بخشی از مقاله

خلاصه

به منظور بررسی اثر مناطق مختلف رویشی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاهان داروئی، در پژوهش حاضر اثر ارتفاع از سطح دریا بر ترکیبات پلی فنلی گیاه داروئی Achillea wilhelmsii C. Koch مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها از هفت منطقه با ارتفاع مختلف در استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری گردید. ترکیبات پلی فنلی با استفاده از دستگاه HPLC - High performance liquid chromatography - مورد بررسی قرار گرفت.

بررسی تعداد 17 نوع پلیفنلها نشان می دهد که پلی فنل های اسید سینامیک، اسید گالیک، اسید کافئیک ، رویتین، کومارین، وانیلین، کارواکرول, اسید الاژیک و ایگنول در هیچکدام از نمونه ها یافت نشده است و وجود ترکیبات کاتچین، اسید کلروجنیک ، کوئرستین، اسید پارا کوماریک، ترانس فرولیک اسید، هیسپریدین، هیسپیر یتین و اسید روزمارینیک مشخص گردید.همچنین پلی فنل های اسید کلروجنیک، اسید ترانس فرولیک، اسید روزمارینیک و کاتچین بیشترین میزان را در نمونه ها داشتند.

در نمونه های جمع آوری شده از شهرستان دنا در بین ترکیبات شناسایی شده اسید کلروجنیک بیشترین میزان را دارد که بالاترین مقدار مربوط به نمونه امیرآباد و پایین ترین آن مربوط به نمونه کره می باشد همچنین در بین پلی فنل های موجود در گیاه بومادران شهرستان دنا، اسید پارا کوماریک در ارتفاع بالا بیشترین مقدار را داشته است و در ارتفاعات پایین تر میزان این ترکیب کاهش پیدا کرده است.

در نمونه های مطالعه شده مربوط به شهرستان بویراحمد میزان پلی فنل کاتچین با کاهش ارتفاع کاهش پیدا کرده است و میزان کوئرستین با کاهش ارتفاع رابطه عکس دارد در نمونه مربوط به چین که در بین مناطق مطالعه شده کمترین ارتفاع را دارد میزان اسید ترانس فرولیک بالا و 246/61 میکرو گرم بر میلی لیتر نشان داده شده است پس ممکن است که میزان هریک از پلی فنل های مطالعه شده بغیر از عامل ارتفاع به سایر عوامل مانند اقلیم، جغرافیا، نوع خاک و... مربوط شود. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که مناطق مختلف رویشی از جمله ارتفاع از سطح دریا می تواند متابولیسم سلولی را تحت تأثیر قرار داده در نتیجه بر میزان ترکیبات فنلی و در مجموع خاصیت داروئی گیاه اثرگذار باشد.

مقدمه

امروزه پلی فنلها به واسطه نقشی که در سلامت انسان و هم چنین پیشگیری از بیماریهای مختلف از جمله سرطان، بیماریهای قلبی و عروقی و بیماریهای عصبی ایفا می کنند مورد توجه فوقالعاده متخصصان تغذیه و مصرف کنندهگان قرار گرفته اند پلی فنلها آنتیاکسیدانهای قوی در برابر تنش اکسیداتیو ناشی از گونههای فعال اکسیژن می باشند

پلی فنلها یا ترکیبات فنلیک به طور وسیعی در گیاهان توزیع شده اند و تاکنون 8000 ساختار فنلی شناخته شده است که بالغ بر 4000 نوع آن مربوط به فلاونوئیدها می باشد. این گروه از تولیدات طبیعی در میوهها، سبزیجات، سبوس غلات، شکلات و نوشیدنیهایی مانند چای به وفور دیده می شود اکثر پلی فنلها به صورت گلیکوزیدهایی با واحدهای قندی مختلف و قرار گرفتن واحد های قندی در موقعیت های مختلف ساختمان پلی فنل در گیاهان یافت میشوند

گیودون و همکاران - - 1992 اولین بار تحقیقی را بر روی دو گونه A. ceretanum و A. millefolium انجام دادند و ترکیبهای فلاونوئیدی برگ و گل این گونهها را شناسایی کردند. دراینتحقیق، فلاونوئیدهای عمده آپی ژنین و لوتئولین بودند که عمدتاً به صورت گلیکوزید-O-7گلیکوزید و 7 مانیل گلیکوزید یافت شدند

Dadáková و همکاران در تحقیقی که روی A. millefolium و گیاهان دیگر انجام دادند به دو روش استخراج متانولی و تهیه عصاره چای اقدام نمودند. در روش استخراج متانولی ترکیبهای فلاونوئیدی بعد از هیدرولیز با اسیدکلریدریک توسط متانول استخراج شده و سپس با دستگاه HPLC شناسایی و اندازه گیری شدند که میزان کوئرستین 2160 108 mg/kg گزارش شده است. در روش دیگر یعنی تهیه عصاره چای، نمونه با آب داغ 90 درجه ترکیب شده و پس از سرد شدن صاف گردیده و بعد مایع زیر صافی سانتریفوژ شده و در دمای یخچال نگهداری و جهت شناسایی و اندازه گیری به دستگاه HPLC تزریق میشود که در این روش میزان کوئرستین 1/75  mg/kg گزارش شده است .

اِسچیبِر و همکاران - - 2005 فلاونول گلیکوزیدها را از پس مانده گلبرگ گل محمدی بعد از استخراج صنعتی گلاب و اسانس مورد استخراج قرار داده و توسط کرو ماتوگرافی مایع با کارایی بالا متصل به طیف سنج جرمی 6، آنالیز و شناسایی نموده اند. در میان 22 ترکیب اصلی آنالیز شده، فقط ترکیب های کامفرول و کوئرستین گلیکوزید ردیابی شدند .

بخشی و آراکاوا - Rosengarten,1969 - با بررسی میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی سیب رقم جاناتان بیان کردند که ارتباط مثبتی بین میزان فنل کل و فعالیت آنتی اکسیدانی وجود دارد 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید