مقاله در موردحسابداری – ثبت شرکت ها

word قابل ویرایش
50 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

حسابداری – ثبت شرکت ها

ثبت شرکت ها:
مقدمه: هر گونه فعالیت های تجاری بایستی در چارچوب سازمان های متشکل و منظم بر اساس قوانین جاری کشور انجام پذیرد برای رسیدن به مشروعیت و مطلوبیت این گونه تشکل های بایستی در سازمان یا ارگان مربوطه به ثبت برسد تا اعضاء آن ضمن آشنایی با قوانین مربوط و اساسنامه مورد نظر بتوانند به اهداف اقتصادی خود دست یابند تشکل های مورد نظر در این کلاس انواع

شرکت ها و مؤسسات اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی می باشد که بایستی در ادارت ثبت اسناد و در دایره ثبت شرکت ها پس از طی مراحل قانونی به ثبت برسد لذا قبل از ورد به بحث اصلی الزاماً بایستی جهت سهولت در درک مفاهیم با واژه های مخصوص این درس آشنا شویم.
شرکت: (ماده ۵۷۱ قانون مدنی) شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین در شئ واحد به طور اشاعه همان طور که در مواد ۵۷۳ و ۵۷۲ بیان گردید به دو قسم تقسیم می شود.
۱- اختیاری
۲- قهری
تعاریف
۱- شرکتنامه: سندی است که بین دو یا چند شریک به منظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد.
۲- اظهارنامه: نوشته ای است که مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و وسیله قانونی بیان مطالب است. مسلماً در قانون تجارت با توجه به تعاریف حاصله اظهارنامه ثبت شکت مورد نظر بایستی مطابق قانون تجارت تنظیم و جهت ثبت شرکت با بقیه مدارک مورد نظر به اداره ثبت تسلیم گردد.
۳- اساسنامه: مجموعه مقررات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت و یا یک ارگان و یا یک تشکل اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی تدوین می گردد اساسنامه نامیده خواهد شد.
شخص: کسی که موضوع حق و تکلیف قرار می گیرد شخص حقیقی نامیده خواهد شد که حق استیفاء و تمتع به این شخص نیز جاری می گردد، این شخص، شخص حقیقی است و هر گونه انجمن و یا تشکل و یا سازمان حتی دولت شخص حقوقی نامیده می شود به طور روشن تر می توان این چنین بیان داشت که شخص حقیقی به افرادی اطلاق می گردد که موضوع حق و تکلیف می باشد و این سخص در مقابل شخص حقوقی به کاربرده می شود شخص حقیقی را شخص طبیعی نیز قلمداد می نمایند.
شخص حقوقی: عبارت است از گروهی از افراد انسان که قوانینی بر آن حاکم می باشد که براساس آن قوانین شامل حق و تکلیف می گردند مانند شرکت های تجاری و یا تشکل ها و یا انجمن ها (مشروط بر ثبت)
چگونگی ایجاد هویت شخص حقیقی و حقوقی: شخص حقیقی با صدور شناسنامه از ادارات ثبت احوال دارای هویت می گردد و شخص حقوقی، به طور مثال شرکت پس از طی مراحل قانونی و ثبت در دفتر ثبت شرکت ها و پس از صدور آگهی تأسیس دارای هویت می گردد (ماده

۵۸۳ قانون تجارت)
(ماده ۲۰ قانون تجارت)
انواع شرکت ها:
طبق ماده ۲۰ قانون تجارت: شرکت هایی که مد نظر قرار گرفته شده به شرح ذیل می باشد.
۱- شرکت سهامی که خود بر دو نوع الف) شرکت های سهامی خاص و ب) شرک
۲- شرکت های با مسئولیت محدود
۳- شرکت های با مسئولیت تضامنی
۴- شرکت های با مسئولیت مختلط غیر سهامی
۵- شرکت های با مسئولیت سهامی
۶- شرکت های با مسئولیت نسبی
۷- شرکت های با مسئولیت تعاونی
شرکت های تعاونی خود شامل شرکت های تعاونی مسکن
شرکت های تعاونی مصرف
انواع شرکت های تعاونی اعتبار
که خود شامل مسائل حقوقی جداگانه ای است به استثنای تنظیم اظهارنامه و شرکت نامه و صدور آگهی تأسیس بقیه موارد آن تابع قانون تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی با اصلاحات مورخ ۵/۷/۷۷ مجلس شورای اسلامی می باشد و رسیدگی به ماهیت حقوقی آن از وظایف خاص اداره کل تعاون استان یا شهرستان می باشد.
مؤسسات انتفاعی: مؤسساتی که هدف مؤسسین آن کسب درآمد و سود باشد مانند مؤسسات حسابرسی و حسابداری
مؤسسات غیر انتفاعی: مؤسساتی هستند که هدف از آن کسب سود و درآمد نباشد مانند مؤسسات صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات خیریه و نیکوکاری
شرکت های سهامی خاص: شرکتی است بازرگانی که تمامی سرمایه آن توسط مؤسسین تأمین گردیده و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست و تعداد سهامداران نباید از ۳ نفر کمتر باشد و عنوان شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت قید شود.
سهم: سند قابل معامله ای است که مبین میزان منافع، مشارکت و تعهدات
یادآوری های مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت سهامی خاص:
۱- حداقل تعداد سهمامداران در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد (ماده ۳ ل.ا.ق.ت)
۲- حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد (ماده ۵ ل.ا.ق.ت)
۳- پس از تهیه مدارک لازم (اظهارنامه، اساسنامه، صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین، صورت جلسه هیأت مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز) نسبت به تکمیل نمودن آن براساس نمونه فرم ها ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه و اظهارنامه اقدام شود.

۴- در موقع تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی مؤسس وفق دستور ماده ۱۰۱ (ل.ا.ق.ت) هیأت رئیسه ای متشمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی م اساسنامه، ب) انتخاب هیأت مدیره، ج) انتخاب بازرسان، د) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورت جلسه مصوبات مجمع توسط هیأت رئیسه باید امضا شود.
۵- الف) شرکت سهامی خاص به وسیله هیأت مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند اداره خواهد شد (ماده ۱۰۷ ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقیقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. (ماده ۱۱۰ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند (ماده ۱۱۱ ل.ا.ق.ت)
د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد. (ماده ۱۱۵ ل.ا.ق.ت)
هـ) مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد (ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)
و) هیأت مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیأت، یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخصی حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آن ها در هیأت مدیره بیشتر باشد. (ماده ۱۱۹ ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هیأت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هر گاه رئیس هیأت مدیره موقتاً نتوانست وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید (مواد ۱۱۹ و ۱۲۰ ل.ا.ق.ت)
ح) برای هر یک از جلسات هیأت مدیره باید صورت جلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد (م ۱۲۳ ل.ا.ق.ت)
ط) هیأت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید. مدیر عامل در عین حال نمی تواند رئیس هیأت مدیره باشد مگر با تصویب آرای حاضر در مجمع عمومی (م ۱۲۴ ل.ا.ق.ت) و هیأت مدیره هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید و انتخاب مدیر عامل باید با ارسال یک نسخه صورت جلسه هیأت مدیره به اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد و در روزنامه رسمی آگهی گردد. (م ۱۲۸ ل.ا.ق.ت) و هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد (م ۱۲۶

ل.ا.ق.ت)
ی) اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیأت مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد (م ۱۲۹ ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول بوده و دادگاه ح

دود مسئولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید (م ۱۴۲ ل.ا.ق.ت)
ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره، مبلغی به طور مقطوع بابت حق حضور آن ها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد، مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیأت مدیره اعطا گردد. (م ۱۳۴ ل.ا.ق.ت)
۶- مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع است. مجمع عمومی عادی در هر موقع نمی تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آن ها را انتخاب نماید. (م ۱۴۴ ل.ا.ق.ت) انتخاب بازرسان توسط مجمع عمومی مؤسس صورت می گیرد (م ۱۴۵ ل.ا.ق.ت)
الف) بازرسان شرکت کتباً قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است. (م ۱۷ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورت جلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ۲۰ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورت جلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازرس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند (م ۱۴۶ ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د- ۱) محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا به علت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا کلاهبرداری یا اختلاس یا تدلیس به موجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند.
د – ۲) مدیران یا مدیر عامل شرکت
د – ۳) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د – ۴) هر کس که خود یا همسرش از شرکت موظفاً حقوق دریافت می دارد. (م ۱۴۷ ل.ا.ق.ت)
هـ) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند (م ۱۴۸ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند.

(م ۱۵۰ ل.ا.ق.ت)
و) بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه و رسیدگی نمایندو می توانند از نظر کارشناسان امر نیز استفاده نمایند، در این صورت باید قبلاً کارشناس را به شرکت معرفی نمایند. (ماده

۱۴۹ ل.ا.ق.ت)
ز) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی، مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ۱۵۱ ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاص که برخلاف ماده ۱۴۷ ل.ا.ق.ت به عنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است (م ۱۵۲ ل.ا.ق.ت)
ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرسی تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند، رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است. (مستفاد از م ۱۵۳ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود. (م ۱۵۴ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ۱۵۶ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان یا مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ۱۵۵ ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت مجمع مزبوی نمایند (م ۹۱ ل.ا.ق.ت) هیأت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده دعوت نمایند، در این صورت دستور جلسه باید در آگهی دعوت قید شود.
۷- مجمع عمومی مؤسس نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ۵ ماده ۲۰ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت به عهده مجمع عمومی عادی خواهد بود.

در انتخاب روزنامه حتماً کثیرالانتشار بودن روزنامه رعایت شود.
کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ۹۸ ل.ا.ق.ت)
۸- پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیأت مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (روزنامه – کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.
در صورت تعدد زیاد سهامداران هیأت رئیسه ذیل اساسنامه را امضاء می نماید)
هر شرکتی دارای سه رکن الف) تصمیم گیرنده مجمع ب) اداره کننده هیأت مدیره ج) کنترل کننده بازرسان اصلی و علی البدل
در شرکت سهامی زمانی که جهت تصویب اساسنامه تنظیم اظهارنامه و بقیه مدارک مورد نظر مجمع عمومی مؤسس تشکیل می شود ابتداء بایستی طبق ماده ۱۰۱ قانون تجارت نسبت به انتخاب رئیس جلسه و دو نفر ناظر و یک نفر منشی به عنوان هیأت رئیسه مجمع انتخاب شود که رئیس جلسه و ناظرین حتماً باید سهامدار باشند اما چنانچه منشی جلسه سهامدار نبود اشکالی مقصور نخواهد بود و با عنایت به ماده ۱۰۷ قانون تجارت که بیان می دارد در شرکت های سهامی هیأت مدیره شرکت الزاماً بایستی سهامدار باشند پس از انتخاب هیأت مدیره نسبت به تعیین هیأت مدیره و نایب رئیس و مدیر عامل اقدام خواهد شد.
فرق بین هیأت رئیسه و هیأت مدیره: هیأت رئیسه افرادی هستند که بر اخذ آرا، و نظم جلسه نظارت دارند و به مجرد اتمام جلسه وظیفه آن ها خاتمه می یابد اما هیأت مدیره که رکن اداره کننده شرکت است برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.
هر شرکت سهامی خاص علاوه بر مجمع عمومی مؤسس که قبل از ثبت شرکت تشکیل می گردد. دارای مجامع عمومی دیگر از جمله مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.
مجمع عمومی مؤسس: همان طور که از نام آن پیداست قبل از ثبت شرکت تشکیل و نسبت به تصویب اساسنامه انتخاب هیأت مدیره به انتخاب بازرسان و انتخاب روزنامه محلی کثیرالانتشار جهت نشر آگهی ها و دعوت نامه ها تعیین می شود که ذیل صورت جلسات مصوبات مجمع مذکور و اصولاً کلیه مجامع ذکر شده توسط هیأت رئیسه باید امضا شود از زمانی که هیأت رئیسه انتخاب و هیأت مدیره و بازرسان قبولی خود را اعلام می نمایند شرکت تشکیل شده محسوب می گردد (ماده ۱۷ ل.ا.ق.ت)
– وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از: انتخاب هیأت مدیره، انتخاب بازرسان، انتخاب روزنامه و تصویب ترازنامه
– وظایف مجمع عمومی فوق العاده: افزایش یا کاهش سرمایه – هر گونه تغییر در مفا

د اساسنامه و یا تعویض آن و بالاخره انحلال شرکت
– وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و ماهیت آن ها. ماهیت حقوقی این نوع مجمع همانند مجمع عمومی عادی می باشد و هر زمانی که مدت تصدی هیأت مدیره منقضی نشده باشد (قبل از ۲ سال) و قبل از انقضای آن یکی از اعضاء هیأت مدیره استعفاء یا فوت و یا سلب شرایط شده باشد و یا یکی از بازرسین قبل از اتمام مدت یک سال به همین سرنوشت

دچار شده باشد نوع دعوت مجمع عادی به طور فوق العاده خواهد بود بدیهی است چنانچه بیش از مدت ۲ سال در مورد اعضاء هیأت مدیره و پیش از مدت یک سال از مدت تصدی بازرسین گذشته باشد نوع دعوت مجمع به همین منوال خواهد بود.
– تصویب ترازنامه فقط باید برای همان سال مالی باشد.
شرکت سهامی خاص به وسیله هیأت مدیره ای از بین صاحبان سهام تشکیل می شود و کلاً یا بعضاً قابل عزل می باشند و حداقل سهام اعضاء هیأت مدیره از سهام وثیقه موضوع ماده ۱۱۴ نباید کمتر باشد (حداقل یک سهم)
مجمع عمومی مؤسس نسبت به انتخاب روزنامه کثیرالانتشار (محلی) اقدام لازم معمول که هر گونه آگهی و دعوت نامه راجع به شرکت مورد نظر در آن منتشر خواهد شد. (مستند بند ۵ ماده ۲۰ ق.ت) وظیفه انتخاب روزنامه بعد از تشکیل شرکت همه ساله به عهده مجامع عمومی عادی است. (ماده ۹۸ ل.ا.ق.ت)
فاصله انتشار آگهی تا تشکیل جلسه کمتر از ۱۰ روز و بیشتر از ۴۰ روز نباید باشد. در این روزنامه در آگهی های مورد نظر شرکت ها مطالب مطروحه در ماده ۱۰۰ ق.ت باید رعایت گردد.
چه کسی باید آگهی دعوت را بدهد؟
در مرحله اول و در مواقع مقتضی هیأت مدیره می تواند نسبت به انتشار آگهی دعوت اقدام نماید با اجازه حاصله از ماده ۱۲۰ ق.ت رئیس هیأت مدیره موظف است که مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیأت مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید. بازرسان یا بازرس می توانند طبق ماده ۹۱ ق.ت نسبت به انتشار آگهی مجامع عمومی عادی و فوق العاده و در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده منتشر نماید.
پس از تشکیل و ثبت شرکت هیأت مدیره بایستی نسبت به تهیه دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل) و پلمپ آن در اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید.

سهام: طبق ماده ۲۴ ق.ت سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی می باشد.
ورقه سهم: سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد ماده ۱ ق.ت: شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
انواع سهام: الف) با نام نام صاحب سهم در آن قید می شود. ب) بی نام نام صاحب سهم در آن قید نمی شود. ج) ممتاز
در صورتی که برای بعضی از سهام شرکت با رعایت مقررات این قانون مزایایی قائل ش
در احتساب میزان آرای مأخوذه هر سهم سهامدار دارای یک رأی می باشد یکی از انواع سهام شرکت سهام با نام است که انتقال این گونه سهام با توجه به ماده ۴۰ ق.ت تحقق می یابد.
انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت برسد و متعاملین بایستی دفتر مزبور را نیز امضاء نمایند.
توجه مهم: انتقالی سهام شرکت های سهامی از موارد داخلی شرکت ها می باشد و در آگهی های تغییرات نبایستی نسبت به تحقق آن اشاره ای بشود.
نوعی دیگر از سهام سهام بی نام می باشد این گونه سهام از جذابیت خاصی برخوردار نمی باشد زیرا طبق ماده ۳۹ ق.ت به صورت سند در وجه حامل تنظیم و شخصی که آن سهم را در تصرف داشته باشد دارنده یا مالک آن شناخته می شود نقل و انتقال این گونه سهام با قبض و اقباض به عمل می آید.
تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس:
مواد ۴۳ تا ۴۵ الی ۵۰ ق.ت
ماده ۴۴: در مورد تبدیل سهام بی نام به سهام با نام باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می گردد ۳ نوبت هر یک به فاصله ۵ روز منتشر و مهلتی که کمتر از ۶ ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد به صاحبان سهام داده شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.
سهم در آگهی تصریح خواهد شد که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد.
و در مورد تبدیل سهام با نام به بی نام: برای تبدیل سهام با نام به بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از ۲ ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه نمایند. (ماده ۴۷ ق.ت)
تأسیس شعبه:
در مورد تأسیس شعبه دو گزینه مورد نظر است
گزینه ۱: اگر شعبه شرکت در زمان تأسیس (قبل از تأسیس) مورد نظر باشد در اظهارنامه ثبت شرکت در محل مخصوص آن بند ۱۲ اظهارنامه ضمن قید نشانی شعبه مدیر شعبه نیز مشخص می شود و در آگهی تأسیس نیز به آن اشاره خواهد شد.
گزینه ۲: اگر شعبه ای بعد از تأسیس شرکت مورد نظر باشد ضمن اعلام مشخصات شخص و نماینده شعبه با توجه به اساسنامه شرکت ضمن ارائه روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها و با قید موضوع در مجمع عمومی فوق العاده و در صورت تفویض اختیار به هیأت مدیره در جلسه هیأت مدیره تأیید و به اداره ثبت شرکت ها تقدیم می گردد.
توجه مهم: دفاتر شعبه در مرکز اصلی شرکت پلمپ می گردد.
شماره ثبت به شعبه تعلق نمی گیرد (و فقط در دفتر ثبت شعبات نوشته می شود)
شعبه و نمایندگی مجوز فعالیت ها نمی خواهد چون مجوز اصلی را خود شرکت اصلی گرفته است.
شعبه درخارج از کشور هم تشکیل می شود و تابع قانون تجارت بن الملل است.
هر شرکت تا بی نهایت شعبه نیز می تواند داشته باشد.
در صورتی که آگهی تأسیس شعبه در روزنامه رسمی منتشر شده باشد برای ثبت شرکت ها کافی است.
محل ثبت شعبه در مرکز اصلی شرکت است.

چگونگی تأسیس شعبه در شرکت های خارجی: چگونگی تأسیس شعبه در کشورهای خارجی و بالعکس: یک شرکت خارجی که در کشور خارجی به ثبت رسیده باشد می تواند در ایران دارای شعبه باشد این شعبه فقط در اداره کل مالکیت صنعتی تهران تأسیس می گردد را بی ثبت این شعبه بایستی ۱- نسخه مصدق مجمع عمومی فوق العاده و یا هیأت مدیره در صورت تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد تأسیس شعبه در تهران و همچنین داشتن قرارداد با یکی از وزارتخانه ها و یا نهادهای دولتی و نسخه مصدق اساسنامه، نسخه مصدق اظهارنامه و وکالتنامه مبنی بر تعیین نماینده و اختیارات تفویض شده و کلیه مدارک بایستی به زبان فارسی ترجمه و به تأیید م

ترجمان رسمی وزارت دادگستری رسیده و بعد از طی مراحل لازم در روزنامه رسمی کشور انتشار یابد بدیهی است تأسیس یک شعبه شرکت ایرانی در خارج مشروط به این که کشور خارجی مورد نظر قراردادهای کشور جمهوری اسلامی ایران را متقابلاً به رسمیت بشناسد مشروط بر تأیید وزارت امور خارجه طی مراحل قانونی بلامانع خواهد بود.
مجامع: پس از شناخت انواع مجامع عمومی به شرح توضیحات قبلی چنانچه به ماده ۸۴ اصلاحی قانون تجارت توجه شود، در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و یا حضور دارندگان بیش از سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد شد به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
ماده ۸۷ ق.ت: در مجامع عمومی عادی حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند ضروری است اگر در اولین دعوت خود نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
توجه: چنانچه ملاحظه می شود مفاد مندرج در مواد ۸۴ و ۸۷ با هم یکسان، فقط در مورد رسمیت نوبت دوم مجامع مذکور بیش از یک سوم ( ) در مجمع عمومی فوق العاده و با حضور هر عده در مجمع عمومی عادی لحاظ شده است.
ماده ۸۵ ق.ت: تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود.
ماده ۸۷ ق.ت: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمی و معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
ماده ۱۰۴: هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دسترس مجمع اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصمیم مجمع می تواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از ۲ هفته باشد تعیین کند. تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت خواهد داشت.
سهامی عام:
در مورد تشکیل شرکت های سهامی عام دو مرحله مقصور می باشد مضافاً این که بایستی توجه داشت شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود.

مرحله اول: ۱- تعهد حداقل ۲۰% سرمایه شرکت و پرداخت لااقل ۳۵ % از مبلغ مورد تعهد مزبور و سپردن آن در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس در یکی از بانکها
۲- در صورت غیر نقدی بودن تمام یا قسمتی از سرمایه قیمت گذاری تقدیم آن توسط کارشناس رسمی دادگستری
۳- تنظیم اظهارنامه و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام

۴- دعوت مجمع عمومی و مؤسسین طبق ماده ۷ قانون تجارت.
۵- در مورد فراز ۳ نحوه تسلیم اظهارنامه مربوط به تحصیل اجازه نامه انتشار پذیره نویسی از اداره ثبت و اثبات این که مؤسسین باید ۳۵% از ۲۰% سرمایه تعهدی را به بانک سپرده باشند.
۶- اظهارنامه
۷- بررسی طرح اعلامیه پذیره نویسی که طبق ماده ۹ ق.ت تنظیم می گردد.
۸- طرح اساسنامه
۹- کنترل ورقه تعهد سهم طبق ماده ۱۳ ق.ت
۱۰- پس از انجام مراحل فوق و انقضای مدت پذیره نویسی، مؤسسین مکلفند ظرف مدت مقرر به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی کرده و پس از احراز تعهد سرمایه و همچنین تقویم آورده های غیر نقدی تعداد سهام هر یک از تعهدکنندگان را تعیین و اعلام داشته و مجمع عمومی مؤسسین را جهت اخذ تصمیمات و تصویب اساسنامه و انتخاب اولین مدیران و بازرسین و روزنامه دعوت می نماید.
مرحله دوم ثبت شرکت سهامی عام: این مرحله، مرحله تشکیل قطعی شرکت می باشد بعد از اتخاذ تصمیم مجمع عمومی مؤسسین و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و روزنامه ها شرکت تشکیل شده محسوب و پیش نویسی آگهی آن تهیه و پس از امضاء مسئول مرجع ثبت شرکت ها آگهی آن منتشر می گردد.
افزایش سرمایه و کاهش سرمایه: (تغییرات در سرمایه شرکت)
طبق ماده ۱۵۷ ق.ت سرمایه شرکت را می توان از طریق صدور سهام جدید و یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش داد الف) بالا بردن مبلغ اسمی سهام ب) افزایش تعداد سهام
پس بنابراین در افزایش سرمایه ها چنانچه تعداد سهام شرکت ثابت باشد الزاماً بایستی مبلغ اسمی سهام افزایش یابد.
و چنانچه مبلغ اسمی سهام ثابت باشد بایستی تعداد سهام افزایش یابد.
و نکته مهم این است که در افزایش سرمایه از طریق مبلغ اسمی سهام بایستی کلیه سهامداران با تحقق این مطلب موافق باشند.
براساس ماده ۱۵۸ ق.ت تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر است:
۱- پرداخت مبلغ اسمی سهم به نقد (ماده ۱۸۴ ق.ت)
۲- تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده یا حال شده اشخاص از شرکت به

سهام جدید
۳- انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت
مهم: افزایش سرمایه یا از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام یا از طریق افزایش تعداد سهام صورت می گیرد.
در افزایش سرمایه مندرج در ماده ۱۵۹ و ۱۵۸ قانون ت اولاً نوع افزایش سرمایه باید مشخص گردد که از کدام طریق می باشد چنانچه از طریق نقدی باشد بایستی طبق ماده ۱۸۴ قانون تجارت حساب سپرده ای غیر از حساب شرکت افتتاح گردد تا سهامداران بتوانند مبالغ مورد نظر را با آن حساب پرداخت نمایند و چنانچه از طریق تبدیل مطالبات (بند ۲ ماده ۱۵۸) از شرکت باشد اعمال دقیق ماده ۱۸۷ ق.ت بسیار مهم است که بایستی از طرف هیأت مدیره مستند به ماده ۱۶۳ ق.ت ظرف مدت یک ماه اعمال گردد چنانچه افزایش سرمایه از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام باشد بایستی کلیه سهامداران با این قضیه موافق باشند در نتیجه ماده ۱۵۹ مذکور اطاعت اقلیت از اکثریت را خنثی نموده است. اما چنانچه افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش تعداد سهام باشد چنانچه کلیه سهامداران در جلسه حضور داشته باشند و با گزارشات هیأت مدیره و بازرسین طبق تبصره یک و دو ماده ۱۶۱ موافق باشند لزومی به انتشار آگهی حق تقدم موضوع اعمال ماده ۱۶۱ قانون تجارت نخواهد بود و چنانچه تعدادی از سهامداران در جلسه غایب باشند الزاماً بایستی آگهی حق تقدم ماده ۱۶۹ قانون تجارت در روزنامه مخصوص شرکت منتشر و به سهامداران ۶۰ روز فرصت داده شود تا از این مهلت قانونی استفاده و در افزایش سرمایه به نسبت سهام خود اقدام نمایند.
مهم: چنانچه سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده باشد افزایش سرمایه به هیچ وجه تحقق نخواهد یافت (ماده ۱۶۵) چنانچه نوع شرکت سهامی عام باشد علاوه بر لزوم طی مراحل قبلی در مورد انتشار سهام جدید بایستی آگهی به نحو مذکور در ماده ۱۶۹ منتشر و ضمن توجه دقیق به ماده ۱۷۰ قید شود که صاحبان سهام بی نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند ظرف مدت معین که نباید کمتر از ۲۰ روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت تعیین و در آگهی قید شده مراجعه نمایند.
در مورد افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام قبل از عرضه کردن سهام جدید برای پذیره نویسی عمومی ابتدا طرح اعلامیه پذیره نویسی را به مرجع ثبت شرکت ها تقدیم می دارد.
مرجع ثبت شرکت ها پس از وصول طرح اعلامیه پذیره نویسی و ضمائم آن و تطبیق مندرجات آن ها با مقررات اجازه انتشار آن را صادر خواهد نمود.
مهم: بنا به تبصره ذیل ماده ۱۸۳ اظهارنامه های مذکور در این ماده باید به امضای کلیه اعضاء هیأت مدیره رسیده باشد.
ماده ۱۶۲
اوراق قرضه: همان طوری که در موادی از قانون تجارت لحاظ گردیده اوراق قرضه فقط در شرکت های سهامی عام پیش بینی گردیده که در ماده ۵۲ قانون تجارت به شرح ذیل آمده است:
در ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاء آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری شناخته شده باشد که مختصات اوراق قرضه و چگونگی ماهیت حقوقی آن در مواد ۵۴ به بعد در باب اوراق قرضه در قانون تجارت آمده است.
اما باید توجه داشت که با توجه به مشکلات و مختصات این اوراق و از طرفی با توجه به تسهیلات اخیر در مورد اوراق مشارکت که از طرف دولت جمهوری اسلامی انتشار آن به رسمیت شناخته شده می توان اظهار نمود که اوراق قرضه مندرج در ماده ۵۱ قانون تجار در حال حاضر چون آحاد مردم استقبال زیادی از آن نمی کنند و از طرفی سهولت در انتشار اوراق مشارکت این اوراق یعنی اوراق قرضه نسخی ضمنی شده است.
کاهش سرمایه
۱- ماده ۱۴۱
الف) اجباری

۲- عدم پرداخت سرمایه تعهد شده
ب) اختیاری
کاهش سرمایه: علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به ط

ور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد.
تبصره مهم: کاهش اجباری سرمایه از طریق کاهش تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای (مبلغ) اسمی سهام به نسبت متساوی و در مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن انجام می گیرد.
در مورد کاهش سرمایه اختیاری بایستی پیشنها هیأت مدیره حداقل ۴۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس یا بازرسان شرکت تسلیم گردد پس از مطالعه پیشنهاد مذکور توسط بازرسان یا بازرس به مجمع عمومی فوق العاده نظریه مذکور تسلیم و مجمع تصمیم خواهد گرفت نکته مهم در مورد کاهش سرمایه اختیاری این است که هیأت مدیره بایستی حداکثر ظرف مدت یک ماه تحقق امر فوق را در روزنامه رسمی و محلی شرکت آگهی کند و چنانچه پس از گذشت دو ماه از تاریخ نشر آگهی فوق ضمن گواهی دادگاه مبنی بر عدم وجود اعتراضی مرجع ثبت شرکت ها مکلف است نسبت به انتشار آگهی کاهش سرمایه اقدام نماید (ماده ۱۹۴ ق.ت)
یکی از انواع کاهش سرمایه
کاهش سرمایه اجباری است که اهم آن در ماده ۱۴۱ ق.ت پیش بینی شده است که براساس آن ملاحظه می گردد اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا در مورد بقاء یا انحلال شرکت رأی گیری شود هر گاه در مورد انحلال شرکت توافق مورد نظر حاصل نگردید باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
انحلال و تصفیه:
ضمن اشاره به ماده ۱۹۹ ق.ت مبنی بر چگونگی انحلال شرکت های سهامی بای

د توجه داشت که مطالبی که در ماده ۲۰۱ خصوصاً تبصره های یک و دو آن و در بعضی موارد تبصره ۳ ماده مذکور مبتلا به اکثر مراجعین به مراجع قضایی می باشد پس از صدور حکم نهایی داده الزاماً بایستی مدیر تصفیه نیز تعیین و نسبت به انحلال شرکت در دفتر ثبت شرکت ها اقدامات لازم معمول گردد بدیهی است در مورد انحلال معمولی موضوع بند ۴ ماده ۱۹۹ ضمن لزوم رعایت حد نصاب آراء حاصله در مجمع عمومی فوق العاده بایستی مدیر تصفیه اعلام وصول دفاتر و مدارک قانونی شرکت را نموده باشد شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و در دنبال نام شرکت بایستی (در حال تصفیه) ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کل اوراق و آگهی ها لحاظ شده باشد.
بنابراین پس از اعلام انحلال شرکت تا ختم امر تصفیه شخصیت حقوقی آن باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه می باشند نکته مهم این است که پس از انحلال شرکت مدیران تصفیه مکلف هستند پس از مدت ۵ روز مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا پس از ثبت برای اطلاع عموم آگهی شود ماده ۲۰۹ ق.ت یکی از مسائل مهمی که درباب شرکت های سهامی بایستی به آن توجه داشت این است که شرکت منحله با اعمال ماده ۲۲۵ ق.ت در حال تصفیه محسوب و شخصیت حقوقی شرکت باقی است که در این مورد بایستی مدیران تصفیه که مدت تصدی آنان بیش از ۲ سال نمی تواند باشد نسبت به اعلام ختم تصفیه نسبت به وظایفی که قانون به آن ها محول نموده است اقدام نمایند.
لذا ضمن عنایت به ماده ۲۲۵ ق.ت تقسیم دارائی شرکت بین صاحبان سهام خواه در مدت تصفیه و خواه پس از آن ممکن نیست مگر آن که شروع ختم تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله یک ماه در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت آگهی و لااقل شش ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد.
لذا پس از طی مراحل قانونی و ضمن عنایت به ماده ۲۲۸ بایستی مدیر تصفیه پس از تحقق موارد مذکور خصوصاً ماده ۲۲۵ و پس از درج آگهی ختم تصفیه در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار مراتب را به (مرجع ثبت شرکت ها) اداره ثبت شرکتها اعلام تا ختم تصفیه شرکت مورد نظر مورد تنفیذ قرار بگیرد.
تأسیس شعبه: تأسیس شعبه در ذیل ثبت اولیه شرکت مورد نظر ثبت می گردد.
شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که بین ۲ یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه اگر شرکت به مسئولیت محدود دارای اموال غیر منقول باشد خود شرکاء می توانند ارزیابی اموال غیر منقول را بر عهده بگیرند. در صورتی که در شرکت سهامی خاص ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری در اموال غیر منقول ضروری است.

یکی از مختصات شرکت با مسئولیت محدود این است که اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والّا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
شرکت با مسئولیت محدود چنانچه برخلاف ماده ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استفاده به این بطلان را ندارند.
ماده (۱۰۰ ق.ت)
مرجع ثبت شرکت ها مرجع ابطال شرکت نیست و بایستی هر یک از شرکاء به دادگاه مراجعه و درخواست بطلان نمایند.
یادآوری های مهم قبل از تکمیل مدارک شرکت با مسئولیت محدود:
۲- حداقل سرمایه با توجه به رویه و حداقل مبلغ دریافت حق الثبت یک میلیون ریال می باشد.
۳- سعی شود در نام شرکت از نام شرکاء استفاده نشود، اسم شریکی که در نام شرکت قید شود، حکم شرکت ضامن در شرکت تضامنی را داشته و در بدو امر مسئول پرداخت کلیه قروض و تعهدات شرکت خواهد بود. (م ۹۵ ق.ت)
۴- شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد و مدیر عامل اقرار به دریافت کلیه سرمایه نقدی و سهم الشرکه غیر نقدی نماید و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م ۹۶ ق.ت)
۵- در شرکت نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم الشرکه های غیر نقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است و هر شرکت که برخلاف این ماده تشکیل شود باطل و از درجه اعتبار ساقط است (م ۹۷ ق.ت)
۶- کلیه شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشیکل برای سهم الشرکه های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (م ۹۸ ق.ت)
۷- سهم الشرکه شرکا نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم و بی اسم و غیره در آید و سهم الشرکه را که نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که از لااقل سه ربع سرمایه متلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد (م ۱۰۲ ق.ت)
۸- انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی خواهد بود (م ۱۰۳ ق.ت)
۹- شرکت به وسیله یک یا چند نفر مدیر که به صورت موظف یا غیر موظف از بین شرکا یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می گردد (م ۱۰۴ ق ت)
۱۰- مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر این که در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد (م ۱۰۵ ق.ت)
۱۱- تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود و اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکا مجدداً دعوت شوند و در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود. اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه

شرکت می تواند ترتیب دیگری برای حد نصاب مجامع مقرر دارد. (م ۱۰۶ ق.ت)
۱۲- هر یک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد در مجامع دارای رأی خواهد بود. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری مقرر نماید. (م ۱۰۷ ق.ت)
۱۳- روابط شرکا شرکت تابع مقررات اساسنامه است و تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا است. اساسنامه شرکت می تواند ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارد. (م ۱۰۸ ق

.ت)
۱۴- در هر شرکت با مسئولیت محدود که تعداد شرکاء بیش از ۱۲ نفر باشند باید دارای هیأت نظار بوده و هیأت نظار لااقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکا را تشکیل دهد (م ۱۰۹ ق.ت)
هیأت نظار مرکب از ۳ نفر بوده که از بین شرکا برای مدت یک سال انتخاب می شوند و اعضای هیأت نظار نبایستی عضو هیأت مدیره شرکت باشند.
وظایف هیأت مدیره:
الف: تحقیق نماید که سرمایه نقدی شرکت پرداخت شده و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد. ب: در شرکت نامه تقویم سهم الشرکه غیر نقدی به صراحت ذکر شده باشد. ج: دعوت شرکا برای مجمع عمومی فوق العاده د: اعضای هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آن ها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئولی اعمال و تقصیرات خود می باشند (م ۱۶۷ ق.ت) هـ: اعضای هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده، همه ساله گزارش به مجمع عمومی می دهند و هر گاه در تنظیم صورت دارایی بی ترتیبی و خبط هایی مشاهده نمایند موضوع را در گزارش مذکور ذکر نموده و اگر مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلایل خود را بیان می کنند. (م ۱۶۸ ق.ت) و: تا ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند (خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیان و صورت دارایی و گزارش هیأت نظار اطلاع حاصل نکند. (م ۱۷۰ ق.ت)
۱۵- شرکای شرکت نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا (م ۱۱۰ ق.ت)
۱۶- اتخاذ تصمیم راجع به تغییرات اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید. اساسنامه شرکت می تواند حد نصاب دیگری را مقرر دارد. (م ۱۱۱ ق.ت)
۱۷- در هیچ مورد اکثریت شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به افزایش سهم الشرکه خود در شرکت نمایند. (م ۱۱۲ ق.ت)
۱۸- سرمایه احتیاطی مجمع عمومی می تواند مقرر نماید درصدی از سود قابل تقسیم بعنوان سرمایه (ذخیره) احتیاطی منظور گردد.
۱۹- شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود:
۱) وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است.
۲) وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
۳) در صورتی که شرکت ورشکست شود

۴) در صورت تصمیم عده از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
۵) در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.
۶) در مورد فوت یکی از شرکا اگر به موجب اساسنامه پیش بینی شده باشد. (مواد ۹۳ و ۱۱

۴ ق.ت)
۲۰- اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند:
الف: مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع، پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
ب: کسانی که به وسایل متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
ج: مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزّور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند. (م ۱۱۵ ق.ت)
۲۱- ثبت کلیه شرکت های مذکور (سهامی عام – سهامی خاص – با مسئولیت محدود – تضامنی – نسبی – مختلط سهامی – مختلط غیر سهامی – تعاونی) در این قانون (قانون تجارت) الزامی و تابع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. (م ۱۹۶ ق.ت)
۲۲- در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت، خلاصه شرکت نامه ها و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. (م ۱۹۶ ق.ت)
۲۳- در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرر یا انحلال شرکت (حتی در مواردی که انحلال به واسطه انقضای مدت شرکت صورت می گیرد) و تعیین کیفیت تفریح حساب یا تبدیل شرکا یا خروج بعضی آن ها از شرکت با تغییر اسم شرکت اتخاذ شود مقررات مواد ۱۹۵ (بند ۲۱) و ۱۹۷ (بند ۲۲) لازم الرعایه است (م ۲۰۰ ق.ت)
۲۴- در هر گونه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا جایی از طرف شرکت های مذکور در این قانون به استثنای شرکت های تعاونی صادر می شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشود، قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود والّا شرکت متخلف به جزای نقدی محکوم خواهد شد. (م ۲۰۱ ق.ت)
۲۵- در شرکت های سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود و شرکت های تعاونی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری مقرر داشته باشد. (م ۲۱۳ ق.ت)
۲۶- هر شرکت تجارتی ایران، مذکور در این قانون (قانون تجارت) و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ۱۳۱۰ مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حساب ها و اعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره در ایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی خواهد شد. (قسمتی از م ۲۲۰ ق.ت)
۲۷- انتخاب بازرس در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
۲۸- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های دعوت شرکت در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
نکته مهم: انتقال سهم الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی
وظایف مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرکت با مسئولیت محدود همان وظایف مجامع مذکور در شرکت های سهامی خاص می باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود حد نصاب بسیار مهم است.
مستند به ماده ۱۰۶ ق.ت در باب شرکت های با مسئولیت محدود تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می شود اگر چه اکثریت

مزبور دارای نصف سرمایه نباشد
نکته مهم: اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی برخلاف این امر اتخاذ نماید. اما در مورد وظایف مجمع عمومی فوق العاده که موضوع افزایش سرمایه یا کاهش سرمایه یا تغییر در اساسنامه مد نظر باشد مستند به ماده ۱۱۱ ق.ت بایستی تصمیمات مذکور حداقل با اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرماهی را نیز دارا باشند به عمل آید. مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری پیش بینی شده باشد.
(ماده ۱۰۴ ق.ت)
موارد انحلال شرکت های با مسئولیت محدود:
۱- در مورد فقرات ۱ و ۲ و ۳ ماده ۱۹۹
۲- در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه باشد

۳- از ماده ۱۱۱ ق.ت پیروی شود.
وجوه افتراق و اشتراک
شرکت های سهامی خاص و با مسئولیت محدود
۱- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر می باشند.
۲- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 50 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد