مقاله در مورد صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه‌ای آن در جهان

word قابل ویرایش
21 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی
نخ پنبه‌ای آن در جهان

ماخذ: ۲/۲۰۰۶ P102-104 Melliand international

صنعت نساجی ترکیه و نقش صنعت ریسندگی نخ پنبه ای آن در جهان

هدف از مقاله حاضر ، ارائه اطلاعاتی در زمینه تولید ، مصرف ، واردات و صادرات نخ پنبه ای و میزان سرمایه گذاری در ماشین آلات الیاف کوتاه در کشور ترکیه می باشد. همچنین موقعیت جهانی ترکیه در بخش نخ پنبه ای و مقایسه با کشورهای بزرگ دیگر مورد بررسی قرارگرفته است و در نهایت موقعیت موجود ارزیابی و پیشنهادات برای آینده ارائه شده است.

صنعت نخ پنبه ای در ترکیه

صنعت نساجی و پوشاک در ترکیه که نقش مهمی در اقتصاد از نظر نیروی کار، سود سرمایه و فرصتهای صادراتی دارد، فعال ، پویا و دارای پتانسیل رشد بالایی می باشد.این صنعت ۱۶% سهم تولیدات صنعتی ، ۱۹% سهم نیروی کار در کارخانجات صنعتی و ۳۲% سهم کل صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است. توسعه صنعت نساجی و پوشاک این کشور مدیون فاکتورهایی از قبیل کیفیت مواد خام تولید شده، قیمت

مناسب ،نیروی کار ارزان و هزینه پایین هر واحد می باشد.
در کشور ترکیه ، فعالیت های صنعتی در زمینه ریسندگی و بافندگی از ابتدای دهه ۱۹۳۰ و با اعمال سیاستهای کنترلی دولت آغاز شد . بعد از سرمایه گذاری دولت در بخش تولید محصولات پنبه ای از طریق بانک سومر ، تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت و کشاورزان درصدد کاشت الیاف پنبه در مجتمعهای کشاورزی بر آمدند. بنابر این بانک سومر تبدیل به بنگاه مهمی شد که نیروی تازه ای به کشاورزی پنبه و توسعه به صنعت نساجی بخشید.

سرمایه گذاری دولت در تولید محصولات پنبه ای در ابتدای دهه ۱۹۳۰ آغازو با
سرمایه گذاری بخش خصوصی بعد از سال ۱۹۵۰ادامه یافت.با شروع فعالیت بخش خصوصی در صنعت ریسندگی در ابتدای دهه۱۹۷۰ تقاضا برای الیاف پنبه افزایش یافت،بطوریکه صادرات پنبه خام کاهش و صادرات نخ پنبه ای افزایش یافت.[۱]
در فاصله بین سالهای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ سرمایه گذاری در صنعت ریسندگی به صنعت ریسندگی رینگ معطوف شد. بعد از سال ۱۹۹۰ صنعت تولید نخهای اپن اند که
سرمایه گذاری پایین تر و قابلیت تولید بالایی را داشت ، آغاز گردید . خصوصا” ساخت این دستگاهها موجب تسریع توسعه در بخش نخ پنبه ای بوده است.
بعد از سال ۱۹۹۵ صنعت ریسندگی به سبب افزایش تعداد کارخانجات و ظرفیت موجود توسعه یافت.صنعت نساجی و پوشاک مبتنی بر صادرات کشور ترکیه ، با پذیرش قرارداد
Custom Union Agreement رشد پیدا کرد. در نتیجه افزایش در ظرفیت تولید و تعداد ماشین آلات پیشرفت چشمگیری در بخش نساجی و پوشاک صورت پذیرفت. [۲]
موفقیت جدید موجب افزایش نیاز به الیاف پنبه و در نتیجه افزایش تولید این الیاف گردید.
امروزه ترکیه سالانه حدود ۳۵۰۰۰۰ تن الیاف پنبه جهت تامین تقاضای الیاف کوتاه و نیز پایین بودن قیمت الیاف پنبه و مبادلات خارجی ،وارد می کند.ترکیه دومین کشور
وارد کننده پنبه می باشد،بنابر این نقش مهمی در تعیین قیمت پنبه در جهان دارد.نخ پنبه ای ترکیه ۵/۰ % سهم صادرات کل و ۲% سهم صادرات نساجی و پوشاک را در جهان به خود اختصاص داده است . امروزه ترکیه مقام هفتم بزرگترین تولیدکننده پنبه با ۴% سهم جهانی و مقام پنجم تولید کننده نخ پنبه ای با ۵% سهم جهانی را دارد.

وضعیت سیستمهای تولیدی
در آغاز سال ۲۰۰۵ ترکیه دارای ۸/۲ میلیون تن ظرفیت ریسندگی بود که از این مقدار
۷۰% مربوط به ظرفیت تولید الیاف کوتاه می باشد. در این کشور ۶۲۰ کارخانه تولید نخ وجود داشت که ۶۰% آنها دارای سیستم ریسندگی پنبه ای بودند. بر اساس آمار واطلاعات
سال ۲۰۰۱ سهم کارخانجات تولید کننده نخ از الیاف کوتاه، بلند و فیلامنت در بخش تولید نخ به شرح زیر می باشد:
۶۲% کارخانجات ریسندگی الیاف کوتاه
۲۳% کارخانجات ریسندگی الیاف بلند
۸% کارخانجات تولیدی الیاف فیلامنت
در این میان ۱۴ کارخانه دارای ماشین آلات ریسندگی الیاف کوتاه و بلند و ۲ کارخانه دارای ماشین های ریسندگی نخ فیلامنت و الیاف بلند می باشند. بیش از سه کارخانه تولید کننده نخ فانتزی ، شنیل و gipe نیز در این کشور وجود دارد. [۵]
همانگونه که در شکلها مشاهده می شود تعداد سیستمهای ریسندگی الیاف کوتاه و ظرفیت آنها در ترکیه بیش از سایر کشورها می باشد و این چنین است که ترکیه بزرگترین
تولید کننده پنبه در جهان به شمار می آید .سهم سیستمهای تولیدی نخ بر مبنای ظرفیت های کلی آنها به شرح زیر می باشد. [۳,۴]

۶۹% سیستم ریسندگی الیاف کوتاه
۱۸% سیستم ریسندگی نخ فیلامنت
۱۳% سیستم ریسندگی الیاف بلند
در صنعت الیاف کوتاه ترکیه ، عموما” سیستم ریسندگی رینگ و اپن اند به کار برده
می شود. ۵۸% ظرفیت ریسندگی الیاف کوتاه مربوط

به سیستم رینگ و ۴۲% آن مربوط به سیستم اپن اند می باشد.

وضعیت تولید و مصرف
در سال ۱۹۸۰ ، بیش از ۱۸۰۰۰۰ تن نخ پنبه ای با متوسط ۶۳% ظرفیت تولید ،
تولید می گردید در حالیکه مصرف آن حدود ۱۰۰۰ تن بود. با توسعه صنعت نساجی و
پوشاک ، تولید و صادرات سالیانه نیز افزایش یافت. در نتیج

ه این تغییرات ، در
سال ۲۰۰۳ ،۳/۱۰ میلیون تن نخ پنبه ای تولید و ۶/۱ میلیون تن مصرف گردید.(شکل ۱)در همین راستا در سال ۲۰۰۴ نیز بیش از ۱ میلیون تن نخ پنبه ای در این کشور تولید شد. اخیرا” کاهش زیادی در نسبت بین تولید و مصرف نخ پنبه ای دیده می شود (تولید/مصرف). بطوریکه این نسبت از ۹۳% در سال ۱۹۸۵ به ۸۰%در سال ۲۰۰۳ کاهش یافته است. امروزه میزان نخ پنبه ای تولید شده برای صنعت نساجی و پوشاک ترکیه کافی نمی باشد.
نخ پنبه ای در ترکیه عمدتا” در منطقه آناتالیای جنوبی(۴۳%) ،منطقه مارمارا(۲۰%) و آناتالیای مرکزی (۱۵%) و (۲۲%) باقیمانده آن در مناطق دیگر (آراجین ،مدیترانه و….) تولید می گردد. [۷]
در جنوب شرقی آناتالیا به دلیل سرمایه گذاری بالا در ریسندگی ، ۳۰۸۰۰۰ تن نخ اپن اند (۵۸% از کل تولیدات نخ اپن اند ترکیه )و ۲۴۰۰۰۰ تن نخ رینگ (۳۳% از کل تولیدات نخ رینگ ترکیه) تولید می شود.

شکل ۱ – تولید و مصرف نخ پنبه ای (هزار تن) [۵]

وضعیت تجاری
صنعت نخ پنبه ای همراه با تغییرات در اقتصاد، سرمایه گذاریها و علم و دانش رشد کرده و هرساله توسعه یافت. بررسی ساختار تجاری ترکیه نشان می دهد ، ۲۵ سال پیش ،این کشور ۵۸۰۰۰ تن نخ پنبه ای صادرات و ۱۰۰۰ تن واردات داشته است ،امروزه صادرات این کالا بیش از ۱۰۰۰۰۰ تن و واردات آن نزدیک به ۷۸۰۰۰ تن می باشد.
اخیرا” ،واردات به منظوررفع نیاز بخش نساجی و پوشاک بمراتب افزایش یافته است ، این واردات همچنین به دلیل نرخ پایین ارز و قیمت نخ انجام می شود.
همانگونه که در شکل۲ نشان داده شده است نخ پنبه ای

ترکیه اغلب به کشورهای اتحادیه اروپا صادر می شود . مهم ترین این کشورها ایتالیا ،پرتقال، بلغارستان و یونان می باشد.
همچنین با توجه به شکل ۳ ،ترکیه نخ پنبه ای را اغلب از کشورهایی چون هند ، پاکستان، ترکمنستان ، ازبکستان و ایتالیا وارد می کند.در این کشورها هزینه تولید در مقایسه با ترکیه نسبتا” پایین تر است. [۱,۵]

شکل۲-کشورهای وارد کننده نخ پنبه ای از ترکیه (هزار تن) [۶]

شکل۳- کشورهای صادرکننده نخ پنبه ای به ترکیه(هزار تن) [۶]

در شکل ۴ ،درصد میزان تولید نخهای با الیاف ریسیده شده کوتاه نسبت به سال
ساخت ماشین آلات تولید کننده آنها نشان داده شده است. بر اساس این شکل ،۲۲% ماشین آلات عمری کمتر از ۵ سال (۲۰۰۰ و جدید تر) داشته و ۵۹% آنها بین ۵ تا ۱۵ سال (۲۰۰۰-۱۹۹۰)و ۱۹% آنها بیش از ۱۵ سال از عمرشان می گذرد.

شکل ۴- سهم ماشین آلات ریسندگی الیاف کوتاه بر حسب سال ساخت

نقش ترکیه د رصنعت نخ پنبه ای جهان
ترکیه نه تنها یکی از کشورهای پیشرو جهان از لحاظ صنعت نساجی و پوشاک است، بلکه در بخش پنبه ای نیز برتری جهانی خاصی دارد. مجموع نخ پنبه ای تولید

ی جهان حدود ۲۱ میلیون تن گزارش شده است که ترکیه با ۵% از تولید جهانی مقام پنجم تولید کننده نخ جهان را به خود اختصاص داده است . از علل چنین موفقیتی می توان به
دارا بودن مزیت های نسبی مانند کیفیت مواد خام ، نیروی کار ارزان و همجواری با بازارهای بزرگ را نام برد.
کشورهای مهم جهان از نظر تولید نخ پنبه ای و سهم آنها به ترتیب عبارتند از
چین (۴۵%) ، هند (۱۰%)،پاکستان (۱۰%)،آمریکا(۵%)،ترکیه(۵%) و برزیل واندونزی . [۵]
چین (هنگ کنگ) ، پاکستان و هند جزء کشورهایی هستند که عمدتا” نخ پنبه ای صادر کرده و چین (هنگ کنگ) و آمریکا از کشورهایی هستند که مقدار زیادی نخ پنبه ای وارد می کنند.(شکل ۵)
روند افزایشی صادرات نخ پنبه ای ترکیه نشان می دهد صادرات این محصول هر ساله به طور قابل ملاحظه ای تغییر یافته است . علاوه بر این واردات نخ پنبه ای نیز به خصوص از
سال ۱۹۹۰ به سرعت افزایش پیدا کرده است . در سال ۲۰۰۴ در نتیجه تغییرات مختلف و توسعه اقتصادی ، ترکیه با ۱۱۲۰۰۰ تن صادرات رتبه ششم و با ۸۷۰۰۰ تن واردات رتبه هفتم را در میان کشورهای جهان بدست آوردو نقش مهمی را در تجارت جهانی
نخ پنبه ای ایفا نمود.(شکل ۶)

شکل ۵- واردات نخ پنبه ای به ترکیه ازکشورهای مختلف در سال ۲۰۰۴(هزار تن) [۶]

شکل ۶- صادرات نخ پنبه ای ترکیه به کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۴(هزار تن) [۶]

بعد از سال ۱۹۹۵ ،ترکیه در اروپا اولین کشور از نظ

ر سرمایه گذاری در ماشین آلات ریسندگی الیاف کوتاه بود. امروزه، نزدیک به ۲/۷ میلیون دوک ریسندگی رینگ و ۶۵۰۰۰۰ روتور اپن اند در صنعت نخ پنبه ای ترکیه وجود دارد. ماشین های اپن اند در این کشور از تکنولوژی جدید تری نسبت به ماشین های رینگ برخوردارند.
در عین حال میزان سرمایه گذاری در ماشین آلات ریسندگی رینگ نیز بسیار قابل توجه می باشد . چین دارای بیشترین ظرفیت ریسندگی نخ رینگ در دنیا به شمار می آید (۳۱%) و بعد از آن کشورهای هند(۲۲%) ، پاکستان (۶%)، اندونزی(

۵%)و ترکیه (۳%)قرار دارند.در سال ۱۹۹۳ ، کشور ترکیه ۳% از سهم تولید جهانی را بخود اختصاص داد که این سهم در سال ۲۰۰۳ به ۴% رسید.کشورهای روسیه (۲۶%)، چین (۱۳%) و آمریکا (۸%) از بیشترین ظرفیت روتور برخوردارندو ترکیه با داشتن ۳% سهم در سال ۱۹۹۳ ، در سال ۲۰۰۳ با ۶% سهم در مقام چهارم کشورهای جهان قرارگرفت. . [۷]

قیمت نخ
تاکنون همیشه ارتباط مستقیمی بین قیمت پنبه و نخ پنبه ای در کشور ترکیه وجود
داشته است. بنابراین افزایش یا کاهش در قیمت پنبه تاثیر مستقیم بر قیمت نخ پنبه ای دارد.
در مقایسه قیمت نخ پنبه ای ترکیه با جهان ، به روشنی ملاحظه می شود که این قیمت در ترکیه بالاتر است .در شکل ۷ تفاوت بین قیمت نخ پنبه ای کارد شده با نمره ۳۰ یک لای انگلیسی ترکیه و دیگر کشورهای جهان بر حسب سال نشان داده شده است. علت این افزایش قیمت هزینه های بالای تولید از جمله قیمت مواد خام، هزینه نیروی کار و قیمت بالای انرژی می باشد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 21 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد