بخشی از مقاله

چکیده

نهان بیضگیٌ یکی از علل اصلی، مشکلات تولید مثلی در حیوانات است. علت اصلی،پایین نیامدن بیضه ها از محوطه شکمی به درون اسکروتوم است.از سوی دیگر نهان بیضگی در سنین بالا ممکن است منجر به توموری شدن بیضهها درون محوطه شکمی گردد.تومورهای بیضه یکی از شایعترین درگیری های بیضه در سنین بالا محسوب می شوند.

عمده ترین نئوپلاسم های بیضه شامل تومور سلول های سرتولی ، تومور سلول های بینابینی و سمینوماها می باشند.یک قلاده سگ شش ساله با علائم استفراغ،درد در محوطه شکمی،بیاشتهایی و بیحالی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید.معاینات بالینی نیز درد در ناحیه شکمی و بزرگی پروستات را نشان داد.به همین دلیل برای انجام آزمایشات تکمیلی به بخش رادیولوژی و کلینیکال پاتولوژی فرستاده شد.

آزمایشات خونی نیز نشاندهنده کم خونی حیوان،ترومبوسیتوپنی و نوتروپنی بود.و از سوی دیگر تصاویر رادیولوژی و سونوگرافی.1دو بافت نرم با گردش خون زیاد را در حفره شکمی.2ضایعات در دیواره پروستات×را نشان میداد.در سیتی اسکن نیز .1دو توده غاری شکلٍ در میانههای حفرهشکمی.2یک جسم خارجی انسداد دهنده در ناحیه ژژنوم دیده شد.اما اثراتی از متاستاز در حیوان مشاهده نشد.

حیوان برای جراحی اماده گردید و جراحی بر روی روده وبیضه ها انجام شد.یافتههای پاتولوژیک نیز نشاندهنده وجود تومور سلولهای سرتولیَ در این سگ بودند. این تومور نیز ممکن است باعث ایجاد خصوصیات جنس ماده در نتیجهی تولید استروژن در سگهای نر گردد..با توجه به اینکه متاستاز تومور سلولهای سرتولی زیاد شایع نیست اما حیوان باید حتی بعد از جراحی هم مورد معاینات دائمی قرار گیرد. ×

مقدمه

نهان بیضگیُیکی از علل اصلی، مشکلات تولید مثلی در حیوانات است. علت اصلی،پایین نیامدن بیضه ها از محوطه شکمی به درون اسکروتوم است هرچند در مطالعاتی عدم جاگیری درست بیضهها در اسکروتوم هم بعنوان یکی از علل پیشنهاد شده است

بیشترین میزان مواجهه در سگهاست.وعوامل نژادی در میزان بروز بیماری دخیل هستند.از سوی دیگر نهان بیضگی در سنین بالا ممکن است منجر به توموری شدن بیضهها درون محوطه شکمی گردد.تومورهای بیضه دومین تومور شایع در سگ های نر بوده و به دو دسته تومورهای کیسه بیضه و بافت بیضه تقسیم می شوند.تومور سلول های سرتولی ، تومورسلول های بینابینی وسمینوم شایع ترینتومورهای بیضه در سگ بوده و تقریباً % 90 تومورهای دستگاه تناسلی جنس نر را تشکیل می دهند.این تومور نیز ممکن است باعث ایجاد خصوصیات جنس ماده در نتیجهی تولید استروژن در سگهای نر گردد

این سگها از نظر جنسی برای ماده ها جذاب هستند،تومورها اغلب در نهان بیضگی دیده میشوند،غدد پستانی بزرگ، آلوپسی عمومی به همراه پیگمنتاسیون پوست شکم و تورم غلاف پنیس دیده میشود - . - 2متاپلازی ایپتلیوم پروستات و مجرای ادرار معمول است. شایع ترین تومورهای بیضه سمینوماهاِ و تومورهای سلولهای سرتولی هستند.که تومورهای سلولهای سرتولی بعنوان کم ریسک ترین در متاستاز است.از ریسک فاکتورهای این نوع نئوپلاسم میتوان افزایش سن و نهان بیضگی را نام برد.تومورهای سلولهای سرتولی رشد آرام، غیر مهاجم با ویژگی های بدخیمی پایین هستند، اگرچه نئوپلاسم های داخل شکمی اغلب بدخیم هستند ولی در این ضایعه متاستاز نادر است.تقریبا در ده درصد موارد اتفاق میفتد.واغلب در طناب بیضهّو ×گرههای لنفاوی ناحیه دیده میشوند.همچنین امکان دارد درغدد لنفاوی مزانتریکْ،کبد،ریه،کلیهها،طحال وغدد آدرنال دیده شوند.به دلیل تشخیص با تاخیر متاستاز ناشی از تومورهای خارج اسکروتوم شایع تر میباشد

تومور سلول های سرتولی از سلول های پشتیبان بیضه منشاء می گیرند. این سلول ها، سلول های محافظت کننده لوله های منی ساز می باشند که تغذیه و محافظت از سلولهای اسپرماتید را برعهده دارند . معمولا این تومور به صورت یک کانونی در یکی از بیضه ها بروز می نماید اما ممکن است توده های چندتایی در هر دو بیضه دیده شوند. بسیاری از سگ های پیر ممکن است که یک یا چندین تومور را به طور همزمان در یکی یا درهر دو بیضه خود داشته باشند . این تومورها اغلب در سگ های پیر - بیش از10 سال - بروز پیدا می کنند

مواد و روش کار

یک قلاده سگ شش ساله با علائم استفراغ،بیاشتهایی و بیحالی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید.در معاینات بالینی نیز درد در ناحیه شکمی دیده شد به منظور بررسی انسداد رودهها و برای انجام آزمایشات تکمیلی به بخش رادیولوژی و کلینیکال پاتولوژی فرستاده شد.آزمایشات خونی نیز نشاندهنده کم خونی حیوان،ترومبوسیتوپنی و نوتروپنی بود.

در بررسی رادیوگرافی هیچ ناهنجاری در پارانشیم ریه ها و سایهی قلب دیده نشد.2دو اپسیته بافت نرم در ناحیه مدیال و کودال - حدود “×Cm6×5.5 و چپ و کرنیال - Cm5× ناحیه شکمی دیده شد

”الف - .درتصاویر سونوگرافی :

1دیواره مثانه نرمال

2طحال هر دو کلیه و کبد نرمال

.3ضایعات در دیواره پروستات

.4پانکراس بزرگتر از حد نرمال

.5دو اکوژنیسیتهی بافت نرم غاری شکل با گردش خون بالا در حفره شکمی

6بزرگ شدگی غدد لمفاوی در حفره مزانتریک مشاهده گردید

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید