بخشی از مقاله

چکیده

در این مقاله، تاثیر کیوبیت هاي اضافی را روي سرعت حد کوانتومی یک تک کیوبیتی که به همراه کیوبیت هاي اضافی داخل یک محیط مشترك گرمایی قرار داده شده اند را مورد مطالعه قرار می دهیم. مشاهده می شود که هر چقدر تعداد کیوبیت هاي اضافی بیشتر باشد کران سرعت حد کوانتومی کاهش یافته و سرعت تحول سیستم تک کیوبیتی بیشتر می گردد.

مقدمه
اما از آنجایی که سیستمهاي کوانتومی واقعی سیستمهاي سرعت حد کوانتومی که بصورت کمترین زمان تحول یک بسته و ایزوله اي نیستند و خواه نا خواه با محیط پیرامون خودشان سیستم کوانتومی از یک حالت اولیه به یک حالت هدف تعریف برهمکنش دارند، بنابراین ضروري است که سرعت حد کوانتومی شده است توجه بسیاري را در حوزه هاي وسیعی از فیزیک  براي سیستم هاي کوانتومی باز نیز محاسبه شود. اخیرا توجه کوانتوم و اطلاعات کوانتومی به سوي خود جلب کرده است-7]    بسیاري براي محاسبه سرعت حد کوانتومی براي یک سیستم کوانتومی بسته که که توسط یک عملگر    کوانتومی باز معطوف شده است براي مثال محاسبه سرعت حد یکانی تحول می یابد، مرز سرعت حد کوانتومی متحدي با استفاده کوانتومی با استفاده از اطلاعات فیشر کوانتومی[10]، وفاداري از ترکیب نتایج بدست آمده توسط مندلستم-تام [8] و مارگولوس    نسبی[11]، متریک زاویه بروس[12] و غیره مورد بحث قرار گرفته لویتین[9] و بصورت  QSL  max{  / - 2E - ,  / - 2E - } ارائه    است.        

در این مقاله ما دینامیک یک سیستم اتمی دو ترازه - کیوبیت - را که در مجاورت N-1 کیوبیت اضافی و در داخل یک محیط مشترك لورنتسی قرار گرفته است را بصورت تحلیلی بدست می آوریم. سپس با محاسبه سرعت حد کوانتومی مندلستم-تام براي سیستم تک کیوبیتی ذکر شده، تاثیر افزایش تعداد کیوبیت هایی که در مجاورت سیستم اصلی قرار گرفته اند را روي سرعت تحول دینامیکی آن سیستم مورد مطالعه قرار می دهیم. بطور جالب توجهی مشاهده می شود که هرچقدر تعداد کیوبیت هاي اضافی بیشتر باشد سرعت تحول سیستم اصلی نیز بیشتر خواهد شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید