بخشی از مقاله

مدیریت کانال اطلاعاتی برای بدست آوردن پروژه های صنعتی


چکیده :
مدیریت و کنترل مراحل کسب پروژه های صنعتی به همراه ساختار قیفی شکل تا کنون در تحقیقات تجربی نادیده گرفته شده است حتی بدست آوردن موثر و مفید مراحل برای موفقیت اقتصادی بحرانی می باشد . به طور کلی هدف اصلی کارخانه های صنعتی تکمیل مراحل کانال اطلاعاتی می باشد ، به طوریکه کانال اطلاعاتی همیشه با کسب پروژه ها تکمیل شده و باعث می شود در طول زمان یک نجار مستمری تولید شود . پروژه های بررسی شده با ویژگی های منحصر به فرد ، پیچیدگی و منقطع بررسی شده اند . براساس ، بررسی ها و ممیزی های صورت گرفته میان

کارخانه های صنعتی آلمان ، مراحل کسب پروژه صنعتی را توضیح می دهیم . به طوریکه پروژه هایی که در بالا گفته شده است به مصرف کنندگان صنعتی به صورت منقطع فروخته شده است . ارزیابی چگونگی بدست آوردن پروژه های صنعتی ، به صورت واقعی بر حسب اینکه آیا فروخته شده است . مدیریت مستمر فروش کاربردی بوده و توسط مدیریت فروش برای هدایت و کنترل این مراحل مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر و آیا مدیریت فرضی فروش برای گسترش موفقیت اقتصادی شرکت دارد ، اجرا می شود .


مقدمه :
مراحل فروش و یا خرید تولیدات و خدمات به عنوان بخش اساسی در هر گونه فعالیت های اقتصادی مطرح می شود . تحقیقات قبلی منجر به ارائه دانش مفهومی در خصوص مراحل فروش برای بدست آوردن مشتری و حفظ آن شده است . بسیاری از مقاله ها بر روی مراحل بعدی مانند فروش بیشتر و یا حفظ مشتری تاکید می کنند . اولین مرحله برای کسب پروژه های جدید

مشتریان ( مصرف کنندگان ) ، که در تجارت پروژه های صنعتی بسیار مهم می باشند ، نادیده گرفته شده است . مراحل کسب پروژه های صنعتی ، شرایط فروش کارخانه را در بازار فروش تجارت های مختلف توضیح می دهد . پروژه هایی که مورد بررسی قرار می گیرند ممکن است مانند موارد پیچیده که منحصر به فرد بوده و به شکل منقطع و غیر مستمر فروخته می شوند تعریف گردند . این تعریف با تعاریفی که به فروش پروژه ها اشاره می کند متجانس می باشد ( موافق بوده ) و

بر روی پیچیدگی ( مانند فعالیت های مورد نیاز ) منحصر به فرد بودن ( مانند نیاز برای تولیدات مصرف شده ، پیچیدگی صنعتی و دوره پروژه ) منقطع بودن فروش ( مانند معامله های تک و غیر مستمر یا منقطع ) به عنوان یک ویژگی مهم و اولین تولید برای ارائه پایان نهایی و احتمال موفقیت در هر مرحله مختلف تاکید می کند . به طور کلی ، کارخانه ها با سفارش کمی مواجه می باشند به طوریکه فروش کارخانه به میزان بسیار زیادی نا مشخص می باشند . معمولاً کارخانه های صنعتی باید بتوانند ظرفیت های تولیدی کم و بیش پایداری را فراهم کنند .


آنها سعی دارند تا جریان مستمر و پایدار سفارشات ، یک درآمد ثابت و یک ظرفیت مستمری را در طول زمان به منظور کاهش خطر یا ریسک مالی و موارد نامشخص ، تشخیص دهند . بنابراین یک جریان ثابتی از پروژه ها از طریق مراحل مختلف در مراحل کسب پروژه های صنعتی ضروری می باشد . شرایط فوق تحت عنوان مشکل کانال اطلاعاتی معرفی می شود . مشکلات مربوط به کانال اطلاعاتی به صورت مفهومی مانند مراحل توسعه یک تولید جدید تشریح شده است . نتیجه حاصل نیز به سختی پیش بینی می گردد . کانال های اطلاعاتی توسط جریان پروژه ها از طریق مراحل مختلف فرآیند مشخص می شوند . برخی پروژه ها در مراحل انتخاب حذف شده اند . در

صورتی که برخی دیگر ممکن است با موفقیت تکمیل شوند . تعداد پروژه ها آغاز شده اند و طراحی مراحل انتخابی ساختار مربوط به کانال اطلاعاتی را مشخص می کند . احتمال موفقیت کمتری در انتقال پروژه ها از یک فاز به فاز دیگر وجود دارد . تعداد بسیار زیادی از پروژه ها باید به منظور اطمینان از وجود فرصت های کافی و مناسب برای ارائه نتایج نهایی شروع شوند . مدیریت این مراحل به مدیریت فروش اشاره می کند . مدیریت فروش پیچیده بوده و مستلزم کنترل درخواست

ها می باشد . چندین مدیر که در این پروژه تحقیقاتی معرفی شده اند ، ادعا می کنند که ارزیابی مراحل کسب این پروژه ها بسیار مشکل می باشد . اطلاعات مهم در این خصوص ، ساختارها ، نتایج حاصل از بدست آوردن کانال اطلاعاتی نه کنترل شده و نه به طور مفصل تجزیه و تحلیل می شود . اطلاعات مربوط به این موضوع ، به مدیران فروش این امکان را می دهد تا مدیریت فروش را با مهارت برای بدست آوردن مراحل و بهبود تصمیمات مدیریتی به کار ببرند . در خصوص مدیریت فروش

، موضوع و محتوی فروش شناخته شده و در کانال اطلاعاتی پذیرفته شده است ولیکن مقاله های علمی در این ساختار و فواید مربوط به آن کمیاب می باشد . نه تحقیق تجربی در خصوص اشکال واقعی فروش و مشکلات بالقوه آن وجود دارد و نه اطلاعاتی در مورد تاثیرات بالقوه آن بر روی روند کار . به منظور تکمیل این تحقیق ، میان کارخانه های صنعتی آلمان بررسی هایی انجام داده ایم که اطلاعات محرمانه را بازگو می کند . بر این اساس به دنبال پاسخی به سه سئوال مهم زیر می باشیم :
1- مراحل اکتساب پروژه های صنعتی واقعاً چگونه صورت می گیرد؟
2- آیا مدیریت طولی فروش کاربردی می باشد و توسط مدیریت فروش مورد استفاده قرار گرفته است؟
3- آیا مدیریت فروش به صورت با تجربه و فرهیخته در پیشرفت مراحل اقتصادی شرکت دارد؟
موارد دیگر در این تحقیق در چهار بخش اساسی تنظیم شده است . در بخش 2 ، مطابل موجود در خصوص بازاریابی پروژه و مراحل فروش صنعتی به خصوص با تمرکز بر روی کسب پروژه ، بررسی

می شود . محتوای فروش ممکن است برای کنترل کسب پروژه به کار رود . به طوریکه یک ساختار معیین و مشخص در این خصوص معرفی می شود . در بخش سوم ، بررسی ها و ممیزی ها و موضوعات مربوط به روش شناسی تحقیق را توضیح می دهیم . بخش 4 ، یافته های تجربی را با توجه به سئوالات تحقیقاتی بررسی شده ، ارائه می دهیم . این مقاله با تکمیل و تعیین مسیر برای تحقیقات بیشتر و یک خلاصه کوتاه به پایان می رسد .


بررسی مطالب و یافته های تئوری :
ویژگی پروژه های صنعتی :
در خصوص بازاریابی پروژه و موضوع فروش از یک تجارت به تجارت دیگر ، یک پروژه به عنوان معامله پیچیده مربوط به پکیج تولیدات – خدمات و کارهای طراحی شده معیین ، به خصوص برای ارزیابی مشتریان در یک دوره زمانی خاص تعریف می شوند . برخی از این پروژه ها مانند توسعه تجهیزات صنعتی که صورت قدیمی طراحی شده اند و یا فروش سیستم های مخابراتی و یا سیستم های

نرم افزار پیچیده به کارخانه های فروش پروژه ها به سازمان های چند منظوره و یا بازارهای دولتی و یا عقد قرارداد برای کشورهای توسعه نیافته معامله نمی کنیم . فروش در چنین شرایطی ، شامل بسیاری از فاکتورهای اساسی مانند فاصله فیزیکی . تفاوت های فرهنگی و موضوعات سیاسی می باشد که ممکن است در مراحل فروش تاثیر بگذارد و باید توسط کارخانه مورد بررسی قرار گیرد . به طور کلی ، بازار فروش پروژه ، پیچیدگی ها و موارد منحصر به فرد ممکن است به عنوان ویژگی های بسیار مهم پروژه تعیین شوند . پروژه های صنعتی پیچیده می باشند زیرا آنها تعدادی از فعالیت های متفاوت را در طبقه خاصی از پروژه های تک جای می دهند . ویژگی منحصر به فرد

 

بودن به پروژه های انفرادی اشاره می کند . در نتیجه باید تولیدات و نیازمندی های مربوط به خدمات انفرادی برای مشتریان شناسایی شود . به علاوه ، پروژه های صنعتی در یک دوره گسترده زمانی تاثیراتی بر جای می گذارد و با توجه به دوره انفرادی آنها متفاوت می باشند . همچنین ، مدل DUC ، بر روی پروژه های غیر مستمر یا منقطع تاکید می کند (DUC = غیر مستمر یا منقطع ، منحصر به فرد ، پیچیدگی ) . این ملاک و معیار استقلال پروژه را توضیح می دهد . همچنین زمانی که پروژه تکمیل می شود ، تشخیص و یا پیش بینی این موضوع که آیا پروژه های دیگری با همین مشتریان در آینده وجود دارد یا خیر ، بسیار سخت می باشد . این تعاریف ، مربوط به بازار فروش پروژه ، ویژگی های اصلی پروژه با ابعاد منحصر به فرد آن ، پیچیدگی ها و عدم استمرار یا منقطع بودن ، می باشد . این ویژگی ها ممکن است با توضیح " تجارت پروژه های صنعتی " که ما در طول این مقاله بر روی آن متمرکز شده ایم منطبق شود . در این متن ، تولیدات پیچیده ( مانند ماشین ها و سیستم های حمل و نقل ) خدمات پیچیده ( مانند انجام و تکمیل تعهدات نرم افزار ) اغلب یک بار و به یک

مشتری خاص فروخته می شود . عدم استمرار تجارت پروژه بر روی سرمایه گذاری با دقت در کسب پروژه تاکید می کند . در نتیجه به فروش اختصاص می یابد . البته ، تعقیب فروش و روابط در حال پیشرفت مشتریان نیاز به استفاده از پارامترهایی دارد که مهم تلقی می شوند ولیکن در این مقاله بر روی این موضوع متمرکز نمی شویم . ما بر روی پروژه های مشتریانی متمرکز می ش

ویم که به مراحل کسب پروژه های صنعتی اشاره می کند .
ساختار مراحل اکتساب : یک موضوع مهم در خصوص بازار فروش پروژه مراحل بازاریابی پروژه می باشد . که در طول چندین مرحله ( چندین فاز ) شکل می گیرد . این مراحل شامل " مرحله بازاریابی استراتژیک" ، فاز استقلال پروژه ، مرحله "اقساط و مناقصه ، و فراهم کردن اقساط

" می باشد . در طول مرحله بازاریابی استراتژیک بازار فروش و تولیدات نهایی برای فروش تعریف می شوند . مرحله استقلال هر گونه از پروژه ها باید برای اسکن پیشرفت های تکنولوژی به منظور اطمینان از نیازمندی هایی که در پروژه های بعدی باید بررسی شوند و بررسی دقیق بازار فروش توسط روابط در حال توسعه در خصوص موارد بالقوه و درونی به منظور کشف پروژه های ضروری ، مورد استفاده قرار گیرند . زیرا تقاضاها ممکن است پیش بینی شوند و موقعیت تامین کنندگان در بازار فروش و ارتقاء یابد . و این امکان برای کارخانه فراهم شود تا تصمیم بگیرد آیا یک پیشنهاد خاص ارائه بدهد یا اینکه هر یک از پروژه های فردی را در طول "مرحله فراهم کردن اقساط و تدارکات مناقصه" بیان کند . مذارکات بر روی پیشنهادات و تعیین قرارداد نیز شامل مرحله آخر می شود . بدست آوردن پروژه های مختلف توضیح می دهد . در نهایت به فروش ختم می شود . این مراحل با دو مرحله آخر ( مرحله اقساط و مناقصه و فراهم کردن اقساط و تدارکات مناقصه ) در مرحله بازاریابی پروژه مربوط می شود . ولیکن برخلاف بازاریابی پروژه می باشد . و بر روی مراحل درونی کارخانه به خصوص در مراحل اولیه متمرکز نمی شود . به علاوه ، مراحل کسب پروژه های صنعتی مرتبط به معامله میان خرید و فروش کارخانه می باشد . اکتساب پروزه های صنعتی شامل مراحل متوالی می باشد که باید با دقت توسط هر گونه سازمان فروش به منظور خاتمه دادن به فروش تکمیل شود . (شکل 1) در صورتی که این مرحله کلی از کسب پروژه های صنعتی ، ویژگی های کمی تعیین شده و با استفاده از اطلاعات عمومی ( مانند صفحات شبکه ) مراحل درونی تدارکات کارخانه و همچنین تخمین ذهنی از افراد فروش ، ارزیابی می شود .
دومین مرحله ، مرحله دستیابی می باشد . هدف این مرحله شروع اولین تماس می باشد و

ممکن است توسط یک e-mail و یا یک تلفن انجام شود . زمانی که تماس برقرار شد ، و یک تولید و یا یک خدمات خاص سفارش داده شد ، اولین "ارائه تولید" توسط نماینده فروش صورت می گیرد . هدف اصلی از نیروهای فروش نیازهای مشتریان را برآورده کند و فواید تولید را بر حسب این نیازها ، به صورت واضح و روشن نمایان نماید . در مرحله چهارم ، "طرح یک پیشنهاد" می باشد . اگر موارد مورد علاقه رسماً بیان شود ، پیشنهاداتی ارائه می شود . در مرحله پنجم ، "غلبه بر اعتراضات" . اگر اعتراضات افزایش یابد در صورتی که امکان غلبه یا مقاومت وجود داشته باشد باید رسیدگی

شود . در غیر این صورت راه حل های دیگری باید مطرح شوند . در نهایت سازش یا مصالحه ممکن است اجتناب ناپذیر باشد . در طول مرحله آخر مربوط به اکتساب پروزه ، ویژگی خاتمه یا پایان باید در مقابل قبول یا پذیرش یک پیشنهاد در یک روش احتمالی کاملاً موثر هدایت شود . مراحل دیگر مانند ارزیابی مفصل ویژگی های بالقوه در این طرح قرار نمی گیرد . به همین دلیل ما آنها را در مراحلی که صراحتاً ذکر کردیم بررسی می کنیم . هر گونه حمایت و پشتیبانی از فروش های قبلی کنترل شده است . زیرا اکتساب واقعی پروژه در لحظه ای که قرارداد امضاء می شود ، بدست می آید . در نتیجه ، باید گفت که نیروهای فروش تلاش می کنند که این کار با مرحله 6 به اتمام نرسد . زیرا در خصوص برخی از تولیدات ، خدمات مستمر ممکن است بعد از اتمام فروش بوجود آیند . و توسط نیروهای فروش برای یک دوره زمانی به منظور اطمینان از رضایت مشتری فراهم می شوند . توجه داشته باشید که با اکتساب کانال های اطلاعاتی در طول مراحل اکتساب پروژه ضرورتاً منجر

به برقراری رابطه نهایی با مشتریان نمی شود . به علاوه برخی از روابط خاموش که در نتیجه پروژه های غیر مستمر و تکمیل شده بوجود آمده اند ، باید به منظور کسب یک فرصت برای فروش پروژه های بعدی به مشتریان متوالی ، بررسی شوند . مدارک کافی با فرض بر اعتماد و وابستگی های درونی وجود دارد که در نتیجه پروژه های تکمیلی حاصل شده اند و ممکن است در پیشرفت

احتمالی پروژه های بعدی با مشتریان قبلی تاثیر بگذارد به خصوص زمانی که تولیدات تکنیکی پیچیده شکل گرفته باشد . براساس یافته های Eliashberg, Ding (2000) مرحله خرد یا مرحله عقلانی مانند کسب پروژه های صنعتی ممکن است به مراحل کانال های اطلاعاتی اشاره کند . بعد از هر مرحله ، مدیریت فروش تصمیم می گیرد که کدام پروژه ادامه بیابد و کدام پروژه حق

اشتراک بگیرد . ویژگی های عقلانی ممکن است برای متروک کردن مراحل التساب پروژه انتخاب شوند . مانند پیشنهادات برتر که از سوی شرکت کنندگان و یا تناسب ضعیف میان نیازهای آنها و تولیدات و خدمات پیشنهادی ، ارائه می شود . تمام پروژه های اشتراکی ، از کانال های اطلاعاتی حذف می شوند . زیرا ، تعداد کلی پروژه ها در هر یک از مراحل متوالی باقی می ماند . این موضوع در پهنای مراحل موجود در شکل 1 تشریح شده است . از نقطه نظر پیمانکاران ، مراحل انتخابی باید بوسیله هر یک از موفقیت های احتمالی و نهایی پروژه های انفرادی و حجم فروش مورد انتظار بدست آید . به علاوه ، همانطوریکه Chan (2007) می گوید ، انتخاب روش ها باید به صورت استراتژیک هدایت شود و باید بر حسب کانال های اطلاعاتی تعدیل گردد . تاثیر هر یک از پروژه های تک بر کل پروژه های مربوط به کانال های اطلاعاتی بر حسب منابع محدود ، نباید بدون توجه قرار گیرد . مادامی که بسیاری از پروژه های پیشنهادی باید ، انتخاب گردند ، جریان مستمر پروژه ها در کانال های اطلاعاتی نباید قطع شود . حفظ پی در پی پروژه ها در کسب کانال های

اطلاعاتی منجر به ارائه کانال های قیفی شکل Funnel – like می شود . به طوریکه تاثیرات مربوط به استفاده از مراحل انتخابی را در کانال های اطلاعاتی منعکس می کند . به لحاظ تئوری ، انواع متفاوت ساختارهای کانال اطلاعاتی امکان پذیر می باشد . یکی از منطقی ترین کانال های اطلاعاتی برای مهمترین شرایط فروش به شکل قیفی می باشد . این حالت زمانی که پروژه های پیشنهاد نشده در طول و یا بعد از هر یک از مراحل حذف می شود ، بوجود می آید . زیرا ، هیچ

یک از مراحل متوالی یا پی در پی نباید بیش از موارد قبلی پروژه داشته باشد . این کانال های اطلاعاتی به نظر می رسد زمانی که تعداد بسیار زیادی از ویژگی ها کاهش می یابد تا عدادی از سیستم های فروش بسیار پیچیده و با سیستم های گران قیمت شامل ، طرح نیرو و یا موانع خاکریزی ، تعداد کلی اکتساب پروژه ها در هر مرحله بسیار کم می باشد . این گونه موارد خاص ، هیچ پروژه ای حذف نمی شود . و یا اینکه به سختی حذف می شود . و مراحل اکتساب پروژه به شکل تونلی با تعداد ثابتی از پروژه ها در هر مرحله انجام می شوند . سرانجام ، اگر مراحل انتخاب فقط بعد از اولین مشاهده ( مرحله 3 ) اجرا شود ، و یا اگر پروژه های کمی شروع شود بنابراین نمی تواند در مراحل اولیه حذف گردد . در نتیجه ساختار خطوط لوله هیبرید ممکن است شکل بگیرد . ( تونلی برای مراحل اولیه ، یک تونل قیفی شکل برای مراحل آخر ) .
مادامی که ساختار مفهومی مراحل اکتساب پروژه از نوشتجات مربوطه حاصل می شود و به صورت گسترده مورد پذیرش قرار می گیرد ، ساختار کیفی این مراحل برای بهترین اطلاعات ما ارزیابی نمی شود . بنابراین ما نمی دانیم که آیا این مراحل مفهومی به میزان کافی در اکتساب پروژه های صنعتی واقعی منعکس می شوند یا خیر . بنابراین هیچ یک از اطلاعات تجربی ، مانند احتمال انتقال ، مدت و استمرار مراحل ، احتمال موفقیت و غیره که برای تصمیم گیری مدیریت کانال اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد ، در این نوشتجات موجود نمی باشد . به علاوه ، مقاله های علمی در خصوص موضوعاتی مانند "پیش بینی سهمیه" و "بودجه و تجزیه و تحلیل هزینه ها" در نوشتجات مدیریت فروش کمیاب می باشد . بر حسب دلایل نامشخص که به دلیل ویژگی های ذاتی پروژه در شرایط فروش از یک تجارت به تجارت بعدی حاصل شده است ، چنین داده هایی نمی توانند به عنوان یک مرجع برای مدیران فروش ، تصمیم گیری جهت بهبود مدیریت کانال های اطلاعاتی ، پیش بینی فروش بهتر و کاهش موارد نامشخص در جریان اصلی ، مورد استفاده قرار گیرند . مراحل

اکتساب پروژه های صنعتی به چندین مرحله سازمان بندی شده و موارد مربوط به اتمام فروش فقط بر حسب احتمالات پیش بینی می کند . زیرا مدیریت فروش نیاز به کنترل موثر به منظور پی گیری ، کنترل و بهترین تلاش دارد . به طور کلی ، اطلاعات باید بر حسب اینکه آیا تعداد پروژه های کافی در کانال های اطلاعاتی وارد شده اند یا خیر و آیا سازمان فروش با فرصت های کافی برای بازدید موارد مورد نیاز فراهم شده اند ، موجود باشد . مدیران ممکن است بوسیله طراحی روش های انتخابی برای پروژه ها در مراحل مربوطه در ساختار کانال های اطلاعاتی فروش نفوذ کنند .

براساس این تئوری اکتساب پروژه خطوط لوله به شکل قیفی در مراحل اولیه بسیار موثر بوده و باید در این عمل مورد توجه قرار بگیرد .
مدیریت فروش اجرایی funnel : این موضوع توسط Budd , Cooper (2007) تاکید شده و مانند آنچه که در بالا گفته شد ، اطلاعات کمی ممکن است برای کنترل بیشتر مراحل فروش مفید باشد . مدیران باید اطلاعاتی را در خصوص مسائل رایج در اکتساب کانال های اطلاعاتی برای حمایت از تصمیمات مدیریتی بدست آورند . محققان باید داده ها را برای زمانی که فروش به شکل قیفی صورت می گیرد ، ارزیابی کنند . چرا که ممکن است ارزش آن افزایش یابد . اطلاعات تجربی ممکن است تصویری از مراحل اکتساب پروژه های واقعی در بازار فروش از یک تجارت به تجارت دیگر ارائه نمایند . اصطلاح فروش به شکل funnel به ویژگی های مربوط به مراحل فروش به شکل قیفی اشاره می کند . این مدل منحصر به فرد مراحل اکتساب پروژه های جدید مشتریان در داخل مراحل ذکر شده در شکل 1 را توضیح می دهد . در مطالب مربوط به بازاریابی ، تعیین ساختار بهترین کانال اطلاعاتی در توسعه تولیدات جدید و انتخاب بیشترین پیشنهادات تولیدی در مراحل R&D به کار

گرفته شده است . برای موضوعات دیگر ، شامل کنترل و هدایت مراحل اکتساب پروژه ، استفاده از مدیریت کانال های اطلاعاتی ، همچنان کمیاب بوده و هنوز مورد بحث می باشد . بر این اساس ، ما مراحل اکتساب مشتریان صنعتی ( شکل 1 ) را با محتوی طرح قیفی شکل به کار می بریم و از نتایج کانال های اطلاعاتی در مراحل اکتساب پروژه های صنعتی استفاده می کنیم . ( شکل 2 ) اولین مرحله از مدیریت فروش قیفی شکل ایجاد ساختار کانال اطلاعاتی مناسب توسط تعیین

تعدادی از پروژه های مناسب که در هر مرحله واحد ادامه یابد می باشد . منابع مالی و انسانی باید در این مرحله بررسی شوند . همچنین تعداد اصلی پروژه ها برای نتیجه گیری نهایی به منظور دستیابی به فروش معیین و مشخص در این مرحله بررسی می شوند . استفاده از تعداد پروژه های مورد نظر مانند آنچه که در شکل 2 گفته شده است ، و احتمال موفقیت مراحل متفاوت ( قسمت های خاکستری رنگ در سمت چپ تصویر قیفی شکل ) تعیین ارزش مورد نظر در خارج از طرح قیفی شکل ممکن است برای هر مرحله ای محاسبه شود . سپس این تعداد پروژه های مورد نظر با تعداد پروژه های واقعی مقایسه می شوند . ناحیه خاکستری رنگ در تصویر قیفی شکل و درصدهای ارائه شده سطوح دست یابی در هر مرحله را نشان می دهد . بر حسب ساختار مرحله عقلانی مراحل ، سطح و کیفیت اطلاعات به صورت مستمر در طول زمان افزایش می یابد . ابتدا بسیار از پروژه ها با درجه های متفاوت ( دایره ای – چهارگوش یا پنج گوش ) وارد مرحله فروش می شوند . متاسفانه در محیط های واقعی ، درآمد مورد انتظار آنها مشخص نمی باشد . بنابراین ، باید مواردی اعم از اینکه آیا هزینه های بیشتر پرداخت شده است یا خیر ، و آیا هر یک از پروژه ها احتمالاً به صورت انفرادی برای دست یابی به موفقیت تخمین زده شده اند ، ارزیابی شود . پروژه هایی که از جذابیت کمتری برخوردار می باشند حذف شده و تعداد کلی پروژه هایی که در کانال های اطلاعاتی در هر مرحله باقی می ماند کاهش می یابد . میانگین موفقیت احتمالی برحسب تجربیات گذشته حاصل می شود و توسط تخمین ذهنی می توان تمام مراحل مربوط به طرح قیفی شکل را محاسبه کرد . یک فرآیند انتخابی مفید و موثر را فرض کنید . این احتمالات از مرحله به مرحله افزایش می یابد تا اینکه تعداد نهایی پروژه ها درک شوند . اگر مراحل ثبت صحیح باشد ، احتمال موفقیت داده ها ممکن است برای حمایت مراحل انتخابی مورد استفاده قرار گیرند . ولیکن

به هر حال این داده ها همیشه منتشر می شوند .
مدیریت فروش قیفی شکل :
تاثر موفقیت اقتصادی : فرض می شود که مطالب موجود در خصوص مدیریت کانال های اطلاعاتی بر روی یک ساختار خوب پایگاه اطلاعاتی در مراحل نهایی یک تاثیر خوبی دارد . فرض می شود که یک کارخانه می تواند به صورت فعال در هر پایگاه اطلاعاتی به منظور دست یابی به نتایج مناسب

، نفوذ کند . ولیکن تاکنون ، مدارک موجود برای تاثیرات مثبت مربوط به تاثیر مدیریت کانال اطلاعاتی به سختی بدست آمده است . بحث مربوط به بخش 2.3 نشان می دهد طرح فروش قیفی شکل ممکن است برای کشف مشکلات در اکتساب مراحل و همچنین در انتخاب روش ها میان مراحل متفاوت مفید باشد . در نتیجه موفقیت احتمالی در طرح های انفرادی ، تلاش صورت گرفته در هر پروژه ، حجم فروش تخمینی ، همچنین تاریخ آغاز و تاریخ تشخیص ، ممکن است اطلاعات مهمی را برای مدیران فراهم کند و این امکان برای آنها فراهم می شود تا کل مراحل را کنترل و هدایت کنند . درج این اطلاعات با انتقال و موفقیت احتمالی و تلاش های فروش ممکن است با توجه به مراحل و پروژه ها ارتقاء یابد . احتمال انتقال موفقیت و همچنین میانگین مدت استمرار مراحل تعیین شده ، پیش بینی صحیح فروش ممکن است ، کاهش یابد . با ترکیب این داده ها با هر یک از ارزش های پولی نهفته در پروژه ، درآمد مورد انتظار ممکن است به آسانی برای هر یک از موارد خاص در آینده

تخمین زده شود . اگر نتایج راضی کننده نباشد ، فروش به طرح قیفی شکل ممکن است برای درک فعالیت ها جهت بهبود مراحل اکتساب پروژه مورد استفاده قرار گیرید . بدین ترتیب ، مدیران می توانند به صورت غیر مستقیم از مدیریت فروش قیفی شکل سود ببرند . برای توسعه تولیدات جدید ، Blau (2004) استراتژی های مربوط به خرید حداکثر تولیدات جدید و مناسب مطرح نموده است و وابستگی درونی و موارد نامعیین را میان پروزه ها بررسی نموده است . ( مانند منابع محدود ) . با کمک تکنولوژی های مشابه و الگوریتم های ژنتیکی ، نویسنده سهم تولیدات جدید را که در نتیجه

بیشترین بازگشت مورد انتظار بدون افزایش خطر حاصل شده است با یک راه حل اکتشافی مقایسه می کند . این موضوع ممکن است به عنوان مدرکی برای موثر بودن مدیریت مفهومی کانال اطلاعاتی که شامل تصمیمات تحلیلی و تصمیمات هوشیارانه می باشد ، مطرح شود . برای کاربردهای دیگر ، مانند مدیریت قیفی شکل فروش ، هیچ مدارک تجربی وجود ندارد . در نتیجه ، نفوذ مثبت مدیریت کانال اطلاعاتی به نظر منطقی می باشد . ولیکن تاکنون ، تاثیر مدیریت قیفی شکل فروش بر روی موفقیت اقتصادی بررسی نشده است .
بررسی ویژگی ها :
به منظور پاسخ به سئوالات تحقیق ، ما مراحل مختلف تجارت به تجارت را در کارخانه های آلمانی که تولیدات جدید را به طور فعال ارائه می دهند ، بررسی می کنیم . هدف اصلی از این بررسی جمع آوری اطلاعات در ساختار واقعی دست یابی به پروژه های صنعتی ، کنترل مناسب این پروژه ( مدیریت فروش قیفی شکل ) و تاثیر آن بر روی کارهای اقتصادی می باشد . دانش و اطلاعات مربوط به این موضوع ممکن است مدیران را در تصمیم گیری خوب برای مدیریت پایگاه های اطلاعاتی حمایت کند . و ممکن است محققان بتوانند نمونه هایی از اکتساب پروژه های صنعتی که احتمالاً به عنوان یک مرجع اصلی برای تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار گیرد ، مشخص نمایند . برای بررسی این ویژگی ها ، ما به صورت تصادفی کارخانه های مربوطه را از میان اعضاء پایگاه اطلاعاتی یکی از بزرگترین کارخانه های صنعتی آلمان انتخاب می کنیم . تقریباً 707 کارخانه از میان 3000 کارخانه موجود ، در پایگاه اطلاعاتی در آلمان وجود دارد . که از آنها برای مشارکت در این ممیزی درخواس

ت شده است . 166 کارخانه امتناع نموده و 541 کارخانه قبول به مشارکت کرده اند . پاسخ نامه ها توسط e-mail ارسال شده و پاسخ ها از طریق e-mail و یا fax – پست و یا تکمیل در روی صفحات پرسشنامه صورت می گیرد . ممیزی روی خط با استفاده از Global park یک ابزار شبکه ای برای ممیزی online صورت می گیرد . این چهار کانال متفاوت برای افزایش سرعت پاسخ ممیزی پیشنهاد شده است . داده ها در دسامبر سال 2005 و آگوست 2006 پخش شدند . پاسخگوها

برای شرکت در نتایج حاصل از گزارش پیشنهادی مجاب شدند . 147 عدد از پاسخنامه ها برگشت داده شد بدین ترتیب سرعت پاسخگویی به آن در حدود 27 درصد برای اتمام پاسخنامه های ارسالی تخمین زده شد . (21% از تمام 707 کارخانه ) . براساس مشاهدات تحقیق ، با توجه به پاسخ های ارائه شده خواسته شد تا ساختار مراحل اکتساب یک پروژه ، مدیریت و کنترل و دست یابی به موفقیت را توضیح بدهند . برای جلوگیری از تعصبات درونی براساس توجه محیطی و نامناسب پاسخگویان ، ما تعدادی از پاسخگویان را در هر یک از ایالت های فدرال در برابر همکاری GDP آلمان مورد ازمایش قرار دادیم . با توجه به این که هر دو متغیر مهم تلقی می شوند و براساس آزمون wilcoxon مشخص شده است که هیچ تفاوت مشخصی در توزیع متغیرها وجود ندارد . برای توزیع محیطی پاسخگویان در نمونه تحقیقاتی ما در فراهم آوردن GDP و کفایت لازم مدارکی موجود می باشد . همانطوری که در شکل 3 تشریح شده است ، صنعت مهندسی یا نرم افزار و فناوری اطلاعات یا IT برای بیش از نیمی از تمام کارخانه ها بررسی شده است . برای این صنعت ها ، اکتساب پروژه ، اهمیت خاصی دارد . با شرکت مقوله های دیگر مربوط به مدیران بازاریاب ، مهمترین پاسخ ها و عکس العمل ها در انجمن فروش و بازاریابی به کار گرفته شده است . این امر به عکس العمل اطلاعات و دانش مناسب و کافی فعالیت های فروش کارخانه دلالت می کند . و می تواند اطلاعات صحیحی را برای ممیزی فراهم کند . در حدود از تمام شرکت های موج این نمونه به کارخانه هایی که در سطح ملی فعالیت می کنند محدود شده است . در حدود از ای کنند . در کنار تعداد کارگران و پراکندگی مشتریان ، حجم فروش سالیانه به عنوان یک شاخص یا معیار برای اندازه کارخانه در دامنه کمتر از 5 میلیون یورو € تا بیش از 500 میلیون یورو مشخص می باشد . البته ، از همه مهمتر اینکه تمام کارخانه ها در دامنه کمتر از این مقیاس قرار گرفته اند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید