مقاله عفونت هلیکوباکترپیلوری

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان

آقاي ٢٩ ساله اي با ناراحتي متناوب ناحيۀ اپيگاستر، بدون کاهش وزن يا شواهد خونريزي گوارشي مراجعه مي کند.
سابقه اي از مصرف آسپيرين يا داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي (NSAIDs) نمي دهد. در معاينۀ شکم ، تندرنس اپيگاستر مشهود است . آزمون سرولوژيک براي هليکوباکتر پيلوري مثبت است ، و يک دورة ١٠ روزه درمان سه دارويي (اومپرازول ، آموکسي سيلين و کلاريترومايسين ) براي وي تجويز مي شود. شش هفته بعد، بيمار با علايم مشابه برمي گردد.
اين فرد چگونه بايد ارزيابي و درمان شود؟

مشکل باليني
هليکوباکتر پيلوري ، يک باکتري گرم منفي که در سطح مجرايي پوشش معده ديده مي شود، اولين بار در سال ١٩٨٣ توسط وارن (Warren) و مارشال (Marshall) يافت شد (شکل ١). اين باکتري التهاب مزمن مخاط زيرين را القا مي کند (شکل ٢). عفونت معمولا در سال هاي اول عمر کسب مي شود و در صورت عدم درمان ، پايدار مي ماند. شيوع عفونت در سنين بالاتر و در افرادي که کودکي خود را در وضعيت اجتماعي - اقتصادي پايين سپري کرده اند، بيشتر است و بنابراين در نقاط مختلف جهان بسيار گوناگون است . تصور مي شود شيوع بالاتر در سنين بالاتر، نتيجۀ اثر همگروهي (١) ناشي از شرايط پايين تر زندگي کودکان در دهه هاي گذشته باشد. حداقل ٥٠ جمعيت انساني جهان ، عفونت هليکوباکتر پيلوري دارند. اين ارگانيسم قادر است در محيط اسيدي معده زنده بماند. بخشي از اين توانايي ، محصول فعاليت بسيار بالاي اوره آزي باکتري است ؛ اوره آز، اورة موجود در شيرة معده را به آمونياک قليايي و دي اکسيد کربن تبديل مي کند.
عفونت با هليکوباکتر پيلوري، کوفاکوتري در اياجد سه باميري مهم دستگاه گوارش فوقاني است : زخم دوازدهه يا معده (که بر اساس گزارش ها در ١٠-١ بيماران آلوده ايجاد مي شود)، سرطان معده (٣-٠.١)، و لنفوم بافت لنفوييد مخاط معده (٢) (MALT) (کمتر از ٠.٠١). خطر اين پيامدها در بيماران آلوده در بين جمعيت هاي مختلف گوناگوني زيادي دارد. اکثريت بيماران دچار عفونت هليکوباکتر پيلوري هرگز دچار عوارض مهم باليني نخواهند شد.
در بيماران مبتلا به زخم دوازدهه ، التهاب مخاط معده ناشي از عفونت ، در ناحيۀ آنتروم معده شديدتر است . آنتروم معده اسيد ترشح نمي کند و مسؤول آزادسازي بيشتر گاسترين است . افزايش سطح گاسترين ، خود باعث تحريک ترشح اسيد از مخاط فوندوسي مترشحۀ اسيد در بخش هاي پروگزيمال تر معده مي گردد که نسبتا عاري از التهاب هستند. افزايش بار اسيد دوازدهه ، آسيب مخاط دوازدهه را به دنبال خواهد داشت ، و سبب ايجاد زخم و متاپلازي معده اي مخاط دوازدهه مي گردد. متعاقبا مخاط متاپلاستيک مي تواند با هليکوباکتر پيلوري کلونيزه شود و اين پديده احتمالا در فرايند ايجاد زخم نقش دارد. ريشه کني عفونت موجب علاج طولاني مدت زخم هاي دوازدهه در بيش از ٨٠ بيماراني مي شود که زخم آنها ناشي از مصرف NSAID نبوده است . داروهاي گروه NSAID علت عمدة زخم هاي منفي از نظر هليکوباکتر پيلوري هستند.
باور محققين بر اين است که زخم معده محصول آسيب مخاطي ناشي از هليکوباکتر پيلوري است . همانند زخم هاي دوازدهه ، ريشه کني عفونت معمولا بيماري را علاج مي کند، به شرطي که زخم معده ناشي از NSAID نبوده باشد.

سرطان معده
داده هاي همه گيرشناختي فراوان ، مؤيد ارتباط قوي ميان عفونت هليکوباکتر پيلوري و سرطان هاي معده در نواحي غيرکارديا (يعني سرطان هاي ديستال به پيوستگاه مري و معده ) است . اين عفونت از سوي سازمان جهاني بهداشت به عنوان يک کارسينوژن انساني طبقه بندي شده است . خطر سرطان در بيماراني که عفونت هم در مخاط آنتروم و هم در مخاط فوندوس آنها القاي التهاب کرده و سبب آتروفي مخاطي و متاپلازي روده اي شده ، بيشتر است . ريشه کني عفونت هليکوباکتر پيلوري از پيشرفت گاستريت آتروفيک جلوگيري مي کند، اما شواهد اندکي از بهبود آتروفي يا متاپلازي روده اي به دست آمده است ؛ و هنوز معلوم نيست که آيا ريشه کني عفونت ، خطر سرطان معده را کاهش مي دهد يا خير.

لنفوم MALT معده
مطالعات همه گيرشناختي همچنين حکايت از ارتباط قوي ميان عفونت هليکوباکتر پيلوري و وجود لنفوم هاي MALT معده دارند. از اين گذشته ، ريشه کني عفونت سبب بهبود اکثر موارد لوکاليزة لنفوم MALT معده مي شود.
ساير مشکلات دستگاه گوارش
حداقل ٥٠ افرادي که مورد آندوسوکپي دساگته گوارش فوقاني قرار مي گيرند هيچ گونه شواهدي از ازوفاژيت يا زخم معده يا دوازدهه ندارند و اصطلاحا دچار سوءهاضمۀ بدون زخم (lnonu cer dyspepsia) يا سوءهاضمۀ عملکردي (functional dyspepsia) هستند. در چنين بيماراني ، نمونه هاي گرفته شده از مخاط معده اغلب نشان دهندة وجود هليکوباکتر پيلوري و التهاب همراه آن هستند، هرچند که اين يافته در اشخاص فاقد علايم گوارشي فوقاني نيز شايعند. اکثر کارآزمايي هاي تصادفي شدة درمان ريشه کني هليکوباکتر پيلوري ، بهبود معني داري را در علايم بيماران دچار سوءهاضمۀ بدون زخم نشان نداده اند؛ برخي کارآزمايي هاي معدود نيز فايدة اندکي را گزارش کرده اند، هرچند ممکن است زخم هاي تشخيص داده نشده توجيه کنندة اين فايدة اندک بوده باشند. بر اين اساس ، شواهد چنداني وجود ندارد که نشان دهد عفونت مزمن هليکوباکتر پيلوري در غياب زخم معده يا دوازدهه ، دليل ايجاد علايم گوارشي فوقاني است .
شيوع عفونت هليکوباکتر پيلوري در مبتلايان به ريفلاکس معده به مري (GERD) و آدنوکارسينوم مري (که مي تواند عارضه اي از GERD باشد) کمتر از افراد سالم است . گاستريت آتروفيک ناشي از هليکوباکتر پيلوري ، که با کاهش ترشح اسيد همراه است ، مي تواند عليه اين بيماري ها محافظت ايجاد کند. يک فرابررسي جديد نتوانست ارتباط معني داري ميان ريشه کني هليکوباکتر پيلوري و افزايش خطر GERD بيابد.
شـکل ١-هليکوباکترپيلوري –هليکوباکترپيلوري يک باکتري گرم منفي به شکل استوانۀ مارپيچ اسـت .اين باکتري تاژک هاي بلندي داردکه نفوذآن رادرلايۀضخيم موکوسي معده تسهيل مي کنند.

راهبردها و شواهد
انديکاسيون هاي آزمون عفونت هليکوباکتر پيلوري
از آنجا که اکثريت عمدة بيماران دچار عفونت هليکوباکتر پيلوري به هيچ بيماري باليني مرتبط با آن مبتلا نيستند، آزمون روتين اقدام مناسبي قلمداد نمي شود. انديکاسيون هاي قطعي براي تشخيص و درمان عفونت عبارتند از: زخم هاي اثبات شدة معده يا دوازدهه و لنفوم MALT معده .
بعد از رزکسيون سرطان معده نيز آزمون عفونت و ريشه کني متعاقب آن منطقي به نظر مي رسد. علاوه بر اين ، راهکارهاي اروپايي توصيه مي کنند عفونت هليکوباکتر پيلوري در بستگان درجۀ اول بيماران مبتلا به سرطان معده و در مبتلايان به گاستريت آتروفيک ، کم خوني فقر آهن توجيه نشده ، يا پورپوراي ترومبوسيتوپنيک ايديوپاتيک مزمن ، ريشه کن شود؛ هرچند داده هاي مؤيد اين توصيه ها بسيار ناچيز هستند.
افراد دچار سوءهاضمۀ بررسي نشدة بدون عارضه را نيز مي توان با روش هاي غيرآندوسکوپيک (غيرتهاجمي ) از نظر عفونت هليکوباکتر پيلوري مورد آزمون قرار داد؛ درمان ريشه کني در بيماران داراي آزمون مثبت انجام مي شود. دليل اتخاذ اين راهبرد آن است که در برخي بيماران مبتلا به سوءهاضمه ، ممکن است زخم ناشي از هليکوباکتر پيلوري علت ايجاد علايم بيمار باشد. اين راهبرد غيرآندوسکوپيک براي بيماراني که همزمان علايم خطر (يعني کاهش وزن ، استفراغ پايدار، يا خونريزي دستگاه گوارش ) را دارند، يا در بيماران مسن تر (بر اساس راهکارهاي مختلف بالاي ٤٥ يا ٥٥ سال ) که به تازگي دچار سوءهاضمه شده اند مناسب نيست و آندوسکوپي در اين افراد لازم است . راهبرد غيرآندوسکوپيک همچنين در بيماران مبتلا به سوءهاضمۀ ناشي از NSAID عموما توصيه نمي شود، زيرا داروهاي گروه NSAID مي توانند در غياب عفونت هليکوباکتر پيلوري زخم ايجاد کنند.
يکي از جاذبه هاي راهبرد «آزمون و درمان »(١) آن است که با اين راهبرد مي توان بيمار را در معرض ناراحتي و هزينۀ آندوسکوپي قرار نداد. با اين حال ، از آنجا که تنها اقليتي از بيماران داراي آزمون مثبت هليکوباکتر پيلوري دچار زخم زمينه اي هستند، بيشتر بيماراني که با راهبرد «آزمون و درمان » تحت بررسي قرار گرفته اند، متحمل دشواري ، هزينه و عوارض جانبي بالقوة درمان شده اند، بدون آن که فايدة چنداني عايدشان گردد. در يک کارآزمايي با شاهد دارونما، ٢٩٤ بيمار با سوءهاضمه بررسي نشده و آزمون تنفسي مثبت هليکوباکتر پيلوري ، تحت درمان تجربي قرار گرفتند. ميزان رفع علايم در يک سال در افراد دريافت کنندة درمان ريشه کني هليکوباکتر پيلوري ٥٠ و در گروه دارونما ٣٦ بود (٠٠٢=p)؛ هفت بيمار بايد درمان ريشه کني دريافت مي کردند تا يک بيمار سود ببرد. اگر درمان محدود به بيماراني مي شد که احتمال وجود زخم در آنها بيشتر بود، احتمالا سود بيشتري عايد مي گرديد. با وجود اين ، نه خصوصيات علايم و نه وجود ساير عوامل خطر زخم (نظير جنس مرد، مصرف سيگار، و سابقۀ خانوادگي زخم پپتيک )، هيچ يک در طب باليني کمک خاصي به افتراق بيماران سوءهاضمۀ ناشي از زخم از بيماران دچار سوءهاضمه بدون زخم نمي کنند.
شـکل ٢-نمونۀبيوپسـي معده که نشان دهندة هليکوباکترپيلوري چسـبيده به اپي تليوم معده والتهاب زيرين آن است -هليکوباکترپيلوري به صورت استوانه هاي کوچک سياه رنگ (پيکان ها)درسـطح اپي تليوم ودرون غددمخاطي ديده مي شـود.درمخاط زيرين ارتشاح سلول هاي التهابي مشهوداست .

در کارآزمايي هاي باليني که راهبرد «آزمون و درمان » را با آندوسکوپي در مراحل اوليه يا درمان مهارکنندة پمپ پروتون مقايسه کرده اند، هر سه راهبرد به يک ميزان در بهبود علايم اثربخش بوده اند؛ اما آندوسکوپي در مراحل اوليه گران تر از دو راهبرد ديگر بوده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 27700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله عفونت دستگاه ادراری

word قابل ویرایش
57 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
كليات پيشگفتار در طي دهه گذشته اطلاعات سودمندي درباره UTI در اطفال به دست آمده است. عفونت دستگاه ادراري از عفونتهاي شايع دوران كودكي است كه علاوه بر مشكلات و نگرانيهاي مربوط به علائم حاد بيماري عوارض دراز مدت آن مثل هيپرتانسيون و نارسايي مزمن كليه از اهميت بسزايي برخوردار است. بيشتر موارد uncomplicated UTI به ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تعريف چهار نوع عفونت براساس تعاريف استاندارد IS : 1: عفونت ادراري                   الف - عفونت ادراري علامت دار كد :  UTI-SUTI تعريف : عفونت ادراري علامت دار دست كم بايد يكي از ويژگيهاي زير را داشته باشد : ويژگي 1 : بيمار دست كم يكي از علائم يا نــشانه ...

دانلود فایل پاورپوینت بیماریهای تنفسی , عفونت تنفسی و علائم آن

PowerPoint قابل ویرایش
82 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : تنگی نفس Dyspnea سرفهcough تولید خلطSputum Production دردقفسه سینهChest pain صدای خس خس Wheezing چماقی شدن انگشتانClubbing خلط خونی Hemoptysis سیانوز Cyanosis اسلاید 2 : یکی از علل عمده مرگ و میر در وضعیت های اضطراری هستند. به دو دسته ...

دانلود فایل پاورپوینت درمان بیماران مبتلا به عفونت های عصبی

PowerPoint قابل ویرایش
22 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مننژیت التهاب پرده های اطراف مغز و نخاع است که به وسیله ویروس یا باکتری ایجاد می شود . مننژیت به انواع عفونی و غیرعفونی طبقه بندی می شود . مننژیت سپتیک به علت باکتری ها ایجاد می شود . مننژیت آسپتیک به علت ویروس یا ثانویه به لنفوم ، لوکمی یا ویروس نقص ...

دانلود فایل پاورپوینت طیف بیماریها و دامنه عفونت

PowerPoint قابل ویرایش
7 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : سلسله تظاهرات ناخوشي در ميزبان كه منعكس كننده واكنش او به يك عامل عفوني ميباشد و مي تواند از مرگ در يك انتها تا عفونت ناآشكار در انتهاي ديگركشيده شود. وفور اين نشاني ها در رابطه با بيماري هاي عفوني خاص تغيير پيدا مي كند. اسلاید 2 : سه دسته: 1-بیما ...

دانلود فایل پاورپوینت عفونتهای مغزی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انسفالیت ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس انسفالیت ناشی از ویروس های دارای منشأ آرتروپودی انسفالیت قارچی اسلاید 2 : دو نوع ویروس هرپس کمپلکس وجود دارد: HSV-1 و HSV-2. HSV-1 معمولاً بر کودکان و بزرگسالان اثر میگذارد و ویروس HSV-2 بیشتر نوزادان تازه به دنیا آمد ...

دانلود فایل پاورپوینت Infection Cycle ( چرخه عفونت )

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته پزشکی
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : عفونت به دنبال حضور عوامل بیماری زا در داخل و یا روی بدن ایجاد می گردد. شش جزء چرخه عفونت عبارتند از: یک میکرو ارگانیسم عامل یک مخزن ارگانیسم راهی برای خروج میکروارگانیسم از مخزن راهی برای انتقال ارگانیسم از مخزن به میزبان یک میزبان مستعد ...