بخشی از مقاله

مقدمه :

ویروس تب برفکی عضوي از جنس آفتوویروس در خانواده پیکورناویریده است و عامل سببی مهمترین بیماري ویروسی حیوانات زوج سم از نظر اقتصادي می باشد. اگرچه میزان مرگ و میر دام هاي بالغ در تب برفکی معمولا“ پائین می باشد ولی این بیماري موجب آاهش تولیدات دامی می گردد و آشورهاي درگیر این بیماري نمی توانند در تجارت بین المللی دام و فرآورده هاي دامی وارد شوند (٣). عفونت پایدار غیرآشکار یکی از پیامدهاي متداول عفونت درمانگاهی و تحت

RNA ویروس تب برفکی در نمونه هاي جمع آوري شده طی عفونت پایدار به آار گرفته شده است (٤، ٧، ٨). Prato Murphy و همکاران (١٩٩٤ ) نشان دادند آه RT-PCR بسیار حساس تر از روش استاندارد جداسازي ویروس است و می توان از آن براي تشخیص سریع ویروس تب برفکی در بافت هاي گاوهاي آلوده به عفونت پایدار با این ویروس استفاده نمود (٧). در این مطالعه با هدف تعیین فراوانی حامل هاي ویروس تب برفکی براي اولین بار در ایران از روش RT-PCR براي شناسائی توالی ژنومی ویروس تب برفکی در گاوهاي به ظاهر سالم آشتارشده در آشتارگاه زیاران استفاده شد.

مواد و روش آار :

براي نمونه گیري با برگرداندن سر دام ذبح شده و ایجاد شکاف طولی در سطح داخلی استخوان فک پائین، لوزه آامی به سهولت در دسترس قرار می گرفت. پس از نمونه گیري تلاش می شد نمونه ها در كوتاه ترین زمان ممکن به پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و فنآوري زیستی و آزمایشگاه ویروس شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران رسانده شوند . نمونه ها تا زمان آزمایش در انجماد عمیق نگهداري شدند .

استخراج :RNA

استخراج RNA بر اساس روش گوانیدینیوم- تیوسیانات- فنل- آلروفرم با استفاده از محلول استخراج RNAfast (ساخته شده در پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و فنآوري زیستی) انجام شد . RNA محلول بلافاصله در واآنش رونویسی وارونه بکار می رفت یا تا زمان آزمایش در دماي ٧٠- درجه سانتیگراد نگهداري می شد. واآنش RT-PCR به روشی آه پیشتر توسط قرشی و همکاران (١٣٨٠) گزارش گردیده است انجام شد. اختصاصی بودن این واآنش توسط تعیین توالی نوآلئوتیدي و مقایسه آن با ژنوم ویروس تب برفکی تائید شده است (١). با استفاده از الکتروفورز در ژل آگارز ١% وجود یا عدم وجود محصول PCR مورد ارزیابی قرار می گرفت. پس از الکتروفورز، ژل به مدت ١٠ دقیقه در محفظه حاوي اتیدیوم بروماید µg/ml)٤) رنگ آمیزي می شد و در پایان با دستگاه اشعه UV بررسی می شد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید