بخشی از مقاله

طب سوزني و بيماري هاي قلبي و عروقي

بيشتر موقعيت ها ومواردي كه به مراجعه شد به دامپزشكي نارسايي احتقاني قلبي 1- آريتمي و شوك مي باشد. ايست قلبي عروقي و افزايش فشار خون از مهمترين مسائل دامپزشكي مي باشد. طب سوزني مي تواند اثرات مهمي را به روي سيستم قلبي عروقي اعمال كند و درمان مفيدي براي بيماري هاي مزمن قلبي عروقي باشد.

درمان نارسايي فشار خون:
كاهش فشار خون و شوك در بسياري موارد در موارد مراجعه به دامپزشكي اتفاق مي افتد كه تشخيص آن بسيار آسان مي باشد اخيراً افزايش فشار با داروهاي مورد استفاده در دامپزشكي رابطه ي نزديكي پيدا كرده است.


تشخيص افزايش فشار خون در دامپزشكي مشكل مي باشد زيرا براي اندازه گيري فشار خون محدوديت داريم. فشار خون تحت تاثير برون ده قلبي و مقاومت سيستم عروقي مي باشد.
حجم ضربه اي × ضربان قلب = برودن ده قلبي
بنابراين با افزايش برون ده قلبي و يا وازموتور فشار خون بالا مي رود و بالعكس. طب سوزني مي تواند اعصاب اتونوميك را القاء كند. با تنظيم ضربان قلب، انقباض قلب و مركز وازوموتور قادر به تصيح نارسايي فشار خون مي شود.


طب سوزني مي تواند تاثير بسيار مفيدي را روي انقباض و يا انبساط عروق بگذارد LI-4(He Gu) و TH-5(Wei Guan)باعث انبساط عروق مي شد وpc-6(NeiGuan) باعث انقباض عروق مي شود در زماني است كه جريان خون در انگشت و گوش قابل اندازه گيري مي باشد.
استفاده ي تركيبي از LI-4 , LI-11 و CU-7 با كاهش جريان خون محيطي در قسمت جلويي كناري ساعد همراه است كه اين نتيجه را در بر دارد كه انقباض رگ حاصل شده است. اين كاهش جريان خون و انقباض مويرگ باعث كاهش

خون ريزي از برش حاصل از جراحي مي باشد كه از مزاياي بي حسي طب سوزني مي باشد.
طب سوزني معمولاً بر روي نفوذپذيري رگ اثر تنظيمي دارد.
اثرات كلينيكي طب سوزني بر روي اعمال سيستم قلبي عروقي به قرار زير مي باشد:
اتساع عروق LI-4 and TH-5
انقباض عروق PC-6
زياد شدن ضربان قلب و حجم ضربه اي و برون ده قلبي GV-20
كاهش فشار خون ST-36
كاهش برون ده قلبي، ضربان قلب و در حد تعادل نگه داشتن فشار خون LTV-3
سرخرگي
طب سوزني در دامپزشكي و درمان نارسايي قلبي- عروقي مي تواند در مواردي از جمله شوك و ايست قلبي، نارسايي قلبي، آريتمي و افزايش فشار خون نقش مفيدي را ايفا كند.كولاپس قلبي عروقي:
طب سوزني در شوك خفيف تاثير دارد. هنگام شوك و يا كاهش فشار خون با انجام طب سوزني، فشار خون در عرض 5-30 دقيقه شروع به بالا رفتن مي كند. كه اين مدت قلب و ساير ارگان ها وضعيت بهتري پيدا مي كنند. متداول ترين نقطه اي كه در درمان شوك و كولاپس قلب و عروق استفاده مي شود Jen Chung(GV-26) مي باشد.


الكتروكوتري از اين نقطه، بيشترين اثر را دارد. البته تحريكات الكتريكي، تحريك اعصاب داخل پوستي، فشار ديجيتالي، تزريق مايعات و جايگذاري اشياء فلزي در GV-26 قابل اجرا مي باشد.
GV-26 در فيلتروم هاي مجاري بيني در قسمت شكمي مجاري بيني واقع شده است. تحريك اين نقطه در سگ باعث افزايش ضربان قلب،حجم ضربه اي و برون ده قلبي مي شود و تغيير پالس هاي فشار خون را كه در اثر تزريق اپي نفرين القاء شده بود را تصحيح مي كند.


تحريك اين قسمت تاثير مهم و قابل توجهي در متعادل نگه داشتن فشار سرخرگي توسط كاهش مقاومت محيطي دارد.
اين تغييرات در اثر افزايش ضخامت سمپاتيك اتفاق مي افتد كه مي توان آن را با پروپرانول كه يك بلوكر غير اختصاصي بتاآدرنرژيك مي باشد بلوك كرد و يا با فنتول آمين كه يك بلوكر آلفا آدرنرژيك مي باشد درجه ي آن را كم كرد.
تحريك همزمان Yong Quan(KI-1) و GV-26 يك اثر سينرژيستي با هم دارند و در درمان شوك بي حسي هاي بيش از اندازه و ضربه بسيار مفيد هستند.
Yang His(LI-5) مي تواند پالس هاي متناوبي را در سگ ايجاد كند

.
در يك مورد ارجائي سگي دچار ايست قلبي تنفسي شده بود هيچ پاسخي به احيا كننده هاي قلبي- عروقي 1 مثل اپي نفرين، بي كربنات سديم و مايع درماني نداده بود به طب سوزني جواب داد و تحريك GV-26 باعث بازسازي ريتم سينوسي شده بود. متاسفانه ريتم سينوسي اين بيمار با تحريك مداوم اين نقطه حفظ و در حد متعادل نگه داشته شد.
القاء ايست تنفسي با تيوپنيال در يك سگ به ميزان %88 طب سوزني جواب داد ولي به درمان هايي بجز طب سوزني به ميزان %40 جواب داد.


حتي تحريك همزمان GV-26 , KI-1 و HT-9 حدود 14 نفر از 15 حيوان در باغ وحش را نيز احيا كرده است مخصوصاً بر روي انواع از ميمون و قوچ كوهي اثر خوبي داشته است.
البته در همه ي موارد استفاده درماني GV-26 جواب مثبتي مشاهده نشده است. در يك مطالعه با بي حسي نقطه اي هالوتان انجام شد با تحريك GV-26 توسط حرارت و جريان برق همراه با طب سوزني 2 تغيير محسوسي در برون ده قلب و فشار خون سرخرگي و ضربان قلب مشاهده نشد.

اين اختلاف ممكن است. البته گاهي موقعيت آناتوميكي GV-26 معلوم نيست و گاهي براي مشكلاتي غير از قلب و عروق بخصوص براي اسب ها نشان داده مي شود. استفاده ي غلظت بيشتري از هالوتان در پوني مي تواند باعث عدم پاسخ سمپاتيك به تحريكات طب سوزني شود.

افزايش فشار خون:
در يك مطالعه كه بر روي حيوانات آزمايشگاهي انجام شد افزايش فشار خون حاصل از اپي نفرين توسط طب سوزني باعث دپرسيون قلب و مغز گرديد. در واقع تحريك ST-36 براي 20 دقيقه در 4 ولت و 1 تا 2 هرتز اين افزايش فشار خون را برگرداند. اين تاثير نمي تواند با آتروپين بلوك شود ولي با نالوكسان مي توان آن را بلوك كرد.


اين نوع از تحريك ST-36 از طريق ممانعت بر سيستم اعصاب سمپاتيك و آزاد شدن اپوئيدهاي آندروژن باعث كاهش فشار خون مي شود.
تحريك اين نقطه براي 30 دقيقه در 6 ولت و 20 ميلي آمپرو 50 هرتز باعث كم شدن برون ده قلبي و كاهش حجم ضربه اي مي شود.
اين تئوري وجود دارد كه اين تغييرات در اثر تحريك پاراسمپاتيك مي باشد زيرا توسط آتروپين مي توان آن را بلوك كرد.
تحريك Tai Chong(LIV-3) توسط سوزن براي 30 دقيقه باعث كاهش برون ده قلبي، ضربان قلب و متعادل نگه داشتن فشار خون سرخرگي بدون تغيير در حجم ضربه اي در بي هوشي هالوتان در سگ مي شود.
در درمان افزايش فشار خون حدود 7 تا 10 روش درماني وجود دارد كه باعث حداكثر كاهش فشار خون مي شود.
اگر اين مجموعه در درمان ها به مدت 2-3 هفته ي دوره ي استراحت انجام شود باعث كاهش جريان بيشتر فشار خون مي شود.
طب سوزني در انسان با فشار خون بالا باعث كاهش فشار خون مي شود و باعث نرمال شدن و بهبود كار قلب و اعمال سيستول و دياستول قلب و بازگشت هيپتروفي ميوكارد قلب مي شود.


در مدت طولاني مطالعه بر روي انسان با فشار خون بالا در نقاط دهليزي Shen Men ، نقاط كاهش فشار خون نقاط صفر O و در ساب كورتكس با تحريك BL-11 , BL-12 , BL-15 , BL-14 BL-13, باعث كاهش فشار خون در حدود 6 تا 12 ماه مي شود. اين كاهش در فشار خون با كاهش عوامل استرس هاي جانبي و كاهش هيپروتروفي بطن چپ قلب همراهي مي شود.
ST-36 در درمان افزايش فشار خون در سگ و انسان با ارزش مي باشد


درمان آريتمي:
آريتمي اغلب با نارسايي احتقاني قلبي و ميوكارديت و اختلالات سيستميك همراه مي باشد.
در نژاد سگ هاي بزرگ كارديوميوپاتي همراه با فيبريلاسيون دهليزي اتفاق مي افتد.
آريتمي بطني در نژاد باكسر همراه با ساير بيماري هاي قلبي مثل كارديوميوپاتي، ميوكارديت ضربه اي و اختلالات عمومي مثل اتساع و چرخش معده و التهاب پانكراس مي باشد.
برادي آريتمي يا كاهش رتيم غير طبيعي ضربان قلب همراه با كاهش تعداد ضربان قلب در بيماران سندرم سينوسي ديده مي شود كه در نژادهاي سگ هاي مينياتور و ديگر نژادها ديده مي شود. و با درجات مختلفي از بلوك قلبي و بيماري هاي ريوي و دژنره شدن و فيبريلاسيون گره دهليزي بطني در اثر پيري همراه مي باشد.
آريتمي معمولاً در اثر توليد يا انتقال اپمپالس هاي قلبي ايجاد مي شود. طب سوزني معمولاً اثرات مطلوبي بر روي اعمال فيزيولوژي بدن دارد. در بيماران قبلاً به تكي كارديا بعد از تحريك PC-6 در خرگوش باعث كاهش ضربان قلب شده است.


تكي آريتمي:
تكي آريتمي به معناي ريتم غير طبيعي ضربان قلب همراه با افزايش ضربان قلب مي باشد. كه مي تواند شامل تكي كاردياي سينوسي، تكي كاردياي دهليزي، فيبريلاسيون دهليزي و تكي كاردياي بطني باشد. طب سوزني بيشترين اثر را بر روي آريتمي حاصل از توليد ايمپالس هاي غير طبيعي دارد و اثر كمتري بر روي آريتمهاي ناشي از انتقال ايمپالس دارد.
سوزن زدنST-9(Ren Zbong),BC-15(Xin Sha), PC-5(Jian Shi),PC-6

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید