بخشی از مقاله

مزایای عملكرد توليد در اجراي JIT

. خلاصه: رقابت فشرده در بازارهای کنونی باعث شده شرکتها روشهای مورد استفاده در تجارت خود را دوباره بررسی کنند. سازندگان کسیرهای تجاری و عملکردهای مربوط به منابع در نزاع و

کشمکش هستند و در این حالت رقبای بازاری قوی نیز در این ساختار ها شرکت می کنند. و از عملکردهای تولیدی در ساختار JIT استفاده می کنند و در نتیجه به ارتقاء فرایند ها ادامه می دهند. اگر چه سایتهای طرفدار ممکن است از انطباق JIT سود ببرند و میزان تحقق این ساختارها در ایالت متحده به نسبت کم است. این تحقیق از واکنش های مربوط با توجه به ساختارها اجرایی در عملکرد JIT شرکت ها به منظور فهم بهتری مزایا که شرکت ها در طول انطباق JIT کسب کرده اند تشکیل شده است و در این حالت تحقق همه جانبه و کاملتر آنها مفید است. نتایج این تحقیق بیانگر این مطلب است که تحقق کیفیت و ارتقأ متداوم و کاهش عملکردهای در فلسفه JIT می تواند با توجه به رقابت شرکتها مطرح می شوند. تحقیق JIT باعث می شود که عملکردها ی پائین ترین سطح لیست موجودی و کاهش هزینه کیفی و بیشترین واکنش مشتریان را به همراه داشته باشد. این تحقیق اینطور عنوان می کند که JIT یک استراتژی تولیدی به منظور ایجاد و فقط مزایای رقابتی می باشد.
مقدمه: فرآیند جهانی شدن رقابتهای فشرده باعث شده که بازار ها شرکت ها را مجبور کنند تا روشهای مورد استفاده در تجارت خود را دوباره بررسی کنند. علی رغم وجود منابع اقتصادی و طبیعی، سازندگان آمریکایی با رشد کاهش عملکرد تجاری و استفاده از منابع خارجی در کشمکش هستند. با توجه به منابع طبیعی موجود کم، رقبای بازار ها به خصوص در PR به استاده از عملکردهای تولیدی در ساختارهای JIT ترغیب شده اند و خواستار استفاده از فرآیندCPT(تداوم

ارتقأ فرآیند) می باشند. JIT یک فلسفه تولیدی است که بر دسترسي به ساختارهای خاص از طریق پیشرفت متداوم و از بین بردن نقصها تأکید کرده است. بعضی از مزایای مفهومی عبارتند از محصولات با کیفیت بالاتر، سطح پائین موجودی انبار، افزایش و ارتقأ ظرفیتهای زمانی، و کاهش زمان پاسخ مشتریان. در آمریکا ،JIT برای محاسبه و تاثیر آنها مهم و قابل تحسین است. در این حالت

برای میزان انطباق نسبی استفاده می وشد. این تحقیق دو موضوع را بیان می کند. اول مزایای حاصل از تحقیق JIT را بررسی می کند. دوم وابستگی این مزایا را با توجه به سطح تحویل در ساختارهای خاص انطباقی JIT را بررسی می کند. این مقالات در مشارکت با مقالات JIT به منظور ارائه فهم بهتر در مورد اینکه چطور شرکت ها باید انطباق JIT را به صورتی که سودمند باشد بررسی کند پیشرفت نتایج از سطوح سیاه اموال کاهش یافته در چندین تحقیق JIT بیان شده اند

هر چند محدودیت شواهد تجربی موجود باعث می شود که دیگر مزایای حاصل از ارزیابی در JIT را بررسی کنیم. بیشتر شواهد موجود در مورد تحقیق شرکت های خصوصی و یا محاسبات آماری توصیقی نمونه ای کوچک مطرح شده این تحقیق بر واکنش حاصل در 95 شرکته تولیدی متمرکز شده که به صورت رسمی با JIT منطبق شده اند. سطح تحقق JIT از طریق واکنش های ( جواب ها) به سوالات مقیاس های L محاسبه شده و در سطوح بالا و پایین مشارکت داشته اند. یکی از راه های تجزیه و تحلیل و ارزیابی به منظور ایجاد اطمینان در مورد این مسئله بیان شده که آیا اختلافاتی در مزایایJIT بین انطباق کنندگان کم و زیاد مطرح شده یا نه؟
بررسی JIT یک فلسفه:. JIT یک فلسفه تولیدی که توسط ژاپنی ها توسعه یافته و بیانگر ساختار زیبا شناختی (هنری) ایده آل و ماهیت آسان سازی در قابلیت محصول می باشد همچنین دقیقاً تعریف JIT بصورت متداوم مطرح شده و محصول JIT به یک سیستم تولیدی اشاره دارد که برای

رسیدن به ارتقاعاتی و متداوم در قابلیت تولید و کاهش ساختارهای نا مناسب اشاره دارد. تعاریف سپخاص تر توسط کالواسینا بیان شده. JIT سیستم کنترل تولیدی است که خواستار به حداقل رساندن مواد خام و VIP سیاهه اموال کنترل کاهش ها و تثبیت تولید، تداوم فرآیند تولید و ایجاد نیروهای کاری چند مهارتی و ساختارهای انعطاف پذیر می باشد طبق شان برگر JIT از قرن گذشته یکی از مهمترین ابتکارات مدیریتی با قابلیت تولیدی می باشد. گلیک من، اینطور عنوان کرد JIT به دوره خود رسیده است و به عنوان یک فلسفه مدیریت قانونی مطرح شده است. لغت J

IT تکامل خود را از تکنیک تولیدی به یک فلسفه گسترده تر ارتقاء یافته تکمیل کرده که می تواند به سازندگان USA کمک بکند و مزایای رقابتی در بازارهای جهانی ارائه داد.
ویژگی ه ای JIT: JIT به بهینه سازی ساختارهای کوتا ه مدت تا بلند مدت شبکه توزیع و تولید کامل محصولات اشاره کرده است. تحقیق موفقیت آمیز JIT باید دو موضوع اصلی را بیان کند. افزایش کیفیت و کنترل زمان تولید و تحویل محصول با تمرکز بر کیفیت شرکت های نزاع کمتر و عملکرد مجددی و رابطه موثرترین در بین بخش او کارمندان خود را تجزیه خواهد کرد به طور تحویل بلند مدت با عرضه کنندگان کمتر باید منجر به بازرسی کمتر شود. تحقق این قبیل نتایج خواستار ایجاد جریان ها به میزان کمتر و ثبات جدول برنامه ریزی و کیفیت محصول و کاهش زمان تولید و محافظت از عملکردها و موثر بودن فرآیند کاری می باشد.


مزایای اجزایJIT: تا سال 1982 فقط 3 کتاب منتشر یافته به زبان انگلیسی در مورد JIT در دسترس بودند. به تدریج افزایش علاقه در JIT منجر به افزاش مقالات شده است. حوزه ای مورد مطالعه شرکت هایی که با انطباق JIT موفق بوده اند منجر به انطباق تحقیقات بیشتری شده اند. بیشتر تحقیقات موجود مزایای حاصل از انطباق JIT را که فقط بیانگر محاسبات توصیفی بوده اند را مورد ارزیابی قرار داده اند. اندازه نمونه هابه صورت کلی کوچک بود و این شبیه به خاطر مشکل در تعاریف موثر JIT شرکت ها و جمع آمدی پاسخ ای مربوط بوده است. یکی از موثرترین مزایای حاصل

از انطباق JIT که در تحقیقات تجربی کسب شده کاهش سطح سیاهه اموال و یا افزایش سطح سیاهه اموال بوده است. بعضی از تحقیقات رابطه بین عملکرد JIT و عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار داده اند که با توجه به محاسبه قابل تولید زمان مورد نیاز و کیفیت روابط بازرسی را پیدا کرده اند.
ناکامورا ارتقا در چندین عملکرد تولیدی محاسبه شده با توجه به انطباق JIT را گزارش داده است. در مقایسه تحقیق JIT و ساختارهای غیر JIT شرکت های الکترونیکی کانادا بروکس و فادر اینطور یافتند که شرکتهای JIT از نظر هزینه مناسب تر بوده اند شماری از تحقیقات تاثیر تحقیق JIT بر محاسبات عملکرد مالی قبلی را بررسی کرده اند و نتایج قابل ملاحظه ای ارائه داده اند. اگر چه کاهش سیاهه اموال ممکن است هدف اصلی تحقیق JIT نباشد اما یک نتیجه طبیعی است. همانطور که با تحقیق قبلی( فشار Push) عنوان شده ـJIT سیاهه اموال را از طریق تولید با توجه سفارشات مطرح شده استخراج می کند باانجام فرآیندها سیاهه اموال به حداقل می رسد و تولید می تواند سریعتر به خطا ها و تغییرات موجود در تقاضا پاسخ دهد. زمان نهایی از طول فعالیت های MVA از قبیل صبر کردن، حرکت زمان بررسی که می تواند تا 95% هزینه محصولات را تشکیل دهد کاهش می یابد.
میزان تحققJIT: تحقق JIT از طریق شرکت های آمریکایی به نسبت آرام و در حالتی خاص مطرح شده که علی رغم رشد آگاهی از مزایای عنوان شده آن بیان می شود. یکی از دلایل مربوط به سی میلی شرکت ها برای انطباق JIT مقاومت آن در مقابل تغییر است. کاهش تحقیق با توجه به تعداد فاکتورهای دیگر از قبیل فهمیدن روش های JIT و ناهماهنگ بودن محیط کار و عدم وجود

 

عرضه کنندگان پشتیبان و نامناسب بودن محاسبات عملکردی و سیستم های متحرک مطرح شده است. شواهد همچنین اینطور عنوان می کند که JIT ممکن است برای تمام شرکت ها مناسب نباش و نمی تواند برای آنها موفقیت آمیز باشد. تحقیقات اینطور عنوان کرده اند که هر یک از شرکت ها تحقیق jitرا در مجموع عملکردهای JIT خود بیان می کنند و سعی می کنند تا فعالیت های

NVA را کاهش دهد. برگترین مزایا از طریق انطباق شرکت ها با JIT حاصل می شود و ممکن است بخاطر مزایای مشترک حاصل از تکنولوژی های اجرایی JIT به عنوان یک سیستم حاصل شود. یک تحقیق تحقیقی مرحله به مرحله منجر به ترکیب نتایج شده و اغلب باعث ایجاد بر آورد منفی از پتانسیل JIT می وشد.
تحقیق پیشنهادی: JIT یک ساختار افسانه ای اما رابطه است اما روش اجرا با ارجحیت بیشتر بر زمن نیبت به چیزی که قبلاً تجربه کرده ایم مطرح شده لبک برن عنوان کرد که زمان در مقایسه با ساختارهای تولیدی با JIT مطرح شده. بومن عنوان کرد که JIT یک برنامه کاهش زمان است نه

برنامه ای برای کاهش سیاهه اموال. فلاین کاهش در زمان کلی به عنوان ساختاری برای محاسبه موثر بودن JIT استفاده کرده. همچنین عنوا ن کردند که ساختارهای خاص تولید JIT میتواند زمان پاسخ مشتری را افزایش دهد. کوتاه بودن زمان تولید می تواند زمان مورد نیاز برای تغییر مکانیزم ها به منظور کار در بخش های مختلف را کاهش دهد و همچنین باعث کوچکتر شدن اندازۀ می شود. با کاهش اندازه ها سطح انبار (موجودی) کاهش می یابد و قابلیت انطباق محصولات افزایش می

یابد و رسیدن به کیفیت بهتر حاصل می شود. کاهش سریع تر مسائل منجر به کیفیت بهتر و در نتیجه کشمکش کمتر و بازیافت کار می شود. JIT کارمندان را با استفاده از آنها در فرآیند تصمیم گیری فعال می سازد و مهارت های کاری آنها را گسترش می دهد. باید کارگران آموزش ببینند که انعطاف پذیر می باشند و برای فرآیندهای تصمیم گیری در مورد تولید روز به روز به آنها قدرت داده شود. آموزش مقطعی کارگران نیز برای موفقیت JITبه نظر مهم است. کارکردن به صورت موثر در گروه نیز برای حل مسائل در محیط JIT نیز مهم است. کارگروهی و اهمیت آن را برای تحققJIT

بیان کرده اند نظر عمومی ان است که عملکردهای حسابرسی باید در محیط JIT کارآیی بیشتری داشته باشند. هر چند مطالعات مربوط به بررسی تغییرات واقعی در عملکردهای حسابرسی با انطباق JIT بیانگر نتایج ترکیبی است. مدیران به تحقیق JIT تمایلی ندارند، اگر آنها متقاعد شوند که JIT تمام عملکرد شرکت را اصلاح می کند. در نتیجه سرمایه گذاری و ارزیابی شرکت در عملکرد ها باید در محاسبات سود آوری ساختارهای منعکس شود. بیشتر تحقیقات توسعه یافته و پیشرفته اینطور عنوان کرده که JIT منجر به ارتقأ سود آوری می باشد، از آزمایشات این قبیل روابط را به

صورت تجربی بررسی کرده اند. مهرا و اینمن اینطور عنوان کردند که تحقیقات آنها در ابتدا مستقیماً با JIT و ارتقأ ساختارهای نمایی مرتبط بوده است. تحقیقات تجربی بعدی توسط بالاکرسیمن هیچ نوع اختلافی در ROA بین شرکتهای که حاوی JIT و عدم JIT هستند عنوان نکرده اند تا زمانی که شرکت ها با حداقل و حداکثر تراکم مشتریان و ساختارهای مختلف هزینه با هم به صورت گروهی

ترکیب شدند. دیگر تحقیقات تجربی بیانگر رابطه بارز بین تحقیق JIT و قابلیت سودهی شرکت ها است. شواهد و تحقیقات فراوانی برای بررسی کاهش موجودی با توجه به انطباق JIT بیان شده است. در اگ و جرماین به صورت بسیار گسترده رابطه بین JIT سطح موجودی را بررسی کردهاند و یک همبستگی بارز در بسیاری از ساختارهای سازماندهی شده بین سطح تحقیق JIT و کل موجودی یافتند زابطه های خاص مواد خام که در حال اجرا است و موجودی کالاهای تمام شده با توجه به JIT نیز موزد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است. همانطور که ذکر شده، چندین تحقیق جنب

ه های مختلفی که چه چیزی JIT را تشکیل داده و چه مزایای باید از تحقیق آنها بدست بیاند را مورد ارزیابی قرار داده است. با بهینه سازی محاسبات به صورتت گسترده، این تحقیق تحقیقات

 

اولیه JIT را از طریق بررسی مزایای حاصل از انطباق عملکردهای خاص JIT توسعه داده است. عملکردها و تحقیقات موضوعات مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفته است. شرکت هایی که بالاترین سطح اجبار در انطباق با یاختارهای کامل و همه جانبه عملکردJIT را دارند، بیشترین مزیت را از ارتقاء کیفی و واکنش به موقع ،انعطاف پذیری کارمندان سهولت محاسبات، عملکردهای تجاری و کاهش موجودی نسبت به شرکتها با حداقل سطح اجبار ، حداقل عملکرد JIT به خود اختصاص

داده اند.
روش تحقیق: مجموعه اطلاعات به دست آمده از یک ساختار 5 صفحه ای و جزئیات مربوطه برای بیان عملکرد تحقیقات استفاده شده است. وسایل ساختارهای باقی ماند. در شماری از آزمایشات توسط چندین پروفسور تجاری و مدیران از 5 شرکت تولیدی به منظور قابلیت خواندن وضوح و تکمیل فرآیند ها مورد ارزیابی قرار گرفته اند. تغییرات مناسب با توجه به فرضیاتت و توضیحات مطرح شده است سئوالات موجود برای این قبیل تحقیقات قابل اجرا هستند و بیانگر مقیاس خلاصه ای LUK می باشند تجزیه و تحلیل فاکتورها با توجه به ترکیب سنو است تا مرتبط به عملکرد 1T و 3 محاسبه مجزا برای بررسی عملکردهای تحقیقاتی عنوان شده است.

نمونه شرکت ها: یکی از تحقیقات و مشکلات بسیار گسترده به منظور بررسی تمام شرکت های تجاری آمریکا و اطلاع دادن به آن ها که با JIT عمل کنند صورت گرفته است. یک نمونه JIT1690 شرکت در آغاز مطرح شد برای ساختار برای شرکت کردن در این تحقیق یک شرکت باید 2 کدSIC در شرکت باتوجه به ردیف 20 و 39 داشته باشد مقیاس آنها را بین 2 بیلیون و 2 میلیون دلارآمریکا بیان می کند و باید در پایگاه اطلاعاتی Com مطرح شوند.


با استفاده از این قبیل مقیاسها، اندازه نهایی نمونه، با توه به JIT مشخص شرکت ها تا 89 نیز کاهش یافته است به منظور انتخاب دیگر شرکتهای و نمونه ها، یک تحقیق اولیه در CD به منظور بیان ساختار پتانسیل شرکت های تولیدی انجام گرفت که این قبیل معیارها را داشته اند.
3266 گزارش موجود بود با توجه به انتخاب تصادفی 600 شرکت انتخاب شدند. شرکته ایی که به صورت تصادفی انتخاب شدند. با توجه به تکرار ساختار ها، از این نمونۀ حذف شدند و با توجه به عدم وجود اطلاعات Com، و یا آدرس بیون از Vs و یا عملکردکلی تولیدی غیر قابل اجرا این ساختارها مطرح می شوند. در نتیجه ساختارهای تولیدی به447 شرکت تکمیل شدند و ساختارهای مربوط رامنعکس کردند و در این حالت کل میزان واکنش 8/56% بود. یکی از ساختارهای برگشتی قابل استفاده نبود. جواب دهندگان ساختارهای متعادلی با .P.V و W و یا DM ارائه دارند. به طور میانگین 17 سال ساختار مدیریتی را تجربه کرده اند و که 9 سال آنها مدیریت با شرکت کنونی است. داده های مربوط به JIT شرکت های نمونه از یک سال به 2 ساختار مدیریتی محاسبه شده اضافه می شوند. آزمایش ANOVA بیانگر اختلاف در میانگین

واکنش و عدم واکنش به روش شرکت است که از نظر آماری مشخص نیست. بدین ترتیب، یک پاسخ باتوجه به اندازه شرکت مشاهده شده است. بیشتر شرکتها ی نمونه خودشان را به صورت شرکت های بدون JIT دسته بندی کرده اند. 2 شرکت پاسخ دهنده دیگر به صورت شرکته ای غیر JIT در این تحقیق دسته بندی شده اند، در علامت سوال باقی مانده اند و یا این ساختار ها را

بیان کرده اند که آنها قابل بررسی هستند و یا کار خود را می توانیم با تحقق JIT آغاز کنیم 95 تا از شرکتهای جواب دهنده بیانگر این مطلب هستند که آنها به صورت رسمی JIT را اجرا کرده اند. هر چند کل اندازه نمون ها تا91 شرکت با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات کاهش یافته 4 تا از شرکت ها به سوالات مربوط به تحقیق قبلی JIT پاسخ نداده اند توزیع صنعتی و تعاریف مربوط به JIT و کل شرکتهای نمونه در جدول 1 موجود می باشند بیشتر این شرکت های پاسخ دهنده از 3 شرکت و صنعت هستند: ماشین های صنعتی ، شرکته ای الکترونیکی و ابزار سازی توزیع صنعتی با توجه به

 

شرکتهای فاقد JIT شبیه به توزیع شرکتهای JIT است به جز برای محصولات شیمیایی و ساختارهای وابسته به آنها توزیع صنعتی برای کل شرکت های پاسخ دهنده شبیه به کل نمونه شرکت های توزیع یافته است هفتاد درصد شرکتها و نمونۀ مربوط از بزرگترین شرکتها بودند: SIC و کد36 و 35 و 28و 38. توزیع واکنش دهنده ها از طریق شرکت شبیه به توزیع کل ساختارهای بوده است در اینجا درصد بالایی از عدم واکنش در صنایع اتومبیل سازی و فلزات فابریک مطرح شده اما هیچ یک از این شرکت ها به صورت بارزی در نمونه های مربوطه صورت مشترک عنوان شده است.
محاسبه در تحقق JIT: محاسبه سطوح تحقق JIT و مزایای حاصل خود بررسی مجموعه ای از فرآیندهای تولیدی JIT است این قبیل محاسبات از تحقیقات قبلی گذشته شده اند. ساختار JIT در بررسی مقالات راج و وایت توصیف شده است و در تحقیقات تجربی توسط وایت عنوان یک سری سوال 11 نکته ای در بررسی ساختارها و محاسبه شرکتهایی که با JIT منطبق شده اند بیان

شده است، این قبیل فرآیند ها بر مطالبی از قبیل زیر متمرکز کرده اند. شرکت ، تکنولوژی گروه کاهش زمان تولید، کل ساختارهای قبیل تولید، استفاده از کارمندان چند کاره، انسجام ظرفیت کاری، خرید JIT، کل کنترل کیفی و کیفیت چرخۀ هر یک از عملکردهای JIT از طریق یک سوال در ساختارهای موجود محاسبه شده است. چندین محاسبه برای هر یک از ویژگیهای JIT همانطور که در تحقیقات دیگر بیان شده محاسبه شده است که مفید بوده است هرچند مزایای حاصل از توسعه پرسشنامۀ به نظر می سد کمتر از ساختارهایی است که از یک فرآیند با واکنش بیشتر رسیده است. یکی از تعاریف واضح در مورد ساختار JIT با توجه به ارائه فهم بهتر از 11 عبارت JIT در این ساختار عنوان شده که مشابه به تحقیق وایت است.
فاکتورها برای محاسبات JIT: با استفاده از ساختارهای موجود و روش های محاسبه آن موضوع یک تجزیه و تحلیل فاکتوری و توصیفی است. 3 ساختار JIT ، از این تجزیه و تحلیل استخراج شده است که بیانگر64% کل و اریانس را دارا است. تمام 11 ساختار و ظرفیت در یک ساختار 3 تایی بر جزء

چرخه کیفی دسته بندی شده اند که این ساختار از آزمایشات حذف شده است. اولین فاکتور ساختار و ترکیبات تولیدی بوده که بیانگر توصیف توسعه شرکت هایی است که از سیگنالوژیهای تولیدی تحقق یافته و تجربه آنان استفاده کرده اند.

همچنین از ظرفیت کاری منسجم کارمندان چندکاره استفاده کرده اند در مجموع این قبیل تفکیک ها بیانگر ساختارهایی در مورد سیستم تولید ی آنان است و به صورت خاص و مجزا از اینم قبیل عملکرد ممکن است از طریق هر شرکت تولیدی با تفکیک بالا منطبق شود دومین فاکتورJIT کیفیت ساختارهای است که بیانگر محاسبه توسعه شرکت هایی است که از این روش تحقق یافته است برای ارتقاء کیفیت محصول فرایند استفاده کرده است. کنترل کیفی کلی TQM از طریق اهداف مشابه ارتقاء خود به هم متحد می شوداگر چه TQM می تواند بدون تحققJIT منطقل شود این

طور هنوان شده است که سیستم تولیدی JIT می تواند بدون مشارکت ساختارهای TQM موفق شود مدیریت کیفیت مناسب کالا به ساختارهای مربوط به JIT اشاره دارد و بیانگر ساختار کلید ارزیابی است. شومین فاکتور ان به عنوان یک عملکرد منسجم JIT مطرح می شود که بیانر توسعه و پیشرفتی است که در آن شرکت ها فرلیندJIT تحقق یافته ای دارند علی رغم دیگر فاکتور های JIT این قبیل عملکردهای بیشتر با ساختارهای تخصص یافته JIT مرتبط هستند و بدین ترتیب که

شرکتهایی از این قبیل عملکردها را منطبق کرده اند بیشتر خودشان را به عنوان یک مشترک با مشارکت کامل با JIT در نظر مي گیرند. فاکتورهای تجزیه و تحلیل یکی از قدرتمندترین روش های معتبر ساختن ساختارها است باعث می شود که تمام محاسبات را بررسی کنیم. را ه حل ها و فاکتورهای مربوط برای تعریف این ساختار 12% معتبر ساختار فرآیند های تبعیت می کنند. تغییر ساختارها معتبر شده از طریق هر یک از فاکتورها صورت می گیرد. بیانگر چندین سوال در 5% می

باشد.
بعلاوه ساختارهای معتبر شده نیز حمایت می شود. هیچ یک از سوالات مطرح شده در مورد این فاکتو رو تجزیه و تحلیل این ساختارها به 4% بیشتر از یک فاکتور نمی رسد. به منظور بیشتر این قبیل ساختارهای حاصل از محاسبات، ساختارهای فاکتورهای مربوط به صورت مقطعی معتبر بوده

اند و با استفاده از کل نمونه بیان شده است. عملکردهای مشابهی در اعتبار مقطعی کل نمونه با توجه به کل الگوهای اولیه صورت گرفته است. شرکت ها در نتایج بازرسی خود این ساختارهای تحقق یافته JIT دانسته و چه نداشته اند، فرایند ها را گزارش داده اند- گابتارسومر این طور عنوان کرده اند که رابطه سیاره بین دو محاسبه مختلف با توجه به ساختارهای مشابه مطرح شده است.
که می تواند به مقدار ارائه شواهد در مورد اعتبار فرآیندها استفاده شود. یک ماتریس همبستگی بیان گر همبسنگی بارز بین تمام ساختارهای JIT استفاده شده است در این تحقیق بوده و با واکنش JIT و غیر JIT بیشتر نشان داده است. بعلاوه آزمایش Anovo میانگین ساختارها ی خ

ود شناسایی JIT شرکت های فاقد JIT و فاقد آنJIT سه شرکت JIT مورد ارزیابی قرار داد و محاسبه JIT بیانگر مجموعه ای کامل از ساختارهای JIT بوده اند که به صورت میانگین سه فاکتور خاص JIT را درخود داشته است. تمام این قبیل ساختارها JIT بیانگر میانگین اختلاف بالا بین

گرفت. ضرایب آلفا برای Jitqlty , jitmsnuf به ترتیب 684 و 946 بوده است.
ضریب برای Jitvniqve تا 684% نیز کاهش می یابد. آلفا کوربناج با توجه به واقعیت پذیری برای ترکیب محاسبات JIT محاسبات ترکیب شده864% است. طبق اظهاراتآلفا 50-60% برای تحقیقات آزمایشی می باشد اظهارات کلی این قبیل آزمایش ها از میزان اعتبار محاسبات مربوط به ساختارها که در این تحقیق استفاده شده حمایت می کند.

نتایج تحقیق و بررسیها: پاسخ دهندگانی که عنوان کردند که آنها به صورت دریت با JIT منطبق شده اند خواسته شد تا افزایش تغییرات اجرایی که بعد از انطباق با JIT در این را مشاده کرده ند را گزارش دهند: کیفیت، تولید به موقع، پیشرفت کارمندان، حسابرسی، قابلیت سود دهی شرکت ، و کاهش موجودی آنها برای سطح تغییرات 5 انتخاب را مطرح کرده اند را افزایش باند ، افزایش متعادل، تغییر کم یا عدم تغییر ،و کاهش ساختار و اعتدالی و یا کاهش باند. شمار جوابها که به هر یک از ساختارها برای هر سطح تغییر مطرح شد در جدول 3 نشان داده شده است و به صورت تقریبی 28% واکنشها از شرکتهایی بوده که افزایش و پیشرفت بارزی در عملکرد خود از زمان

تحققJIT داشته اند. بیشتر61% پاسخها مثبت بودند، در حالی که فقط 5% پاسخها با توجه به تغییرات انطباق بند از JIT منفی بوده است. زمانی که فقط تاثیر آن بر موجودی ارزیابی می وشد، تقریباً بیشتر از 4/3 پاسخ دهندگان کاهش در کل موجودی را عنوان کرده اند.
مقایسهAnovas: یکی از دلالیل تصور شده برای محدودیت موفقیت با توجه به تحقیق JIT تحقی

ق تدریجی ( جزء به جزء) که است که شرکتها در در ساختار انطباقی خود از ان استفاده می کنند. به منظور فهم بهتر این مسئله که کدام یک از JIT بر ارتقاء ساختارهای در عملکرد شرکتها تأثیر می گذارد. چهار فاکتور JIT هستاند که برای بررسی مزایای عملکرد JIT استفاده می شود. به علاوه میانگین ساختار مربوط به 3 فاکتور ،مزایای JIT را با توجه به تحقق همه جانبه ساختارهای کاربردیJIT مطرح می کند. هر یک از فاکتورهایJIT به 2 سطح کم پایین و زیاد ( قوی) و ضعیف تحقق تقسیم می شود. از پاسخ دهندگان خواسته شده تا این مسئله را بررسی کنید که چه عواملی باث شد شرکتها در تکنولوژیهای JIT خود با توجه با ساختارهای زیر پیشرفت کنند.

عدم انگیزه بررسی- شروع ، بخشی کلی- میانگین واکنشها برای فاکتور های JIT که به صورت بیان شده به صورت آداپتورهای قوی دسته بندی شدند. میانگین واکنش برای 3 فاکتور JIT که2> و 5> بوده با نام آداپتورهای ضعیف دسته بندی شوند. میانگین واکنش ها خارج از این محدوده، در این تجزیه و تحلیل استفاده شده است. زیرا هیچ نوع قضاوتی در مورد تأثیرات تغییر از انطباق JIT نمی تواند به صورت منطقه مطرح شود این مسئله زمانی مطرح می شود که ان قبیل محاسبات هنوز تحقق نیافته اند. با ترکیب محاسبات JIT و اضافه کردن 3 فاکتور مجزا با هم و بررسی میانگین آنها می توانیم ساختارها را محاسبه کنیم. این قبیل نتایج در آداپتورهخای JIT قوی و ضعیف مطرح می

شود و بیانگر ساختارهای کامل و همه جانبهJIT است. این قبیل محاسبات بیشتر از مجموعه فاکتورهای ممجزا مورد ارزیابی قرار می گیردند و در این حالت، آداپتورهای قوی در یک یاقی 2 فاکتور ممکن است با نام آداپتورهای ضعیف دسته بندی می شوند. توزیع آداپتور ضعیف و قوی برای هر یک از چهار مقیاس JIT متفاوت است. جدول 5 بیانگر تمام این ساختار ها به جزء Jit aluy است که با توجه به آداپتورهای ضعیف و قوی 3 تایی می باشد و از حمایت اهمیت ایجاد ساختار کیفی د محیط JIT می کند . بعد از تقسیم 4 فاکتور JIt به 2 بخش واسته بندی ضعیف و قوی، یک ANOVA اگر سطح بالاتر تحقیق JIT در تحقیق بیشتر سطح موجودی، کیفیت زمان تولید، و انعطاف پذیر کاری و قابلیت سوددهی مشارکت داشته باشند محاسبه می شود. دیگر روابط داخلی پیچیده که با یکدیگر رابطه متقابل دارند بر ارتقاء محصولات تاثیر می گذارند ممکن است بین ساختارهای حاصل از

تحقیق JIT قرار بگیرد. هر چند، این تحقیق بر JIT متمرکز شده است و در این حالت به صورت کامل از طریق ساختارهای تجاری در مدل مورد نیاز بررسی بین ساختارهای تصمیم یافته و ساده شده مورد ارزیابی قرار بگیرد. نتایج مربوط به آزمایش ANOVA اینطور عنوان کرده که آیا شرکتها که مزایای بهتری از تحقق عملکردهای خود به دست آورده اند بیشتر برای تحقیق عملکردهای خاص JIT تمایل به مشارکت دارند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید