بخشی از مقاله

چکیده

منطقه سراوان در گسترة جنوب خاوري ایران در عرض جغرافیاییَ36ْ27 شرقی وطولَ33ْ62 شمالی واقع گردیده است. در این منطقه طاقدیسها و ناودیسهاي زیادي مشاهده میشوند که در میان فلیش وارههاي ائوسن و تقریباً در تمام نقاط منطقه توسعه یافتهاند و اغلب در یک منطقه محدود چندین طاقدیس و ناودیس فشرده و متوالی دیده میشود و لذا بررسی روند عمومی چین خوردگی هاي مذکور میتواند تا حدي گویاي جهت و نحوه عملکرد نیروهاي تکتونیکی موثر بر منطقه باشد.

بر اساس مطالعات انجام شده چینخوردگیهاي این منطقه اصولاً در امتداد, N 60 W تا N 70 W توسعه یافتهاند که جهات مذکور کاملاً همراستا با امتداد غالب گسلههاي اصلی منطقه میباشد. با میانگین گرفتن از موقعیت محورهاي فشردگی بدست آمده از سطوح محوري چینها، مختصات محور فشردگی این منطقه برابر خواهد بود.

واژگان کلیدي : تحلیل ساختاري، سراوان، استرین، چین.

مقدمه

مطالعات بیشمار و مهمی براي تحلیل و ساختار شکل چینها و طبقهبندي آنها صورت گرفته،که دو نمونه از این طبقه بنديها آورده شده است.فلوتی یک دیاگرام براي ترسیم نوع چینها براساس پلانج محور چین و شیب سطح محوري پیشنهاد کرد. ترسیم نوع چینها براساس پلانج محور و شیب سطح محوري چین همچنین فلوتی چینها را بر اساس زاویه بین یالی، در هفت گروه طبقهبندي کرد که این طبقهبندي یک طبقهبندي توصیفی است.

طبقه بندي چینها براساس زاویه بین یالی

چین خوردگیها منطقه،چین T1 ،این چین در فلیشهاي واحد بادامو سیاهان قرار دارد و در ایستگاه روستاي پورچنگان مورد بررسی قرار گرفت.موقعیت محور در این چین S71E/50 ، موقعیت سطح محوري و زاویه بین دو یال 35 درجه می باشد. بر این مبنا این چین در تقسیم بندي فلوتی شیب سطح محوري و بر اساس پلانژ محور چین و بر اساس زاویه بین یالی  می باشد.

چین T1 - دید به سمت جنوب شرق -

چین N1 این چین در واحد بادامو  سیاهان قرار دارد و در ایستگاه گشت مورد بررسی قرار گرفت .موقعیت محور در این چی ، موقعیت سطح محور و زاویه بین دو یال 20 درجه می باشد. بر این مبنا این چین در تقسیم بندي فلوتی شیب سطح محوري و بر اساس پلانژ محور چین و بر اساس زاویه بین یالی می باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید