دانلود مقاله بررسی اثر بخشی تمرینات ورزشی صبحگاهی بر برخی عوامل خطرزای قلبی - عروقی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سپیدان

word قابل ویرایش
6 صفحه
21700 تومان

مقدمه

تغییر سبک زندگی به سمت زندگی ماشینی به همراه توسعه امکانات و تسهیلات رفاهی باعث به وجود آمدن بسیاری از بیماریهای ناشی از نبود فعالیت و فقرحرکتی شده است. درنتیجه تغییر سبک زندگی، میزان فعالیتهای بدنی انسانها کاهش یافته و بیماریهای ناشی از فقر حرکتی همچون بیماریهای قلبی-عروقی، دیابت، پوکی استخوان و غیره گسترش یافته است 1) و .(4 امروز مشخص شده اگر چه نشانههای ابتلا به بیماریهایی همچون انسداد کرونری در بزرگسالی نمایان میشود، اما ابتلا به این بیماریها از دوران نوجوانی و جوانی شروع میشود .(4) تغییرات پاتولوژیک آترواسکلروز از دوران کودکی آغاز میشود و طی چند مرحله در سنین بالاتر بروز میکند. در واقع میتوان گفت تغییرات بیماری زای آترواسکلروز با افزایش سن پیشرفت میکند و در نهایت به ناتوانی و مرگ و میر در دوران سالمندی میانجامد .(3) با توجه به اثر بخشی مطلوب تمرینات ورزشی بر اینگونه بیماریها، چنانچه برنامههای ورزشی بهگونهای مناسب و مدون برنامهریزی شود به طبع اثربخشی بسیار مطلوبی در جهت پیشگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی- عروقی در سنین میانسالی و کهنسالی به دنبال خواهد داشت. در تحقیقات بسیاری نشان داده شده که انجام تمرینات ورزشی استقامتی حتی به مدت 30 دقیقه در هفته میتواند موجب کاهش خطر به بیماریهای قلبی- عروقی شود .(2) اگر چه امروز در بسیاری از مدارس کشور ورزش صبحگاهی اجرا میشود، اما با در نظر گرفتن این مطلب که فواید تندرستی ناشی از فعالیتهای بدنی با موارد مختلفی همچون تکرار، سرعت، شدت، استمرار و اجرای حرکتهای بهینه مرتبط است، این سؤال پیش میآید که آیا شرکت در برنامههای صبحگاهی بدون در نظرگرفتن موارد فوق را میتوان وسیله درمانی موثری به حساب آورد؟ از طرفی آیا اجرای تمرینات به صورت برنامهریزی شده به نسبت شکل معمول آن فواید بیشتری را به دنبال خواهد داشت؟ لذا با توجه به اهمیت موضوع و شیوع قابل توجه و رو به افزایش عوامل خطرساز آن به ویژه اختلالات چربی خون در کودکان و نوجوانان جامعه ما به منظور ارزیابی میزان اثربخشی تمرینات مختلف صبحگاهی بر برخی عوامل خطر زایی قلبی-عروقی فشارهای خونی سیستولی و دیاستولی ... میشود. که هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تمرینات ورزشی صبحگاهی بر برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سپیدان بود.

روششناسی پژوهش

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی تمرینات ورزشی صبحگاهی بر برخی عوامل خطرزای قلبی-عروقی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سپیدان بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سپیدان تشکیل میدادند. نمونه آماری این پژوهش شامل 100 نفر دانش آموزان مقطع متوسطه شهر سپیدان بود. این پژوهش بصورت کاربردی و نیمه تجربی است، که بصورت خوشهای- تصادفی انتخاب شدند. معیارهای ورود افراد به این پژوهش عبارتاند از عرم استعمال سیگار، عدم استفاده از مشروبات الکلی، عدم مصرف داروهایی خاص، نداشتن سابقه بیماری قلبی، و محدودیت سنی بین 18-16 سال بود. در ابتدا 5 مدرسه مقطع متوسطه به روش خوشهای از بین کل مدارس مقطع متوسطه شهر سپیدان انتخاب شدند. و در هر مدرسه تعداد 20 دانش آموز به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. که به سه گروه تجربی 1 و تجربی 2 و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی اول و دوم به مدت 9 هفته و هفتهای 4 جلسه به انجام تمرینات صبحگاهی پرداختند. گروه کنترل در این مدت هیچگونه فعالیت ورزشی خاصی انجام نداند. برنامه تمرینی گروه تجربیاول روزانه 45 دقیقه تمرینات ورزش صبحگاهی برنامه ریزی شده که شامل حرکات


2

نرمشی 5 دقیقه، حرکات کششی ایستا و پویا 5 دقیقه، و دویدن استقامتی با شدت 60-50 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 20 دقیقه، تمرینات مقاومتی مثل شنای سوئدی به مدت 5 دقیقه، و در آخر 5 دقیقه حرکات کششی و نرمشی برای سرد کردن و برگشت به حالت اولیه به مدت 5 دقیقه صورت گرفت. ضربان قلب تمام آزمودنیها به صورت تک به تک محاسبه گردید. همه آزمودنیها فرم رضایت نامه کتبی را تکمیل کردند. رژیم غذایی آزمودنیها طبق برنامه غذایی معمول هر شخص بوده و آزمودنیها در طول دوره اجرای تحقیق هیچ گونه دارویی مصرف نکردند. قد و وزن آزمودنیها با استفاده از دستگاه سنجش قد و ترازوی دیجیتالی ساخت کمپانی سارتریوس آلمان اندازه گیری شد. نسبت WHR با استفاده از متر نواری و شاخص توده بدنی BMI با استفاده از تقسیم وزن بر حسب کیلوگرم به مربع قد بر حسب متر محاسبه گردید. فشارخون به وسیله فشارسنج جیوهای اطفال ساخت ژاپن و به روش سمعی اندازهگیری شد و فشارخون سیستولی و دیاستولی به ترتیب براساس اولین و پنجمین صدای کورتکوف اندازهگیری شدند. به منظور تعیین سطوح TC)،HDL، LDL، (TG در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، نمونههای خونی در ساعت 8 تا 10 صبح به وسیله خونگیری به میزان 10 سیسی از سیاهرگ قدامی آرنجی دست چپ آزمودنیها انجام گرفت. از روش آنزیماتیک کالیمتری، کیت شرکت Rosh آلمان و دستگاه اتوآنالایزر کوباس اینتگرا 400 استفاده شد. جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کلموگروف- اسمیرنف و به منظور بررسی تغییرات سه گروه طی پیش آزمون و پس آزمون، از آزمون آنوا با اندازهگیری مکرر و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نرم افزار SPSS و نسخه 16 و آزمون آماری Z جهت مقایسه متغییرهای کمی و مربع کای جهت متغییرهای کیفی صورت گرفت. سطح معناداری P>0.05 در نظر گرفته شد.

یافتهها

در مجموع 100 دانش آموز مقطع متوسطه شهر سپیدان در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. که به سه گروه تجربی اول و دوم و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی اول 35 نفر و گروه تجربی دوم 35 نفر و گروه کنترل 30 نفر بودند. گروه تجربی اول

میانگین قد 152/8 7/53 و وزن آنها بین 8/88 57/48 بود. گروه تجربی دوم میانگین قد 62/8 7/153 و وزن آنها بین
149/8 7/64 بود. اما گروه کنترل میانگین قد 1/83 13/8 و وزن آنها بین 146/8 7/40 بود. در نتیجه از بین میانگین (سن،
وزن، و قد) اختلاف معناداری دیده نشد.
جدول -1 سطوح عوامل خطر زایی قلبی- عروقی آزمودنیهای حاضر در پژوهش

متغییر گروه پیش آزمون پس آزمون سطح معناداری

HDL تجربی 1 5/50 47/0 9/68 54/0 0.09

تجربی 2 4/194 43/0 3/327 53/55 *0.03

کنترل 5/500 44/57 5/450 47/30 0.781

تجربی 1 27/10 105/2 15/90 91/3 *0.02
LDL تجربی 2 24/877 107/6 7/324 52/54 0.44


کنترل 5/942 44/81 5/499 89/4 0.412

تجربی 1 19/125 155/38 9/357 115/6 *0.001

3

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 6 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت بررسی نقش عوامل آموزشگاهی بر افت تحصیلی دانش آموزان

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :      اُفت تحصیلی یک پدیدۀ رایج و مهم در مراکز آموزشی است , از پیامدهای منفی آن کم انگاری، تردید دربارۀ توانایی‌های خود، واکنش‌های جسمانی و روانی ناخوشایند است.        اُفت تحصیلی، شکست تحصیلی و در نتیجه نگرش منفی به تحصیل اگرچه یکی از مسائل مهم جامعه م ...

مقاله بررسی اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبستانی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دبستانی چکیده هدف پژوهش حاضربررسی اثربخشی ارزشیابی توصیفی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان میباشد. این پژوهش، در زمره تحقیقات علی- مقایسهاي است. جامعه آماري 1309دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی که 150 نفر از مدارس عادي مجري طرح ارزشیابی توصیفی و 1 ...

مقاله بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان چکیده بررسی جوامع پیشرفته نشان میدهد که همه این کشورها از نظام آموزشی مؤثر و کارآمد برخوردار بوده اند. یکی از جلوه های نظام آموزشی موفق میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان أن نظام است. هدف این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دان ...

مقاله بررسی رابطه آسیب های اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آبدانان

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی رابطه آسیب های اجتماعی با سلامت روان دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آبدانان   چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه آسیبهای اجتماعی با سلامت روان دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهر آبدانان در سال تحصیلی 1393-1394 به انجام رسیده است. روش تحقیق، توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد بوده ا ...

مقاله اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهرستان سیاهکل

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان دانش آموزان دختر پایه اول متوسطه دوم شهرستان سیاهکل چکیده مهارتهای زندگی فرآیندی است که به انسان، راه های زندگی کردن در جامعه و تعامل با انسان ها را می آموزد، به فرد شخصیت و هویت می بخشد و ظرفیت های او را در جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضو جامعه توسعه می بخشد. ...

مقاله بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مهارتهای ارتباطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** بررسی رابطه بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و مهارتهای ارتباطی معلمان مقطع ابتدایی شهرستان ایذه چکیده هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان ابتدایی شهر ایذه در سال تحصیلی 93-94 انجام شده است ...

مقاله تاثیر سلامت معنوی بر ابراز و کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم بخش ماهان

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر سلامت معنوی بر ابراز و کنترل خشم دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم بخش ماهان چکیده خشم یکی از هیجان های پیچیده انسان و واکنشی متداول نسبت به ناکامی و بدرفتاری است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سلامت معنوی بر ابراز و کنترل خشم دانش اموزان مقطع متوسطه دوره دوم بخش ماهان(کرمان) می باشد.روش پژوهش حاضر، ع ...

مقاله تاثیر آموزش خردورزی برتنظیم هیجان های منفی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دارای افکار اضطرابی شهرستان بهار

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
عنوان پژوهش :تاثیر آموزش خردورزی برتنظیم هیجان های منفی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دارای افکار اضطرابی شهرستان بهار   چکیده هدف ازپژوهش حاضربررسی تاثیرآموزش خردورزی برتنظیم هیجان های منفی دردانش آمـوزان دوره متوسـطه مـی باشـد.روش پژوهش حاضرازنوع آزمایشی وبه صورت پیش آزمون وپس آزمون باگروه گواه است. جامعه ...