مقاله در مورد جهش ( جهش ژنتیکی )

word قابل ویرایش
33 صفحه
18700 تومان

جهش(جهش ژنتیکی)


جهش و تغييرات ژنتيك
در هر يك از فعاليتهاي سلولي نظير فرايندهاي همانند سازي (Replication ) رو نويسي (Trancecription) ترجمه ( Translation) تركيب مجدد يا نو تركيبي ( Recombination) كروموزومها و بروز و ظهور اطلاعات ژنتيكي ( Gene-expression ) احتمال خطا و اشتباه وجود دارد.
درست است كه سطح دقت در اين فرايندها به گونه اي باورنكردني بالا و بسيار بالا است , اما با وجود اين , احتمال پيوند خوردن خطا در ميليونها و ميلياردها اتصال هميشه وجود دارد
ساختمان ملكول DNA دو زنجيره اي به گونه اي است كه بازهاي جفت شده در مركز مفتول و اسيدهاي فسفريك در سطح خارجي آن قرار دارند.


اين وضعيت سبب مي شود كه ملكول DNA خاصيت اسيدي پيدا كرده و بتواند با پروتوئينهاي بازي ويژه اي نظير هيستونها يا پروتامين تركيب شده و نوكلئوپروتوئين را بسازد.
اين نوكلئوپروتئين بصورت غلافي سرتاسر ملكول DNA را پوشانيده و آنرا دربرگرفته و حفاظي بدور ملكول بوجود آورده است .اما تمهيدات حفاظتي به همين جا ختم نمي گردد الياف نوكلئوپروتوئين يا كروموزوم دهها و صدها و هزارها با به روي خود تا مي شوند تا هم اين ملكول عظيم و سخت پيچيده شوند در درون سلول بسيار كوچك جاي بگيرد

و هم حفاظت از اطلاعات اساسي حيات در بالاترين سطح بازدهي تحقق پذيرد.
هر قدر موجود پيچيده تر و پيشرفته باشد اين تمهيدات حفاظتي شديدتر است .
در بسياري از موجودات يوكاريوتيك تك سلولي يا چند سلولي بعد از تمامي اين تجهيزات و تمهيدات حفاظتي , الياف نكلئوپروتئين در عميق ترين بخش سلول در مناسبترين جايگاه يعني در هسته و هستك جاي گرفته اند .
با همه اين پيش بيني ها و شگردهاي بسيار ظريف و دقيق ماده ژنتيك هنوز هم آسيب پذير است و دچار سانحه و ضايعه مي گردد.
ضايعاتي كه ممكن است هم از درون و هم از برون نشآت بگيرند.
عوامل خارجي از نوع فيزيكي نظير تشعشات اتمي وكيهاني , اشعه ماوراي بنفش و غيره و يا از نوع شيميائي همچون ازت و گاز خردل , رنگهاي اكريدين ,بنزو پرين و بسياري از تركيبات شيميائي نظير اينها هر كدام بشيوه خاصي قادر به ايجاد ضايعه در ماده ژنتيك هستند .


علاوه بر تمام اين پيش بيني هاي حفاظتي , در كنار فرآيندهاي اصلي حيات نظير همانند سازي , رونويسي و ... سيستمهائي در درون موجود به وجود آمده اند كه كارشان شناسائي و آگاهي فوري و سريع از خطاهاي داخلي , يا اثرات عوامل خارجي و اقدام فوري و مناسب براي جبران خطا و يا مقابله يا تهديدات و ترميم ( Repair ) و تعمير ضايعات و آسيبهاي حاصله است .
اما علي رغم اين تمهيدات ظريف و دقيق و گسترده در سطح ماكرو وميكرو , ساختار ژنتيكي و به تبع آن فينوتيپي موجودات زنده طي ميليونها سال دستخوش تغييرات زيادي شده است .


برخي از اين تغييرات چنان محدود و جزئي هستند كه در همان سطح ژنوتيپ با قي مي مانند و اگر چه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي گردند اما بروز خارجي يا فينوتيپي پيدا نمي كنند . گاهي هم ممكن است در جندين نسل بعد بروز و ظهور خارجي پيدا كنند .
حال آنكه پاره اي ديگر از اين تغييرات سبب تغيير در برخي از صفات و ويژگيهاي فينوتيپي در جهت تطابق بهتر با محيط و پيدايش انواع سويه ها و گونه هاي جديد در يك موجود شده و در مواردي هم در دراز مدت موجب بروز نوع يا گونه جديدي مي شوند. اما اكثر اين تغييرات به قدري حساس و شديداند كه مفيد به حال موجود نيستند و سبب تطابق بهتر آن با محيط زيست نشده و منجر به مرگش مي شوند.
جهش فرآيند يا پويشي است كه موجب تغيير مجموعه توارثي سلول و نهايتاٌ پيدايش يك موجود زنده با ويژگيهاي جديد ژنتيكي مي گردد.
واژه موتاسيون يا جهش اولين بار در سال 1650 ميلادي در مورد بروز و ظهور تغييرات ساختماني مشهود در موجودات زنده بكار برده شد .


اما چون استقبال چنداني از اين واژه بعمل نيامد به زودي به بوته فراموشي سپرده شد . در اوايل قرن بيستم يك گياه شناس هلندي به نام هوگو دو وريس ( Hugo De Vries) نظرات و كشفيات ژرژمندل , زيست شناس مشهور استراليائي قرن 19 در زمينه وراثت را مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار داد و توانست اهميت و عمق تحقيقات مندل را بار ديگر در ابعاد جديدي نشان بدهد . وي در ارائه و بررسي نظرات مندل واژه موتاسيون را براي انواع جديد تغيير يافته بكار برد و از آن پس اين واژه بطور گسترده اي مورد استفاده زيست شناسان قرار گرفت.


اگرچه هنوز هم مشاهده تغييرات فينوتيپي مهم ترين و ابتدائي ترين شيوه عملي شخيص جهش محسوب مي گردد اما امروزه كاملاٌ روشن شده است كه اين تعريف اساساٌ ناقص و نارسا ست . چرا كه بسياري از جهش ها به علل مختلف به تغييرات فينوتيپي منجر نميشوند , مثلاٌ در ژنتيك جديد روشن شده است كه در رمز ژنتيك ترادف وجود دارد . يعني براي برخي از اسيدهاي آمينه بيش از يك لغت رمز سه حرفي وجود دارد . و لذا اگر چه تغيير و جابجائي در نوكلئوتيدهاي DNA موجب به بوجود آمدن لغت رمز جديدي مي شود اما معني اين لغت رمز جديد چه بسا مترادف لغت رمز اوليه باشد.
مثلاٌ : براي اسيد آمينه تيروزين دولغت رمز سه حرفي UAU و U

AG وجود دارد كه براي هر يك از آنها 9 تغيير و جابجائي نوكلئوتيدها متحمل است .
مثلاٌ : براي لغت رمز UAU لغات رمز جهش يافته جديد عبارت خواهند بود از :UGU,UCU,AAU,GAU,CAU,UAC,UAA ,UAG,UUU
از اين نه لغت رمز معناي سه حرفي UAC مترادف با UAU يعني همان اسيد آمينه تيروزين است .
لذا اگر چه يك تغيير جهشي صورت گرفته است و باز C جاي باز U قرار گرفته است اما اين تغيير بروز فينوتيپي پيدا نخواهد كرد .
گاهي آسيب و تغيير در ماده ژنتيك ممكن است در ژن هائي رخ بدهد كه از حيث اطلاعات ژنتيك غير فعال باشند- نظير قطعات صامت در زنجيره DNA كه اساساٌ از روي آنها رونويسي صورت نمي گيرد . يا در ژنهائي صورت بگيرد كه از آن نوع ژن به تعداد زياد و مكرر در DNA وجود دارد .آسيب در اين نوع ژنها نيز اثر فينوتيپي ايجاد نمي نمايد.
جهش يك تغيير قابل وراثت , كه بر كروموزم اثر دائم مي گذارد است كه به ايجاد يك موجود جهش يافته منجر مي گردد.


تغييرات جهشي ها را مي توان بر حسب شاخص هاي متعدد تقسيم بندي كرد .
برخي از تغييرات جهشي دائمي و برخي موقتي هستند كه به آنها جهش شرطي هم گفته مي شود به اين معني كه تا زماني كه شرايط و علل و اسباب تغيير جهشي وجود داشته باشد فينوتيپ جهش يافته بروز مي كند و باقي مي ماند با از بين رفتن شرايط يا علل فينوتيپ جهش يافته نيز ناپديد مي گردد.
نمونه اي از اين نوع جهش ها كه بطور گسترده مطالعه شده است سبيه هاي جهش يافته حساس به گرما Temprature Sensitive و جهش يافته هاي حامل آسيبهاي بي معني Non_Sense mutation مي باشند .


جهش هاي محدود :
برخي از تغييرات جهشي تنها در يك قسمت بسيار محدود از ماده ژنتيك صورت مي گيرند.
جهش هاي محدود ممكن است به يكي از اشكال گوناگون زير همراه با اثرات و پيامدهاي متفاوت صورت پذيرد :
1. جهش هاي جايگزيني (Substitution M.) : در اين نوع جهش ها در زنجيره اسيد نوكلئيك ژنتيك يك باز عالي جانشين باز عالي ديگري شده است به اين نوع تغييرات جهش هاي جانشيني ( Replacement M.) نيز گفته مي شود .


اگر چنانچه باز عالي جانشين شده با باز اصلي از يك گروه شيميائي باشند , يعني يك پورين جاي پورين ديگر را گرفته باشد و يا يك پيريميدين جايگزين پيريميدين اوليه شده باشد اين نوع تغيير را جهش انتقالي مي گويند . اگر چنانچه باز عالي جايگزين شده باز اوليه از يك گروه شيميائي نباشند يعني يك باز پورين جايگزين يك باز پيريميدين يا بالعكس شده باشد اين جايگزيني را جهش متقاطع ( Transversion M.) خوانده اند .


2-جهش هاي افزايشي (Addition M. ) : در اين نوع تغييرات يك يا چند نوكلئوتيد ( اعم از پورين يا پيريميدين ) به زنجيره اسيد نوكلئيك ژنتيك افزوده شده است .به اين نوع تغييرات جهش هاي الحاقي (Inversion M. ) نيز گفته اند.
3-جهش هاي حذفي يا نقصاني ( Deletion M. ) : در اين نوع تغييرات , بر خلاف تغييرات گروه دوم يك يا پند نوكلئوتيد از زنجيره اسيد نوكلئيك حذف شده است.
4-جهش هاي جابجائي ( Transposition M. ) : در اين نوع تغييرات يك يا چند نوكلئوتيد از جاي اصلي خود در زنجيره اسيد نوكلئيك به جاي ديگري در زنجيره نقل مكان كرده است.
5- جهش هاي معكوس ( Inversion M. ) : در اين نوع جهش ها هيچ تغيير كمي در نوكلئوتيدهاي اسيد نوكلئيك رخ نمي دهد . بلكه در قسمتي يا قسمتهائي از كروموزم جاي يك يا چند نوكلئوتيد با نوكلئوتيدهاي ديگر عوض مي شود. گاهي اوقات در اثر اين جابجائي تغييراتي در وضعيت فضائي نوكلئوتيدهاي جابجا شده در زنجيره اسيد نوكلئيك ايجاد مي گردد كه در نتيجه آن جهت قطبي ( Polarity ) اسيد نوكلئيك در آن قسمت از كروموزم 180 درجه تغيير پيدا مي كند.
جهش هاي گسترده :
برخي از تغييرات جهشي در محدوده يك يا چند نوكلئوتيد ژنتيكي فراتر رفته و شامل حذف , افزايش , قطع و وصل و جابجائي قسمتهائي از , و يا تمامي يك يا چند ژن و كروموزم مي گردد كه در آن صورت دامنه اثرات آنها بسيار گسترده تر از جهش هاي محدود مي باشد و ممكن است يك يا چند ژن وي ا كروموزم را در بر گيرد.


موتاسيون هاي بي معني و بد معني :
هر گاه در اثر موتاسيون كدون يك اسيد آمينه به كدون اسيد آمينه ديگري تغيير كند به آن موتاسيون بد معني ( Missense Mutation ) مي گويند.
حال چنانچه در اثر موتاسيون يك كدون به صورت كدون خاتمه در آيد به حالت فوق موتاسيون بي معني ( Nonsense Mutation ) گفته مي شود.
با توجه به اينكه فقط سه كدون خاتمه وجود دارد , اغلب موتاسيونهائي كه در يك نوكلئوتيد صورت مي گيرد ( Point Mutation ) منجر به موتاسيون بد معني شده و كمتر موتاسيون بي معني توليد مي شود .


در اغلب مواقعي كه موتاسيون بد معني در يك پروتئين ايجاد مي شود به خاطر اينكه فقط يك اسيد آمينه عوض شده است پروتئين فوق كماكان فعاليت بيولوژيك خود را حفظ مي كند.
گاهي پروتئين هائي كه در آن موتاسيون بد معني انجام گرفته است فقط در دماي بالاتر از دماي طبيعي خود فعاليت خود را از دست مي دهند كه به حالت فوق موتاسيون حساس به دما مي گويند.
بسياري از كونه هاي غير طبيعي هموگلوبين در نتيجه موتاسيون بد معني حاصل شده اند.
مطالعات وسيعي كه در ملكولهاي هموگلوبين انجام گرفته است نشان مي دهد كه اغلب تعويض يك نوكلئوتيد منجر به موتاسيون مي شود.
موتاسيون بي معني اغلب رشته هاي پلي پپتيد ناقص توليد مي كند: با تبديل يك كدون معمولي به كدون خاتمه بيوسنتز رشته پلي پپتيد خاتمه مي يابد.
اندازه پلي پپتيد توليد شده بسته به موقعيت كدون خاتمه در ژن دارد .
موتاسيون هائي كه در ابتداي ژن بوجود مي آيد رشته هاي كوتاه توليد مي كنند در حاليكه موتاسيون هائي كه در انتهاي ژن بوجود مي آيند رشته هاي تقريباٌ سالمي را مي سازند .
اغلب رشته هاي پلي پپتيد ناقص فاقد فعاليت بيولوژيك هستند و در نتيجه اغلب موتاسيون هاي بي معني قابل تشخيص هستند .
در حاليكه اغلب موتاسيون هاي بد معني داراي فعاليت بيولوژيك هستند و در نتيجه تشخيص آنها دشوار است .
اگر سلولهاي كلي باسيل با يك عامل جهش زا تماس داشته باشند اغلب موتاسيون هاي قابل روئيت از نوع بي معني خواهند بود.
اغلب ممكن است اثر يك موتاسيون مخرب توسط موتاسيون ثانويه ديگري برطرف شود. ماهيت بعضي از اين موتاسيون ها قابل تشخيص هستند زيرا باعث تغيير نوكلئوتيد موتاسيون يافته به حالت طبيعي مي شوند ( Reverse Mutation ).


شناخت اثر بعضي از موتاسيون ها كه در نقاط مختلف كروموزم اتفاق مي افتند دشوار است. براي مثال اگر موتاسيوني در جايگاه A توليد شود عواقب موتاسيون فوق در اثر ظهور موتاسيون ديگري در جايگاه B برطرف مي شود. موتاسيون هاي سوپرسور( Suppressor Mutation ) فوق دو نوع هستند:
در نوع اول موتاسيون دوم در همان ژني صورت گرفته است كه موتاسيون اول رخ داده است( Intragenic Suppression ) ولي در نوع دوم موتاسيون دوم در ژن ديگري به وجود آمده است (Intrgenic Suppression ) از طرفي ديگر ژن هائي كه مانع از بوجود آمدن موتاسيون در ژنهاي ديگر مي شوند به ژن هاي سوپرسور موسوم اند.


هر دو نوع موتاسيون سبب توليد پروتئين از ژنهائي كه در اثر موتاسيون مضر اوليه خاموش شده اند مي شود.
توسط يك tRNA جهش يافته جهش هاي بي معني تصحيح مي شوند :
موتاسيون بي معني كه منجر به ختم زودرس مي شود براي اولين بار در ژن پروتئين پوششي فاژ R17 ( حاوي RNA ) نشان داده شد.
RNA موتاسيون يافته فاژ R17 تا زمانيكه tRNA سوپرسور مناسب خود را نداشته باشد قادر به بيان پروتئين پوششي نيست. tRNA سوپرسور فوق موتاسيون بي معني ايجاد شده را به عنوان يك اسيد آمينه تلقي كرده و رشته پروتئيني كامل ساخته مي شود.
جهش در رمزهاي خاتمه :
ممكن است بعضي اوقات رمز خاتمه يك ژن در اثر موتاسيون تبديل به رمز يك اسيد آمينه شود و قسمتي از نوكلئوتيدها كه به طور معمول در انتهاي َ3 قرار مي گيرد و بيان نمي شود در اثر موتاسيون رمز خاتمه , بيان شده و رشته پروتئين طويل تري توليد گردد.
اولين نمونه موتاسيون فوق در ژن زنجيره آلفاي هموگلوبين انسان شناسائي شده است.
رشته آلفاي هموگلوبين 141 اسيد آمينه دارد و با رمز UAA بيوسنتز زنجيره خاتمه مي يابد .اما با قرار گرفتن C به جاي U در رمز خاتمه UAA , اسيد آمينه گلوتامين به عنوان اسيدآمينه شماره 142 قرار گرفته و بيوسنتز رشته ادامه مي يابد و رشته اي ساخنه مي شود كه 172 اسيد آمينه دارد .
ساپرس بدمعني از طريق RNA ناقل :
مهار موتاسيون هاي بدمعني يا بي معني از طريق موتاسيون ملكولهاي tRNA انجام مي گيرد. براي مثال يك موتاسيون در ژن آنزيم تريپتوفان سنتتاز باعث جايگزيني گليسين به جاي آرژينين شده و آنزيم غير فعال مي شود با اين حال ممكن است موتاسيون در جايگاه آرژينين رخ داده و دوباره گليسين در همان محل قرار گيرد و آنزيم فعال شود كه به اين حالت از بين رفتن اثر موتاسيون (Suppression Mutation ) مي گويند.
البته اين عمل با راندمان كمتري انجام مي گيرد حتي با وجود فعاليت ژن سوپرسور آنزيمهاي فعال و آنزيمهاي غير فعال هر دو سنتز مي شوند.


موتاسيون هاي ريبوزومي صحت خواندن را تغيير مي دهند:
اگر موتاسيون هاي خاصي در پروتئين هاي S30 ريبوزوم ايجاد شود صحت خواندن mRNA را تغيير مي دهند . اين تغييرات هم در سلولهاي سالم و هم سلولهائي كه ملكولهاي سوپرسور دارند ديده شده است.
در اثر جابجائي اسيدهاي آمينه در ساختمان ريبوزم آرايش جايگاه A طوري عوض مي شود كه ملكولهاي آمينواسيل -tRNA نادرست در هنگام طويل شدن رشته در اين جايگاه قرار مي گيرند. اخيراٌ نشان داده شده است موتاسيون هائي كه در پروتئين هاي ريبوزومي صورت مي گيرند در صحت طويل شدن رشته پيتيدي اثر مي گذارند ولي در انتخاب tRNA مناسب دخالت نمي كنند

.
ژن هاي سوپرسور باعث خواندن ناصحيح ژنهاي سالم نيز مي شوند :
محصولات ژن هاي سوپرسور صرفاٌ بر روي ملكولهاي mRNA موتاسيون يافته عمل نمي كنند بلكه ممكن است اثر نامطلوب در خواندن ملكولهاي mRNA طبيعي نيز داشته باشند و در نتيجه ممكن است سنتز پروتئين هاي طبيعي دچار اشكال شود.
البته ناگفته نماند جهشها بسيار متنوع و زياد هستند ولي در اينجا به ذكر چند مورد بسنده كرده ايم .
آسيب ها و تغييرات جهشي در ماده ژنتيك اكثراٌ در مرحله ماقبل جهشي يا در مرحله جهشي توسط دستگاههاي تعمير و ترميم آسيبها اصلاح مي شوند .
اما انواعي از آسيبها يا تغييرات جهشي به علت نوع تغييرات قابل ترميم نيستند و يا اگر هم هستند در مواردي به علت نقص و عيب در دستگاههاي تعمير آسيبها اصلاح نمي شوند و در نتيجه موجب هلاكت و از بين رفتن موجود مي شوند گروهي از آسيبها و تغييرات از نوع جهشهاي خنثي هستند كه تعمير نشده باقي مي مانند و تثبيت مي شوند كه به پيدايش پولي مورفيسم يا Polymorphism و تنوع و تحول موجودات منجر مي گردند.
انواع ديگري از تغييرات و آسيبها در ماده ژنتيك اگر چه موجب مرگ موجود نمي شوند اما سبب بروز طيف گسترده اي از اختلالات اساسي در روند عادي حيات موجود مي شوند.
اين دسته از تغييرات برحسب اينكه در سلولهاي سوماتيك يا در سلولهاي جنسي صورت گرفته باشند اثرات متفاوتي را درپي خواهند داشت.
اما به هر حال از آنجا كه اين تغييرات در ماده ژنتيك صورت مي گيرند قابل انتقال به نسلهاي بعدي از يك سلول به سلول ديگر و از يك نسل به نسل ديگر مي باشند.


پيامدهاي نقص در سيستم تعمير :
طيفي از بيماريها وجود دارند كه سبب اصلي آن نقص ارثي يا اكتسابي در سيستم هاي تعمير آسيب DNA مي باشد. بررسي اين سلول ها اطلاعات جديد گسترده اي درباره سيستم هاي تعمير در پستانداران را بوجود آورده است .
تعداد قابل توجهي از بيماريهاي انساني و همچنين ساير پستانداران شناخته شده اند كه عموماٌ داراي يك وجه مشترك هستند و آن اينكه همگي آنها به تركيبات و عوامل جهش زا يا آسيب زاي DNA فوق العاده حساس مي باشند. برخي از اين بيماريها در انسان عبارتند از گزرو درماي رنگي , آتاكسي تلانژيكتازي , سندروم كوكين ,رتينوبلاستوما ,كم خوني فانكوني , سندورم بلوم .در حيوانات نيز نظير اين بيماريها مشاهده شده است.


بافت سرطاني از سلولهائي تشكيل شده است كه مي توانند بطور نامحدود و مهار نشده تقسيم شوند . تمام بافتهاي بدن حاوي سلولهائي هستند كه مي توانند تقسيم بشوند و نوع خود را بسازند. سرطان هم از سلولهائي توليد مي شود كه قادر به تقسيم مي باشند . علاوه بر اين وقتي سلولهائي هويت جمعي يا بافتي خود را از دست بدهند

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله در مورد فراوانی و توزیع جهش های ژن CFTR در جهان

word قابل ویرایش
16 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
فراواني و توزيع جهش هاي ژن CFTR در جهانفراواني و نوع جهش هاي CFTR بر حسب شرايط جغرافيايي و نژادي متفاوت است [ ] به دليل تنوع و فراواني جهش هاي ژن CFTR [] ، اطلاع داشتن از توزيع و نوع جهشهاي اين ژن در يك جمعيت براي طراحي يك روش مولكولي مناسب جهت تشخيص ژنتيكي CF GHCL HSJ. [].شايعترين جهش ژن CFTR, F508 مي باشد ك ...

دانلود مقاله مدلسازی مقایسهای آنزیم - β گالاکتوزیداز باکتری Cohnella A01 و اعمال جهش نقطهای به منظور افزایش پایداری حرارتی و فعالیت کاتالیزوری

word قابل ویرایش
5 صفحه
21700 تومان
چکیدهآنزیمهاي -β گالاکتوزیداز کاربردهاي فراوانی در صنایع مختلف ازقبیل صنایع غذایی و نوشابهسازي دارند. در این پروژه آنزیم -β گالاکتوزیداز از باکتري Cohnella A01 مدلسازي شد. براي مدلسازي از چهار سرور swissmodel،ps2، phyre2و SAM-T08 استفاده شد. مدلهاي پیشبینی شده به عنوان الگو براي ساخت مدل نهایی باModeller v: 9 ...

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی جهشزایی و سمیت سلولی چهار سیلر مختلف کانال ریشه

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمههدف از درمان کانال ریشه، حذف عفونت از سیستم کانال و پرکردن سه بعدي فضاي کانال ریشه است .(1) در واقع مرحله نهایی درمان کانال ریشه، پرکردن سیستم کانال و تمام نقاط آناتومیکی پیچیده آن است. روشهاي مختلفی جهت پرکردن کانال ریشه پیشنهاد شدهاند که رایجترین آنها استفاده از مواد نیمه جامد همچون گوتاپرکا همراه با ی ...

دانلود مقاله تهیه کریستال لوسیفراز جهش یافته گونه Lampyris turkestanicus و بررسی اولیه پراشهای حاصل از آن

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمهموجودات بیولومینسانت در سرتاسر محیطهاي خشکی و آبی پراکندهاند و شامل باکتریها، حشرات، کیسهتنان، مرجانهاي آبی و غیره میشوند .(19) حشرههاي شبتاب یکی از صدها گونه جانوري میباشند که در دل تاریکی جنگلها میدرخشند. آنها از پرتوهاي نور ساطع شده به منظور فرستادن علائم تولید مثلی، دفاع و... به یکدیگر استفاده میکنند ...

مقاله الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه ی فازی تطبیقی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** الگوريتم جهش ترکيبي قورباغه ي فازي تطبيقي الگوريتم جهش ترکيبي قورباغه يک الگوريتم متاهيورستيک بر اساس انتقال خصوصيات ميباشد. الگوريتم هاي متاهيوريستيک نمـيتواننـد بـه طور قطعي به جواب بهينه همگرا شوند. يکي از روشهاي حل اين مشکل ، استفاده ا ...

مقاله تشخیص هویت براساس چهره با استفاده از شبکه عصبی پایهای - شعاعی تحت نظارت الگوریتم جهش قورباغه مستوره آهنکوب

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** تشخیص هویت براساس چهره با استفاده از شبکه عصبی پایهای- شعاعی تحت نظارت الگوریتم جهش قورباغه مستوره آهنکوب چکیده- شناسایی چهره زمینه تحقیقات وسیعی از بینایی ماشین و شناسایی الگو بوده است. یکی از کاربردهای وسیع بازشناسی چهره در زمینه تأیید ه ...

مقاله بررسی نقش جهش های ﮊن BRCA1 در سرطان پستان تکگیردر شهر کرمانشاه

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی نقش جهش های ﮊن BRCA1 در سرطان پستان تکگیردر شهر کرمانشاه چکیده زمینه و هدف: سرطان پستان مهمترین نئوپلاسم در زنان است که سبب مرگ و میر در اغلب کشورهای پیشرفته و خیلی از کشورهای در حال توسعه است. با توجه به افزایش روزافزون وقوع سرطان پستان در ایران، تحقیقات مولکولی در این زمینه ضروری به نظر میرسد. در مط ...

مقاله ارائه روشی برای بهبود حل مسئله زمانبندی دروس دانشگاه با الگوریتم ژنتیک با روش تغییر هوشمند ضریب جهش

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارائه روشی برای بهبود حل مسئله زمانبندی دروس دانشگاه با الگوریتم ژنتیک با روش تغییر هوشمند ضریب جهش Presented a method to improve the genetic algorithm to solve University Course Scheduling Smart way of changing the mutation rate ...