بخشی از مقاله

خلاصه

با توجه به اهمیت روز افزون بهره وری در رشد اقتصادی کشورهای مختلف و بهبود کیفیت زندگی جوامع و اهمیت منابع انسانی در اولویت شاخص های بهره وری و ضرورت سبک مدیریتی مناسب در توسعه هر چه بیشتر منابع انسانی در جهت افزایش بهره وری، لذا این تحقیق به بررسی تاثیر سبک مدیریت بر بهره وری منابع انسانی در مجتمع سنگ آهن سنگان می پردازد. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و بر حسب شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است که پرسشنامه های تحقیق در بین مجتمع سنگ اهن سنگان توزیع و تعداد 217 پرسشنامه مورد تجزیه و تحقیق قرار گرفت. در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است. در قسمت آزمون فرضیات تحقیق، با استفاده از نرم افزار آموس ابتدا از نرمال بودن داده ها اطمینان و سپس با استفاده از آزمون های آماری و معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از ان است که سبک مدیریت بر بهره وری منابع انسانی تاثیر مثبتی دارند.

کلمات کلیدی: سبک مدیریت، توسعه سازمانی، بهره وری نیروی انسانی

.1 مقدمه

در جهان امروز، به دلیل رشد جمعیت و تقاضا، افزایش رقابت و کمبود منابع، باید به صورت بهینه از منابع موجود استفاده کرد. بهره وری، استفاده مؤثر و بهینه از منابع و نهادهای مختلف چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات تعریف میشود .هر چند برنامه ریزی برای بهبود بهره وری در سطوح مختلف ضروری است، اما بهبود بهره وری در دنیای پر رقابت کنونی، به عنوان یکی از مهمترین اهداف و استراتژیهای موفقیت هر سازمانی مطرح میباشد - برادران و ولیجانی، 1394 ،. - 166هدف در بهره وری این است که انسان به عقیده و باوری برسد که بتواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند و برای تحقق این امر نهایت تلاش خود را به کار گیرد. پایین رفتن سطح کل بهره وری، افزایش هزینه های زیاد تولید محصولات و خدمات را به همراه خواهد داشت.

به طورکلی از دیدگاه اقتصادی باید دانست که سطح پایین بهره وری، کاهش درآمدها و مسائلی نظیر تورم، بیکاری، منافع کم و نزول سطح زندگی در جامعه را به همراه می آورد و بالعکس با افزایش بهره وری در جامعه میتوان پایه های اقتصاد کشور را محکم و استوار کرد که این امر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی و افزایش رفاه منجر خواهد شد. اشتغال، آموزش، بهداشت، مسکن، حمل ونقل و سایر تسهیلات زندگی با افزایش بهره وری بهبود خواهند یافت؛ همچنین به کارگیری نوآوری ها و ابتکارات به رشد صنعتی و اقتصادی عوامل تولید و افزایش کیفیت محصولات و خدمات منجر خواهد شد - اسماعیل پور و نیکوکار، 1396، . - 160

بدیهی است در یک نظام اجتماعی سازمان یافته، دستیابی به یک سیستم منسجم و گسترده با کارایی حداکثری، از نیازهای اولیه ای است که به وسیله آن میتوان ارائه تسهیلات و خدمات را در سطح جامعه افزایش داد و امکان رشد عمومی درآمدها را فراهم نمود و از این طریق رشد و توسعه کمی و کیفی بخشهای تولیدی، صنعتی و گسترش بازارهای روستایی، شهری، منطقه ای، ملی و بین المللی را محقق کرد. اما انجام این کار تنها با تکیه بر بهبود بهره وری میسر خواهد شد - برادران و همکاران،1396، . - 147در جهان پر شتاب و جهش مند امروز،سازمانهای موفق برای بقا و تداوم فعالیت ها و پیشرو بودن در حوزه مورد فعالیت خود، از تحول در سازمان و رهبری استقبال می کنند. بی تردید پذیرش تحول، نیاز به ابزار مورد نیاز خود دارد. در واقع نیروی انسانی مهمترین و ارزنده ترین سرمایه هر سازمانی است وسازمان بدون نیروی انسانی معنا و مفهوم و وجود خارجی ندارد.

نکته مهمی که در خصوص منابع انسانی مطرح می باشد این است که برای استفاده بهینه از این سرمایه مهم باید برنامه ریزی کرد، بطوریکه حداکثر استفاده از آن برد. مهمترین عامل بهره وری در سازمان و کل جامعه، منابع انسانی است. سیستم توسع منابع انسانی در هر سازمانی باید راههای جدیدی را برای اصلاح و ارتقای مدیریت نیروی کار، که رابطه مثبتی با بهره وری نیروی انسانی دارد به وجود آورد - آوان و سعید، . - 2015پس از ظهور مکتب رواب انسانی، عوامل انگیزشی غیرمادی نیز به مجموعه عوامل مؤثر بر بهره وری افزوده شد و به مدیران توصیه شد که به نیازهای غیرمالی کارکنانشان نیز توجه کرده و از طریق ارضای این نیازها کارکنانی کاراتر داشته باشند - طالقانی و همکاران،1390، . - 116 بنابراین منابع انسانی نقشی اساسی دررشد، بالندگی، شکست و نابودی سازمانها دارد - هانایشا،63،. - 2016

امروزه یکی از مسائل کلیدی در اکثر سازمانها نیاز به بهبود بهره وری کارکنان میباشد. بهره وری کارکنان به معنی ارزیابی اثربخشی و کارایی یک کارگر یا کارگروهی از کارگران میباشد. در وضعیت واقعی بهره وری جزئی از سازمان است که به طور مستقیم بر سود و عملکرد سازمان تأثیرمی گذارد. بهره وری نیروی کار ممکن است حاصل خروجی کارکارگر در یک مدت زمان خاص ارزیابی شود. به طور معمول بهره وری نیروی کار از طریق نسبت ستاده به داده در یک دوره زمانی مشابه اندازه گیری میشود یا همچنین می تواند با توجه به میزانی که یک کارمند در زمان معین به ارائه خدمات میپردازد. موقعیت یک سازمان به طور عمده به بهره وری نیروی کار خود وابسته است. بنابراین بهره وری کارکنان از اهداف مهم کسب و کار میباشد - شارما، 2014، . - 597

امروزه مدیران با کسانی روبرو هستند که وظایف پیچیدهای را به عهده دارند و نگرشهای مدیریت درباره اهمیت نیروهای سازمانی در محی فعالیت دگرگون شده است. مدیری که در نقش رهبری سازمان میتواند سبکهای متفاوتی را در هدایت نیروی انسانی انتخاب کند. از طرفی نگرشهای افراد برای مدیریت سازمانی اهمیت زیادی دارد زیرا این نگرشها هستند که رفتار سازمانی را تحت تأثیر قرار میدهند، به ویژه نگرشهایی که به عملکرد و تعهد حرفه ای سازمانی مربوط میشوند. در این رابطه یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای بهره وری را فراهم می کند. در واقع موفقیت سازمان در تحقق اهداف که در گرو چگونگی اعمال مدیریت و سبکهای مؤثر رهبری مدیرمی باشد - فقهی فرهمند، 1392، . - 102

.2 بیان مساله و اهمیت تحقیق

پایین رفتن سطح کل بهره وری، افزایش هزینه های تولید محصولات را به همراه خواهد داشت. به طورکلی از دیدگاه اقتصادی باید دانست که سطح پایین بهره وری کاهش درآمدها و مسائلی نظیر تورم، بیکاری، منافع کم و نزول سطح زندگی در جامعه را به همراه می آورد و بالعکس با افزایش بهره وری در جامعه میتوان پایه های اقتصاد کشور را محکم و استوار کرد که این امر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی و افزایش رفاه منجر خواهد شد. اشتغال، آموزش، بهداشت، مسکن، حمل ونقل و سایر تسهیلات زندگی با افزایش بهره وری بهبود خواهند یافت - اسماعیل پور وهمکاران، 1393، - 67 رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده مؤثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات است. در این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی - بهره وری نیروی انسانی - از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید