بخشی از مقاله

چکیده

کاهش سطح آب زیرزمینی و استفاده بیش از حد آن با توجه به کاهش بارنـدگی و افـزایش روز افـزون جمعیت، بشر را مجبور به استفاده از منابع دیگر آب نموده است. امروزه پساب تصفیه خانههاي فاضلاب به عنوان یک منبع جدید و دائمی مورد توجه کارشناسان جهت جبـران منـابع آب زیرزمینـی بـه طـور مستقیم و غیر مستقیم شناخته شده است و اساسا تصفیه زمانی معنی پیدا میکنـد کـه پسـاب مـورد

استفاده مجدد قرار بگیرد. هدف از این مطالعه امکان سنجی استفاده مجدد از فاضلاب شهرك صـنعتی توس در کشاورزي و فضاي سبز میباشد. در طی یک دوره سه ماهه در سال 1390 به صورت روزانه از

فاضلاب ورودي به تصفیهخانه و پساب خروجی از تصفیهخانه نمونهبرداري صورت گرفـت و فاکتورهـاي

COD، TSS و pH در آزمایشگاه شهرك صنعتی اندازهگیري شد. در نهایت تجزیه و تحلیل دادهها در محیط برنامه Excel انجام شد. میانگین کل راندمان کاهش COD و TSS در طی مدت پژوهش بـه

ترتیب 97 و 92 درصد میباشد. که در کل میتـوان گفـت پسـاب خروجـی ایـن سیسـتم همخـوانی مناسبی با استانداردهاي محیط زیستی داشته است و از آنجایی که اسـتانداردهاي ورود بـه زمـینهـاي زراعی و آبیاري فضاي سبز را رعایت نموده است، پیشنهاد میگردد این پساب براي آبیـاري زمـینهـاي زارعی مناطق اطراف شهرك و نیز آبیاري فضاي سبز آن مورد استفاده قرار گیرد.


کلمات کلیدي :

استفاده مجدد، تصفیه خانه، استاندارد، آبیاري


.1مقدمه

امروزه کمبود آب در کشور ایران با آب و هواي خشک و نیمه خشک، به عنوان یک مشکل مهم مطرح میباشد.

در چنین شرایطی استفاده مجدد از پساب یکی از راههاي کاهش مشکل کم آبی است و لذا بازچرخانی براي مصارف مختلف با توجه به نیازهاي هر منطقه (کشاورزي، صنعتی، تفریحی، تغذیه آبهاي زیرزمینی و...) باید جزء اهداف اصلی پروژههاي تصفیه فاضلاب قرار گیرد. به طور کلی ابعاد مسئله استفاده مجدد باید از دیدگاههاي مختلف نظیر پیشگیري از مخاطرات بهداشتی و انتقال بیماريها و مدیریت ریسک، تامین رفاه جامعه، حفظ زیبایی محیط زیست، حفظ تعادل بوم زیستی و منابع طبیعی مورد ارزیابی قرار گیرد تا با توجه به این معیارها و در نظر گرفتن نیازهاي موجود، بهترین گزینهها براي مصرف مجدد پساب شناسایی و مورد بهرهبرداري قرار گیرند. علیرغم محدودیتهاي متعدد مربوط به استفاده مجدد، فاضلاب تصفیه شده یک منبع آب در دسترس بوده و چون میزان آن به ندرت تحت تاثیر خشکسالی قرار میگیرد، لذا حتی در سالهایی که مشکل کم آبی وجود دارد، پساب یک منبع آب مطمئن جهت استفاده مجدد خواهد بود. از طرف دیگر، با رشد آبرسانی در سراسر دنیا جهت مصارف آب شرب و صنعتی، فاضلاب جمعآوري شده ناشی از آب استفاده شده در شهرها و مراکز صنعتی، حجم و پتانسیل قابل قبولی براي تامین مصارف مختلف را داراست. کاربردهاي استفاده مجدد از پساب عبارتند از استفاده مجدد جهت مصارف کشاورزي، استفاده مجدد جهت تغذیه آبهاي زیرزمینی، استفاده مجدد جهت مصارف شرب، استفاده مجدد جهت مصارف صنعتی و تفریحی، استفاده مجدد جهت پرورش آبزیان و حیوانات.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید