بخشی از مقاله

روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:


(تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور - ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادر

اتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه اي و صدور گواهينامه هاي لازم).
موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد ميباشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مينمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار ميدهد.


اجراي استانداردهاي ملي ايران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه‏ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها ميشود.
تهيه كننده
كميسيون استاندارد روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور
رئيس


جامعي - پرويز دكتر در علوم كشاورزي دانشيار دانشكده كشاورزي - دانشگاه تهران
اعضاء
حربي - كتايون ليسانس زيست‏شناسي كارشناس آزمايشگاه مواد غذائي موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
فرحي - فرج ا ... دكتر داروساز استاد دانشكده داروسازي - دانشگاه تهران
دبير
صيانتي - احمد مهندس كشاورزي كارشناس مسئول موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فهرست مطالب

روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور
هدف


دامنه كاربرد
روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور

بسمه تعالي
پيشگفتار


استاندارد روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور كه بوسيله كميسيون فني خوراك دام و طيور تهيه و تدوين شده و در پنجاهمين كميته ملي استاندارد كشاورزي و غذائي مورخ 64/12/3 مورد تائيد قرار گرفته اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تاسيس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه 1349 بعنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .
براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .
بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده نمود .
در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي‏المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود .
لذا با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم اين استاندارد با استفاده از منابع زير تهيه گرديده است :
IS: 1664 – 1967
Specification for mineral mixtures for supplementing cattle Feeds


روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور
1 ـ هدف
هدف از تدوين اين استاندارد ارائه روش تعيين مقدار آهن در خوراك دام و طيور ميباشد .


2 ـ دامنه كاربرد
روش ارائه شده در اين استاندارد براي تعيين آهن در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .
3 ـ روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور
3 ـ 1 ـ وسائل :
3 ـ 1 ـ 1 ـ لوله شيشه‏اي مقاوم به حرارت به گنجايش 50 ميلي ليتر با خط نشانه در 30 ميلي ليتري


3 ـ 1 ـ 2 ـ سانتريفوژ مناسب براي صاف كردن لايه ايزوآميل الكل يا الكل ايزوآمپليك
3 ـ 1 ـ 3 ـ كلريمتر فتوالكتريك كه قادر باندازه‏گيري ضريب شكست نور در 495 ميلي ميكرون باشد .
3 ـ 2 ـ معرفها :
3 ـ 2 ـ 1 ـ آب مقطر دوبار تقطير شده
3 ـ 2 ـ 2 ـ اسيد سولفوريك غليظ با وزن مخصوص 1/84
3 ـ 2 ـ 3 ـ محلول 60 درصد وزن به وزن اسيد پركلريك
3 ـ 2 ـ 4 ـ اسيد نيتريك غليظ 60 درصد وزن به وزن
3 ـ 2 ـ 5 ـ محلول 25 درصد وزن به وزن هيدرواكسيد آمونيم
3 ـ 2 ـ 6 ـ اسيد هيدروكلريك غليظ 35 درصد وزن به وزن
3 ـ 2 ـ 7 ـ محلول درصد وزن به وزن پراكسيد هيدروژن - اين محلول بايد در بطريهاي قهوه‏اي و در يخچال نگهداري شود .
3 ـ 2 ـ 8 ـ ايزوآميل الكل با نقطه جوش 129 تا 132 درجه سانتي گراد حرارت
3 ـ 2 ـ 9 ـ محلول تيوسيانات پتاسيم : (50 گرم تيوسيانات پتاسيم KSCN) را در 100 ميلي ليتر آب حل كنيد .)
3 ـ 2 ـ 10 ـ محلول استاندارد آهن : 0/7022 گرم سولفات آمونيم آهن
[Feso4 ( NH4) 2So4 , 6H2O] را در 100 ميلي ليتر آب حل كنيد . 5 ميلي ليتر اسيد سولفوريك غليظ افزوده و بارامي گرم كنيد و قطره قطره محلول پرمنگنات پتاسيم تقريبا نرمال اضافه كنيد تا محلول صورتي رنگ ظاهر شود و حجم آنرا در بالن مدرج به يك ليتر برسانيد از اين محلول 10 ميلي ليتر را داخل بالن مدرج يك ليتري بريزيد 10 ميلي ليتر آب اكسيژنه اضافه كرده و آنرا با آب به حجم برسانيد اين محلول حاوي يك ميكروگرم آهن در ميلي ليتر ميباشد .
3 ـ 3 ـ روش كار :
3 ـ 3 ـ 1 ـ آماده كردن محلول مورد آزمون : بدقت حدود 2 گرم از ماده مورد آزمون را وزن كرده در يك ارلن ماير 200 ميلي ليتري بريزيد 2 ميلي ليتر اسيد سولفوريك غليظ 3 ميلي ليتر اسيد پركلريك 59 ميلي ليتر اسيد نيتريك غليظ بان اضافه كنيد و عمل هضم را انجام دهيد تا محلول شفاف گردد و دود سفيد اسيد سولفوريك ايجاد شود سپس با 10 ميلي ليتر آب محلول را رقيق كرده و در يك ارلن مدرج حجم آنرا با آب به 200 ميلي ليتر برسانيد اين محلول براي تعيين مقدار مس و كبالت هم بكار مي‏رود .
3 ـ 3 ـ 2 ـ مقدار مناسبي از محلول مورد آزمون را كه حاوي حدود 10 ميكروگرم آهن است به يك لوله شيشه‏اي مقاوم به حرارت منتقل كرده و بان آنقدر محلول هيدروكسيد آمونيوم اضافه كنيد تا محلول در حضور فنل فنالئين قليائي شود سپس يك ميلي ليتر اسيد هيدروكلريك غليظ و يك ميلي ليتر آب اكسيژنه اضافه كرده و حجم را در لوله توسط آب مقطر به 30 ميلي ليتر برسانيد 100 يلي ليتر ايزوآميل الكل را كه بدقت اندازه‏گيري شده و 3 ميلي ليتر محلول تيوسيانات پتاسيم افزوده و در لوله را بگذاريد و بمدت 20 دقيقه تكان بدهيد سپس به مقدار كافي از لايه ايزوآميل الكل به منظور رنگ سنجي به لوله مخصوص سانتريفوژ منتقل و مدت 5 دقيقه در حدود 3000 دور در دقيقه سانتريفوژ كنيد .


مقدار جذب نور محلول را بوسيله يك كلريمتر فتوالكتريك مناسب در طول موج 495 ميلي ميكرون ( با تنظيم دستگاه بوسيله شاهد سفيد ( خالي و قرار دادن جذب ان بر روي صفر ) اندازه‏گيري كنيد براي تهيه نمونه سفيد عينا تمام مقادير اسيد و معرفهاي بالا را برداشته آزمايش را موازي با آزمايش اصلي انجام دهيد فقط اين محلول شاهد حاوي نمونه آزمايشي نيست .
3 ـ 3 ـ 3 ـ يك سري محلول استاندارد محلول آهن (3-2-1) به همان روش محلول نمونه مورد آزمون تهيه كنيد و از طريق جذب نور در محلول‏هاي استاندارد يك منحني استاندارد رسم كنيد بطوريكه مقادير جذب نور در مقابل غلظت رسم گردد .
از طريق اين منحني وزن آهن موجود در محلول مورد آزمون را بدست آورده و مقدار آهن موجود در 100 گرم ماده مورد آزمون بدون رطوبت محاسبه كنيد .

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN


Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

2597

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید