بخشی از مقاله

چکیده

در این مقاله، یک سیستم اتمی دو کیوتریتی -Vشکل مرتبط با محیطهاي مستقل غیر مارکوفی را درنظر گرفته و تاثیر تداخل خودبخودي را روي سرعت حد کوانتومی سیستم مورد مطالعه قرار می دهیم. براي این منظور ما حالت هاي معروف هورودوکی و ورنر و ورنر تبدیل یافته تحت عملگرهاي یکانی را بعنوان حالت اولیه سیستم در نظر گرفته و نشان می دهیم که سرعت حد کوانتومی به ازاي حالت هورودوکی رفتاري مابین سرعت حد کوانتومی به ازاي حالت هاي ورنر از خود نشان می دهد.

مقدمه           
اما از آنجایی که سیستمهاي کوانتومی واقعی بسته نیستند و خواه کمینه زمان لازم براي تحول یک سیستم کوانتومی از یک خواه با محیط پیرامون خودشان برهمکنش دارند، بنابراین ضروري حالت اولیه به یک حالت هدف را سرعت حد کوانتومی می نامند است که سرعت حد کوانتومی براي سیستم هاي کوانتومی باز نیز که توجه بسیاري را در حوزه هاي وسیعی از فیزیک کوانتوم و محاسبه شود. براي سیستم هاي کوانتومی باز، دفنر و لوتز[10] با اطلاعات کوانتومی به سوي خود جلب کرده است.[1-7] سرعت استفاده از متریک زاویه بروس، رابطه اي را براي سرعت حد کوانتومی براي یک سیستم کوانتومی بسته که در آن تحول کوانتومی بدست آوردند و نشان دادند که اثر غیر مارکوفی محیط بررسی شده است باعث افزایش سرعت تحول سیستم می شود. بدلیل اینکه که حالت سیستم بصورت یکانی است.
اولیه آنها یک حالت خالص در نظر گرفته شده بود بنابراین رابطه بدست آمده براي حالت هاي اولیه آمیخته قابل استفاده نبود. همچنین رابطه دیگري براي سرعت حد کوانتومی با استفاده از اطلاعات فیشر کوانتومی ارائه شده است که براي حالت هاي آمیخته نیز قابل محاسبه می باشد.[11] با این وجود محاسبه اندازه گیري کمینه اطلاعات فیشر کوانتومی کارطاقت فرسایی می باشد. اخیرا رابطه اي براي سرعت حد کوانتومی با استفاده از یک وفاداري کوانتومی جایگزین ارائه شده است که براي محاسبه آن، حالت اولیه سیستم می تواند بصورت خالص و آمیخته در نظر گرفته شود و در عین حال بسادگی قابل محاسبه می باشد .[12]

در این مقاله، در ابتدا دینامیک یک سیستم اتمی باز سه ترازه –Vشکل را مورد مطالعه قرار می دهیم. همچنین دینامیک غیر مارکوفی این سیستم را با استفاده از یک سنجه غیر مارکوفی ارائه شده در مرجع [13] مورد بررسی قرار داده و نشان می دهیم که هر چه میزان تداخل خودبخودي - SGI - - تداخل خودبخودي بین کانال هاي گذار ممکنه از دو تراز برانگیخته به تراز پایه یک کیوتریت –Vشکل - بیشتر باشد رفتار سیستم غیرمارکوفی تر خواهد شد. در ادامه دینامیک دو اتم سه ترازه –Vشکل که بصورت مستقل از هم با محیط هاي اطراف خود برهم کنش دارند را بررسی می کنیم. با در نظر گرفتن حالت هاي معروف هورودوکی، ورنر و ورنر تبدیل یافته بعنوان حالت هاي اولیه سیستم مورد نظر، تاثیر SGI را روي سرعت حد کوانتومی سیستم مورد مطالعه قرار می دهیم.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید