مقاله در مورد طرح توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی در زمینه کشاورزی

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

طرح توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی در زمینه کشاورزی

مکانیزاسیون کشاورزی به شرط رعایت اصول توسعه پایدار، عامل اصلی تحرک و رشد مداوم سطوح کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی به شمار می آید، مخصوصاً‌به تأمین ماشین آلات مورد نیاز توسط مالکین مزارع و مدیریت در اجرا می توان کیفیت را بالا برد و با کاهش هزینه ها می توان هزینه ها را به می نیمم مقدار خود تقلیل داد و افزایش کیفیت اجرا در راندمان تولید سهم به

سزایی داشته و می توان طرح را به اقتصادی ترین شکل اجرا کرد و این کار صرفاً در گرو اعمال مدیریت واحد و هم زمان بر ماشین آلات و مزارع تحت اختیار مقدور می باشد و هم زمانی استفاده از تسهیلات سرمایه ای در این خصوص سهم عمده ای در اجرای درست و بهینه کار داشته و می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف توأم با برنامه و هدفمند داشته باشد بدون امکانات و سرمایه چه بسا اجرای طرح در مخیله کسی نمی گنجد و عملاً غیر ممکن می شود، زیرا ارجای طرح با اتکای بر توانمندی محدود و کم، مجری را مأیوس و نا امید ساخته و در صورت اجرا، بی هدف و هزینه های سر سام آوری را به دنبال خواهد داشت.
به عنوان مثال اجرای طرح با اتکای بر توانمندی محدود مجری هزینه های سرسام آوری دارد که به طور اختصار به شرح آن می پردازیم:

– تسطیح زمین توسط بلدوزر :
معمولاً کارکرد مفید بلدوزر را در سال ۷ ماه در نظر می گیرند چرا که یک ماه در سال صرف سرویس و نگهداری، یک ماه از کار افتادگی دستگاه و سه ماه در سال به واسط‍ۀ شرایط جوی نامساعد دستگاه و فرد قادر به انجام کار نمی باشد با این وصف اگر روز کاری را ۸ ساعت در روز در نظر بگیریم که میانگین نرخ کارکرد دستگاه از قرار ساعتی ۵۰٫۰۰۰ تومان، هزینه ماهیانه ای به شرح ذیل را در بر دارد.
هزینۀ کارکرد دستگاه در ماه تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۵۰٫۰۰۰ ×۳۰ روز × ۸ ساعت
اگر آن را برای یکسال حساب کنیم که کارکرد مفید آن ۷ ماه می باشد به شرح زیر است.
هزینۀ کارکرد دستگاه در سال تومان ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ = تومان ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰× ۷ ماه
محاسبۀ هزینۀ کاری دستگاه در طول عمر مفید دستگاه که معمولاً‌۷ سال است.

تومان ۵۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ = ۷ سال × ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان
همچنانکه ملاحظه می شود هزینۀ کارکرد دستگاه در طول ۷ سال هزینه ای معادل ۶۰۰ میلیون تومان در بر دارد که دو برابر قیمت دستگاه می باشد (قیمت دستگاه ۳۱۰ میلیون تومان است)
پرداخت چنین هزینه ای اولاً‌برای مجری مقدور نیست و در ثانی خرید دستگاه و به کارگیری آن حدوداً‌۱۰۰% اقتصادی و خود دستگاه همچنان در مالکیت مجری خواهد بود.
علاوه بر آن یک نفر اشتغالزایی مستقیم و ۸۵ نفر اشتغالزایی غیر مستقیم به همراه دارد.
توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی خرید چاپر:
از آنجایی که در سطح استان خراسان رضوی با افزایش خرید چاپر سطح زیر کشت این محصول سال به سال رشد فزاینده ای داشته و هم اکنون سطح زیر کشت این محصول بالغ بر ۱۲۰۰۰ هکتار رسیده است و این در حالی است که به واسطۀ کمبود چاپر سالانه مقدار قابل توجهی از این محصول خشک و بلااستفاده می گردد و از آنجایی که به عنوان کشت دوم مطرح اس

ت بسیاری از کشاورزان با وجود نیاز مبرم از کشت آن خودداری نموده و اکثریت زمینهای زراعی در کشت دوم بلا استفاده می باشند چرا راز برداشت به موقع محصول ناامیدند و با وجود درآمدزایی بالا دست به چنین ریسکی نمی زنند افزایش چاپر قدرت ریسک را نزد کشاورزان را افزایش داده و سهم به سزایی در افزایش درآمد آنان دارد و علاوه بر آن می تواند تأثیر فراوانی در افزایش تولید شیر و گوشت داشته باشد و ضمن اینکه سه نفر اشتغالزایی مستقیم به همراه دارد و اشتغال غیر مستقیم فراوانی را نیز به همراه دارد و افزون بر آن می تواند حداقل ۱۵۰ هکتار از زمین زراعی را زیر کشت برده که سالانه بالغ بر ۶٫۵ میلیون تومان بر درآمدهای آن بیفزاید.
که این مبلغ در طول ۷ سال درآمدی معادل میلیون تومان ۲۲۰۵ = ۷×۳٫۵ از حمل کشت محصول عایدی دارد.
از آنجایی که تعداد روز کاری دستگاه در طول ۹۰ روز محاسبه می شود، همچنین ظرفیت کاری دستگاه ۳ هکتار در ساعت بوده و اگر کارکرد روزانۀ آن را ۱۲ ساعت در نظر بگیریم.
هکتار کارکرد روزانه ۳۶ = ۳ هکتار × ۱۲ ساعت
کارکرد سالانه دستگاه به هکتار ۳۲۴۰ = ۳۶× ۹۰ روز
همان طور که ملاحظه می شود به واسطۀ وجود دستگاه قدرت ریسک کشت ذرت توسط کشاورزان افزایش یافته و به واسطۀ آن می توان برداشت ۳۲۴۰ هکتار ذرت را سالانه برای کشاورزان تضمین نمود.
از آنجایی که نرخ برداشت هر هکتار ۴۰٫۰۰۰ تومان می باشد درآمد حاصل از برداشت ذرت سالانه تومان ۱۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ = تومان ۵۰٫۰۰۰ × ۳۲۴۰ هکتار
می باشد که در طول ۷ سال درآمدی بالغ بر میلیون تومان ۱۱۳۴ = ۱۶۲× ۷ برای مالک دستگاه دارد.
و اگر عملکرد ذرت را در واحد هکتار به طور میانگین ۷۰ تن در نظر بگیریم و از قرار کیلویی ۳۰۰ ریال در نظر بگیریم افزایش درآمدی که از ناحیۀ کشت ذرت نصیب کشاورزان می شود.
۶٫۸۰۴٫۰۰۰٫۰۰۰ = تومان ۳۰ × تن ۷۰ × ۳۲۴۰ هکتار
بالغ بر شش میلیارد تومان شده که می تواند تأثیر به سزایی در افزایش اشتغالزای

ی و افزایش تولید شیر و گوشت را داشته باشد.
یعنی در حدود ۸ میلیارد تومان در بخش کشاورزی ارزش افزوده مستقیم و میلیاردها تومان از ناحیۀ افزایش پروار بندی و تولید شیر نصیب این بخش می شود.
توجیه فنی، اقتصادی و اشتغالزایی تراکتور نیوهلند و ادوات :

در گذشته ای نه چندان دور فقط چند عامل آب، خاک، بذر و نیروی کار در فرآیند تولید بخش کشاورزی مطرح بودند ولی امروزه عاملی بنام مکانیزاسیون کشاورزی محور کارآمدی عوامل فوق الذکر به حساب می آید، نظر به اهمیت موضوع در راستای نیل به اهداف برنامۀ چهارم توسعه با هدف تأمین تکنولو‍‍ژیهای مناسب تولید کشاورزی، واردات تراکتورهای سنگین ۱۴۰ قوه اسب صورت پذیرفت که توجیه اقتصادی سرمایه گذاری در این باره بشرح ذیل می باشد:
قبل از ورود این دستگاه به عرصۀ کشاورزی تراکتورهای با توانمندی پایین مشغول فعالیت بودند کار با این دستگاهها در مزارع بسیار وقت گیر، غیر اقتصادی و برای آماده سازی مزارع برای کشت یک تراکتور می بایست چندین نوبت در مزارع رفت و آمد می کرد تا آماده سازی انجام شود و کشتی در آن انجام شود که این نیازمند زمانی طولانی، همچنین ردپای تراکتور بعد از رفت و آمدهای به دفعات باعث کوبیدن زمین و سفتی آن می شد و ارزش تراکتورهای سنگین بالاخص وقتی محرز می شود که زمین زراعی یکپارچه و بزرگ پیش روی ماست، سرعت و کیفیت کار و اقتصادی بودن کار با دستگاههای فوق الذکر توجیهی فراوانی برای واردات دستگاه به عمل آورد و هم اکنون مزایای فراوانی که این دستگاه دارد بر کسی پوشیده نیست.
درآمد سالانۀ تراکتور نیوهلند و ادوات دنبال بند مربوطه
ردیف شرح عملیات کارکرد روزانه به هکتار تعداد روز کاری در سال کارکرد سالانه به هکتار نرخ کارکرد هر هکتار (ریال) درآمد سالانه (ریال)
۱ – – – – – –
۲ کمبنیات ۱۰ ۳۰ ۲۵۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۸۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۳ گاوآهن ۵ خیشه دوواخه ۷ ۱۰۰ ۷۰۰ ۱۸۰٫۰۰۰ ۱۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ زیرشکن برگردان دار ۸ ۲۵ ۲۰۰ ۱۵۰٫۰۰۰ ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵ دیسک ۳۲ پره سنگین ۱۵-۱۲ ۴۰ ۵۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۶ سمپاش ۲۰۰ لیتر ۸۰ ۱۲ ۱۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷ وجین کن ۵ ۴۰ ۲۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸ کمباین چغندر ۵ ۴۰ ۲۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹ دیسک ۵ ۴۰ ۲۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰ بیلر ۵ ۶۰ ۳۰۰ ۳۵۰٫۰۰۰ ۱۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱ بذرکارصیفی جات ۵ ۴۰ ۲۰۰ ۲۰۰٫۰۰۰ ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
جمع – – ۷۵۳٫۵۰۰٫۰۰۰
همچنانکه ملاحظه می گردد کارکرد خدماتی سالانه دستگاهها و ادوات بالغ بر ۷۵ میلیون تومان هزینه در بردارد که در طی ۷ سال هزینه ای به شرح ذیل محاسبه می گردد.
هزینه کارکرد کمباین چغندر و تراکتور نیوهلند میلیون تومان ۵۲۵ = ۷ سال× ۷۵
هزینه کارکرد یک دستگاه تراکتور نیوهلند میلیون تومان ۵۱۵ = ۱۰-۵۲۵
کارکرد ۵ دستگاه تراکتور میلیون تومان ۲۵۷۵ = ۵ ×۵۱۵
هزینه کارکرد تراکتور و کمباین چغندر میلیون تومان ۲۵۸۵ = ۱۰+۲۵۷۵

با عنایت به جدول کارکرد ماشین آلات ملاحظه می گردد که :

هزینۀ کارکرد خدماتی ۵ دستگاه تراکتور نیوهلند و یک دستگاه کمباین چغندر در طی ۷ سال بالغ بر ۲٫۵ میلیارد تومان می باشد و این بدان معناست که مجری طرح بایستی ۲٫۵ میلیارد تومان هزینه کند به منظور کشت، داشت و برداشت محصول که بسیار کمرشکن می باشد

و این در حالی است که قیمت تمام شدۀ دستگاههای فوق الذکر ۱٫۵ میلیارد تومان است که ما به التفاوت آن یک میلیارد تومان سود ناخالص در بردارد به عبارت دیگر با توانمندسازی مجری طرح به وسیلۀ اعطای تسهیلات نه تنها اجرای طرح به نحو مطلوبی انجام می شود می توان قیمت دستگاهها را مستهلک نموده و ارزش افزوده ای از ناحیۀ خدمات بالغ بر یک میلیارد تومان داشته باشد ضمن اینکه درآمد محصولات تقریباً‌ بدون هزینه عاید متقاضی می گردد. بنابراین اعطای تسهیلات خرید ماشین آلات و ادوات مورد نیاز ضمن اقتصادی بودن در کارکر

د خدماتی درآمد قابل توجهی را متوجه مالکین مزارع می سازد و ضمن توسعۀ بخش این امکان را برای مالک فراهم می کند که هزینه ها را به مرور زمان پرداخت نموده و محصولات مرغوب و با هزینۀ بسیار پایینی تولید نماید و اشتغالزایی بالغ بر ۴۱ نفر را نیز به همراه دارد که از دیگر مزایای اجرای طرح و جزو اهداف اشتغالزایی طرح به شمار می رود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 8 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد