مقاله در مورد برنامه مونتاژ نهایی

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

برنامه مونتاژ نهایی

برنامه مونتاژ نهایی یک سری کامل از محصولات ساخته شده را در بعد از دوره زمانی تعیین می کند.این برنامه برای برنامه ریزی و کنترل برنامه نهایی به کا رمی رود.شامل روانه کردن سفارشات برنامه نها یی و برداشتن اجزا ترکیبات، زیر مونتاژها، رنگ کردن یا سایر اختتامیات، جدول بافت یا

خرید هر بخش مرکب که تحت کنترل MPS نیست اما نیازمند به برنامه نهایی است و به طور خلاصه کنترل FAS که سهم کسب و کار از ترکیبات محصولات تکمیل شده آماده برای بارگیری، می باشد. این ممکن است بر حسب سفارشات مشتری، بخش ناهایی محصول ، شماره سریال یا شماره مخصوص سفارش مونتاژ تعیین شود.

رابطه با MPS
برنامه اصلی تولید نشان دهنده یک برنامه ساخت پیش بینی شده است.FASبرنامه واقعی ساخت می باشد. MPS برنامه در بخش ها ، اختیارات ،و یا گروههای بخش ها توزیع می کند . نظر به اینکه FAS آخرین توزیع – دقیقا در بخش آخر- تعریف شده است . فرق MPS این است که به طور کلی پیش بینی هایا تخمین های سفارشات مشتری را با سفارشات واقعی پس از استفاده ازناقص این پیش بینی ها یکی می کند. FAS نشان دهنده آخرین تعدیل ممکن که می تواند توسط MPS صورت گیرد می باشد. بنابر این توصیه می شود که این تعدیل هر چه دیرتر صورت گیر

د. هر بخش حل نشده بر روی FAS شروع بخشی ازفهرست موجودی کالا های تکمیل شده شرکت می باشد.
FAS از MPS تفکیک و جدا شده است. تفاوتی که بیشتر به دید می آید در جمع آوری سفارشات از محیط می باشد. MPS به طور مشخص در صورت های بزرگ و اختیارات تعیین می گردد.با توجه به اینکه FAS باید بر حسب بخش های پایانی پیکر بندی شود.به هر حال حتی

در ساخت سهام شرکت های (مانند اتان آلن و بلک اند دکر) MPS از بخش های مختلف قوام یافته است.هما نند همه مدل هایی از جدول که فقط در انتها متفاوت هستند . یا همه مدلهای دریل های برقی که تنها در سرعت چرخش چرخ دنده های آن با یکدیگر متفاوت می -باشند.در هر دو مورد انعطاف پذیری تا سرحد تعهد برای بخش های پایانی حفظ می شود.
ذکر این نکته مهم اسن که در شرکت های سهامی یک صورت تک سطحی از مواد برای هر بخش نگهداری می شود.یعنی که تغییر از MPS به FAS با جانشینی یکی از شماره ها ی بخش های پایانی با یکی دیگر به سادگی امکان پذیر است.هر دو ارزشمندند، هردوبه یک شیوه تشریح می گردند. برای بعضی شرکت -های سهامی MPS برحسب بخش پایانی معمول یا بیشتر تکمیل شده تعیین می -گردند.بر اساس اطلاعات واقعی فروش دریافت شده، سایر بخش های پایانی جایگزین شده اند.این فرآیند تا آنجا ادامه می یابد که تمام جایگزینی های پایانی انجام گرفته باشند.
برای شرکت های جمع آوری شفارش و ساختن سفارش ، صورت موجودی بخش پایانی مواد نگهداری نمی شود.اگر FAS بر حسب سفارشات مشتری تعیین شود.این سفارش باید به معادل آن در صورت تک سطحی موجودی مواد تفسیر گردد.این است که سفارشات باید منجر به تشریح مواد برای ترخیص سفارش،اتخاذ و ادامه کارها گردد.این به سادگی وفق می یابد اگر سفارش مشتری در مدل های مشابه همانند صورت برنامه ریزی شده تعیین گردد. برای کشاورزان این به معنی تعیین نام یک شاخه، اسب بخار،و حمل یک قطار اصطلاح

ات می باشد. اجتناب از استحکام FAS تا آخرین لحظه ممکن به معنی این است که افق زمانی به اندازه دیکته شده توسط مونتاژ نهایی طول خواهد کشید.( شامل آماده سازی اسناد و ترخیص مواد).تکنیک هایی که با عث تاخیر FAS می شوند شامل صورت ساختار،جفت و جور کردن سیستم ورودی / تقبل سفارش، مونتاژ جزئی ،و طراحی فراین

د/تولید به وسیله این اهداف می باشد.

FAS درهیل رم
شرکت هیل رم ، یکی از قسمت های صنایع هیلنبراند می باشد که تولید کننده وسائل بیمارستانی و تجهیزات پزشکی می باشد. یک محصول با یک جدول و چهار قابلیت مختلف و ۱۰ متغیر سطح بندی شده اعلی باعث بوجود آمدن ۱۶۰(۴*۴*۱۰)بخش نهایی امکان پذیر می شود.اجازه دهید روش یک صورت بزرگ را برای برنامه ریزی اصلی تولید وبرنامه مونتاژ نهایی را در این محیط آزمایش کنیم.
شکل ۶۰۱۶یک صورت بزرگ مواد از این گروه محصولات را نشان می دهد.هدایت زمانی تولید برای ۲۰ هفته به معنای این است که MPS باید تا سرحد ممکن پیشروی در آینده گسترش یابد.این به معنی آن است که یک دوره زمانی MPS باید درحداقل دوره زمانی برای هر بخش معمول و صورت های مواد نشان داده شده در شکل ۶۰۱۶نگهداری شود.
هدایت زمانی مونتاژ نهایی برای این محصول چهار هفته است.این بخش قابل بررسی را در گیر، روانه سفارش ، ترخیص قسمت مرکب ، جوشکاری قطعات،ساییدن و تسطیح سطح جوشکاری شده ،گریس کاری ، نقاشی و مونتاژ نهایی می کند. هیل رم اساسا یک شرکت مونتاژ برای سفارش می باشد.اما برخی صورت کالاهای تکمیل شده در آن لحاظ می شود.به این معنی که برای هر ۱۶۰ بخش جدول یک سند تعادل موجود باید نگهدای شده باشد.این دارای عدم مشارکت در سند دوره زمانی می با شد.روی هم رفته اسناد ۱۹ دوره زمانی موردنیاز است(برای هر عدد یک امکان و بخش معمول)برای ۲۰ هفته حداقل ۵ هفته نگهداری شود.به علاوه اسناد ۱۶۰ دوره زمانی ، برای هر بخش ۱ تا ۴ هفته نگهداری شود.

وظیفه FASاست که اسناد MPSرا در اسناد FAS به همان صورت نقش در طول زمان در نظر می گیرد.این کار بوسیله تعامل برنامه مونتاژ اصلی با بازاریابی انجام می گیرد، چون که FAS نشان دهنده حد غایت فرآیندهای MPS است.
وظیفه مربوطه تقبل سفارش است.چون که سفار

شات مشتری ممکن است بوسیله FASیا سیستم MPS متقبل شود.شکل ۶٫۱۷،۶٫۱۸و۶٫۱۹این فرآیند را نشان می دهند.شکل ۶٫۱۷یک سندFAS را برای ۱۶۰ بخش نشان می دهد.آن فقط در طول هدایت زمانی چهار هفتهFAS نگهداری می شود.سند برای ۶۲۲ مدل می باشد.با گان استوک رنگی در بالا و ترکیب۰۱B boot/caster ؛شماره کالا های تکمیل شده،با تعریف این موقعیت ۱۷۱۲۳-۰۱B GAN.
توجه داشته باشید که سند فقط شامل سفارشات می شود(نه پیش بینی ها)و آنها برای محاسبه سطوح قابل انجام استفاده می شود

.این پیمان نامه نشان می دهد که FASدر موقعیت مخصوص محصولات را تکمیل می کند.۵۰ واحدی که در این هفته تکمیل شده اند دلیلی بر عدم قطعیت نمی باشند.اگر یک سفارش از مشتری برای آنها دریافت شد همه آنها در سهام منظور می شوند، ضرورتا شرکت یک سفارش فروش نوشته بود.
شکل ۶۰۱۷ همچنین ثبت یک سفارش برای ۲۰۰ واحد را نشان می دهد.درخواست تکمیل بارنامه مشتری هر چه سریعتر انجام می گیرد.منطق ATPمنجر به انجام سفارش در هفته ۳ می شود،چون که فقط ۱۶۰واحد می تواند قبل از هفته ۳ پذیرفته شود.ای پس و پیش ها در شکل ۶٫۱۷ نشان داده شده اند.بخش تحتانی رده بندی داده های سفارشات را پشتیبانی می کند.سفارشات مشتری با یک کد F(سیتم آماری FAS)رده بندی می شوند.
سپس ما فرض می کنیم که سفارش دیگری از مشتری دریافت شده است،درخواست بار در هفته ۶٫چون که این در بیرون FAS است می تواند توسطMPS مورد رضایت واقع شود.شکل ۶٫۱۸سند را برای یک اخیتار بخش عادی نشان می دهد.توجه داشته باشید که مقادیر MPS برای شماره های بخش های معمول و اختیاری می باشد.علاوه براین لیست موجودی برای این اختیارات وجود دارد،حتی فکر موجودی فیزیکی یک مجموعه از قسمت ها خواهد بود.(تعادل در تملک قسمت های عادی ۱۰ است).مقادیر آزاد می توانند مونتاژبخش های پایانی به کار گرفته شوند.هنگامی که مونتاژ نهایی آغاز می شود چهار هفته برای اتمام بخش پایانی زمان می برد.شکل ۶٫۱۹منطق مورد نیاز برای ثبت سفارش هر مشتری در سیستم هیل رم را نشان می دهد.

برنامه ریز اصلی تولید
ما اکنون به موضوع بعدی در مورد برنامه

ریز اصلی شرکت می پردازیم:برنامه ریز اصلی شرکت چه کسی است،چه کارمی کند وشرح وظایف او چیست؟ ما ابتدا مفاهیم مورد استفاده برای برنامه ریز اصلی را بیان می کنیم.

MPS به عنوان یک سری از سفارشات برنامه ریزی شده
یک مزیت جالب اسناد استاندارد MRP این است که مدیریت برنامه تولید اصلی از مفهوم سفارش برنامه ریزی شده شرکت منتج می شود.سفارش برنامه ریزی شده شرکت شبیه به هر سفارش برنامه ریزی شده ایست که در آن کل ساختار تولید شکافته می شود.به هر حال این زمان یا مقداربا زمان و مقداربه دست آمده از ط

ریق فرآیند MRP تغییری نخواهند داشت.این موضوع پابرجاست و فقط می تواند در فعالیت های اتخاذ شده به وسیله افراد مسئول تغییر کند.
سبک MPS به عنوان یک مجموعه از سفارشات برنامه ریزی شده مفید است.بنابراین کار برنامه ریز اصلی این است که شفارشات برنامه ریزی شده را به سفارشات برنامه ریزی استوار تبدیل کند.و زمان و مقدار سفارشات برنامه ریزی شده اس

توار را مدیریت کند.سطر موجود در سند دوره زمانی نشانه اولیه برای عمل به این وظائف می باشد.کدهای متایز MRPاستاندارد ، ارزیابی از مدت و چگونگی گسترش شفارشات برنامه ریزی شده که ممکن است مورد نیاز واقع شوند یا نشوند را تهیه می کند.مدیریت زمان و مقدار سفارشات ثابت برنامه ریزی شده به معنای این است که هر تغییری برای MPS باید به دقت برحسب اثرآن بر روی مواد و ظرفیت بررسی شود.نیاز کلیدی درک واضح از بده بستان های بین نیازهای مشتری و سایر اهداف سیستم MPC می باشد.

شغل
برنامه ریز اصلی شرکت مسئولیتی اولیه در قبال ایجاد ارزش افزوده و تغییر در اسناد MPS دارد.او همچنین در قبال مغایرت برنامه تولید برای ایجاد MPS و اطمینان از اینکه جمع جزئیات تصمیم تولید MPS با برنامه تولید هماهنگ باشد دارد.این شامل تحلیل بده بستان و گفته های مدیریت رده بالا در مورد موقعیت های نیازمند تصمیم گیری فراتر از برنامه می شود.یک بخش از فرآیند عمومی بازخور،برنامه ریز اصلی باید عملکرد واقعی دربرابر MPS و برنامه تولید وخلاصه نتایج برای مدیران رده بالا را زیر نظر داشته باشد.برنامه ریز اصلی شرکت می تواند با تحلیل اثر بر روی تغییرات MPSدر برنامه ،به تحلیل چرایی آنها کمک کند.برنامه ریز اصلی تولید اغلب درقبال روانه کردن آخرین مونتاژ نهایی مسئولیت دارند.این برنامه نشان دهنده کمیته نهایی می باشد.و هر چه دیرتر اتخاذ شود بر بخش پایانی تحمیل می شود.یعنی که برنامه مونتاژ نهایی باید براساس بخش های خاص کالای تکمیل شده باشد.سایر فعالیت های برنامه اصلی شامل مواجه شدن باسفارش ورودی به اضافه یک روال معمول با کنترل تولید برای ارزیابی قابلیت

تغییرات پیشنهاد شده می گردد.
بیشتر این فعالیت ها شامل حل مشکلات رقابتی مربوط به محدودیت ظرفیت می باشد.به طور واضح اگر چندین سند برای برنامه ریز اصلی نشان دهنده یک سود منفی در پایان افق زمانی باشد بعضی بده بستان ها باید انجام شوند.همه

چیز نمی تواند در یک برنامه باشد. مدیریت سفارشات ثابت برنامه ریزی باید در داخل ظرفیت اجبار قرار گیرد.موقعیت موجود نشان دهنده تقدم انجام

ود را نشان می دهد که اضطراری تر می باشد.اگر خیلی اضطراری باشد بازخور به بازاریابی ممکن است برای تغییر بودجه لازم باشد.شکل ۶٫۲۰ یک شرح شغلی را برای برنامه ریز اصلی شرکت میتل نشان می دهد.این شرح شغلی رسمی روشن می سازد که برنامه ریز اصلی تولید نیازمند به تعادل دائمی بین تعارضات اهداف و ایجاد بده بستان ها است.مخصو صا بین درخواست های مشتریان و نیاز به ثبات در تولید.به علاوه بر این درخواست تکنیکی برای استفاده از FAST-MANوجود دارد،نرم افزار شببیه سازی که شرکت

میتل برای بهبود تحلیل شرایط فوق العاده و فرصت ها ی پیش آمده از آن استفاده می کند. یک نرم افزار کامپیوتری می تواند کمک بزرگی برای برنامه ریز اصلی تولید باشد.اما قضاوت انسان همواره مورد نیاز است.

مدیریت پایگاه داده MPS
برای برنامه ریز اصلی تولید برای عمل کردن به صورت موثر ضروری است که یک سیستم پایگاه داده منسجم وجود داشته باشد.و آن را به برنامه و جزئیات سیستم برنامه ریزی ،و مسئولیت ها برای تعاملات تعین شده ارتباط دهد.این نه فقط شامل داده های درست موضوعست بلکه شامل مباحث سازمانی نیز می شود.
در مورد MPS خیلی از تعاملات در نواحی وظیفه ای مختلف اتفاق می افتد.برای مثال رسید های کالاهای تکمیل شده از دل مونتاژهای تکمیل شده(تولید)،بارنامه برای بستن سفارش(بازاریابی)،یا صورت بارنامه (مالی).این نکته ضروری است که مسئولیت ها به طور دقیق برای فرآیند تعامل ایجاد شوند و اینکه داده ها به سیستم MPS مرتبط شوند و فایل ها به صورت متغیر تعریف و نگهداری شوند.
پایگاه داده مورد نیاز ضروری دیگربرای MPS کنترل بر تغییرات هردو بخش مهندسی و غیر مهندسی برای صورت پایگاه داه مواد می باشد.MPS اغلب در برنامه ریزی واحدی قرار می گیرد که ممکن نیست قابل ساخت باشد.این نیازمند صورت پیچیده تری از مواد و ساختار پایگاه داده محصول می باشد.نتیجه نیازبزرگتری برای کنترل روندی همه تغییرات برای صورت مواد و ارزیابی اثر تغییرات هردو از نقطه نظر مهندسی و بر حسب اثرغیر مهندسی بر روی صورت مواد می باشد.

شکل ۶٫۲۰تشریح شغلی برنامه ریز اصلی شرکت میتل

الف.تعریف اطلاعات تاریخ:۱۷ فوریه
عنوان شغلی:برنامه ریز اصلی
واحد/بخش:برنامه ریزی و اجرا
منطقه شغلی:کاناتا،اونتاریو

ب.هدف و اختیارات شغل
از وظایف این شغل مسئولیت در قبال مدیریت روز به روز برنامه تولید اصلی ، روابطش با فعالیت پیش بینی تقاضای برنامه ریزی نشده،پیش بینی دوره های افت،تولید و تغییرات موجودی،بررسی صحت اطلاعات و به روز کردن آنها بر حسب انتقال مواد و ظرفیت مورد نیاز و تاریخ سفارش مشتری.یک سطح پیشرفته از فرآیند برنامه ریزی مواد و فرآیندتولید مورد نیاز است.
ساختار سازمانی
گزارش برنامه ریز اصلی تولید ب

مدیر ،گزارشاتی برای جهت دادن به برنامه ریزی، برنامه ریزی و اجرا
ج.شرح شغل
۱٫فعالیت های خاص و قابل محاسبه:
– مسئولیت برای ایجاد و تداوم به روز کردن برنامه ای که تقاضای مشتری را برآورد می کند ، حفظ ثبات در درخواست برای ظرفیت و مواد و حداقل کردن RAW,WIP وسطح موجودی کالاهای تکمیل شده با:
• مدیریت روز به روز افزایش/کاهش برای برنامه از طریق تقابل با مواد،تولید،و اجرای سفارش
• کار کردن با مواد برای اطمینان از تسطیح تبادلات E.C.O. در کارخانه
• تداوم زیر نظر داشتن اثر”عملکرد بر پیش بینی”برسطوح موجودی برای ماه جاری، وانجام هر تغییر مورد نیاز در برنامه ؛افزایش قابلیت از طریق ابزار Fast-Man MRP
– عمل کردن موضوعی بین اجرای سفارش N.A.،تولید و توزیع برای اطمینان از تشکیل سیستم سفارشات :
• برنامه ریزی برای اجرای سفارشات مشتری
• برنامه ریزی برای ظرفیت تولید بخش
• ایراد و بازبینی با تولید ،آغاز به ساخت و امتحان کردن
• فارغ بودن از اختلافات،با اعلان اجرائیات برای تصحیح هر مشکل
– تداوم زیر نظر داشتن مشکل موجودی،اخذ مزیت از هر فرصت پیش آمده،ایجاد توصیه هایی برای سرعت بخشیدن به کارها،یا “فروش آتشین”
– دارایی های مؤثربر ظرفیت،سطوح موجودی کالا ،فعالیت سفارش خرید ومسئله سطوح موجودی کالا که ازهر تغییر در اهداف کلان برنامه اصلی ناشی می شوند،استفاده از ابزار FAST-MAN MRP

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد