لارو هائی بودند که تحت تاثیر سم قرار نگرفته بودند.
گلدانهای گوجه فرنگی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی جامعه ی آماری را تشکیل داده و نرم افزار SAS)SAS. ٢٠٠٨ .Institude,Inc)برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 15 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد