بخشی از مقاله

ترس کارکنان شرکت بهران توس از مکانیزه شدن شرکت

 

کليات و طرح تحقيق


مقدمه :

در حال حاضر اکثر شرکتهای بزرگ و کوچک در ایران در مراحل اولیه مکانیزاسیون یا

حتی مراحل سنتی قرار دارند که تا رسیدن به مراحل کامل مکانیزاسیون شدن فاصله زیادی

دارند در صورتی که در جهان بعضی از شرکتها به مراحل بعد از مکانیزاسیون یعنی مراحل

اتوماسیون شدن رسیده اند. که یکی از مهمترین عوامل در مکانیزاسیون تغییر در سیستم

شرکت است که آیا سیستم شرکت قابلیت مکانیزه شدن را دارد یا باید گامی در جهت طراحی

سیستم جدیدی انجام شود که در این تغییر در سیستم رضایت کارکنان بسیار مهم می باشد از

این رو در این تحقیق به بررسی فرضیه ترس کارکنان از مکانیزاسیون شرکت پرداخته ام.

که هدف از این تحقیق کشف و توصیف واقعیت ترس کارکنان شرکت و همچنین هدایت و

کنترل آن به سوی مکانیزاسیون شرکت می باشد واین که آیا کارمندان یک شرکت از مکانیزه

شدن بخشهای مختلف رضایت یا ترسی دارند یا خیر و اگر رضایتی یا ترسی دارند دلایل آن

در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد .


ضرورت و اهمیت تحقیق :

در عصر حاضر که علم و فن آوری به شدت در حال پیشرفت و توسعه می باشد و حتی

بعضی کشورها به مراحل فرا صنعتی رسیده اند شرکتها نقش عمده و اساسی داشته اند.

که این شرکتها در مراحل مختلف از پیشرفت یا مکانیزاسیون قرار دارند از این رو ما

به اهمیت و لزوم مکانیزاسیون در شرکتها پی میبریم و با توجه به این اهمیت و نقش مدیریت

و کارکنان در مکانیزاسیون در این تحقیق به میزان ترس کارکنان در مراحل مختلف

مکانیزاسیون یک شرکت می پردازیم .

 

تعریف موضوع :

موضوع مورد نظر بررسی میزان ترس کارکنان شرکت بهران توس است از مکانیزاسیون

شرکت که شامل مکانیزه شدن سیستم و ماشین آلات و همچنین آموزش کارکنان برای بهره

وری بهتر از این امکانات میباشد.


استفاده کنند گان از تحقیق :

از آنجایی که موضوعات مربوط به شرکتها و حسابداری و کارخانه جات بسیار متنوع و

مختلف می باشد و هر موضوع هم استفاده کنند گان متفاوتی دارد لذا هر کسی که به نوعی

با شرکتها و حسابداری و کارخانه جات و مسا ئل آن آشنا است میتواند از نتایج این تحقیق

استفاده کند اما به نظر عمده ترین استفاده کنند گان به شرح ذیل است :

1. افراد نهادهایی که که به گونهای با شرکتها در ارتباط هتند مثل سرمایه گذاران .

2. طراحان کارخانه جات و سیستمها

3. مدیران شرکتها

4. پژوهشگران و مهندسین کار خانه جات و شرکتها


اهداف تحقیق :

در این تحقیق رابطه بین مکانیزاسیون و ترس کارکنان مورد بررسی قرار میگیرد که رابطه

این دو متغییر رابطه هم تغییری (همبستگی)می باشد و همچنین کشف روابط موجود مربوطه

در سیستم شرکت بهران توس برای مکانیزه شدن شرکت و پیش بینی جریان گزارشات بین

بخشهای مختلف و توصیف واقعیت شرکت در حال حاضر و کنترل و هدایت آن به سمت

شرکت مکانیزه .


بیان تحقیق :

در این تحقیق سعی شده که به دنبال توصیف و کشف میزان ترس کارکنان از مکانیزه شدن

شرکت و سیستم موجود در شرکت می باشد که میتواند برای رفع بعضی از مشکلات مدیریت

کمک موثری تلقی شود که بر اساس این منظور موجب طراحی پرسشنامه ای شد با فرم سوال با

پاسخ باز برای دست یابی به پاسخهای احتمالی واقعی تر و از نظر محتوا سوالات مستقیم و در

طریقه نگارش آن به شفاف بودن سوالات و زبان پاسخگو توجه کافی شده است و اجرای

 

پرسشنامه به صورت حضوری می باشد و با مراجعه حضوری به شرکت و توزیع پرسشنامه

بین نمونه انتخابی کارکنان و بعد از دقایقی با گرفتن پاسخ ها انجام شد و سپس نتایج حاصل از

 

نگرش ها و مقیاس های استفاده شده توضیح داده خواهد شد و نیز همچنین برای آشنایی با شرکت

بررسی و تجزیه و تحلیل سیستم کلی شرکت وچارتها و مسئولیت ها و میزان اختیارات مدیران و

دسترسی آنها به بخشهای مختلف و گزارشات موجود و شیوه نظارت بر این گزارشها می باشد

و در نهایت چگونگی مکانیزه شدن سیستم شرکت و ماشین آلات شرکت و میزان ترس

کارکنان از مکانیزه شدن شرکت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.


فصل دوم

ادبیات موضوعی تحقیق

 


تعریف سیستم :

" سیستم عبارت است از مجموعه ای که به منظور انعکاس و ثبت و نتیجه گیری از
(1)
فعالیتهای بازرگانی و صنعتی و تامین هدفهای مدیریت در موسسات استقرار می یابند"

مراحل ایجاد سیستم :

ایجاد و برقراری هر سیستم با انجام شدن چهار مرحله به شرح زیر صورت می گیرد :

1. تحقیق ( کسب اطلاعات )

2. طرح

3. پیاده سازی
(2)
4. نظارت

که در هنگام طراحی سیستم شرکت بهران توس به همه موارد بالا توجه شده است و

مشخصات اساسی هر سیستمی در این سیستم نیز دیده میشود که این مشخصات به شرح

زیر می باشد :

1. ارتباط متقابل و وابستگی اجزا 2. مشخص بودن اجزاء

3. کلیت 4. هدف دار بودن یا هدف جویی

5. داده ها و ستاده ها 6. تغییر شکل دادن

7.بازخور

که این سیستم در مراحل ابتدائی مکانیزاسیون قرار دارد اما قابلیت ا

رتقاء به مراحل بالاتر

مکانیزاسیون را دارد .1. طغرل آذر – سیستمهای حسابداری – انتشارات کتابخانه فروردین – سال 1364 – صفحه2.
2. طغرل آذر – سیستمهای حسابداری – انتشارات کتابخانه فروردین – سال 1364 – صفحه74.


تشریح قسمتی از سیستم :

1. ورودی ها:

ورودی ها متناسب با خروجی ها و مرتبط با کاربر ذیربط است که سطح دسترسی برای

ان مشخص گردیده است چون ورودی ها به صورت اقلام اطلاعاتی با فیلدهای کوچک و

کم حجم تعریف گردیده اند بدون ابهام است و قابلیت ثبت ورود به سیستم را دارد.

نحوه وارد کردن ورودی ها به سیستم توسط کاربر دارای اجازه می باشد که به صورت

آنلاین کار انجام شده و اطلاعات وارد سیستم می شود.

2.پردازش ها :

پردازش ها توسط تجهیزات و نرم افزار و گاهی توسط نیروی انسانی انجام می شود.

3.خروجی ها :

خروجی های مناسب به دقت زیاد در سیستم های تولید نیاز دارند همچنین شکل خروجی

ها نیز مهم است چون باید حتما به صورت گزارش و نمودارهای آماری باشد خروجی ها

بر اساس وظایف کاربران سیستم ها به صورت گزارش و فرم طراحی می شوند.


وظایف و مسئولیت ها واختیارو انتقال اطلاعات :

مسئولیت های مدیر عامل در سیستم :

1. تعیین خط و مشی و اهداف کیفیت و حصول اطمینان از درک و تبعی

ت از ان در کل

سازمان .

2. نظارت عالیه بر سیستم کیفیت و تصویب نظامنامه کیفیت و مصوبات اجرایی کمیته

طرح ریزی کیفیت .

. 3تعریف و تدوین نمودار سازمانی به همراه شرح مسئولیت ها و اختیارات و ارتباطات
سازمانی .


. 4تعیین نماینده مدیریت و تفویض اختیارات لازم به وی.

. 5ارزیابی مستمر از عملکرد سیستم مدیریت کیفیت از طریق مدیریت.

. 6بررسی و تصویب برنامه های آموزشی و تصویب و تامین منابع لازم برای این

برنامه ها.

.7 بررسی گزارش مدیران در رابطه با بهبود سیستم مدیریت کیفیت و تحلیل انها.

. 8تخصیص منابع لازم.

. 9بررسی گزارش نماینده مدیریت شامل:

• پیگیری بازنگری مدیریت های قبلی

• نتایج ممیزی داخلی و خارجی

• پیشنهادها و بازتاب نظرات مشتری

• عملکرد فرآیند و انطباق محصول

 

• بررسی وضعیت اقدامات اصلاحی

• بررسی اظهار نظر و تایید و اجرای اقدامات پیشگیرانه

• تغییراتی که می تواند سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد

• تو صیه هایی برای بهبوداهداف شرکت :
1. رسیدن به تکنولوژی برتر .

2. کنترل بهتر و دقیق تر کیفیت محصولات .

3. تسریع امور .

4. کاهش هزینه ها .

5. سودآوری .

6. کنترل و نظارت بر اموری که دقت مضاعف بازم دارند .

7. ایجاد بازار مصرف در سراسر کشور .

8. ایجاد بازار مصرف در کشورهای همسایه .

9. کمک به سریع تر شدن و دقیق تر شدن گزارش گیری ها نسبت به قبل .

10. تلاش برای کسب گواهینامه های معتبر .

11. به حداقل رساندن اشتباهات .

 

12. سهولت نگهداری اطلاعات و ایجاد ارتباط .

13. سهولت در انجام امور دفتری .

نیازهای شرکت :

1. ماشین آلات و تجهیزات .

2. مواد اولیه مرغوب برای تولید محصولات .

3. کامپیوتر .

4. فضای آزمایشگاهی .

5. انبار .

6. نرم افزارهای خاص .

7. وسایل حمل و نقل درون شبکه ای.


فایلهای موجود در سیستم : استفاده کنند گان :

نوع مواد اولیه = H مدیر عامل = A

ثبت تقاضا = I مدیر واحد تولید = B

خرید قطعات = J مدیر آمار برنامه ریزی = C

مدیر واحد کنترل کیفیت = D


مصرف مواد = K
مدیر بازنگری = E
تعداد تولید = L
مدیر واحد نگهداری و تعمیرات = F
تعمیرات دستگاهها = M
سرپرست آماده سازی مواد = G
نتایج ممیزی = N


5
Edit 4
Delete 3
write& read 2
Read only 1
Write only
Name

A


B

C


D


E

F

G


NM
L
K
J
I
H
3,4,5 A
3,5 3,5 B
3,5 3,5 3,5 3,5 C
3,5 3,5 D
3,5 3,5 E
2 2 2 F
2 2 2 2 G


سوابق تحقیق :

لازم به ذکر است که بر اساس تحقیقات انجام شده در مورد این عنوان توسط محقق و

پیگیریهای لازم و مستمر و مراجعه به محلهایی که بانک اطلاعاتی محسوب می شوند

( مثل کتابخانه های دانشگاههای حسابداری آزاد و فردوسی و بخش نشریات و پایان

نامه های این دانشگاهها و شبکه اینترنت و... ) در رابطه با موضوع این تحقیق در داخل

کشور تا کنون تحقیقی انجام نشده است .ولی محقق در این رابطه از کتابهای زیر در مورد

موضوع کمک گرفته است.
• سیستمهای حسابداری

• مدیریت تغییر

• مدیریت تحول در سازمان

• اصول طراحی کارخانه

فصل سوم

چهارچوب تئوریک


تعریف مفاهیم :

1. تعریف سیستم :

" سیستم عبارت است از مجموعه ای که به منظور انعکاس و ثبت و نتیجه گیری از
(1)
فعالیتهای بازرگانی و صنعتی و تامین هدفهای مدیریت در موسسات استقرار می یابند"

2. تعریف اولیه تحول سازمان :

"تحول سازمان فعالیت یا تلاشی است 1. برنامه ریزی شده 2. در سراسر سازمان 3. که

به وسیله مدیریت عالی سازمان اداره شده 4. اثر بخشی و سلامتی سازمان را از طریق 5.

برنامه های تغییر برنامه ریزی شده در فرآیندهای سازمان با استفاده از علوم رفتاری
(2)
افزایش دهد " (بک هارد 1969 )

3. تعریف جدید تحول سازمان :

(3)
از طریق بهره گیری از نظریه پژوهش و فنون رفتاری " ( بورک 1994 )

4. تعریف اتوماسیون :
(4)
" اتوماسیون یعنی اتوماتیک تر کردن وسایل نسبت به سابق "

5. تعریف محدوده مکانیزاسیون :

محدوده ای بین شرکتهای دستی با تولید کارگاهی و شرکتهای اتوماسیون شده با تولید

پیوسته اتوماتیک که وسایل و تجهیزات آن نیمه اتوماتیک و اتوماتیک با تولید انبوه میباشد.

.1طغرل آذر – سیستمهای حسابداری – انتشارات کتابخانه فروردین – سال 1364 – صفحه 2.
.2وندال فرنچ-اچ.بل-ترجمه: دکتر الو انی –دانایی فرد –مدیریت تحول در سازمان – انتشارات صفار-اشراقی – سال 1379 – صفحه26.
. 3وندال فرنچ-اچ.بل-ترجمه: دکتر الو انی –دانایی فرد –مدیریت تحول در سازمان – انتشارات صفار-اشراقی – سال 1379 - صفحه 27
.4اپل – ترجمه: گروه مهندسی دانشگاه صنعتی شریف – اصول طراح

ی کارخانه – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف – سال 1372 -صفحه 63


متغیرهای تحقیق :

در هر تحقیقی متغییرها نقش اساسی و کلیدی دارند و اصولا در یک تحقیق همیشه درجستجوی

رابطه بین پدیده ها (متغییر ها) هستیم که متغییر عبارت است از یک کمیت یا کیفیت که مقدار

آن از یک واحد بررسی به واحد بررسی دیگر تغییر میکند. که انواع متغییر به شرح ذیل است

1. متغیر مستقل 2. متغییر وابسته 3. متغییر واسط

در این تحقیق متغییر مستقل ترس کارکنان است و متغییر وابسته مکانیزه شدن شرکت می

باشد و رابطه بین این دو متغییر رابطه هم تغییری ( همبستگی ) می باشد .


چگونگی تغییر و تحول شرکت برای مکانیزاسیون :

تعریف جدید تحول سازمان :

" تحول سازمان عبارت است از فرآیند برنامه ریزی شده در تغییر فرهنگ یک سازمان
1))
از طریق بهره گیری از نظریه پژوهش و فنون رفتاری " ( بورک 1994(

تعریف فرهنگ سازمان :

" فرهنگ یک سازمان ترکیبی است از ارزشهای مشترک و تصورات ذهنی مشترک و
(2)
رفتارهای مشخص ( شیوه ای که برای انجام کاری به کار می بریم ) و نمادهای گوناگون ."

ایجاد و شرایط تغییر سازمانی برای مکانیزاسیون :

مکانیزاسیون نوعی تغییر و تحول سازمانی می باشد که برای مکانیزاسیون ایجاد و شرایط

سازمانی باید مهیا باشد " ایجاد تغییر سازمانی متضمن تغییراتی در یک یا همه عوامل زیر
(3)
خواهد بود 1. ساختار 2. سیستم ها و رویه های انجام کار 3. فرهنگ " و " شرایط تغییر
(4)
سازمانی : 1. تغییر هدف 2. تغییر استراتژی 3. در جستجوی سازمانی اثر بخش تر."

انگیزه های تغییر و تحول شرکت برای مکانیزاسیون :

1. زیان مالی 2. افزایش رقابت 3. کسادی صنعت 4. مدیر عامل جدید

5.توسعه فن آوری 6. کسب سود بیشتر 7. اصلاح سیستم ها و رویه های موجود و

ارائه سیستم ها و رویه های جدید

تحول سازمانی برای مکانیزاسیون :

 

برای تحول در یک سازمان برای مکانیزاسیون باید تحول سازمان در نظریه و عمل ( مدلها-

تئوریهای تغییر برنامه ریزی شده – سیستمها و.... ) و مدیریت فرآیند تحول و برنامه های


1 . وندا ل فرنچ-اچ.بل-ترجمه: دکتر الو انی –دانایی فرد –مدیریت تحول در سازمان – انتشارات صفار-اشراقی – سال 1379 - صفحه 27
2. فیلیپ سادر- ترجمه: غلامرضا اسماعیلی – انتشارات میر – سال 1380 - صفحه 42 .
3 . فیلیپ سادر- ترجمه: غلامرضا اسماعیلی – انتشارات میر – سال 1380 - صفحه 29 .
4 . فیلیپ سادر- ترجمه: غلامرضا اسماعیلی – انتشارات میر – سال 1380 - صفحه 53 .

ایجاد تغییر در سازمان و برنامه های ایجاد تغییر در تیمها و گروهها و برنامه های ایجاد تغییر

ساختاری و برنامه های تغییر جامع و برنامه های آموزشی روابط مشاوره ای با کارکنان و

ابعاد سیستمی تحول سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. موضوعاتی رئوس مطالب اصلی

تئوری و عمل تحول سازمان را تشکیل می دهند یکی از این موضوعات به تغییر برنامه

ریزی شده ارتباط دارد و موضوع دیگر به ماهیت ویژه مشاوره تحول سازمان مربوط میشود

یک دسته از موضوعات ماهیت تحول سازمان را به عنوان فرآیندی که به فرهنگ سازمانی

فرآیندها و ساختار یک سیستم جامع و متمرکز است را توصیف می کنند و آخرین موضوع

موضوع تحقیق در عمل است. عناصر مختلفی در تحول سازمانی برای مکانیزاسیون دخالت

دارد که سه عنصر اساسی آن در ذیل آمده است :

" 3 عنصر اساسی همه برنامه های تحول سازمانی عبارتند از:

1. تشخیص 2. اقدام عملی 3. مدیریت برنامه

تشخیص بیانگر جمع آوری پیوسته اطلاعات در مورد کل سیستم و واحدها فرآیندهای سیستم

فرهنگ و سایر محورها مورد نظر است اقدام عملی همه فعالیتها و برنامه های تغییر طراحی

شده برای بهبود کارکرد سازمان را در بر می گیرد. مدیریت برنامه فعالیتهای

رت بر

رویکرد ها در مسیر یک استراتژی و رسیدگی به پیچیدگی ها و حوادث ناگهانی در همه
(1)
برنامه ها را شامل می شود."

برای موفقیت در تحول سازمانی باید مواردی از قبیل رهبری و ارزشها و دانش تحول

سازمان و آموزش ماهیت تحول سازمان و یکپارچگی و...باید توجه کافی داشت .


1. وندا ل فرنچ-اچ.بل-ترجمه: دکتر الو انی –دانایی فرد –مدیریت تحول در سازمان – انتشارات صفار-اشراقی – سال 1379 – صفحه 93 و94 .
برخی از مسائل و مشکلات تحول سازمان :

"عدم صحت و دقیق بودن تعاریف و مفهوم سازیهای مورد توجه تحقیق و تحول سازمان

مشکلات روائی داخلی و خارجی فقدان تئوری حمایتی برای راهنمایی تحقیق و مشکلات

سنجش تغییر نگرش و مشکلات کاربرد روشهای علم طبیعی برای مطالعه برنامه های

تحول سازمان به نظر نمی رسد این مشکلات در زمان حاضر مشکلات لاینحلی باشند
(1)
اگر چه آنها به ایجاد مانع در فعالیتهای تحقیق ادامه می دهند ."

تغییر فن آوری در مکانیزاسیون :

تغییر فن آوری به سه نوع عمده تقسیم می شود :

"1. فرآیند جدید تولید کالا یا ارائه خدمت : شکل های تازه سخت افزار و تجهیزات

خودکار کارخانه با صندوق های دریافت و پرداخت خودکار بانک ها تحت این عنوان قرار

گیرد افزون بر این فن آوریهای جدید مثل شیوه تحویل به موقع در کنترل موجودی کا لا نیز

که بیشتر به نظام و شیوه های علمی انجام کار مربوط می شود تا به ماشین آلات در این مقوله

قرار دارد .

2. فرآورده های تازه و فرآورده هائی که در اثر پیشرفت فن آوری و علم به نحو

چشمگیر توسعه یافته اند : بسته های نرم افزاری و تلفن های همراه و اقلام متنوعی از

داروهایی که فقط با نسخه دکتر فروخته می شود و کامپیوتری شخصی ارزان قیمت را می

توان به عنوان نمونه این قبیل فرآورده ها در سال های اخیر بام برد.

3. بهبود در فن آوری پردازش و انتقال اطلاعات : این قسمت شامل فن آوری

اطلاعات است که رایانه را با وسایل مخابراتی ترکیب می نماید این پیشرفت ها و هم مربوط

1. وندا ل فرنچ-اچ.بل-ترجمه: دکتر الو انی –دانایی فرد –مدیریت تحول در سازمان – انتشارات صفار-اشراقی – سال 1379 – صفحه348.

به سخت افزار و هم مربوط به نرم افزار بوده و پیامدهائی برای کلیه سازمان ها چه بزرگ
(1)
و چه کوچک در بر خواهد داشت."

سطوح مختلف مکانیزاسیون :

" شاید بتوان گفت کاملتر ین طرح ارائه شده در مورد سطوح مختلف مکانیزاسیون مربوط به

برایت Bright) ( می باشد که 17 سطح مختلف از مکانیزاسیون مشخص شده است البته

بسیاری از کارخانجات راهی بس طولانی دارند تا به مرحله تمام اتوماتیک برسند با مرور

در این سطوح می توان پی برد که اغلب کارخانه ها از نظر مکانیزاسیون بین مراحل 3 تا

8 بوده و بمرحله 3 نزدیکترند که این 17 مرحله به شرح زیر است:

1. دستی 2. ابزار دستی 3. ابزار مکانیکی دستی 4. ابزار مکانیکی با کنترل دستی

5. ابزار مکانیکی با سیکل ثابت ( یک کاره ) 6. ابزار مکانیکی با کنترل برنامه دار

( یکسری کار ثابت ) 7. سیستم ابزار مکانیکی با کنترل از راه دور 8. راه اندازی توسط

ورود مواد یا قطعه 9. خصوصیات کار را اندازه گیری میکند 10. مقادیر از پیش تعیین شده

را با علامت ابلاغ می کند (اشتباهات را می یابد) 11. چگونگی عملکرد را ثبت می کند

12. بر مبنای علامت ابلاغ شده سرعت موقعیت و جهت را تغییر می دهد 13. بر مب

نای

مقادیر اندازه گیری شده جواب ردی یا قبولی می دهد 14. بر مبنای تشخیص صحیح چند کار

پشت سر هم انجام می دهد 15. بعد از انجام عمل اشتباهش را تصحیح می کند 16. در ضمن

انجام عمل اشتباهش را تصحیح می کند 17. عملیات لازم بعدی را پیش بینی کرده و شرایط
(2)
را جهت انجام آن آماده می سازد."

که شرکت بهران توس در سطح 3و4 از سطوح مکانیزاسیون قرار دارد.


1 . فیلیپ سادر- ترجمه: غلامرضا اسماعیلی – انتشارات میر – سال 1380 – صفحه .13
2. اپل – ترجمه: گروه مهندسی دانشگاه صنعتی شریف – اصول طراحی کارخانه – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی شریف –
سال 1372 -صفحه 65و66.

تعریف اتوماسیون :
(1)
" اتوماسیون یعنی اتوماتیک تر کردن وسایل نسبت به سابق "


گامهایی به سوی مکانیزاسیون و اتوماسیون :


وسایل و تجهیزات دستی

و تولید کارگاهی


محدوده مکانیزاسیون :وسایل و تجهیزات نیمه اتوماتیک و اتوماتیک

و تولید انبوه


محدوده اتوماسیون :

وسایل و تجهیزات تمام اتوماتیک و سیستم اتوماتیک

و تولید پیوسته اتوماتیک

1. اپل – ترجمه: گروه مهندسی دانشگاه صنعتی شریف – اصول طراحی کارخانه – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی

شریف – سال 1372 -صفحه 63
مزایا و معایب مکانیزاسیون و اتوماسیون :

"دکترای .ام .گراپ مزایا و معایب اتوماسیون را چنین شرح می دهد :

1. اهداف اصلی اتوماسیون :

-- افزایش ظرفیت تولید -- کاهش هزینه های کارگری -- بهبود کیفیت محصولات

2. اهداف درجه دوم اتوماسیون :

-- بهبود شرایط کاری ( ایمنی و کاهش ساعات کارو غیره) -- عملیات بهتر ( کاهش ضایعات

و زمان تنظیم ماشین آلات و غیره ) -- منافع جانبی ( افزایش فروش اثر تبلیغاتی )

3. منافع غیر قابل انتظار :

-- تولد بالاتر از آنچه پیش بینی شده -- بهبود کیفیت به میزان بالاتر از آنچه پیش بینی شده

4. انگیزه حرکت به سوی اتوماسیون :

-- رقابت -- زیاد بودن هزینه های کارگری -- کسب وجهه بین المللی

5. معایب اتوماسیون :

-- مخارج زیاد طراحی و نصب -- مشکلات نصب -- مشکلات سرویس و نگهداری

-- غیر قابل انعطاف بودن حجم تولید

6. موانع موجود در راه اتوماسیون :

 

-- لزوم سرمایه گذاری زیاد -- مشکلات مدیریت در ارزیابی طرحها و پیشنهادات اتوماسیون

-- مشکلات ناشی از کار کردن با یک صنعت با تکنولوژی پیچیده -- مقاومت کارگران

--عدم تمایل مدیریت انعطاف پذیری کمتر -- ریسک متروک شدن وسایل -- مشکلات پیش
(1)
بینی فروش "


1. اپل – ترجمه: گروه مهندسی دانشگاه صنعتی شریف – اصول طراحی کارخانه – انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی
شریف – سال 1372 -صفحه 66.
مراحل پس از مکانیزاسیون در شرکت :

پیاده سازی :

پیاده سازی به معنای جایگزین نمودن نرم افزار جدید به جای نرم افزار قبلی یا به روی

کار آمدن نرم افزار طراحی شده می باشد. پیاده سازی در این سیستم به صورت مرحله ای

و موازی با هم صورت می گیرد که طی مدت سه ماه متوالی در یک فصل ابتدا نرم افزار

در یک قسمت پیاده می شود و عملکرد آن ارزیابی میگردد و با ورودی های مختلف چک

شده و اگر اشکالی پیدا شد مرتفع می گردد و سپس در قسمت بعدی سیستم این عمل تکرار

میگردد تا کل سیستم به صورت یکپارچه تحت نرم افزار قرار گیرد .


آموزش :

به کاربران آموزش کار با نرم افزار و نگهداری آن داده می شود و همچنین

User manual
Operational manual

به کاربران داده می شود تا در صورت بروز مشکل استفاده گردد.


تست نرم افزار :

جهت یافتن خطاهای برنامه و بدست آوردن شرحی از عملکرد توابع نرم افزار و بدست

آوردن نتیجه اینکه سیستم نیازهای اطلاعاتی کاربران را به طور درست رفع می کند یا خیر

نرم افزار تست می گردد و ممکن است باعث بازنگری و طراحی مجدد شود .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید