مقاله مطالعه خصوصیات باد، جریان و موج در سواحل جنوبی دریای خزر به کمک دادههای میدانی موجود (مطالعه موردی سواحل کیاشهرو نوشهر)

word قابل ویرایش
19 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

مطالعه خصوصیات باد، جریان و موج در سواحل جنوبی دریای خزر به کمک دادههای میدانی موجود

(مطالعه موردی سواحل کیاشهرو نوشهر)

چکیده

امواج آب از آشکارترین پدیده های تقریبا دائمی بر روی سطح هر حوضه آبی نظیر تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها، مخـازن پشـت سـدها، خلـیج هـا، دریاها و اقیانوس ها هستند و معمولا بصورت نوسان سطحی رویه سیال تعریف می شوند. بررسی و مطالعه آنها برای نـواحی دور از سـاحل و نزدیـک ساحل، علاوه بر توسعه دانش بنیادی در زمینه علم فیزیک دریا و امواج، کاربردهای فراوان نیز دارد. در مناطق نزدیک ساحل، تعیین الگوی امواج و جریانهای ساحلی مهمترین ویژگیهایی هستند که در جهت شناخت عوامل تأثیرگذار بر محیطهای دریایی و نواحی ساحلی و سازههـای سـاحلی مطرح می شوند. در این مطالعه از داده های یکساله حاصل از اندازه گیری بویه دریایی در دو نقطه اندازه گیـری سـواحل گـیلان(کیاشـهر) و سـواحل مازندران(نوشهر) استفاده شده است و تغییرات جهت و سرعت باد و جریان سطحی و نیز بعضی مشخصات امـواج نظیـر ارتفـاع مـوج و دوره تنـاوب امواج مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبت و معناداری (۰٫۶) بین تندی باد حاصل از اندازه گیری بویـه و ایسـتگاه سینوپتیک ساحلی وجود دارد. همچنین تابع چگالی احتمال امواج بیشینه شبیه سازی شده به روش مونت کارلو بیانگر آنست که بویه کیاشهر، بـرای ارتفاع موج شاخص حدود ۱٫۶ بیشترین چگالی احتمال را دارد در حالی که بویه نوشهر برای ارتفاع موج شاخص حدود ۲٫۲ بیشترین چگالی احتمال را دارد.

کلمات کلیدی: دریای خزر، بویه، امواج، کیاشهر، نوشهر، بیشینه ارتفاع موج، مونتکارلو

مقدمه

امواج آب از آشکارترین پدیده های تقریبا دائمی بر روی سطح هر حوضه آبی نظیر تالاب ها، دریاچه ها، رودخانه ها، مخـازن پشـت سـدها، خلـیج هـا، دریاها و اقیانوس ها هستند و معمولا بصورت نوسان سطحی رویه سیال تعریف می شوند.[۱] امواج از تاثیر باد بر روی سـطح آب ایجـاد مـی شـوند و بوسیله یکسری مشخصات نظیر ارتفاع، دوره تناوب و طول موج طبقه بندی می شوند. خصوصیات امواج در آب های کم عمق و آب عمیق متفاوت است و وقتی به نواحی ساحلی نزدیک می شوند، بدلیل وقوع پدیده های مختلف نظیر کم عمقی، تفرق، انکسار، انعکاس وضعیت بسیار متفاوتی پیدا میکند که از جنبه های مختلف (نظیر مدیریت و حفاظت سواحل، بهره برداری از سواحل، محیط زیست، شـیلات، دریـانوردی، سـاخت سـازه و . . . ) حـائز اهمیت فراوان است. موج دریا مهمترین پدیده ای است که باید در طراحی سازه های کرانه ای و برون کرانه ای در نظرگرفته شود.[۲] بررسی و مطالعه امواج دریا برای نواحی دور از ساحل و نزدیک ساحل علاوه بر توسعه دانش بنیادی در زمینه مهندسی سواحل و فیزیـک دریـا و امـواج، کاربردهـای فراوان نیز دارد. در مناطق نزدیک ساحل، تعیین الگوی امواج و جریانهای ساحلی مهمترین ویژگیهـایی هسـتند کـه در جهـت شـناخت عوامـل تأثیرگذار بر محیطهای دریایی و نواحی ساحلی و سازههای ساحلی مطرح میشوند. هندسه و شکل ساحل، رسوبگذاری و فرسایش و بسیاری دیگر از پدیده های فیزیکی و دینامیکی تحت تاثیر مستقیم امواج و جریان قرار دارند. در نواحی دور از ساحل نیز نقش مهم امواج بر حمل و نقل دریـایی، جریانها و وقوع پدیده های فیزیکی و دینامیکی مورد تاکید قرار دارد.

در دریای خزر نیز همانند دیگر حوضههای آبی، عوامل مختلفی سبب ایجاد موج میشوند. وزش باد دائمی ویژگی این حوضه آبـی اسـت کـه سـبب می شود تا اهمیت این عامل در ایجاد امواج، بیشتر از عوامل دیگر باشد. در حقیقت، فراوانی نفوذ سـامانه هـای پرفشـار قـوی نظیـر سـامانه پرفشـار سیبری و نیز پرفشارهای قطبی و یا پرفشارهای با منشاء اقیانوس اطلس در فصول سرد سال، غالبا سبب وزش باد شدید شده که معمولا با تلاطـم شدید و امواج با ارتفاع زیاد همراه است. در فصول گرم سال (بهار و تابستان) با تضعیف سامانه پرفشار سـیبری، معمـولا سـامانه پرفشـار آزورس بـه منطقه نفوذ کرده که این سامانه نیز با وزش باد همراه است و سبب می شود تا الگوی وزش باد در دریای خزر غالبا شمالی باشد و شرایط برای ایجاد امواج با ارتفاع زیاد مهیا شود. محققین زیادی ویژگی های امواج را در دریای خزر مورد مطالعه قرار دادند و روش های متنوع عددی و آماری را بـرای تحلیل و پیش بینی امواج بکار بردهاند. کوشا و کرمیخانیکی((۱۳۸۹ با بکارگیری مدل پیش بینیامـواج swan بـه مطالعـه امـواج ناشـی از بـاد در منطقه ساحلی مجاور بندر امیرآباد پرداختند آنها به این نتیجه رسیدند که باد شمالغربی، موج با ارتفاع بیشتری در مقاطع مختلف ایجاد مـیکنـد.

کمترین ارتفاع موج نیز مربوط به باد شمال شرقی است، زیرا در این جهت، طول موجگـاه کمتـر اسـت.[۳] فـلاح و همکـاران((۱۳۸۵ بـا ارزیـابی مدلهایMIKE21 و WAM در شبیهسازی امواج دریای خزر به این نتیجه رسیدند که در اغلب اوقات، نتایج این دو مدل با دادههـای انـدازهگیـری شده یکسان است. برای این منظور ارتفاع موج عمده دو مدل در منطقه بندرانزلی با دادههای اندازهگیری شده به وسیله کشتیها مقایسـه شـد.[۴]

آزرمسا و همکاران (۱۳۸۵) به کمک مدلMIKE 21 به مطالعه امواج نزدیک ساحل در منطقه کیاشـهر پرداختنـد در ایـن مطالعـه از مـدول امـواج نزدیک ساحل برای محاسبه میدانهای موج در منطقه ساحلی استفاده شد شبیهسازیها برای حالات قبل و بعد از احداث جتیها در دهانه مـرداب کیاشهر انجام شد. نتایج نشان میدهد که مدول NSW قابلیت ارائه الگوی واقعی انتشار امواج در مناطق ساحلی را دارا میباشد. همچنـین مقایسـه الگوی انتشار برای دو حالت نشان می دهد که با احداث جتیها، ورودی بندر به محل آرامی تبدیل می شـود.[۵] اسـماعیلی و همکـاران((۱۳۸۸ بـه شبیه سازی جریان های کرانه ای در منطقه کیاشهر پرداختند. در این تحقیق، الگوی جریان های کرانه ای به کمک مدول هیدرودینامیکی برای حالات قبل و بعد از احداث جتیها در دهانه مرداب کیاشهر شبیهسازی شد. نتایج نشان داد که جریانهای ناشـی از امـواج شـرقی در مقایسـه بـا امـواج شمالی، شمالغربی و شمالشرقی تأثیر بیشتری بر دهانه مرداب میگذارند. همچنین مقایسه جریانهای کرانهای برای دو حالت روشن سـاخت کـه با احداث جتی ها، سرعت جریان ها در اطراف ورودی مرداب حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.[۶] اما دریای خزر از نظر دیگر عوامل بوجود آورنده امواج نیز مورد مطالعه قرار گرفته است بعنوان نمونه، دوتسنکو و همکاران((۲۰۰۰، با بررسی آماری زلزله های رخ داده و مدلسـازی عـددی، امکـان وقوع پدیده سونامی در خزر را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بیانگر آن است که در نواحی میانی خزر و مرز بین خزر جنوبی و خـزر میـانی شـرایط برای وقوع زلزله منجر به سونامی وجود دارد.[۷] همچنین سلطانپور و حق شناس، با بررسی زلزلههای منجر به افـزایش ارتفـاع مـوج (سـونامی) در خزر، احتمال رسیدن این امواج به سواحل ایران را مورد مطالعه قرار دادند. شبیه سازی عددی سونامی بیانگر آنست که وقوع پدیـده سـونامی سـبب افزایش ارتفاع موج به اندازه ۱ متر در بعضی از نواحی ساحلی دریای خزر خواهد شد و افزایش در سـواحل ایـران نـاچیز اسـت.[۸] راسـت گفتـار و سلطانپور((۱۳۸۹ نیز امواج سونامی حاصل از زمین لغزه در بستر دریای خزر، در طول خط ساحلی ایران دامنه کوچکی دارند و احتمال هجوم امواج سونامی به سواحل کشور در اثر زمین لغزش زیاد نبوده و نمی تـوان بـالاروی قابـل تـوجهی را انتظـار داشـت.[۹] محجـوبی و شـهیدی((۱۳۸۷، در مقاله ای با استفاده از درخت های تصمیم رگرسیونی، پیش بینی کمیت های امواج ناشی از باد در آب های دور از ساحل بنـدرامیرآباد را انجـام دادنـد .

بدین منظور از اطلاعات میدانی باد و موج در بازه زمانی ۲۰۰۲/۳/۲۰ تا ۲۰۰۳/۳/۱۹ استفاده نمودند.. نتایج آنها نشان میدهد که درختان تصـمیم رگرسیونی دارای دقت قابل قبول در پیشبینی مشخصات امواج ناشی از باد در بندرامیرآباد میباشند.[۱۰]

تعیین مشخصات آماری امواج دریا در یک ناحیه، به کمک داده های حاصل از اندازه گیری های میدانی امکان پذیر است. اندازه گیری های میـدانی نیـز معمولا با مشکلات فراوانی نظیر نیاز به سرمایه گذاری و هزینه زیاد جهت تهیه، نصب و راه اندازی ابزارهای اندازه گیری(نظیر بویـه هـا) همـراه اسـت.

علاوه بر این مشکلات اجرایی این نوع اندازه گیریها را نیز باید مورد توجه قرار داد. همچنین بدلیل ناپایداریها و تلاطم های موجـود در دریـا و نیـز دیگر عوامل مخرب، بویه های موجود معمولا دچار نقص فنی می شوند و تعمیر و نگهداری آنها نیز در بیشتر موارد بدرسـتی انجـام نمـی شـود. اینهـا بخشی از مواردی است که سبب می شوند تا آمار با کیفیت مناسب و برای بازه زمانی طولانی از ویژگیهـای دریـا اسـتخراج نگـردد و یـا در صـورت استخراج، دوره آماری دادهها کوتاه مدت باشد. این عوامل سبب شده تا متاسفانه آمار دقیق و طولانی مدت از کمیت هـای امـواج در آب هـای ایـران

(بویژه سواحل جنوبی خزر) که بتواند پوشش خوبی از یک منطقه وسیع ارائه نماید، در دسترس نباشد و بنابراین موضوعاتی که نیاز به آمار طـولانی مدت دارند، چندان قابل مطالعه نیستند. هدف اصلی این مطالعه، تحلیلکوتاه مدت داده های بویه و بررسی ویژگی های باد و خصوصیات موج (ارتفاع و پریود موج) و جریان (جهت و سرعت جریان سطحی) به کمک داده های میدانی موجود حاصل از این بویهها در دو نقطه از سواحل جنوبی دریـای خزر واقع در استان گیلان(کیاشهر) و استان مازندران(نوشهر) برای دوره آماری یکساله و مقایسه آنهـا اسـت. همچنـین در ادامـه مقایسـه ای بـین کمیت سرعت باد حاصل از اندازه گیری بویه و ایستگاه سینوپتیک ساحلی انجام شده و نتایج حاصل از تحلیل داده های جهت وسرعت بـاد و جریـان، با تصاویر باد و جریان سطحی حاصل از ماهواره در همان نواحی و برای همان بازه زمانی مورد مقایسه قرار گرفته است.

دادهها و روش مطالعه

در این مطالعه از داده های حاصل از اندازه گیری بویه دریایی در دو نقطه اندازه گیری سواحل گیلان(کیاشهر) و سـواحل مازنـدران(نوشـهر) اسـتفاده شده است. بویه ها ساخت کشور نروژ بوده و تقریبا بیشترکمیت های فیزیکی آب( نظیر ارتفاع موج، دوره تناوب موج، جهت و سرعت جریان سطحی، دما و هدایت الکتریکی سطح آب) و نیز بعضی کمیت های مرتبط با جو(نظیر دما، فشار، جهت و سرعت باد، رطوبت نسبی) را اندازهگیری می نمایند.
موقعیت جغرافیایی و دیگر ویژگی های این دو بویه در جدول۱ مشخص شده است. همچنین شکل۱ نیز موقعیت این دو بویـه را نسـبت بـه سـاحل نشان می دهد. اساس کار این مطالعه، تحلیل کوتاه مدت داده های باد، موج و جریان است. داده های مورد استفاده شـامل ارتفـاع مـوج، دوره تنـاوب موج، جهت و سرعت باد، جهت و سرعت جریان سطحی می باشند. داده های مورد استفاده از بویه کیاشـهر شـامل ۱۰۰۱۰ رکـورد مربـوط بـه بـازه

۲۰۱۰/۰۳/۰۱ تا ۲۰۱۱/۰۵/۱۰ است و اندازه گیری بصورت ساعت به ساعت انجام شـده اسـت و تنهـا در مـاه دسـامبر بـرای مـدت ۱۷ روز بـدلیل مشکلات فنی داده ای ثبت نشده و چند مورد دیگر از عدم ثبت داده بدلیل مشکلات فنی مشاهده گردیـد کـه بـازه زمـانی کوتـاهتـری دارنـد. بویـه

کیاشهر در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۵۳ دقیقه و ۱۱٫۶۲ ثانیه شرقی و عـرض جغرافیـایی ۳۷ درجـه و ۲۹ دقیقـه و ۱۱٫۸۹ ثانیـه شـمالی و در ناحیه ای که عمق آب تقریبا ۱۴ متر و فاصله تقریبی از ساحل ۸ کیلومتر است، قرار دارد. دادههای بویه نوشهر نیز شامل ۵۱۹۲ رکورد است که بویه مذکور تغییرات کمیتهای فیزیکی را برای بازه زمانی ۲۰۱۰/۱۰/۱۹ تا ۲۰۱۱/۰۶/۱۵ بصورت ساعت به ساعت اندازه گیری و ثبت نموده است. بویه نوشهر نیز در طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۷ دقیقه ۱۷٫۰۰ ثانیه شـرقی و عـرض جغرافیـایی ۳۶ درجـه و ۴۲ دقیقـه و ۸٫۹۲ ثانیـه شـمالی و در سواحل نوشهر و منطقهای که عمق آب حدود ۶۵ متر و نیز فاصله از ساحل حدودا ۱۲ کیلومتر است، قرار دارد.

قبل از تجزیه و تحلیل داده ها، جهت حصول اطمینان از کیفیت آنها و همچنین کامـل بـودن سـری آمـاری، داده هـا مـورد بـازبینی قرارگرفـت و داده های نامناسب و غلط که بدلایل مختلف (نظیر نقص فنی) در کل داده ها موجود بود، از مجموعـه داده هـا حـذف شـد. معمـولا کیفیـت داده هـا بستگی به طول مدت آمار دارد و آنچه که مشاهده یا اندازهگیری میشود، نمونهای از کل جامعه آماری است که اتفاق افتاده یا امکـان وقـوع مجـدد آن مورد انتظار است. بنابراین هرچه تعداد داده ها بیشتر باشد، رفتار نمونه به رفتار واقعی جامعه نزدیکتر و نتایجی که از تحلیل داده های آن گرفته می شود دقیق تر خواهد بود که داده های مورد استفاده از بویه کیاشهر بیش از یکسال و داده های مورد استفاده بویه نوشهر حـدود نـه مـاه اسـت. در بررسی صحت داده ها، معمولا به شرایط یکنواختی داده ها توجه می شود. منظور از یکنواختی آن است که آمار در شرایط یکسـان جمـع آوری شـده باشد که در خصوص دادههای مذکور، این چنین است.

پس از کنترل کیفی داده ها، برای تعیین توزیع جهت و سرعت باد و جریان و نیز توزیع ارتفاع و دوره تنـاوب مـوج، بـا نوشـتن کـد برنامـه ویـژوال بیسیک در نرم افزار اکسل دسته بندی داده ها انجام شد. توزیع جهت و سرعت باد، جهت و سرعت جریان و نیز توزیع ارتفاع و پریود مـوج بـرای کـل دوره آماری و نیز برای هر فصل و در نهایت بصورت ماهانه نیز تعیین گردید. همچنین برای تعیین توزیع ارتفاع موج و نیز توزیع ارتفاع موج بیشینه با استفاده از شرایط اولیه تعریف شده، از روش مونت کارلو و نوشتن کد برنامه در نرمافزارMatlab استفاده شده است. در این مطالعه برای تجزیه و

تحلیل دادهها و محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و نیز محاسبه بعضی کمیتهای آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

نتایج و بحث

باد
جدول توزیع داده های جهت و سرعت باد(جدول(۲ بیانگر آنست که بیشترین فراوانی جهت باد، مربوط به جهت شمالی است کـه فراوانـی آن بطـور قابل توجهی نسبت به جهت های دیگر بیشتر است و پس از آن بترتیب باد با جهت شمالشرقی و شمالغربی بیشترین فراوانـی را دارنـد و فراوانـی آنها تقریبا مشابه و نزدیک به هم است. باد با جهت جنوب غربی کمترین فراوانی را دارد. بیشترین فراوانی سرعت باد نیز مربوط به بازه ۲ تـا ۴ متـر برثانیه است و پس از آن بترتیب باد با سرعت ۱ تا ۲ متربرثانیه و نیز باد با سرعت ۴ تا ۶ متربرثانیـه بیشـترین فراوانـی را دارنـد. کمتـرین فراوانـی مربوط به باد با سرعت بیشتر از ۱۰ متربرثانیه است. این نتایج به الگوی باد ایستگاه سینوپتیک ساحلی نزدیک است.

نکته قابل توجه اینکه با افزایش سرعت باد تنها بادهای شرقی، شمال شرقی و شمالی، شمال غربی فراوانی محدودی دارند و بادهـای بـا جهـت هـای دیگر هیچ گاه سرعت بیش از ۶ متر برثانیه ندارند و سرعت باد بیش از ۱۰ متر برثانیه صرفا شامل جهت شمالی مـی شـود. همچنـین بـاد بـا جهـت شمالی همواره بیشترین فراوانی را در بازه های مختلف سرعت دارد. با بررسی جزئی تر و فصلی توزیع جهت و سرعت باد، مشـخص مـی شـود کـه در تمامی فصول الگوی باد غالب، شمالی است و بیشترین فراوانی را دارد و پس از آن جهت های شـمال شـرقی و شـمالغربـی بیشـترین فراوانـی را در تمامی فصول دارند و تنها، با این تفاوت که در فصل تابستان باد شرقی نیز فراوانی قابل ملاحظه ای دارد و در فصل زمستان الگوی باد غالب شـمالی و شمال غربی است.

جدول۳، توزیع جهت و سرعت باد حاصل از اندازه گیری بویه نوشهر را مشخص می نماید. در این ناحیه نیز همانند بویه کیاشهر، باد با جهت شـمالی بیشترین فراوانی را دارد و بر خلاف بویه کیاشهر جهتهای شرقی و غربی بیشترین فراوانی را پس از جهت شمالی دارند. الگوی کلـی جهـت بـاد در دو نقطه با اندک تفاوتهایی، تقریبا مشابه است. توزیع بیشینه سرعت باد نیز در دو ناحیه تا حدی زیادی به هم شباهت دارد و دامنه تغییراتـی کـه بیشترین فراوانی را دارند یکسان است با این تفاوت که در بویه نوشهر، سرعت باد بیشتر از بویه کیاشهر است و علاوه بر اینکه باد با سـرعت ۴ تـا ۶ متر بر ثانیه فراوانی بیشتری دارد، باد با سرعت بیشتر از ۱۰ متر بر ثانیه نیز دو برابر بویه کیاشهر است.

تغییرات فصلی جهت و سرعت باد حاصل از بویه نوشهر تقریبا مشابه بویه کیاشهر است، بگونه ای که در فصل بهار انطباق کامل در جهـت و سـرعت باد در دو ناحیه دیده می شود، با این تفاوت که در فصول سرد سال، فراوانی باد با جهتهای غربی، جنوب غربی و شرقی در بویه نوشهر بیشتر اسـت در حالیکه در بویه کیاشهر بیشترین فراوانی جهت باد در تمامی فصول مربوط به جهت شمالی است. اما از نظر الگـوی غالـب سـرعت وزش بـاد، در تمامی فصول بین بویه نوشهر و بویه کیاشهر شباهت وجود دارد و بیشترین فراوانی سرعت در هر دو ناحیه مربوط به باد با سـرعت ۲ تـا ۴ متـر بـر ثانیه است. نکته قابل توجه، فراوانی قابل ملاحظه بادهای با سرعت بالا(بیشتر از ۸ متر بر ثانیه) در بویه نوشهر اسـت کـه نسـبت بـه بویـه کیاشـهر فراوانی بیشتری دارد. همچنین باید بر این نکته اذعان داشت که در هر دو بویه، تقریبا در کلیه جهت ها بادهایی بـا فراوانـی هـای مختلـف بـه ثبـت رسیده است که عوامل مختلفی نظیر وزش باد گرم(باد جنوبی) و نیز نسیم دریا به خشکی و خشکی به دریـا در وقـوع آنهـا مـوثر مـی باشـد. بنظـر می رسد که تفاوت موقعیت جغرافیایی و نیز شکل سواحل در شکل گیری الگوی باد محلی و تفاوت جهـت و سـرعت بـاد در دو ناحیـه مـوثر باشـد.
(بدلیل محدودیت تعداد صفحات مقاله از آوردن جداول فصلی توزیع جهت و سرعت باد صرفنظر شده و صرفا به بیان و تحلیل جداول پرداخته شده است).

برای مقایسه تندی باد حاصل از اندازه گیری بویه و نیز تندی باد حاصل از اندازه گیری ایستگاه سینوپتیک ساحلی، داده های تندی باد بویـه(ارتفـاع دو متری) به داده های با ارتفاع ده متری تبدیل شد و سپس مقایسه بین داده ها انجام گردید. به کمک نرم افزار SPSS ضریب همبستگی پیرسـون بین این دو دسته داده مورد محاسبه قرار گرفت و نتیجه بیانگر همبستگی مثبت و معنادار بین سرعت باد بویههای کیاشهر و نوشهر بـا سـرعت بـاد حاصل از اندازه گیری ایستگاه های سینوپتیک ساحلی است. ضرایب همبستگی بین سرعت باد بویه کیاشهر و ایستگاه سینوپتیک ساحلی و نیز بویه نوشهر و ایستگاه ساحلی نوشهر بترتیب ۰٫۶۲ و ۰٫۶۸ بدست آمد که بیانگر همبستگی بالا بین دو دسته داده است. همچنین باید بر این نکته اشاره نمود که نتایج برای سطح معناداری و اطمینان ۰٫۹۹ بدست آمده است.

جریان سطحی

برای بررسی الگوی جریان سطحی در دوره آماری مورد مطالعه، توزیع جهت و سرعت جریان حاصل از اندازهگیری بویه های کیاشهر و نوشهر تعیین شد. جدول۴، توزیع جهت و سرعت جریان سطحی حاصل از اندازه گیری بویه در سواحل کیاشهر و در دوره آماری مورد مطالعه را نشـان مـی دهـد.

نتایج بیانگر آنست که جهت جریان غالب در سواحل کیاشهر، بترتیب شرقی و شمال شرقی است و پس از آنها جهت غربی بیشترین فراوانی را دارد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 19 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد