مقاله در مورد انرژی هسته‌ای

word قابل ویرایش
19 صفحه
18700 تومان

انرژي هسته‌اي


همين كه معلوم شد كه قانوني به نام قانون بقاي انرژي وجود دارد ،‌ديگر دانشمندان توانستند همة مسائل مربوط به انرژي در روي زمين را توضيح دهند . ديگر توانستند دريابند كه چگونه همة صورتهاي گوناگون انرژي مي توانند به يكديگر تبديل شوند ،‌و همة اين صورتهاي گوناگون انرژي از كجا مي آيند .
در حال حاضر انرژي اتمي يكي از منابع مهم انرژي بسياري از كشورهاي جهان است . با وجود اين ، تا سالهاي اخير اكثر مردم دربارة آن بي اطلاع بودند .
در اواخر جنگ جهاني دوم ، زماني كه دو بمب اتمي بر روي شهرهاي ناكازاكي و هيروشيما در ژاپن انداخته شد ، براي اولين بار مردم پي به قدرت انرژي اتمي بردند .


از آن زمان تا به امروز از انرژي اتمي فقط به منظور توليد نيرو استفاده شده است . هر چند كه سلاحهاي اتمي متعددي در جهان وجود دارند.
جمعيت جهان با صرعت رو به افزايش است و مردم نيز مايلند سطح زندگي شان بهتر شود و توقعشان بيشتر شده است . اين دو عامل دليل نياز روز افزون به انرژي است .
اينانرژي موارد استفاده هاي فراوان دارد ؛ از جمله راه انداختن ماشين آلات كارخانه ها ،‌ توليد گرما و نيروي برق . در حالي كه تقاضاي جهاني انرژي رو به افزايش است ، منابع سوخت هاي فسيلي (زغال سنگ ، نفت و گاز) در حال اتمام هستند . در حال حاضر ، سوختهاي فسيلي تنها منابع اصلي تأمين كنندة‌انرژي جهان هستند و بايد به دنبال منابع ديگر انرژي بود . يكي از منابع جيگزين كه قبلاً كشف شده است انرژي اتمي مي باشد .

 

قدرت اتم
انرژي هسته اي ، انرژي اتمي هم ناميده مي شود .
هر گاه هستة متراكم اتم شكافته شود ، انرژي هسته اي توليد مي شود . اين فرآيند ، شكافت اتم ناميده مي شود .
هسته اتم از دو نوع ذرّه به نام هاي پروتون و نوترون تشكيل شده ست ؛ اين ذرّات خيلي محكم به يكديگر چسبيده اند . شكستن هسته اتم بسيار مشكل است ، هر چند هسته هاي بزرگتر راحت تر شكافته مي شوند . وقتي هستة يك اتم شكسته مي شود سه پديد به وقوع مي پيوندد : هسته هاي عناصر مختلفي با هسته هاي كوچكتر تشكيل مي شوند ؛ ذرات اتمي آزاد
مي شوند ؛ و انرژي توليد مي شود .
فرآيند ديگري هم وجود دارد كه به آن همجوشي هسته اي مي گويند كه در اين فرآيند هستة دو اتم به يكديگر پيوند مي خورند . در عمل همجوشي هسته اي نيز انرژي آزاد مي شود . امّا دانشمندان هنوز از آن در نيروگاههاي برق استفاده نمي كنند ،‌تا اينكه روش مناسبي براي مهار كردن اين انرژي پيدا كنند .


در سال 1896 ميلادي (1275 شمسي) ، آنتوان هانري بكرل ، دانشمند فرانسوي ، دريافت كه فلز نسبتاً كميابي وجود دارد كه راديو آكتيو است ،‌يعني پيوسته ذرات پرسرعتي از خود بيرون مي دهد كه خيلي كوچكتر از اتم هستند. اين ذرات مقدار بسيار زيادي انرژي جنبشي با خود دارند . همچنين اين فلز نوعي انرژي از خود بيرون مي دهد كه شبيه نور است .


در سال 1900 ميلادي (1279 شمسي) ، يك دانشمند انگليسي ، به نام ارنست راذرفرد، كه در زلندنو به دنيا آمده بود ،‌ توانست حساب كند كه چه مقدار انرژي از فلز از فلز بيرون داده مي شود . او توانست اين كار را دربارة يك فلز راديوآكتيو به نام راديوم انجام دهد . اين فلز بيش از هر فلز ديگري كه تا آن زمان شناخته شده بود انرژي از خود بيرون مي داد . او نشان داد كه يك گرم راديوم در هر ساعت آن قدر انرژي از خود بيرون مي دهد كه با آن مي توان يك گرم آب يخزده را گرم كرد و به نقطة جوش رساند . در ساعت بعد هم مي تواند همين كار را انجام دهد ، و در ساعت بعد هم همين طور ، و اين كار را مي تواند صدها سال ادامه دهد .


اين انرژي از كجا مي آيد ؟ آيا قانون بقاي انرژي نادرست بود ؟ راذرفرد عقيده نداشت كه اين قانون نادرست باشد ، ولي فكر مي كرد كه نوعي انرژي در درون اتمها هست كه دانشمندان از آن ناآگاهند . راذفرد ذرات سريع السيري را كه از اتمهاي راديوآكتيو جستن مي كنند مورد آزمايش قرار داد . او اين ذرات را از ميان اتمهاي معمولي عبور داد و دريافت كه آنها از ميان اتمها چنان مي گذرند كه گويي در ميان آنها چيزي نيست. ولي گاهگاه ، يكي از ذرات به چيزي مي خورد و بر ميگردد

.
در سال 1991 ميلادي (1290 شمسي) ، راذرفرد توانست اعلام كند اتمها ،‌ بيشتر ، از فضاي خالي درست شده اند . در سرتاسر بيشتر ساختمان اتم ، اينجا و آنجا ، ذرات بسيار سبكي به نام الكترون وجود دارند . ولي ، درست در مراكز اتم ذرات كوچك سنگيني وجود دارند كه راذرفرد آنجا را هستة اتم ناميد .


دانشمندان به مطالعة هستة اتم ادامه دادند و دريافتند كه هستة اتم ذراتي به نام پروتون و نوترون تشكيل شده است . اتمها در قسمتهاي بيروني خود به وسيلة الكترونها به يكديگر متصل شده اند . وقتي كه اتمها از هم جدا مي شوند و نظم و تربيت ديگري پيدا مي كنند ، انرژي آزاد مي شود . اين انرژي كه در پديد آمدن آن الكترونها دخالت دارند انرژي شيميايي ناميده
مي شود .

پروتونها و نوترونهاي يك هستة اتم نظم و ترتيب ديگري پيدا مي كنند ،‌انرژي آزاد مي شود . اين انرژي كه در پديد آمدن آن هستة اتم دخالت دارد انرژي هسته اي ناميده مي شود .
مقدار انرژي هسته اي خيلي بيشتر از مقدار انرژي شيميايي است . بعضي از اتمها با جابه جا شدن ذرات درون هستة آنها خيلي خيلي بيشتر انرژي

آزاد مي كنند تا همين اتمها با جابه جا شدن الكترونهايشان در بخشهاي بيروني آنها .
به اين ترتيب ، سرانجام دانشمندان توانستند دريابند كه اين انرژي عظيم تمام نشدني از كجا پديد مي آيد .
درسال 1924 ميلادي (1303 شمسي) ، يك اختر شناس انگليسي ، به نام آرثر استنلي ادينگتن ، نشان داد كه مركز خورشيد بايد چگونه باشد . ادينگتن نشان داد كه مركز خورشيد بايد بسيار بسيار گرم باشد ، به طوري كه دماي آن به ميليونها درجه مي رسد.
در اسل 1929 ميلادي (1308 شمسي) ، يك اختر شناس امريكايي ، به نام هنري ناريس راسل ، دربارة نور خورشيد مطالعه كرد و نشان داد كه خورشيد بيشتر از عنصري به نام ئيدروژن درست شده است .
يك دانشمند آلماني ، به نام هانس آلبرشت بته ، سعي كردنشان دهد كه در مركز خورشيد پيوسته چگونه تغييراتي روي مي دهد . بته ، ‌در سال 1938 ميلادي (1317 شمسي) ، ثابت كرد كه انرژي خورشيد از همجوشي دو اتم ئيدروژن كه تشكيل يك اتم هليوم مي دهند پديد مي آيد . اين پديده را همجوشي هسته اي يا فوزيون (Fusion) ناميده اند .


دانشمندان اكنون در اين نظر با يكديگر موافقند كه در خورشيد پيوسته هسته هاي ئيدروژن به هسته اي هليوم تغيير مي يابند ،‌و در خورشيد ئيدروژن بسيار زيادي وجود دارد . آن قدر ئيدروژن وجود دارد كه خورشيد توانسته است در مدت 000،5 ميليون سالي كه از عمر زمين مي گذرد پيوسته بر آن بتابد .


بدون شك روزي فرا خواهد رسيد كه ئيدروژن خورشيد تمام خواهد شد ،‌ولي اين اتفاق زودتر از دست كم 000،8 ميليون سال ديگر روي نخواهد داد .
همجوشي هسته اي كه انرژي خورشيد را پديد مي آورد انرژي همة ستارگان ديگر را هم پديد مي آورد . قانون بقاي انرژي نه تنها در زمين ، بلكه در سراسر جهان هستي حاكم است .


آيا باز هم انواع ديگري وجود دارد كه حتي از انرژي هسته اي هم نيرومندتر باشد ؟ دانشمندان نميتوانند بگويند كه چنين انرژيهايي وجود ندارد . ولي از سال 1900 ميلا

د تا كنون نتوانسته اند انواع تازه اي از انرژي بيابند كه قبلاً دربارة آنها اطلاعي نداشته باشند .
هنگامي كه هستة يك اتم ، تجزيه و يا شكافته مي شود از خود اشعه پخش مي كند . اتمهاي مشخص مانند راديوم به طور طبيعي تجزيه شده و اشعه توليد مي كنند . اين پديده را تجزية‌راديو آكتيو مي گويند . در شكافت هسته اي ، هستة اتم به طور مصنوعي در رآكتور تجزيه مي گردد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 19 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله انرژی هسته‌ای از معدن تا نیروگاه

word قابل ویرایش
13 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته معدن
استفاده از انرژي هسته‌اي براي توليد برق روشي پيچيده اما كارامد براي تامين انرژي مورد نياز بشر است. به طور كلي براي بهره‌برداري از انرژي هسته‌اي در نيروگاه‌هاي هسته‌اي، از عنصر اورانيوم غني شده به عنوان سوخت در راكتورهاي هسته‌اي استفاده مي‌شود كه ماحصل عملكرد نيروگاه، انرژي الكتريسته است. عنصر اورانيوم كه از م ...

مقاله در مورد بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در کارگاههای صنعتی

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته برق
بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در کارگاههای صنعتیمقدمه:اغلب دستگاهها و مصرف كنندگان الكتريكي براي انجام كار مفيد نيازمند مقداري راكتيو براي مهيا كردن شرايط لازم براي كار هستند بعنوان مثال موتورهاي الكتريكي AC براي تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي، نيازمند توليد شار مغناطيسي در فاصله هوايي موتور هستند. اي ...

مقاله در مورد کاربردهای انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در علوم باغبانی

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان
كاربردهاي انرژي صلح‌آميز هسته‌اي در علوم باغبانيچكيدهانرژی هسته ای از عمده ترین مباحث علوم و تکنولوژی هسته ای است و هم اکنون نقش عمده ای را در تأمین انرژی کشورهای مختلف خصوصا کشورهای پیشرفته دارد. اهمیت انرژی و منابع مختلف تهیه آن، در حال حاضر جزء رویکردهای اصلی دولتها قرار دارد. به عبارت بهتر، از مسائل مهم ه ...

دانلود فایل پاورپوینت بهینه‎سازی مصرف انرژی درصنعت شیر

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سهم مصارف مختلف انرژی در سال 1387 —در بخش خانگی و تجاری 37/22 درصد —در بخش صنعت 22/8 درصد —در بخش حمل و نقل 25/25 درصد — در بخش کشاورزی 7/3  درصد اسلاید 2 : سهم مصرف انرژی الکتریکی در سال 1387 —در بخش خانگی و تجاری 45/3 درصد —در بخش صنعت 32/3 درصد — ...

دانلود فایل پاورپوینت کیفیت انرژی الکتریکی و کیفیت قدرت

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کيفيت قدرت چيست، چكيده،  مقدمه کميت ها و پارامترهای موثر بر کيفيت قدرت    افت ولتاژ   Voltage Dip / Voltage Sag                    افزايش ولتاژ                       Voltage Swell     حالت گذرا                            Transient    هارمونيک       ...

دانلود فایل پاورپوینت بورس انرژی

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بورس چیست؟ بورس نهادی سازمان يافته‌ است كه از عناصر عمده و اساسي در بازار سرمايه محسوب مي‌شود و در كنار ساير موسسات و سازمانها، وظايف چندگانه‌اي زير را برعهده دارد : * مديريت انتقال ريسك و توزيع آن * شفافيت اطلاعات * كشف قيمت * ايجاد بازارهای رقابتي اسل ...

دانلود فایل پاورپوینت کیفیت انرژی الکتریکی و یا کیفیت قدرت

PowerPoint قابل ویرایش
84 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : کيفيت قدرت چيست، چكيده،  مقدمه کميت ها و پارامترهای موثر بر کيفيت قدرت    افت ولتاژ   Voltage Dip / Voltage Sag                    افزايش ولتاژ                       Voltage Swell     حالت گذرا                            Transient    هارمونيک       ...

دانلود فایل پاورپوینت بهره وری انرژی در ایران سیاست ها ، قانون گذاری و راهبردها

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : شرح روش شناسی و گامهای اصلی اجرای پژوهش به طور کلی محورها وابزارهای اصلی روش شناسی این پژوهش چهار گام کلی به شرح زیر است: 1- مطالعه اسناد بالادستی 2- بررسی اسناد مرتبط و مطالعات انجام شده ذیربط 3- هم اندیشی های ضروری مرتبط با موضوع بهره وری انرژی 4- ارزی ...